We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Satanische filosofie is verraderlijk en schadelijk

1

Door Wu You, provincie Guangxi

Enige tijd geleden regelde de kerk dat ik om werkredenen bij een gastgezin zou inwonen. Toen ik voor de eerste keer samenkwam met de broeder en zuster van het gastgezin, zeiden ze: “Wij zijn erg bang om te bidden in de gemeenschap. Als we alleen zijn en bidden, weten we wat te zeggen, maar als het gaat om bidden in de gemeenschap, dan weten we gewoon niet wat te zeggen.” Toen ik dit hoorde, dacht ik bij mezelf: Als we tijdens de gemeenschap niet bidden, kunnen we het werk van de Heilige Geest niet ontvangen en zal de communicatie niet effectief zijn. We moeten bidden! Maar toen veranderde ik van gedachten, omdat ik dacht dat als ze werkelijk bang waren om te bidden, ze geen mening over me zouden krijgen als ik erop stond dat ze zouden bidden? Om mijn taken te vervullen met betrekking tot het bewerken van artikelen zou ik voor een lange periode bij het gastgezin moeten verblijven. Stel dat ze zich een mening over me vormden en me niet langer te gast wilden hebben, omdat ik niet aan hun wensen voldeed? Ik dacht dat ik maar met hun wensen moest instemmen. Dit betekende dat we gedurende de volgende maand nooit baden tijdens het samenkomen. Dit maakte de communicatie over Gods woorden saai en smakeloos, zonder enige verlichting van de Heilige Geest. We dwaalden ook vaak af van het onderwerp. Geleidelijk aan werd de toestand van de broeder en zuster minder normaal, en waren ze minder bereid om samen te komen. Zelfs wanneer we wel waren samengekomen, vielen ze in slaap, en in het dagelijkse leven slaagden ze er niet in om belang te hechten aan het eten en drinken van Gods woord. Ze keken TV wanneer ze tijd hadden, waren minder hartelijk tegen mij, en werden zelfs terughoudend om met me te praten. Geconfronteerd met deze situatie voelde ik veel pijn en verwarring: ik voldeed op alle punten aan hun wensen en had hen niet beledigd. Waarom waren ze zo?

Net toen ik door deze situatie bijzonder verward was geraakt, verlichtten Gods woorden me: “Heb je geen goede relatie met God, dan maakt het niet uit hoe je je relatie met andere mensen vormgeeft, hoe hard je werkt of hoeveel energie je ergens in steekt, maar valt dat alles nog steeds onder de filosofieën van mensen. Je behoudt je positie onder de mensen dan volgens een menselijk perspectief en menselijke filosofie, zodat ze je zullen prijzen. Je zorgt dan niet voor een goede relatie met mensen overeenkomstig het woord van God. Als je je niet richt op je relatie met mensen maar een goede relatie met God onderhoudt, als je bereid bent je hart aan God te geven en Hem leert gehoorzamen, wordt je relatie met alle mensen op natuurlijke wijze goed. […] Er ontstaat een goede relatie met een stevig fundament tussen mensen als ze hun hart aan God geven. Die relatie komt niet door menselijke inspanning tot stand” (‘Het is heel belangrijk om te zorgen voor een goede relatie met God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Door Gods woorden zag ik plots het licht. Het bleek dat deze situatie was ontstaan, omdat ik me blindstaarde op het onderhouden van vleselijke relaties tussen mensen, en niet ijverde aan het bouwen van een normale relatie met God. Ik dacht er aan terug hoe ik met mijn gastgezin optrok om een goede indruk te maken en ervoor te zorgen dat ze bereid zouden zijn me te gast te hebben; hoe ik hen in alles was gevolgd en alles deed om hen ter wille te zijn, zonder de principes van de waarheid te overwegen, en zonder te overwegen of mijn handelingen hen ten goede zouden komen. Toen ik hoorde over hun angst om tijdens het samenkomen te bidden, communiceerde ik niet met hen over relevante waarheden die hen het belang en de betekenis van bidden hadden helpen begrijpen; in plaats daarvan, om mijn eigen belangen te beschermen, gehoorzaamde ik hen en respecteerde ik hun wens om niet te bidden tijdens het samenkomen. Omdat er geen gebed was, geen zoeken of overgeven, was er geen enkele manier om de verlichting van de Heilige Geest of Zijn begeleiding te bereiken tijdens het samenkomen, of om gevoed te worden door het eten en drinken van het woord van God. Het resultaat hiervan was dat onze situaties in toenemende mate minder normaal werden, en dat we geen normale relatie konden onderhouden. Ik was me zeer bewust van het belang van het gebed. Het gebed helpt mensen om door de Heilige Geest te worden beroerd, en het is een manier waarop de Heilige Geest werkt. Het gebed kan ons helpen om meer verlichting te krijgen van de Heilige Geest om de waarheid beter te begrijpen. Bovendien is het bidden in de gemeenschap steeds een manier om te tonen welke plaats God inneemt in een mensenhart, om te tonen dat de mens God eert boven alles. Ik hield me echter nog aan Satans levensfilosofie – “Wees wereldwijs omwille van persoonlijke overleving” – en zag af van het gebed om mijn relaties te onderhouden. Dit toonde aan dat ik in mijn hart helemaal geen plaats had voor God, en dat ik inwendig volledig gedomineerd werd door Satans filosofie. Ik probeerde steeds een fysieke relatie te onderhouden met mensen – dit gedrag kon worden toegeschreven aan mijn volledige aanvaarding van de satanische filosofie “Wees wereldwijs omwille van persoonlijke overleving.” Het beschadigde mijn hart en mijn ziel, maakte me laf, egoïstisch en verwerpelijk, en zorgde ervoor dat ik onrechtvaardig werd en niet in staat om de waarheid in praktijk te brengen. Ik kon me vele voorbeelden uit het verleden herinneren wanneer ik tegenover God stond, aangedreven door zelfbehoud: toen ik de kerk leidde, zag ik mensen bepaalde ideeën verspreiden, negativiteit verspreiden en het kerkleven verstoren, maar durfde ik hen geen halt toe te roepen uit angst dat ik mijn eigen belangen zou beschadigen door iets te zeggen. Bij het beheer van evangelisatiewerken trok ik me terug zodra broeders en zusters klaagden dat de dingen te zwaar waren, en durfde niet meer van hen te vragen uit angst dat ik hen zou beledigen en mijn plaats in hun hart zou verliezen. Hierdoor werd het evangelisatiewerk ineffectief, door mijn toedoen. Toen ik met de groep werkte die verantwoordelijk was voor de bewerking van artikelen, merkte ik dat de zuster waar ik mee samenwerkte, haar werk niet serieus nam, maar ik durfde haar hier niet op te wijzen uit angst dat ze ongelukkig zou worden en vooroordelen tegen me zou ontwikkelen die onze samenwerking konden beïnvloeden. … Op dit punt zag ik duidelijk dat bij alles wat ik deed, mijn aandacht vooral ging naar hoe anderen zich tegenover mij gedroegen en mij beoordeelden. Ik beschermde mijn plaats en imago in de harten van andere mensen, en overwoog mijn eigen winsten en verliezen. Men kon stellen dat ik volledig leefde volgens Satans filosofie van “Wees wereldwijs omwille van persoonlijke overleving”. Het was het beginsel geworden van al mijn handelingen, de basis van mijn functioneren als persoon. Dit had als gevolg dat ik het principe of de positie niet bij alles wat ik deed, afwoog, maar alleen als het mij persoonlijk voordeel opleverde. De satanische filosofie van “Wees wereldwijs omwille van persoonlijke overleving” is een negatief principe dat volledig in strijd is met de waarheid – een instrument dat door Satan gebruikt wordt om mensen te verderven. Door volgens dit principe te leven, worden mensen in toenemende mate bedrieglijk, sluw, egoïstisch en verwerpelijk. Geleidelijk aan verliezen ze de karakteristieken die een mens een mens maken. De satanische filosofie is verraderlijk en schadelijk. Ik wil nooit meer volgens deze filosofie leven! Toen ik dit alles doorhad, communiceerde ik met de broeder en zuster van het gastgezin over de waarheid betreffende het gebed. Toen ze de betekenis en het belang van het gebed begrepen, waren ze bereid om tijdens het samenkomen te bidden, waardoor hun situatie veranderde.

Geconfronteerd met de realiteit van de situatie, leerde ik dat leven volgens de satanische filosofie op alle mogelijke manieren schadelijk is. Van nu af aan beloof ik om de waarheid met heel mijn hart na te streven, alle mogelijke satanische filosofieën die ik heb aangenomen te doorzien, en op te houden volgens dergelijke filosofieën te leven. Ik wil dat God en het woord van God heersen in mijn hart en de controle nemen. Laat de waarheid de meester van mijn hart zijn, zodat ik in alles kan leven naar het woord van God.

Gerelateerde media

 • Alleen door zelf de waarheid binnen te gaan, kan ik anderen echt helpen

  Door Du Fan, provincie Jiangsu Onlangs hield een kerk een stemming om een nieuwe leider te kiezen, maar de leider die de vergadering voorzat, handelde…

 • Zoek geen nieuwe trucjes wanneer je God dient

  Ik was net verkozen om de verantwoordelijkheid van kerkleider op me te nemen. Maar na een periode van hard werk verloor niet alleen het evangelisch werk van de kerk behoorlijk haar glans, maar leefden ook mijn broeders en zusters uit de evangelische groep in negativiteit en zwakheid. Geconfronteerd met deze situatie kon ik mijn gevoelens niet langer in toom houden.

 • Het zien van mijn ware gezicht

  Omdat het voor het werk van de kerk nodig was, werd ik toegewezen aan een andere plaats om daar mijn plicht te vervullen. Het evangeliewerk stond op die plaats destijds op een laag pitje en de omstandigheden van broeders en zusters waren over het algemeen niet goed. Maar omdat ik door de Heilige Geest werd aangeraakt, nam ik in het volste vertrouwen alles aan wat mij werd toevertrouwd.

 • De ketenen van de Geest afschudden

  Door Wu Wen, provincie Henan Ik was een zwak persoon met een gevoelig karakter. Toen ik niet in God geloofde, voelde ik me vaak bedroefd en bezorgd ov…

 • De hoogmoed voor de val

  Omdat het nodig was voor het werk werd ik overgeplaatst naar een ander werkgebied. Op dat moment was ik God zeer dankbaar. Ik voelde dat ik veel gebreken had, maar dankzij Gods goddelijke promotie kreeg ik de kans om mijn plicht uit te voeren in een schitterend werkgebied. Ik deed een belofte aan God in mijn hart: ik zou mijn uiterste best doen om het God terug te betalen.