We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Getuigenissen van Christus van de laatste dagen

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Vraag 5: De Heer Jezus was de vleesgeworden God; dit staat buiten kijf. Nu getuigen jullie dat Almachtige God de in het vlees teruggekeerde Heer Jezus is, maar religieuze dominees en ouderlingen zeggen dat waar jullie in geloven slechts een menselijk wezen is, dat jullie misleid zijn. Dat snappen we niet. Toen de Heer Jezus vlees werd en het verlossingswerk kwam doen, zeiden de Joodse farizeeën ook dat Hij slechts een mens was, dat iedereen die in Hem geloofde, misleid was. Daarom willen wij graag dit aspect van de waarheid zoeken over de vleeswording van God. Wat is de vleeswording precies en wat is essentie van de vleeswording? Communiceer hier alsjeblieft over.

Antwoord:

Jullie geloof in de Heer Jezus als Gods incarnatie is niet onjuist. Maar waarom geloven jullie in de Heer Jezus? Beschouwen jullie de Heer Jezus echt als God? Jullie geloven in de Heer Jezus, door wat is geschreven in de Bijbel en door het werk van de Heilige Geest. Maar wat jullie ook zeggen, als jullie de Heer Jezus niet van aangezicht tot aangezicht hebben gezien, durven jullie dan echt te zeggen dat jullie de Heer Jezus kennen? In jullie geloof in de Heer praten jullie alleen maar de woorden van Petrus na, die zei dat de Heer Jezus Christus, de Zoon van de levende God, is. Maar geloven jullie dat de Heer Jezus de manifestatie van God en dus God Zelf is? Durven jullie te zeggen dat jullie de goddelijke essentie van de Heer Jezus herkennen? Durven jullie te garanderen dat jullie de stem van de Heer Jezus zouden herkennen als Hij zou terugkeren om de waarheid uit te drukken? Jullie geloof in de Heer Jezus is niet meer dan een geloof in “de Heer Jezus”. Die drie woorden. Jullie geloven alleen in Zijn naam. Jullie begrijpen de goddelijke essentie van de Heer Jezus niet. Als jullie die begrijpen, waarom kunnen jullie de stem van Gods Geest dan niet onderscheiden? Waarom erkennen jullie niet dat de waarheid die Almachtige God uitdrukt, van God komt en de stem en het woord van de Heilige Geest is? Op grond van wat ik vandaag heb gezien, zoals jullie de stem van God afwijzen en de waarheid die God uitdrukt, ontkennen, weet ik zeker dat jullie de geïncarneerde God niet kennen. Als jullie tweeduizend jaar geleden waren geboren, in de tijd dat de Heer Jezus predikte en Zijn werk deed, hadden jullie zeker meegedaan met de joodse overpriesters, Schriftgeleerden en farizeeërs die de Heer Jezus veroordeelden. Is dat niet waar? De joodse overpriesters, Schriftgeleerden en farizeeërs geloofden vele jaren in de enige ware God. Maar waarom herkenden ze de Heer Jezus niet? Waarom nagelden ze Hem aan het kruis? Waar ging het om? Waarom horen de dominees en ouderlingen van de religieuze wereld in de laatste dagen de stem van de Heilige Geest niet? Waarom veroordelen ze nog het werk van het oordeel van Almachtige God in de laatste dagen? Laat me jullie vragen: Is iemand die gelooft in God, maar Gods incarnatie niet erkent geen antichrist? De joodse leiders verzetten zich tegen de Heer Jezus, de geïncarneerde God, en veroordeelden Hem. Zie waren allemaal antichristen, ontmaskerd door Gods werk. Zijn de dominees en ouderlingen van de religieuze wereld in de laatste dagen die zich verzetten tegen de geïncarneerde Almachtige God en Hem veroordelen, niet ook antichristen die zijn ontmaskerd door Gods werk? We kunnen allemaal duidelijk zien dat de meerderheid van de dominees en ouderlingen in de religieuze wereld zich verzetten tegen het werk van Almachtige God in de laatste dagen en het veroordelen. Ze kijken naar het werk van Almachtige God, zonder echt te zien. Ze horen Zijn woorden, zonder echt te luisteren. Almachtige God heeft alle waarheden uitgedrukt om de mensheid te zuiveren en te redden. Hij heeft een groep overwinnaars overwonnen, gered en gevormd. Het evangelie van koninkrijk verspreidt zich over de wereld. Dat is onverbiddelijk. Kunnen de dominees en leiders van de religieuze wereld de feiten van Gods werk misschien niet zien? Hoe kunnen ze nog zoiets belachelijks zeggen als: “Het geloof in Almachtige God is het geloof in een mens”? Waar gaat het hier om? Dit bewijst maar weer dat er veel mensen zijn die geloven in de vage God in de hemel, maar dat slechts weinigen weten van de geïncarneerde God. Waarom veroordeelde de Heer Jezus die farizeeërs die zich tegen Hem verzetten? Omdat ze alleen geloofden in de vage God in de hemel, maar de geïncarneerde God veroordeelden en tegenwerkten.

De overpriesters, Schriftgeleerden en farizeeërs zagen duidelijk het gezag en de kracht van de woorden en het werk van de Heer Jezus. Dus hoe konden ze zich dan nog brutaal verzetten tegen de Heer Jezus en Hem veroordelen en belasteren? Ze zeiden dat Hij duivels uitdreef door Beëlzebub, het hoofd van de duivels, en de mens wilde misleiden en ze nagelden Hem zelfs levend aan het kruis. Wat bewijst dit? Deden ze dat allemaal niet omdat ze de Heer Jezus zagen als een gewoon mens? Zeiden ze niet: “Is dat niet de Nazarener, de zoon van een timmerman?” In de opvatting van de farizeeërs zou het vlees van de geïncarneerde God bovennatuurlijke eigenschappen moeten bezitten. Hij zou groot van postuur en sterk gebouwd moeten zijn, met een heldhaftig voorkomen en indrukwekkende verschijning. Zijn woorden zouden een wereldschokkende en oorverdovende klank moeten hebben en de mensen angst aanjagen, zodat niemand Hem zou durven naderen. Anders zou Hij niet kunnen worden beschouwd als God. In werkelijkheid hadden ze geen idee wat wordt bedoelt met incarnatie en zochten ze niet de waarheid in het woord en het werk van de Heer Jezus om Gods gezindheid en alles wat God is en heeft, te vinden. Ze zagen de Heer Jezus als een gewoon mens en oordeelden over Hem en belasterden Hem op grond van hun waandenkbeelden en opvattingen. Dit bewijst dat hoewel ze in God geloofden, ze Hem niet kenden en zich zelfs tegen Hem verzetten. Nu zeggen de dominees en ouderlingen van de religieuze wereld dat Hij in wie we geloven, maar een mens is. Dat is niet anders dan zoals de joodse overpriesters, Schriftgeleerden en farizeeërs de volgelingen van de Heer Jezus veroordeelden. Zoals jullie kunnen zien, zijn de meeste dominees en ouderlingen van de religieuze wereld niet anders dan de hypocriete farizeeërs van vroeger. Ze geloven allemaal in God, terwijl ze zich tegelijkertijd tegen Hem verzetten. Het zijn schurken die alleen de vage God in de hemel erkennen, terwijl ze Christus Zelf loochenen. Welk recht hebben ze om mensen te veroordelen die Christus aanvaarden en gehoorzamen?

uit ‘Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)’

Over de vraag wat de incarnatie is en wat Christus is, zou je kunnen zeggen dat dit een mysterie van de waarheid is dat geen gelovige begrijpt. Hoewel gelovigen al duizenden jaren weten dat de Heer Jezus de geïncarneerde God is, begrijpt niemand de incarnatie en de wezenlijke essentie van de incarnatie. Pas nu Almachtige God van de laatste dagen is gekomen, is dit aspect van het mysterie van de waarheid aan de mens geopenbaard. Laten we eens kijken hoe Almachtige God het zegt.

Almachtige God zegt: “De betekenis van incarnatie is dat God in het vlees verschijnt en dat Hij, naar het beeld van vlees, komt werken, tussen de mensen die Hij geschapen heeft. God moet dus om te incarneren eerst vlees zijn, vlees met een normale menselijkheid. Dit is het meest fundamentele vereiste. De implicatie van Gods incarnatie is in feite dat God leeft en werkt in het vlees, dat God in Zijn ware essentie vlees wordt, mens wordt” (‘De essentie van het door God bewoonde vlees’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

De vleesgeworden God heet Christus, en Christus is het vlees aangekleed door de Geest van God. Dit vlees is als van geen ander mens van vlees. Dit verschil is er, omdat Christus niet van vlees en bloed is, maar de belichaming van de Geest is. Hij bezit zowel normale menselijkheid als volledige goddelijkheid. Geen mens bezit Zijn goddelijkheid. Zijn normale menselijkheid draagt al Zijn normale lijfelijke handelingen, terwijl Zijn goddelijkheid het werk van God Zelf uitvoert” (‘Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

De Christus met normale menselijkheid is vlees waarin de Geest gerealiseerd is met een normale menselijkheid, gewoon verstand en menselijke gedachten. ‘Gerealiseerd worden’ betekent dat God mens wordt, dat de Geest vlees wordt. Duidelijk gezegd, het is als God Zelf vlees bewoont met een normale menselijkheid en hierdoor Zijn goddelijk werk tot uitdrukking brengt. Dit is wat gerealiseerd of geïncarneerd betekent” (‘De essentie van het door God bewoonde vlees’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Omdat Hij een mens met de essentie van God is, staat Hij boven alle geschapen mensen, boven iedere mens die het werk van God kan uitvoeren. En dus is Hij, onder allen met een menselijk omhulsel net als Hij en onder allen die menselijkheid bezitten de enige die de geïncarneerde God Zelf is – alle anderen zijn geschapen mensen. Hoewel ze allen menselijkheid bezitten zijn geschapen mensen slechts menselijk, terwijl de vleesgeworden God anders is: in Zijn vlees heeft Hij niet alleen menselijkheid, maar ook – nog belangrijker – goddelijkheid. Zijn menselijkheid kan herkend worden in de uiterlijke verschijning van Zijn vlees en in Zijn dagelijks leven, maar Zijn goddelijkheid is moeilijker waar te nemen. Omdat Zijn goddelijkheid alleen wordt uitgedrukt als Hij menselijkheid heeft, en niet zo bovennatuurlijk is als de mensen zich voorstellen, kunnen zij die slechts met de grootste moeite zien. … Omdat God vlees is geworden is Zijn essentie een combinatie van menselijkheid en goddelijkheid. Deze combinatie wordt God Zelf genoemd, God Zelf op aarde” (‘De essentie van het door God bewoonde vlees’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Uit de woorden van Almachtige God blijkt dat de incarnatie Gods Geest is, gehuld in vlees. Dat wil zeggen dat Gods Geest is gematerialiseerd in het vlees met normale menselijkheid en normaal menselijk denken, en zo een gewoon en normaal mens wordt die werkt en spreekt onder de mensen. Dit vlees heeft normale menselijkheid, maar ook volledige goddelijkheid. Hoewel Zijn vlees uiterlijk gewoon en normaal lijkt, kan Hij Gods werk op zich nemen, Gods stem uitdrukken en de mensheid leiden en redden. Dat komt doordat Hij volledige goddelijkheid heeft. Volledige goddelijkheid betekent dat alles wat Gods Geest bezit – de inherente gezindheid van God, Gods heilige en rechtvaardige essentie, alles wat God heeft en is, Gods almacht en wijsheid, en Gods gezag en kracht – allemaal zijn gematerialiseerd in het vlees. Het vlees is Christus. Het is de praktische God die hier op aarde is om Zijn werk te doen en de mensheid te redden. Uiterlijk is Christus een gewone en normale Mensenzoon, maar Hij verschilt inhoudelijk van elk geschapen menselijk wezen. De geschapen mens heeft alleen menselijkheid, hij heeft geen greintje goddelijke essentie. Christus heeft echter niet alleen normale menselijkheid, Hij heeft bovenal volledige goddelijkheid. Dus Hij heeft Gods essentie, Hij kan God volledig vertegenwoordigen, alle waarheden uitdrukken zoals God Zelf, Gods gezindheid uitdrukken en alles wat God heeft en is, en de mens de waarheid, de weg en het leven schenken. Geen geschapen mens is daartoe in staat. Christus werkt en spreekt, drukt Gods gezindheid en alles wat God heeft en is uit in Zijn vlees. Hoe Hij Gods woord ook uitdrukt en Gods werk doet, Hij doet dat altijd binnen een normale menselijkheid. Hij heeft normaal vlees. Er is niets bovennatuurlijks aan Hem. Dit bewijst dat God in het vlees is gekomen. Hij is al een gewoon mens geworden. Dit gewone en normale vlees heeft het feit van ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ vervuld. Hij is de praktische geïncarneerde God. Omdat Christus volledige goddelijkheid heeft, kan Hij God vertegenwoordigen, de waarheid uitdrukken en de mensheid redden. Omdat Christus volledige goddelijkheid heeft, kan Hij Gods woord direct uitdrukken en Gods woord niet slechts herhalen. Hij kan de waarheid altijd en overal uitdrukken, in de behoeften van de mens voorzien, hem bewateren en hoeden en de hele mensheid leiden. Alleen omdat Christus volledige goddelijkheid heeft en Gods identiteit en essentie bezit, kunnen we zeggen dat Hij Gods incarnatie, de praktische God Zelf is.

Voor het grootste mysterie van de incarnatie doet het er weinig toe of het vlees van God groot van gestalte of zoals een gewoon mens is. Het heeft meer te maken met het feit dat er volledige goddelijkheid verborgen zit in het normale vlees. Geen mens is in staat deze verborgen goddelijkheid te ontdekken of te zien. Als toen de Heer Jezus kwam om Zijn werk te doen niemand Zijn stem had gehoord en Zijn woord en werk had ervaren, had niemand ingezien dat de Heer Jezus Christus, de Zoon van God is. Dus Gods incarnatie is voor Hem de beste manier om in het geheim onder de mensen neer te dalen. Toen de Heer Jezus kwam, zag niemand aan Zijn uiterlijke verschijning dat Hij Christus, de geïncarneerde God was en kon niemand de goddelijkheid zien die verborgen was in Zijn menselijkheid. Pas nadat de Heer Jezus de waarheid had uitgedrukt en het werk van de verlossing van de mensheid had gedaan, ontdekte de mens dat Zijn woord gezag en kracht heeft, en pas toen begonnen de mensen Hem te volgen. Pas toen de Heer Jezus aan de mensen verscheen nadat Hij was opgestaan, beseften ze dat Hij de geïncarneerde Christus, de verschijning van God is. Als Hij niet de waarheid had uitgedrukt en Zijn werk had gedaan, zou niemand Hem zijn gevolgd. Als Hij niet had getuigd van het feit dat Hij Christus, de verschijning van God is, zou niemand Hem hebben herkend. Want de mens gelooft dat Hij als Hij echt de geïncarneerde God is bovennatuurlijke eigenschappen zou moeten hebben, dat Hij bovenmenselijk zou moeten zijn, met een forse, machtige gestalte en een overweldigende aanwezigheid, dat Hij niet alleen zou moeten spreken met gezag en kracht, maar ook tekenen en wonderen zou moeten verrichten waar Hij maar gaat - en dat de vleesgeworden God zo zou moeten zijn. Als Hij in Zijn uiterlijke verschijning gewoon is, net als ieder ander gewoon mens en normale menselijkheid heeft, dan is Hij zeker niet Gods incarnatie. Laten we ons herinneren dat toen de Heer Jezus geïncarneerd was om te spreken en Zijn werk te doen, niemand Hem herkende, hoezeer Hij ook de waarheid en Gods stem uitdrukte. Als ze iemand hoorden getuigen van de Heer Jezus zeiden ze zelfs: Is dit niet de zoon van Jozef? Is dit niet de Nazarener? Waarom spraken de mensen zo over Hem? Omdat de Heer Jezus een normale menselijkheid in uiterlijke verschijning had. Hij was een normaal, gemiddeld mens en Hij had geen sterke, overweldigende aanwezigheid. Daarom aanvaardde niemand Hem. Maar voor zover Hij de incarnatie is, moet Hij per definitie normale menselijkheid hebben. Hij moet de mensen laten zien dat het vlees waar God zich in hult gewoon en normaal vlees is. Hij verschijnt als een normaal mens. Als God zich zou hullen in het vlees van een supermens en niet van iemand met normale menselijkheid, zou de hele betekenis van de incarnatie verloren gaan. Dus Christus moet normale menselijkheid hebben. Alleen zo kan bewezen worden dat Hij het vleesgeworden Woord is.

Laten we eens kijken hoe Almachtige God het zegt:“Het belang van de incarnatie is dat een gewoon, normaal mens het werk van God Zelf uitvoert; dat wil zeggen dat God Zijn goddelijke werk in menselijkheid uitvoert en daarbij Satan overwint. … Als God bij Zijn eerste komst niet voor Zijn negenentwintigste de normale menselijkheid had gehad, als Hij meteen vanaf Zijn geboorte wonderen had kunnen verrichten, als Hij zodra Hij leerde praten meteen de taal van de hemel had gesproken, als Hij vanaf het moment dat Hij voet op aarde zette alle wereldlijke zaken had kunnen bevatten, de gedachten en bedoelingen van ieder mens had kunnen doorzien, dan kon zo iemand geen gewoon mens worden genoemd en had zulk vlees geen menselijk vlees kunnen worden genoemd. Als dat het geval was geweest met Christus, dan was de betekenis en de essentie van de incarnatie van God verloren gegaan. Dat Hij een normale menselijkheid bezat bewijst dat Hij de geïncarneerde God in het vlees was. Het feit dat Hij een normaal menselijk groeiproces doorliep toont verder aan dat Hij van gewoon vlees was. Bovendien is Zijn werk voldoende bewijs dat Hij Gods woord en Gods Geest was dat vlees werd. Het werk eist dat God vlees wordt, met andere woorden, dit stadium van werk moet in het vlees worden gedaan, in de normale menselijkheid. Het is een eerste vereiste voor ‘het Woord dat vlees wordt’, voor ‘Het Woord dat in het vlees verschijnt’ en het is het ware verhaal achter de twee incarnaties van God” (‘De essentie van het door God bewoonde vlees’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Als de geïncarneerde God vanaf Zijn geboorte Zijn bediening serieus had opgepakt en bovennatuurlijke tekenen had gegeven en wonderen had verricht, dan zou Hij geen lichamelijke essentie hebben. Daarom bestaat Zijn menselijkheid in het belang van Zijn lichamelijke essentie; er kan geen vlees zijn zonder menselijkheid, een persoon zonder menselijkheid is geen menselijk wezen. Zo is de menselijkheid van Gods vlees een wezenlijke eigenschap van het geïncarneerde vlees van God. Het is blasfemie te zeggen dat “als God vlees wordt Hij helemaal goddelijk is en helemaal niet menselijk”, omdat dit een onmogelijk standpunt is, dat het grondbeginsel van de incarnatie geweld aandoet. …

… De menselijkheid van de vleesgeworden God bestaat om het gewone goddelijke werk in het vlees te behouden; Zijn gewone menselijke denken ondersteunt Zijn normale menselijkheid en al Zijn gewone lichamelijke activiteiten. Je zou kunnen zeggen dat Zijn gewone menselijke denken bestaat om al het werk van God in het vlees te steunen. Als dit vlees geen gewoon menselijk verstand had, zou God niet in het vlees kunnen werken en zou wat Hij in het vlees moet doen nooit tot stand komen. … De vleesgeworden God moet dus een gewoon menselijk verstand hebben, normale menselijkheid bezitten, omdat Hij Zijn werk in de menselijkheid met een gewoon verstand moet uitvoeren. Dat is de essentie van het werk van de vleesgeworden God, dat is de ware essentie van de vleesgeworden God” (‘De essentie van het door God bewoonde vlees’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Uit de woorden van Almachtige God blijkt duidelijk dat de geïncarneerde God normale menselijkheid moet hebben, anders zou Hij niet Gods incarnatie zijn. Uiterlijk ziet Hij eruit als een gewoon, normaal mens en is er niets bovennatuurlijks aan Zijn menselijkheid. Dus als we Christus beoordelen volgens onze opvattingen en verbeeldingen zullen we Christus nooit erkennen of aanvaarden. We zullen hooguit erkennen dat Hij een profeet is die door God is gezonden of iemand die God gebruikt. Als we Christus echt willen kennen, moeten we Zijn woorden en werk bestuderen om te zien of wat Hij uitdrukt de stem van God Zelf is, of de woorden die Hij uitdrukt manifestaties zijn van Gods gezindheid en alles wat God heeft en is en of Zijn werk en de waarheid die Hij uitdrukt de mensheid kunnen redden. Alleen dan kunnen we Christus kennen, aanvaarden en gehoorzamen. Als we de waarheid niet zoeken en Gods werk niet onderzoeken, zelfs als we de woorden van Christus horen en Zijn werk zien, zullen we Christus niet kennen. Ook al zijn we van ochtend tot avond bij Christus, dan zullen we Hem toch behandelen als een gewoon mens en Christus weerstaan en veroordelen. Om Christus te erkennen en aanvaarden, hoeven we alleen Gods stem te herkennen en in te zien dat Hij Gods werk doet. Maar om de goddelijke essentie van Christus te kennen en zo tot waarachtige gehoorzaamheid jegens Christus te komen en de praktische God lief te hebben, moeten we de waarheid in de woorden en het werk van Christus ontdekken, Gods gezindheid en alles wat God heeft en is zien, Gods heilige essentie, almacht en wijsheid zien, en inzien dat God beminnelijk is en Zijn oprechte bedoelingen waarderen. Alleen zo kan iemand Christus echt gehoorzamen en de praktische God vereren in zijn hart.

Wij gelovigen weten allemaal dat de weg waarover de Heer Jezus predikte, het woord dat Hij uitdrukte, de mysteries van het koninkrijk van de hemel die Hij openbaarde, en de eisen die Hij stelde aan de mens allemaal de waarheid waren. Ze waren de stem van God Zelf en waren manifestaties van Gods levensgezindheid en alles wat Hij heeft en is. De wonderen die Hij verrichte – de zieken genezen, demonen uitdrijven, de wind en zee bedwingen, vijfduizend mensen voeden met vijf broden en twee vissen en de doden opwekken - waren allemaal manifestaties van het gezag en de kracht van God Zelf. Zij die destijds de waarheid zochten, zoals Petrus, Johannes, Mattheüs en Nathaniël, herkenden aan de woorden en het werk van de Heer Jezus dat Hij de beloofde Messias is, en dus volgden zij Hem en werden ze door Hem gered. Maar de joodse farizeeërs, al hadden ze de preken van de Heer Jezus gehoord en Zijn wonderen gezien, zagen Hem nog steeds als een gewoon mens zonder macht of grote gestalte. En dus durfden zij Hem zonder de minste angst te weerstaan en veroordelen. Ten slotte begingen zij de grootste zonde door de Heer Jezus aan het kruis te nagelen. De les van de farizeeërs vraagt om diepe bezinning! Hieruit blijkt duidelijk hun antichristelijke natuur die de waarheid en God haat en laat de dwaasheid en onwetendheid van de verdorven mensheid zien. Nu doet de vleesgeworden Almachtige God, net als de Heer Jezus, het werk van God Zelf binnen Zijn normale menselijkheid. Almachtige God drukt alle waarheden uit die de verdorven mensheid nodig heeft om gered te worden. En Hij doet het werk van het oordeel dat begint bij het huis van God in de laatste dagen. Niet alleen ontmaskert en oordeelt Hij over de satanische natuur van de verdorven mensheid en de waarheid van hun verdorvenheid, Hij heeft ook alle mysteries geopenbaard van Gods zesduizendjarige managementplan om de mensheid te redden. Hij heeft het pad uiteengezet waardoor de mensheid kan worden bevrijd van de zonde en kan worden gezuiverd en gered door God en Gods inherente rechtvaardige gezindheid geopenbaard en alles wat God heeft en is en Gods unieke kracht en gezag … Het woord en werk van Almachtige God zijn een volledige manifestatie van de identiteit en essentie van God Zelf. Tegenwoordig heeft iedereen die Almachtige God volgt Gods stem gehoord in het woord en werk van Almachtige God, de manifestatie van Gods woord in het vlees gezien en is voor Almachtige Gods troon gekomen en heeft Gods zuivering en vervolmaking ontvangen. Degenen in de religieuze wereld die Almachtige God nog steeds ontkennen, bestrijden en verwerpen hebben dezelfde fout gemaakt als de joodse farizeeërs, en behandelen Christus van de laatste dagen, Almachtige God, als elk ander gewoon mens zonder ook maar een poging te doen om alle waarheden die Almachtige God heeft uitgedrukt te onderzoeken en bestuderen, en zo nagelen zij God nogmaals aan het kruis en vertoornen Gods gezindheid. Zoals je ziet is de mens, wanneer deze vasthoudt aan zijn opvattingen en verbeeldingen, en de waarheden die Christus uitdrukt niet onderzoekt en bestudeert, niet in staat om de door Christus uitgedrukte stem van God te herkennen en het werk van Christus te aanvaarden en gehoorzamen en zal hij nooit Gods redding in de laatste dagen ontvangen. Als de mens de waarheid van de incarnatie niet begrijpt, zal hij Gods werk niet kunnen aanvaarden en gehoorzamen. Hij zal Christus veroordelen en God weerstaan en waarschijnlijk zal God hem straffen en vervloeken. Dus volgens ons geloof is het om door God gered te worden zeer belangrijk dat we de waarheid bestuderen en het mysterie van de incarnatie begrijpen!

uit ‘Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)’

Vorige:Vraag 4: De religieuze dominees en ouderlingen prediken vaak tot gelovigen dat elk getuigenis over de terugkeer van de Heer in het vlees vals is. Zij baseren dit op deze Bijbelverzen: “Als iemand dan tegen jullie zegt: ‘Kijk, Christus is hier of daar,’ geloof het dan niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen, zodat zij – als dat mogelijk was – zelfs de door God uitverkozen mensen om de tuin zouden leiden” (Mat. 24:23-24). We hebben nu geen idee hoe we de ware Christus van de valse christussen moeten onderscheiden. Kun je licht op deze vraag werpen?

Volgende:Vraag 6: We weten allemaal dat de Heer Jezus de incarnatie van God was. Nadat Hij Zijn werk had voltooid, werd Hij gekruisigd. Vervolgens is Hij herrezen, verscheen Hij voor al Zijn discipelen en voer Hij ten hemel in Zijn glorieuze spirituele lichaam. Zoals in de Bijbel staat: “Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan” (Hand. 1:11). Dus de Bijbel bevestigt dat als de Heer terugkeert het Zijn herrezen spirituele lichaam zal zijn dat aan ons verschijnt. Waarom is God in de laatste dagen geïncarneerd in de vleselijke gedaante van de Mensenzoon om het werk van het oordeel te doen? Wat is het verschil tussen het herrezen spirituele lichaam van de Heer Jezus en Zijn incarnatie als de Mensenzoon?

Gerelateerde media

 • Wat zijn Gods beloften aan degenen die de redding hebben verkregen en vervolmaakt zijn?

  Wanneer het werk van overwinning is voltooid, zal de mens in een prachtige wereld worden gebracht. Dit leven zal natuurlijk op aarde plaatsvinden, maar het zal totaal anders zijn dan het menselijke leven van vandaag de dag.

 • Waarom kunnen kerken ontaarden in religie?

  In elke fase van Gods werk zijn er ook bijbehorende eisen aan de mens. Allen in de stroom van de Heilige Geest bezitten de tegenwoordigheid en discipline van de Heilige Geest; mensen die niet in de stroom van de Heilige Geest zijn, bevinden zich onder het bevel van Satan en zijn van elk werk van de Heilige Geest verstoken.

 • De Bijbel is samengesteld door de mens, niet door God; de Bijbel kan God niet vertegenwoordigen

  Voordien las het volk van Israël alleen het Oude Testament. Dat wil zeggen dat aan het begin van het Tijdperk van Genade de mensen het Oude Testament lazen. Het Nieuwe Testament verscheen pas in het Tijdperk van Genade. Het Nieuwe Testament bestond nog niet toen Jezus aan het werk was. De mensen hebben Zijn werk vastgelegd na Zijn wederopstanding en hemelvaart. Toen waren de vier evangeliën er pas, en daarbij waren er ook nog de brieven van Paulus en Petrus, en het boek van de Openbaring. Pas meer dan driehonderd jaar nadat Jezus ten hemel is gevaren, toen de volgende generaties hun verslagen nauwkeurig vergeleken, ontstond het Nieuwe Testament.

 • Wat zijn de essentiële verschillen tussen gered zijn en volledige verlossing bereiken?

  De eerste incarnatie was bedoeld om de mens van zonde te verlossen, om hem te verlossen door het vleselijke lichaam van Jezus. Dat houdt in dat Hij de mens op het kruis heeft gered, maar de verdorven satanische gezindheid is nog steeds in de mens achtergebleven. De tweede incarnatie is niet langer om te dienen als een zondoffer maar om hen volledig te redden die van zonde waren verlost.

 • Het is essentieel de verschillen te herkennen tussen de weg van berouw van het Tijdperk van Genade en de weg van eeuwig leven in de laatste dagen

  Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens. Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid. Om de mens volledig van de invloed van Satan te redden, was het niet alleen vereist dat Jezus de zonden van de mensheid als zondoffer op Zich nam, maar ook dat God nog belangrijker werk uitvoerde om de mens volledig te ontdoen van zijn gezindheid die door Satan was verdorven.