De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Getuigenissen van Christus van de laatste dagen

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

36. Hoeveel mensen binnen religie zullen terugkeren tot God tijdens de rampen?

Relevante woorden van God:

Als ik mijn gezicht naar het universum wend om te spreken, hoort de hele mensheid mijn stem, en ziet vervolgens alle werken die ik heb volbracht in het hele universum. Zij die zich verzetten tegen mijn wil, dat wil zeggen, zij die zich met de daden van de mens tegen mij verzetten, zullen door mijn tuchtiging worden geveld. Ik neem de talrijke sterren in de hemel en vernieuw ze, en dankzij mij worden zon en maan vernieuwd – het firmament zal niet meer zijn zoals het was; de talloze dingen op aarde zullen vernieuwd zijn. Door mijn woorden wordt alles voltooid. De vele naties in het universum zullen opnieuw worden ingedeeld en door mijn natie worden vervangen, zodat de naties op aarde voor altijd verdwijnen en één natie vormen die mij aanbidt; alle naties op aarde zullen vernietigd worden en ophouden te bestaan. Van alle mensen in het universum zullen zij die aan de duivel toebehoren uitgeroeid worden; allen die Satan aanbidden zullen verslagen worden door mijn brandend vuur – dat wil zeggen: behalve zij die zich nu in de stroom bevinden, de anderen zullen in as veranderen. Als ik de vele volkeren tuchtig, zullen zij die in de religieuze wereld leven, in verschillende gradaties, tot mijn koninkrijk terugkeren, overwonnen door mijn werken, omdat zij de komst van de Heilige die op een witte wolk rijdt hebben aanschouwd. De hele mensheid volgt haar eigen soort en ontvangt tuchtiging naar gelang haar daden. Zij die tegen mij stelling hebben genomen zullen omkomen. Als de daden van mensen op aarde geen betrekking hebben gehad op mij, zullen deze mensen, gezien de manier waarop zij zich van hun taak hebben gekweten, blijven voortbestaan op aarde onder heerschappij van mijn zonen en mijn volk. Ik zal mijzelf aan de talloze volken en de talloze naties openbaren, en mijn eigen stem laten klinken op aarde om de voltooiing te verkondigen van mijn grote werk zodat alle mensen het met hun eigen ogen kunnen aanschouwen.

uit ‘Hoofdstuk 26’ van Gods woorden aan het hele universum in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

Sommige mensen vragen zich af: “Hoeveel mensen uit religieuze kringen zullen uiteindelijk in staat zijn in Almachtige God te geloven?” Lees meer van de woorden van Almachtige God en je komt erachter. Op dit ogenblik is de poort van genade nog niet gesloten en hebben we de tijd van de grote rampen nog niet bereikt. Vooral tijdens de grote rampen zullen er enkele mensen zijn binnen de religieuze wereld die in verschillende mate tot God terugkeren. Dit is waarom je op dit moment niet kunt vaststellen dat “Al degenen in de religieuze wereld die Almachtige God niet aanvaarden moeten vergaan.” Er is nog steeds een beetje tijd. Weet je wie er tijdens deze periode in religieuze kringen God zullen aanvaarden en wie God niet zullen aanvaarden? Dit is iets dat we niet duidelijk kunnen zien. Alleen God weet dat. Wanneer we echter het evangelie verspreiden en van God getuigen ten overstaan van religieuze mensen, merken we dat ze het verwerpen. Ze verzetten zich allemaal tegen Almachtige God en veroordelen Hem. Hebben we dit niet allemaal gezien? Het verspreiden van het evangelie onder religieuze mensen is dus extreem moeilijk. Dit bepaalt dat degenen binnen religieuze kringen die uiteindelijk terug zullen keren tot Almachtige God een bijzonder gering aantal vormen. Dit komt omdat ze te streng worden beperkt door voorgangers, ouderlingen en religieuze opvattingen. Ze zijn te grondig misleid door negatieve propaganda. Ze bezitten geen harten die zoeken naar de waarheid en de ware weg onderzoeken. Is dit niet waar? Als je een religieuze plek bezoekt om het evangelie te verspreiden, kom je het volgende tegen: allereerst wordt je afgewezen en te kijk gezet, ten tweede wordt je te schande gezet, ten derde wordt je collectief aangevallen, of belachelijk gemaakt en veroordeeld. Er zullen zelfs mensen zijn die zonder dat je daarvoor toestemming geeft je foto aan alle anderen in de kerk laten zien en zeggen: “Deze persoon is gekomen om het evangelie van Almachtige God te verspreiden. Niemand zou hem moeten ontvangen.” Dit is de manier waarop de religieuze wereld iedereen behandelt die komt om het evangelie van Almachtige God in de laatste dagen te verspreiden. Wat toont dit aan? De religieuze wereld heeft lang gefunctioneerd als een standvastig fort voor de antichristen en is deel geworden van Satans boze machten. Je kunt echter niet zeggen dat niemand uit de religieuze wereld kan worden gered – er zijn er die kunnen worden gered, de kwestie is dat ze een heel, heel gering aantal vormen.

uit ‘Preken en communicatie over het binnengaan in het leven, deel 132’

Sommige mensen vragen: “Waarom zegt u dat er niet veel mensen van binnen de religie zullen zijn die, voordat de grote rampen plaatsvinden, Gods werk aanvaarden? Ik weet niet of dat wel zo zeker is.” Zijn de meesten van binnen de groep gelovigen vanuit het Tijdperk van Genade, binnen welke kerk ook, daar in alle oprechtheid om de waarheid na te jagen, of alleen om zich vol te eten aan Zijn brood? De meeste mensen zijn daar om zich vol te eten aan Zijn brood. Zijn er niet veel mensen die zijn bezeten door demonen, in tongen spreken, openbaringen ontvangen, visioenen zien, ziekten genezen, demonen verjagen en wonderen vertonen? Degenen die door demonen zijn bezeten vormen er een deel van, degenen die zich alleen vol eten aan Zijn brood vormen een deel, en anderen die antichristen zijn en de slechte mensen die de waarheid haten, vormen ook weer een deel. En dan heb je de verwarde mensen die helemaal niets begrijpen van de waarheid. Zodra we deze groepen eenmaal hebben weggehaald, vormen degenen die dan overblijven en de waarheid liefhebben dan de meerderheid? Zullen ze er zelfs maar tien procent van uitmaken? Nee, dat is onmogelijk! Is dat niet zoals het er nu voorstaat? Dus diegenen binnen de religieuze gemeenschap die, voordat de grote rampen plaatsvinden, in staat zullen zijn om voor God terug te keren, zijn de kleinste minderheid van de mensen; ze zullen beslist geen meerderheid vormen, want mensen binnen de religie die de waarheid liefhebben zijn altijd al uitzonderlijk laag in aantal geweest. Dit is absoluut een feit en wordt niet ongegrond gezegd.

uit ‘Preken en communicatie over het binnengaan in het leven, deel 133’

Vorige:Waarom zal God degenen die Almachtige God weigeren te aanvaarden te midden van de rampen plaatsen?

Volgende:Wat is verandering van gezindheid?

Gerelateerde media

 • Er is geen weg van eeuwig leven in de Bijbel; als de mens aan de Bijbel vasthoudt en deze aanbidt, zal hij het eeuwige leven niet verkrijgen

  Veel mensen geloven dat het begrijpen en kunnen interpreteren van de Bijbel hetzelfde is als het vinden van de ware weg. Maar is het in feite zo eenvoudig? Niemand kent de realiteit van de Bijbel. Deze is namelijk slechts een geschiedkundig verslag van het werk van God, en een getuigenis van de vorige twee stadia van het werk van God. De Bijbel biedt je geen begrip van het doel van het werk van God. Iedereen die de Bijbel heeft gelezen weet dat deze de twee stadia van het werk van God documenteert tijdens het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade.

 • De betekenis van Gods oordeel in de laatste dagen is te zien aan de bereikte resultaten ervan

  God verricht het werk van oordeel en tuchtiging zodat de mens kennis van Hem kan verkrijgen, en omwille van Zijn getuigenis.

 • Wat zijn de verschillen tussen het kerkelijke leven in het Tijdperk van Genade en het kerkelijke leven in het Tijdperk van het Koninkrijk?

  Als zulke religieuze mensen samenkomen, vragen ze: “Zuster, hoe gaat het met je de laatste tijd?” Zij antwoordt: “Ik voel dat ik God veel verschuldigd ben en dat ik Zijn hartsverlangen niet kan vervullen.” Iemand anders zegt: “Ik ben God dank verschuldigd en kan Hem niet tevreden stellen.” Deze paar zinnen en woorden alleen al zijn uitingen van hun laaghartigheid. Dergelijke woorden zijn weerzinwekkend en erg stuitend. De natuur van zulke mensen gaat tegen God in.

 • Wat zijn de essentiële verschillen tussen de vleesgeworden God en degenen die door God worden gebruikt?

  En Christus is het vlees aangekleed door de Geest van God. Dit vlees is als van geen ander mens van vlees. Dit verschil is er, omdat Christus niet van vlees en bloed is, maar de belichaming van de Geest is. Hij bezit zowel normale menselijkheid als volledige goddelijkheid. Geen mens bezit Zijn goddelijkheid. Zijn normale menselijkheid draagt al Zijn normale lijfelijke handelingen, terwijl Zijn goddelijkheid het werk van God Zelf uitvoert. Maar zowel Zijn menselijkheid als Zijn goddelijkheid onderwerpen zich aan de wil van de Vader in de hemel. Het wezen van Christus is de Geest, dat wil zeggen de goddelijkheid. Daarom is Zijn wezen het wezen van God Zelf; dit wezen staat Zijn eigen werk niet in de weg, en Hij zou met geen mogelijkheid ook maar iets kunnen doen dat Zijn eigen werk teniet zal doen of woorden spreken die tegen Zijn wil ingaan. …