1. Wat is de waarheid? Wat is de Bijbelse kennis en leer?

Bijbelverzen ter referentie:

In het begin was het Woord, het Woord was bij God, het Woord was God” ( Joh. 1:1).

“Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid” (Joh. 1:14).

Ik ben de weg, de waarheid en het leven” (Joh. 14:6).

Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid” (Joh. 17:17).

“Maar hij antwoordde: ‘Wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als u! Er staat immers geschreven: “Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij; tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen.” De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast.’ En hij vervolgde: ‘Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden! … Zo ontkracht u het woord van God door de tradities die u doorgeeft; en u doet nog veel meer van dit soort dingen” (Marc. 7:6-13).

Relevante woorden van God:

Wanneer de waarheid in menselijke taal wordt uitgedrukt, gaat het om een menselijk aforisme; de mensheid zal deze nooit volledig ervaren, en de mensheid moet leven met vertrouwen daarin. Een stuk van de waarheid kan ervoor zorgen dat de mensheid duizenden jaren voortleeft.

De waarheid is het leven van God Zelf, en ze vertegenwoordigt Zijn eigen gezindheid; ze vertegenwoordigt Zijn eigen wezen en alles wat in Hem is.

uit ‘Weet je wat waarheid werkelijk is?’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

De waarheid is niet formalistisch en de waarheid is ook geen wet. De waarheid is niet dood – ze leeft, de waarheid is een levend organisme. De waarheid is de regel die een schepsel dient te volgen en de regel die een mens in zijn leven moet bezitten. Dit is iets dat je meer vanuit je ervaring moet begrijpen. Welke fase in je ervaring je ook hebt bereikt, je bent altijd onscheidbaar van Gods woord of de waarheid, en wat je begrijpt van Gods gezindheid en wat je weet van wat God heeft en is, is allemaal uitgedrukt in Gods woorden. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met de waarheid. Gods gezindheid en wat Hij heeft en is vormen zelf de waarheid. De waarheid is een authentieke manifestatie van Gods gezindheid en wat Hij heeft en is. De waarheid maakt wat God heeft en is concreet en drukt het expliciet uit, ze vertelt je rechtstreekser waar God van houdt, waar Hij niet van houdt, wat Hij wil dat je doet en wat Hij je niet toestaat te doen, welk soort mensen Hij veracht en in welk soort mensen Hij zich verheugt. Achter de waarheden die God uitdrukt kunnen mensen Zijn genoegen, woede, verdriet, blijdschap en Zijn essentie zien – dit is de openbaring van Zijn gezindheid.

uit ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf III’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

De waarheid is de meest ware levensspreuk en de hoogste levensspreuk onder de mensheid. Het gaat namelijk om de eis die God aan de mens stelt en het werk dat God persoonlijk doet, vandaar de term levensspreuk. Het gaat niet om een levensspreuk als samenvatting van iets en evenmin om een beroemd citaat van een bijzonder iemand. in plaats daarvan gaat het om de uitspraak van de Meester van de hemelen en de aarde en alle dingen aan de mensheid, en niet om enkele kernachtige woorden samengevat door de mens, maar om het inherente leven van God. Vandaar dat het de hoogste levensspreuk wordt genoemd.

uit ‘Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Alles wat God doet is waarheid en leven. De waarheid voor de mensheid is iets dat niet kan ontbreken in hun leven, iets waar ze nooit zonder kunnen, je zou kunnen zeggen dat het het grootste ding is. Hoewel je er niet naar kunt kijken of het kunt aanraken, kun je haar belangrijkheid voor jou niet negeren, ze is het enige dat je hart vrede kan schenken.

uit ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf III’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Er zijn mensen die werken en preken en, hoewel het oppervlakkig lijkt alsof ze communiceren over Gods woord, alleen maar praten over de letterlijke betekenis van Gods woord. Er wordt niets wezenlijks gemeld. Hun preken zijn als onderwijs uit een taalboek; op onderwerp gerangschikt, aspect na aspect, en wanneer ze klaar zijn zingt iedereen hun lof en zegt: “Deze mens bezit werkelijkheid. Hij preekt zo goed en zo gedetailleerd.” Nadat ze klaar zijn met preken vragen ze anderen het allemaal te bundelen en het iedereen toe te sturen. Hun handelingen bedriegen anderen en ze preken niet anders dan misvattingen. Oppervlakkig gezien lijkt het alsof ze alleen Gods woorden preken en wat ze zeggen lijkt overeen te komen met de waarheid. Maar als je het beter analyseert, zul je zien dat wat ze zeggen niets meer is dan letters en doctrines, valse redeneringen, wat menselijke voorstellingen en opvattingen, alsmede een paar delen die God beperken. Is dit soort prediking geen onderbreking van Gods werk?

uit ‘Zonder de waarheid is het eenvoudig God te beledigen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Bij het opsommen van de waarheid zijn jullie afgeweken; na al dat opsommen van jullie heeft het alleen regels opgeleverd. Jullie ‘opsommen van de waarheid’ wordt niet gedaan met de bedoeling dat mensen leven verwerven of veranderingen in hun gezindheid verwezenlijken door de waarheid. In plaats daarvan zorgt het ervoor dat mensen enige kennis en doctrines vanuit de waarheid onder de knie krijgen. Het lijkt alsof ze de bedoeling achter Gods werk hebben begrepen terwijl ze in werkelijkheid slechts enkele woorden en doctrines onder de knie hebben. Ze begrijpen de impliciete betekenis van de waarheid niet. Het is niet anders dan theologie studeren of de Bijbel lezen. Je stelt deze boeken of deze materialen samen en vervolgens kom je in bezit van dit aspect van de doctrine of dat aspect van kennis. Wat betreft doctrines zijn jullie eersteklas sprekers – maar wat gebeurt er als jullie uitgesproken zijn? Mensen zijn na afloop niet in staat iets te ervaren, ze hebben geen begrip van Gods werk en ze hebben ook geen enkel begrip van zichzelf. Uiteindelijk zullen ze alleen maar formules en regels hebben opgestoken. Ze zullen over deze paar dingen kunnen spreken, maar over niets anders. Als God iets nieuws zou doen, zou je dan in staat zijn alle doctrines die je kent hiermee in overeenstemming te brengen? Die dingen van je zijn slechts regels en je laat mensen alleen maar theologie studeren, je staat ze niet toe het woord van God of de waarheid te ervaren. Daarom kunnen die boeken die je samenstelt anderen slechts tot theologie en kennis, tot nieuwe formules en tot regels en conventies brengen. Ze kunnen mensen niet voor God brengen of hen in staat stellen de waarheid of Gods wil te begrijpen. Je denkt dat een dergelijk gedrag, waarbij je vraag na vraag opwerpt en die vervolgens beantwoordt, op schrift uitwerkt en samenvat, ervoor zal zorgen dat je broeders en zusters het begrijpen. Je denkt dat deze onderwerpen zo niet alleen makkelijk te onthouden zijn, maar ook in een oogopslag duidelijk zijn, en dat dit een geweldige manier is om dingen te doen. Maar wat ze begrijpen is niet de werkelijke, impliciete betekenis van de waarheid en komt niet overeen met de werkelijkheid – het zijn slechts woorden en doctrines. Het zou dus beter zijn als je deze dingen in het geheel niet deed. Door het zo te doen laat je mensen kennis begrijpen en beheersen. Je introduceert anderen in de doctrines, in religie en je laat ze God volgen en in Hem geloven binnen religieuze doctrines. Is dat niet precies zoals Paulus zijn? Jullie denken dat het beheersen van kennis van de waarheid bijzonder belangrijk is en dat dit ook geldt voor het uit het hoofd leren van vele passages van Gods woorden. Maar hoe mensen het woord van God begrijpen is helemaal niet belangrijk. Jullie denken dat het bijzonder belangrijk is dat mensen zich veel van Gods woorden kunnen herinneren, om veel over doctrine te kunnen spreken en binnen Gods woorden vele formules te ontdekken. Daarom willen jullie deze dingen altijd systematiseren, zodat iedereen uit hetzelfde gezangboek zingt, dezelfde dingen zegt en over dezelfde doctrines praat, zodat ze dezelfde kennis hebben en dezelfde regels handhaven – dit is jullie doel. Het lijkt erop dat jullie dit doen om de mensen begrip te laten opdoen, maar het tegenovergestelde is het geval. Jullie hebben geen idee dat dit mensen in een woud van regels leidt, regels die buiten de waarheid van Gods woorden liggen.

uit ‘Hoe de natuur van de mens te leren kennen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Tot werkelijk begrip komen van de feitelijke betekenis in Gods woord is geen simpele kwestie. Denk niet als volgt: ik kan de letterlijke betekenis van Gods woord interpreteren, en iedereen zegt dat het goed is en steekt een duim naar me omhoog, dus telt dit als begrip van Gods woord. Dat is niet hetzelfde als begrip van Gods woord. Als je enig licht hebt verkregen vanuit Gods woord en je enig begrip van de ware betekenis van Gods woord hebt gekregen, als je de bedoeling van Gods woord kunt uitdrukken en wat dit uiteindelijk zal bereiken, als dit alles eenmaal duidelijk is, dan telt dat als enige mate van begrip van Gods woord. Gods woord begrijpen is dus nog niet zo simpel. Al kun je best een bloemrijke uitleg van Gods woord naar de letter geven, wil dat nog niet zeggen dat je het begrijpt. Hoezeer je van Gods woord ook naar de letter kunt uitleggen, het is nog steeds de voorstelling en denkwijze van de mens – het is nutteloos! … Als je dit letterlijk of vanuit je eigen denkwijze of voorstelling interpreteert, is je begrip niet echt, hoe welbespraakt je het ook kunt interpreteren. Het is mogelijk dat je de betekenis zelfs buiten de context plaatst en Gods woord verkeerd interpreteert, wat nog zorgwekkender is. De waarheid wordt dus primair verkregen door verlichting van de Heilige Geest te ontvangen door kennis van Gods woord. De letterlijke betekenis van Zijn woord begrijpen of in staat zijn deze uit te leggen, telt niet als de waarheid hebben verkregen. Als je alleen Zijn woord naar de letter hoefde te interpreteren, wat zou verlichting van de Heilige Geest dan voor nut hebben? In dat geval zou je een zekere mate van scholing nodig hebben en zouden de ongeschoolden in een lastig parket verkeren. Gods werk is niet iets wat het menselijke brein kan bevatten. Waar begrip van Gods woord hangt voornamelijk af van verlichting door de Heilige Geest; zo is het proces om de waarheid te verkrijgen.

uit ‘Hoe de natuur van de mens te leren kennen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Als jullie wel veel in Gods woord lezen maar alleen de betekenis van de tekst begrijpen en geen kennis uit de eerste hand van Gods woord hebben door praktische ervaringen, kennen jullie Gods woord niet echt. Gods woord is dan wat jou betreft niet levend, maar niets dan dode letters. En als je je alleen aan dode letters vastklampt, kun je de essentie van Gods woord niet vatten. Je zult dan evenmin Zijn wil begrijpen. Alleen wanneer je Zijn woord daadwerkelijk in je leven ervaart, zal de geestelijke betekenis van Gods woord zich aan je ontvouwen. Alleen door ervaring kun je de geestelijke betekenis van vele waarheden vatten. Alleen door ervaring kun je de verborgenheden van Gods woord ontsluiten. Als je er niet naar leeft, dan maakt het niet uit hoe duidelijk Zijn woord is. Je houdt je dan alleen vast aan holle letters en leerstellingen, die voor jou godsdienstige regels zijn geworden. Deden de Farizeeën dat ook niet? Als jullie Gods woord in praktijk brengen en ervaren, krijgt het praktische betekenis voor jullie. Als jullie er niet naar willen leven, is Gods woord voor jullie niet veel meer dan de legende van de derde hemel. …

… De meeste mensen vinden het genoeg als ze de tekst van Gods woord begrijpen. Ze richten hun aandacht op kennis van leerstellingen zonder de diepte ervan in de praktijk te ervaren. Is dat niet de wijze van de Farizeeën? Hoe kan de zinsnede ‘Het woord van God is leven’ dan voor hen opgaan? Alleen wanneer de mens het woord van God in praktijk brengt, kan zijn leven werkelijk tot bloei komen. Het komt niet tot wasdom door simpelweg Zijn woord te lezen. Als je meent dat puur en alleen begrip van Gods woord volstaat om leven te hebben, om tot wasdom te komen, dan begrijp je het verkeerd. Je begrijpt Gods woord pas echt wanneer je de waarheid in praktijk brengt. Je moet ook beseffen dat je ‘de waarheid alleen kunt begrijpen door ernaar te handelen’.

uit ‘Breng de waarheid in praktijk zodra jullie die begrijpen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Vorige: 3. De enige ware God definiëren als de drie-enige God is God tarten en lasteren

Volgende: 2. Wat zijn de gevolgen van iemands geloof bouwen op theologische kennis van de Bijbel?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

33. Wat is de opname vóór de rampspoed? Wat is een overwinnaar die wordt gevormd vóór de rampspoed?

“Opgenomen worden” is niet van een lagere plek naar een hogere plek gaan zoals mensen zich inbeelden. Dit is een grote vergissing. Opgenomen worden verwijst naar mijn voorbestemming en uitverkiezing. Het is bedoeld voor allen die ik voorbestemd en uitverkoren heb. Zij die de status van eerstgeboren zoon, de status van zonen of volk hebben verkregen, zijn allemaal degenen die zijn opgenomen. Dit strookt helemaal niet met de opvattingen van mensen. Zij die in de toekomst een aandeel in mijn huis hebben, zijn allemaal mensen die voor mijn aangezicht zijn opgenomen. Dit is absoluut waar, onveranderlijk en kan door niemand weerlegd worden. Dit is de tegenaanval jegens Satan. Iedereen die ik voorbestemd heb, zal voor mijn aangezicht opgenomen worden.

2. Is het een waar getuigenis van geloof in God als men alleen Gods genade geniet?

Jullie kunnen niet alleen maar tevreden zijn door te genieten van Gods genade. Dit soort denken is te vulgair. Zelfs als je dagelijks het woord van God leest, elke dag bidt en je geest voelt bijzonder genot en vrede, maar uiteindelijk kun je niet spreken over enige kennis van God en Zijn werk of heb je er geen ervaring mee, ongeacht hoeveel van Gods woord je hebt gegeten en gedronken, als je enkel vrede en genot in je geest voelt en dat het woord van God onvergelijkelijk zoet is, alsof je er niet genoeg van kunt genieten, maar je hebt geen echte ervaring met en geen realiteit van het woord van God, wat kun je dan ontvangen door op zo’n manier in God te geloven? Als je niet kunt leven naar de essentie van Gods woord, zijn je eten en drinken van Gods woorden en gebeden totaal gericht op religie. Dan kan zo iemand niet worden vervolmaakt en kan hij niet door God worden gewonnen.

1. Wat is Gods wil volgen? Volgt men Gods wil als men alleen predikt en werkt voor de Heer?

Stel je eens voor dat je voor God kunt werken, maar dat je Hem niet gehoorzaam bent en niet waarachtig van Hem kunt houden. Je hebt dan niet alleen je plicht als schepsel van God niet vervuld, maar ook zul je door God veroordeeld worden. Je bent immers iemand die de waarheid niet bezit, die niet in staat is God te gehoorzamen, die ongehoorzaam is aan God. Je geeft er alleen maar om dat je voor God kan werken. Maar de waarheid in praktijk brengen of jezelf kennen kan je niet schelen. Je begrijpt en kent de Schepper niet, en je gehoorzaamt Hem niet en hebt Hem niet lief. Jij bent iemand die van nature ongehoorzaam is aan God. De Schepper houdt niet van zulke mensen.

2. Wat is ware opname?

Dus moet “eerste rijpe” worden uitgelegd als gezagdragend. Dat is de ware betekenis ervan. “Opgenomen worden” is niet van een lagere plek naar een hogere plek gaan zoals mensen zich inbeelden. Dit is een grote vergissing. Opgenomen worden verwijst naar mijn voorbestemming en uitverkiezing. … Dit strookt helemaal niet met de opvattingen van mensen. Zij die in de toekomst een aandeel in mijn huis hebben, zijn allemaal mensen die voor mijn aangezicht zijn opgenomen. Dit is absoluut waar, onveranderlijk en kan door niemand weerlegd worden. Dit is de tegenaanval jegens Satan. Iedereen die ik voorbestemd heb, zal voor mijn aangezicht opgenomen worden.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek