36. Hoeveel mensen binnen religie zullen terugkeren tot God tijdens de rampen?

Relevante woorden van God:

Als ik mijn gezicht naar het universum wend om te spreken, hoort de hele mensheid mijn stem, en ziet vervolgens alle werken die ik heb volbracht in het hele universum. Zij die zich verzetten tegen mijn wil, dat wil zeggen, zij die zich met de daden van de mens tegen mij verzetten, zullen door mijn tuchtiging worden geveld. Ik neem de talrijke sterren in de hemel en vernieuw ze, en dankzij mij worden zon en maan vernieuwd – het firmament zal niet meer zijn zoals het was; de talloze dingen op aarde zullen vernieuwd zijn. Door mijn woorden wordt alles voltooid. De vele naties in het universum zullen opnieuw worden ingedeeld en door mijn natie worden vervangen, zodat de naties op aarde voor altijd verdwijnen en één natie vormen die mij aanbidt; alle naties op aarde zullen vernietigd worden en ophouden te bestaan. Van alle mensen in het universum zullen zij die aan de duivel toebehoren uitgeroeid worden; allen die Satan aanbidden zullen verslagen worden door mijn brandend vuur – dat wil zeggen: behalve zij die zich nu in de stroom bevinden, de anderen zullen in as veranderen. Als ik de vele volkeren tuchtig, zullen zij die in de religieuze wereld leven, in verschillende gradaties, tot mijn koninkrijk terugkeren, overwonnen door mijn werken, omdat zij de komst van de Heilige die op een witte wolk rijdt hebben aanschouwd. De hele mensheid volgt haar eigen soort en ontvangt tuchtiging naar gelang haar daden. Zij die tegen mij stelling hebben genomen zullen omkomen. Als de daden van mensen op aarde geen betrekking hebben gehad op mij, zullen deze mensen, gezien de manier waarop zij zich van hun taak hebben gekweten, blijven voortbestaan op aarde onder heerschappij van mijn zonen en mijn volk. Ik zal mijzelf aan de talloze volken en de talloze naties openbaren, en mijn eigen stem laten klinken op aarde om de voltooiing te verkondigen van mijn grote werk zodat alle mensen het met hun eigen ogen kunnen aanschouwen.

uit ‘Hoofdstuk 26’ van Gods woorden aan het hele universum in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

Sommige mensen vragen zich af: “Hoeveel mensen uit religieuze kringen zullen uiteindelijk in staat zijn in Almachtige God te geloven?” Lees meer van de woorden van Almachtige God en je komt erachter. Op dit ogenblik is de poort van genade nog niet gesloten en hebben we de tijd van de grote rampen nog niet bereikt. Vooral tijdens de grote rampen zullen er enkele mensen zijn binnen de religieuze wereld die in verschillende mate tot God terugkeren. Dit is waarom je op dit moment niet kunt vaststellen dat “Al degenen in de religieuze wereld die Almachtige God niet aanvaarden moeten vergaan.” Er is nog steeds een beetje tijd. Weet je wie er tijdens deze periode in religieuze kringen God zullen aanvaarden en wie God niet zullen aanvaarden? Dit is iets dat we niet duidelijk kunnen zien. Alleen God weet dat. Wanneer we echter het evangelie verspreiden en van God getuigen ten overstaan van religieuze mensen, merken we dat ze het verwerpen. Ze verzetten zich allemaal tegen Almachtige God en veroordelen Hem. Hebben we dit niet allemaal gezien? Het verspreiden van het evangelie onder religieuze mensen is dus extreem moeilijk. Dit bepaalt dat degenen binnen religieuze kringen die uiteindelijk terug zullen keren tot Almachtige God een bijzonder gering aantal vormen. Dit komt omdat ze te streng worden beperkt door voorgangers, ouderlingen en religieuze opvattingen. Ze zijn te grondig misleid door negatieve propaganda. Ze bezitten geen harten die zoeken naar de waarheid en de ware weg onderzoeken. Is dit niet waar? Als je een religieuze plek bezoekt om het evangelie te verspreiden, kom je het volgende tegen: allereerst wordt je afgewezen en te kijk gezet, ten tweede wordt je te schande gezet, ten derde wordt je collectief aangevallen, of belachelijk gemaakt en veroordeeld. Er zullen zelfs mensen zijn die zonder dat je daarvoor toestemming geeft je foto aan alle anderen in de kerk laten zien en zeggen: “Deze persoon is gekomen om het evangelie van Almachtige God te verspreiden. Niemand zou hem moeten ontvangen.” Dit is de manier waarop de religieuze wereld iedereen behandelt die komt om het evangelie van Almachtige God in de laatste dagen te verspreiden. Wat toont dit aan? De religieuze wereld heeft lang gefunctioneerd als een standvastig fort voor de antichristen en is deel geworden van Satans boze machten. Je kunt echter niet zeggen dat niemand uit de religieuze wereld kan worden gered – er zijn er die kunnen worden gered, de kwestie is dat ze een heel, heel gering aantal vormen.

uit ‘Preken en communicatie over het binnengaan in het leven’

Sommige mensen vragen: “Waarom zegt u dat er niet veel mensen van binnen de religie zullen zijn die, voordat de grote rampen plaatsvinden, Gods werk aanvaarden? Ik weet niet of dat wel zo zeker is.” Zijn de meesten van binnen de groep gelovigen vanuit het Tijdperk van Genade, binnen welke kerk ook, daar in alle oprechtheid om de waarheid na te jagen, of alleen om zich vol te eten aan Zijn brood? De meeste mensen zijn daar om zich vol te eten aan Zijn brood. Zijn er niet veel mensen die zijn bezeten door demonen, in tongen spreken, openbaringen ontvangen, visioenen zien, ziekten genezen, demonen verjagen en wonderen vertonen? Degenen die door demonen zijn bezeten vormen er een deel van, degenen die zich alleen vol eten aan Zijn brood vormen een deel, en anderen die antichristen zijn en de slechte mensen die de waarheid haten, vormen ook weer een deel. En dan heb je de verwarde mensen die helemaal niets begrijpen van de waarheid. Zodra we deze groepen eenmaal hebben weggehaald, vormen degenen die dan overblijven en de waarheid liefhebben dan de meerderheid? Zullen ze er zelfs maar tien procent van uitmaken? Nee, dat is onmogelijk! Is dat niet zoals het er nu voorstaat? Dus diegenen binnen de religieuze gemeenschap die, voordat de grote rampen plaatsvinden, in staat zullen zijn om voor God terug te keren, zijn de kleinste minderheid van de mensen; ze zullen beslist geen meerderheid vormen, want mensen binnen de religie die de waarheid liefhebben zijn altijd al uitzonderlijk laag in aantal geweest. Dit is absoluut een feit en wordt niet ongegrond gezegd.

uit ‘Preken en communicatie over het binnengaan in het leven’

Vorige: 35. Waarom zal God degenen die Almachtige God weigeren te aanvaarden te midden van de rampen plaatsen?

Volgende: 37. Wat is verandering van gezindheid?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

1. Wat zijn de verschillen tussen de woorden van de Heer Jezus in het Tijdperk van Genade en de woorden van Almachtige God in het Tijdperk van het Koninkrijk?

De woorden die God spreekt in dit tijdperk verschillen van de woorden die gedurende het Tijdperk van de Wet werden gesproken en zo verschillen ze dus ook van de woorden die gedurende Het Tijdperk van Genade werden gesproken. Tijdens het Tijdperk van Genade deed God niet het werk van het woord, maar beschreef Hij simpelweg de kruisiging om de gehele mensheid te verlossen. De Bijbel beschrijft alleen waarom Jezus gekruisigd moest worden en het lijden dat Hij moest ondergaan aan het kruis en hoe de mens gekruisigd zou moeten worden voor God.

3. De verschillen tussen de weg van berouw en de weg van eeuwig leven

Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens. Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid. Om de mens volledig van de invloed van Satan te redden, was het niet alleen vereist dat Jezus de zonden van de mensheid als zondoffer op Zich nam, maar ook dat God nog belangrijker werk uitvoerde om de mens volledig te ontdoen van zijn gezindheid die door Satan was verdorven.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek