2. Wat waarheid-werkelijkheid is, en wat Bijbelse kennis en doctrine zijn

Relevante woorden van God:

Als je Gods woorden openlijk kunt uitleggen, wil dat nog niet zeggen dat je over de werkelijkheid beschikt − dingen zijn niet zo eenvoudig als je ze misschien had voorgesteld. Of je over de werkelijkheid beschikt of niet, is niet gebaseerd op wat je zegt, het is eerder gebaseerd op hoe je uitleeft. Wanneer Gods woorden je leven en je natuurlijke uitdrukking worden, telt alleen dit als werkelijkheid en geldt alleen dit als het bezitten van inzicht en een ware gestalte. Je moet in staat zijn om de toets voor een lange periode te doorstaan en je moet in staat zijn om de gelijkenis na te leven die God van je verlangt; het moet niet louter van buiten zijn, maar het moet als vanzelf uit je stromen. Alleen dan heb je echt de werkelijkheid en alleen dan heb je het leven verkregen. Laat mij het voorbeeld gebruiken dat iedereen kent, van de beproeving van de dienstdoeners. Iedereen kan de meest verheven theorieën naar voren brengen over dienstdoeners en iedereen heeft een behoorlijk begrip met betrekking tot dit onderwerp; ze spreken erover en wat de één erover zegt overtreft nog wat de vorige had gezegd, alsof het een wedstrijd is. Als de mens echter geen ingrijpende beproeving heeft ondergaan, kan je moeilijk zeggen dat hij een goede getuigenis heeft. Kort gezegd, het echt naleven van de mens schiet nog steeds erg tekort en dit strookt niet met zijn begrip. Daarom moet het nog steeds de waarlijke gestalte van de mens worden en het is nu nog niet zijn leven. Omdat het begrip van de mens nog niet in werkelijkheid is gebracht, is zijn gestalte nog steeds als een kasteel gebouwd op zand, wankelend en op het punt van instorten. De mens heeft te weinig werkelijkheid − het is bijna onmogelijk om enige werkelijkheid in de mens te vinden. Er is te weinig werkelijkheid die op een natuurlijke manier uit de mens stroomt en alle werkelijkheid in zijn leven is gedwongen en daarom zeg ik dat de mens geen echte werkelijkheid bezit. Hecht niet te veel waarde aan mensen die zeggen dat hun liefde voor God nooit verandert − dit is alleen wat ze zeggen, voordat ze met beproevingen geconfronteerd worden. Als ze plotseling met beproevingen worden geconfronteerd, worden de dingen waarover ze spreken opnieuw onverenigbaar met de werkelijkheid en bewijst het opnieuw dat mensen geen werkelijkheid bezitten. Je zou kunnen zeggen dat wanneer je dingen tegenkomt die niet passen bij je opvattingen en die verlangen dat je jezelf opzijzet, dat dit je beproevingen zijn. Voordat Gods wil onthuld wordt, is er een strenge proef voor elke man, een enorme beproeving voor iedereen − is deze kwestie duidelijk voor je? Wanneer God de mens op de proef wil stellen, laat Hij hen altijd hun keuzes maken voordat de waarheid van de feiten is onthuld. Dat betekent dat wanneer God de mens aan beproevingen onderwerpt, Hij je nooit de waarheid zal vertellen en dat is hoe mensen ontmaskerd kunnen worden. Dit is een manier waarop God Zijn werk uitvoert, om te zien of je de God van vandaag begrijpt en om te zien of je enige werkelijkheid bezit. Ben je echt vrij van twijfels over Gods werk? Zal je in staat zijn om standvastig te zijn wanneer een grote beproeving over je heen komt? Wie durft woorden te spreken als: “Ik garandeer dat er geen problemen zullen zijn”? Wie durft woorden te spreken als: “Anderen twijfelen misschien, maar ik zal nooit twijfelen”? Net zoals de keren dat Petrus aan beproevingen werd blootgesteld – hij schepte altijd op voordat de waarheden waren geopenbaard. Dit is geen persoonlijke fout die uniek is voor Petrus; dit is de grootste moeilijkheid waarmee iedereen tegenwoordig geconfronteerd wordt. Als ik verschillende plaatsen zou bezoeken of als ik verschillende broeders en zusters zou bezoeken, om naar jullie begrip van Gods werk van vandaag te kijken, zouden jullie zeker in staat zijn om over veel van jullie inzichten te praten en zou het erop lijken dat jullie geen enkele twijfels hebben. Als ik je zou vragen: “Kun je met zekerheid vaststellen dat het werk van vandaag de dag door God Zelf is verricht? Geen twijfel mogelijk?” Dan zou je zeker antwoorden: “Zonder enige twijfel, het is het werk dat door de Geest van God is verricht.” Als je eenmaal op zo’n manier hebt geantwoord, zou je beslist geen enkele twijfel meer hebben en je zou zelfs grote vreugde ervaren − je zou kunnen voelen dat je een beetje aan werkelijkheid hebt gewonnen. Degenen die de neiging hebben om dingen op deze manier te begrijpen zijn degenen die minder werkelijkheid bezitten; hoe meer iemand denkt haar gewonnen te hebben, des te meer men niet in staat zal zijn om standvastig te blijven in beproevingen. Wee degenen die arrogant en hooghartig zijn en wee degenen die geen kennis van zichzelf hebben. Zulke mensen kunnen als de besten spreken, niettemin zijn hun acties het slechtst. Bij het minste of geringste teken van problemen, beginnen deze mensen te twijfelen en komt de gedachte om te stoppen in hun hoofd op. Ze hebben geen enkele werkelijkheid; het enige wat ze hebben zijn theorieën, verhevener dan die van religie, zonder enige werkelijkheden welke God nu verlangt. Ik walg het meest van diegenen die alleen over theorieën spreken en geen werkelijkheid bezitten. Ze slaken de luidste kreten bij het uitvoeren van hun werk, maar ze bezwijken zodra ze worden geconfronteerd met werkelijkheid. Laat dat niet zien dat deze mensen geen werkelijkheid hebben? Het doet er niet toe hoe woest de wind en golven zijn, als je kunt blijven staan zonder een vleugje twijfel in je gedachten en als je standvastig kunt zijn en niet in een staat van ontkenning bent, zelfs als er niemand anders meer over is, dan geldt dit als dat jij een waarlijk begrip hebt en echt in het bezit van de werkelijkheid bent.

uit ‘Alleen het in praktijk brengen van de waarheid is werkelijkheid bezitten’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

God vraagt van de mensen niet simpelweg om in staat te zijn om over de werkelijkheid te praten. Zou dat niet te gemakkelijk zijn? Waarom spreekt God dan over binnengaan in het leven? Waarom spreekt Hij over transformatie? Als iemand alleen maar in staat is om inhoudsloos over de werkelijkheid te praten, kan dan een transformatie in zijn gezindheid plaatsvinden? Het trainen van een groep goede soldaten van het koninkrijk is niet hetzelfde als het trainen van mensen die alleen over de werkelijkheid kunnen praten of mensen die alleen maar opscheppen, maar het is het trainen van mensen die Gods woorden te allen tijde kunnen naleven, die onverzettelijk zijn, ongeacht de tegenslagen waarmee ze geconfronteerd worden en die te allen tijde in overeenstemming met Gods woorden leven en niet terugkeren naar het wereldse. Dit is de werkelijkheid waar God over spreekt en dit is wat God van de mensen vraagt. Zie daarom de door God gesproken werkelijkheid niet als zomaar iets. Louter verlichting door de Heilige Geest staat niet gelijk aan het bezitten van de werkelijkheid: het is namelijk niet de gestalte van de mens, maar de genade van God en menselijke prestaties staan daarbuiten. Elke persoon moet hetzelfde lijden als Petrus verdragen en, meer nog, de glorie van Petrus bezitten, want dat is wat mensen uitleven die Gods werk hebben ontvangen. Alleen dit kan werkelijkheid worden genoemd. Denk niet dat je de werkelijkheid zult bezitten omdat je over de werkelijkheid kunt praten. Dit is een misvatting, dit past niet bij Gods wil en het heeft geen werkelijk gewicht. Zeg dergelijke dingen ook niet in de toekomst − doof zulke uitspraken! Allen die een verkeerd begrip van Gods woorden hebben, zijn ongelovigen. Ze hebben geen enkele echte kennis, laat staan een ware gestalte; het zijn onwetende mensen zonder werkelijkheid. Dat betekent dat allen die buiten de substantie van Gods woorden leven ongelovigen zijn. Degenen die door de mens als ongelovig worden beschouwd, zijn beesten in de ogen van God en degenen die door God als ongelovig worden beschouwd, zijn zij die Gods woorden niet als hun leven hebben. Daarom zijn degenen die niet de werkelijkheid van Gods woorden bezitten en die falen in het uitleven van Gods woorden, ongelovigen. Gods bedoeling is om het zo te maken dat iedereen vanuit de werkelijkheid van Gods woorden leeft. Het gaat er niet alleen om dat iedereen in staat is om over de werkelijkheid te praten, maar nog belangrijker, dat iedereen in staat is om de werkelijkheid van Gods woorden na te leven.

uit ‘Alleen het in praktijk brengen van de waarheid is werkelijkheid bezitten’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Als jullie veel van Gods woord hebben gelezen maar alleen de betekenis van de tekst begrijpen en geen directe kennis van Gods woord hebben via jullie praktische ervaringen, dan zullen jullie Gods woord niet kennen. Wat jou betreft, is Gods woord niet het leven, maar bestaat het alleen maar uit levenloze letters. En als je alleen maar leeft met inachtneming van levenloze letters, kun je de essentie van Gods woord niet begrijpen en Zijn wil evenmin. Pas wanneer je Zijn woord ervaart in je werkelijke ervaringen zal de geestelijke betekenis van Gods woord zich aan je openbaren. Alleen via ervaring kun je de geestelijke betekenis begrijpen van veel waarheden en de mysteries van Gods woord ontsluiten. Als je het niet in praktijk brengt, dan zal, hoe duidelijk Zijn woord ook is, het enige wat je begrepen hebt lege letters en doctrines zijn, die voor jou religieuze bepalingen zijn geworden. Is dit niet wat de farizeeën deden? Als jullie Gods woord beoefenen en ervaren, wordt het praktisch voor jullie; als jullie niet proberen het te beoefenen, dan is Gods woord voor jou weinig meer dan de legende van de derde hemel.

uit ‘Wanneer je de waarheid eenmaal begrijpt, moet je die in praktijk brengen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Je kunt net zoveel kennis uiten als er zand op een strand is, terwijl niets daarvan een echt pad bevat. Probeer je op deze manier mensen niet voor de gek te houden? Voer je niet een lege show op zonder substantie die deze onderbouwt? Al dergelijk handelen is schadelijk voor de mens! Hoe verhevener de theorie en hoe meer ze verstoken is van realiteit, des te minder is ze in staat om mensen naar de realiteit te brengen; hoe verhevener de theorie, des te meer je tegen God in zult gaan en je zult verzetten. Behandel de meest verheven theorieën niet als een kostbare schat; ze zijn verderfelijk en dienen geen enkel doel! Sommige mensen zijn misschien in staat om over de meest verheven theorieën te praten – maar die bevatten niets van de werkelijkheid, want deze mensen hebben ze niet persoonlijk doorleefd en hebben daarom geen beoefeningspad. Zulke mensen zijn niet in staat om anderen op het goede spoor te zetten en zullen ze alleen maar op een dwaalspoor brengen. Is dat niet schadelijk voor mensen? Je moet op zijn minst de huidige problemen van mensen kunnen oplossen en hun toestaan intrede te bereiken; alleen dat geldt als toewijding en alleen dan zul je gekwalificeerd zijn om voor God te werken. Spreek niet altijd grandioze, fantasievolle woorden en gebruik geen stel ongepaste handelwijzen om mensen te verplichten je te gehoorzamen. Dat zal geen resultaat hebben en zaait alleen maar meer verwarring bij hen. Als je zo doorgaat, zal dat veel doctrine voortbrengen, waardoor mensen je zullen verafschuwen. Zo is de tekortkoming van de mens en dat is waarlijk vernederend.

uit ‘Richt je meer op de realiteit’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Als iemand niet de waarheid nastreeft, zal hij die nooit begrijpen. Je kunt tienduizend keer de letters en doctrines opzeggen, maar het zijn en blijven letters en doctrines. Sommige mensen zeggen eenvoudigweg: “Christus is de waarheid, de weg en het leven.” Al herhaal je deze woorden tienduizend keer, het blijft nutteloos, want je begrijpt de betekenis niet. Waarom wordt gezegd dat Christus de waarheid, de weg en het leven is? Kun jij de kennis onder woorden brengen die je uit deze ervaring hebt opgedaan? Ben jij de werkelijkheid binnengegaan van de waarheid, de weg en het leven? God heeft Zijn woorden uitgesproken opdat jullie die kunnen ervaren en kennis opdoen; het is nutteloos om slechts letters en doctrines uit te spreken. Je kunt jezelf pas kennen wanneer je Gods woorden begrijpt en bent binnengegaan. Als je Gods woorden niet begrijpt, kun je jezelf niet kennen. Je kunt alleen onderscheid maken wanneer je de waarheid bezit; zonder de waarheid kun je geen onderscheid maken. Je kunt een zaak alleen volledig begrijpen wanneer je de waarheid bezit; zonder de waarheid kun je een zaak niet begrijpen. Je kunt jezelf alleen kennen wanneer je de waarheid bezit; zonder de waarheid kun je jezelf niet kennen. Je gezindheid kan alleen veranderen wanneer je de waarheid bezit; zonder de waarheid kan je gezindheid niet veranderen. Pas wanneer je de waarheid bezit, kun je in overeenstemming met Gods wil dienen; zonder de waarheid kun je niet dienen in overeenstemming met Gods wil. Pas wanneer je de waarheid bezit, kun je God aanbidden; zonder de waarheid zal je aanbidding slechts het uitvoeren van religieuze riten zijn. Al die dingen hangen af van het verkrijgen van de waarheid uit Gods woorden.

uit ‘Hoe de natuur van de mens te leren kennen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Er zijn mensen die werken en preken en, hoewel het oppervlakkig gezien lijkt alsof ze communiceren over Gods uitspraken, alleen maar discussiëren over de letterlijke betekenis van Zijn woorden, zonder dat er iets wezenlijks wordt vermeld. Hun preken zijn net als lessen in een taalboek – gerangschikt op onderwerp en aspect, en wanneer ze klaar zijn, zingt iedereen lofprijzingen en zegt dan: “Deze mens bezit werkelijkheid. Hij preekte zo goed en zo gedetailleerd.” Nadat zulke mensen klaar zijn met preken, dragen ze anderen op hun preken te bundelen en die iedereen toe te sturen. Hiermee zijn ze op een punt terechtgekomen waarop ze anderen misleiden en niets anders preken dan misvattingen. Oppervlakkig gezien lijkt het alsof ze alleen Gods woorden preken en lijken hun preken overeen te komen met de waarheid. Maar als je het zorgvuldiger bekijkt, zul je zien dat die preken niets meer bevatten dan letters en doctrines, valse redeneringen, wat menselijke voorstellingen en opvattingen, alsmede een paar dingen die God beperken. Komt zulk soort prediking soms niet neer op een onderbreking van Gods werk? Zoiets is een dienst die God weerstaat.

uit ‘Alleen door de waarheid na te streven kan iemand een verandering in gezindheid verkrijgen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Bij het opsommen van de waarheid zijn jullie afgeweken; na al dat opsommen van jullie heeft het alleen regels opgeleverd. Jullie ‘opsommen van de waarheid’ wordt niet gedaan met de bedoeling dat mensen leven verwerven of veranderingen in hun gezindheid verwezenlijken door de waarheid. In plaats daarvan zorgt het ervoor dat mensen enige kennis en doctrines vanuit de waarheid onder de knie krijgen. Het lijkt alsof ze de bedoeling achter Gods werk hebben begrepen terwijl ze in werkelijkheid slechts enkele woorden en doctrines onder de knie hebben. Ze begrijpen de impliciete betekenis van de waarheid niet. Het is niet anders dan theologie studeren of de Bijbel lezen. Je stelt deze boeken of deze materialen samen en vervolgens kom je in bezit van dit aspect van de doctrine of dat aspect van kennis. Wat betreft doctrines zijn jullie eersteklas sprekers – maar wat gebeurt er als jullie uitgesproken zijn? Mensen zijn na afloop niet in staat iets te ervaren, ze hebben geen begrip van Gods werk en ze hebben ook geen enkel begrip van zichzelf. Uiteindelijk zullen ze alleen maar formules en regels hebben opgestoken. Ze zullen over deze paar dingen kunnen spreken, maar over niets anders. Als God iets nieuws zou doen, zou je dan in staat zijn alle doctrines die je kent hiermee in overeenstemming te brengen? Die dingen van je zijn slechts regels en je laat mensen alleen maar theologie studeren, je staat ze niet toe het woord van God of de waarheid te ervaren. Daarom kunnen die boeken die je samenstelt anderen slechts tot theologie en kennis, tot nieuwe formules en tot regels en conventies brengen. Ze kunnen mensen niet voor God brengen of hen in staat stellen de waarheid of Gods wil te begrijpen. Je denkt dat een dergelijk gedrag, waarbij je vraag na vraag opwerpt en die vervolgens beantwoordt, op schrift uitwerkt en samenvat, ervoor zal zorgen dat je broeders en zusters het begrijpen. Je denkt dat deze onderwerpen zo niet alleen makkelijk te onthouden zijn, maar ook in een oogopslag duidelijk zijn, en dat dit een geweldige manier is om dingen te doen. Maar wat ze begrijpen is niet de werkelijke, impliciete betekenis van de waarheid en komt niet overeen met de werkelijkheid – het zijn slechts woorden en doctrines. Het zou dus beter zijn als je deze dingen in het geheel niet deed. Door het zo te doen laat je mensen kennis begrijpen en beheersen. Je introduceert anderen in de doctrines, in religie en je laat ze God volgen en in Hem geloven binnen religieuze doctrines. Is dat niet precies zoals Paulus zijn? Jullie denken dat het beheersen van kennis van de waarheid bijzonder belangrijk is en dat dit ook geldt voor het uit het hoofd leren van vele passages van Gods woorden. Maar hoe mensen het woord van God begrijpen is helemaal niet belangrijk. Jullie denken dat het bijzonder belangrijk is dat mensen zich veel van Gods woorden kunnen herinneren, om veel over doctrine te kunnen spreken en binnen Gods woorden vele formules te ontdekken. Daarom willen jullie deze dingen altijd systematiseren, zodat iedereen uit hetzelfde gezangboek zingt, dezelfde dingen zegt en over dezelfde doctrines praat, zodat ze dezelfde kennis hebben en dezelfde regels handhaven – dit is jullie doel. Het lijkt erop dat jullie dit doen om de mensen begrip te laten opdoen, maar het tegenovergestelde is het geval. Jullie hebben geen idee dat dit mensen in een woud van regels leidt, regels die buiten de waarheid van Gods woorden liggen. Als je mensen werkelijk begrip van de waarheid wilt laten krijgen moet je het koppelen aan de werkelijkheid en het werk, en praktische problemen in overeenstemming met de waarheid van Gods woorden oplossen. Alleen op deze manier kunnen mensen de waarheid begrijpen en binnengaan in de werkelijkheid, en alleen het behalen van zo’n resultaat is werkelijk mensen voor God brengen. Als je over niets anders praat dan spirituele theorieën, doctrines en regels, als je alleen je best doet voor de letterlijke woorden, is alles wat je kunt bereiken mensen dezelfde dingen te laten zeggen en regels te volgen. Je zult niet in staat zijn mensen te leiden tot begrip van de waarheid. In het bijzonder zul je niet in staat zijn mensen zichzelf beter te laten begrijpen en tot berouw en transformatie te laten komen.

uit ‘Zonder de waarheid is het eenvoudig God te beledigen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige: 1. Wat de waarheid is

Volgende: 3. Wat de gevolgen zijn als men in zijn geloof vertrouwt op Bijbelse kennis en theologische theorie

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

1. De basis van Gods incarnatie in China in de laatste dagen in de profetieën van de Bijbel en in Gods woorden

Op veel plaatsen heeft God geprofeteerd dat Hij een groep overwinnaars in het land Sinim zal vormen. Het is in het Oosten van de wereld dat overwinnaars worden gevormd, dus de plek waar Gods tweede vleeswording neerstrijkt, is zonder twijfel het land Sinim, precies waar de grote rode draak opgerold ligt. Daar zal God de nakomelingen van de grote rode draak winnen zodat hij compleet verslagen en te schande gemaakt wordt.

1. Waarom de Heer Jezus de farizeeën heeft vervloekt, en wat het wezen van de farizeeën was

Ze lasterden Gods Geest niet alleen als Beëlzebul en de vorst der demonen, maar veroordeelden ook Gods werk. Ze veroordeelden en lasterden de Heer Jezus Christus. De essentie van hun verzet en lastering van God was geheel en al dezelfde als de essentie van Satan en het verzet tegen en lastering van God door de duivel. Ze representeerden niet alleen verdorven mensen, maar waren zelfs de belichaming van Satan. Ze waren een kanaal voor Satan onder de mensheid, ze waren de handlangers en boodschappers van Satan. De essentie van hun lastering en vernedering van de Heer Jezus Christus was hun strijd met God om status, hun competitie met God, hun oneindige beproeven van God.

43. Op welke grondslag bepaalt God iemands eindbestemming?

Nu is de tijd waarin ik het einde voor elke persoon bepaal, niet de fase waarin ik de mens begon te bewerken. Ik teken op in mijn boek, één voor één, de woorden en daden van ieder persoon, evenals van hun weg in het volgen van mij, hun inherente kenmerken en hun uiteindelijke prestatie.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek