1. Wat de waarheid is

Bijbelverzen ter referentie:

“In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God” (Joh. 1:1).

“Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid” (Joh. 1:14).

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven” (Joh. 14:6).

“Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid” (Joh. 17:17).

Relevante woorden van God:

God Zelf is leven en de waarheid en Zijn leven en waarheid bestaan naast elkaar. Degenen die niet in staat zijn de waarheid te verkrijgen, zullen nooit het leven verkrijgen. Zonder de leiding, steun en voorziening van de waarheid, zul je alleen maar letters en doctrines verkrijgen, en bovendien de dood. Gods leven is altijd aanwezig en Zijn waarheid en leven bestaan naast elkaar. Als je de bron van de waarheid niet kunt vinden, zul je niet de voeding van het leven krijgen; als je de voorziening van het leven niet kunt krijgen, dan zul je zeker geen waarheid hebben en afgezien van voorstellingen en opvattingen, zal heel je lichaam niets anders zijn dan vlees, je stinkende vlees. Weet dat de woorden van boeken niet als leven gelden, de geschiedenisboeken kunnen niet als de waarheid worden beschouwd en de doctrines uit het verleden kunnen niet dienen als een weergave van woorden die nu door God worden gesproken. Alleen dat wat God tot uitdrukking brengt wanneer Hij naar de aarde komt en leeft onder de mensen is de waarheid, het leven, Gods wil en Zijn huidige manier van werken.

uit ‘Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

De waarheid is de meest ware levensspreuk en de hoogste levensspreuk onder de mensheid. Het gaat namelijk om de eis die God aan de mens stelt en het werk dat God persoonlijk doet, vandaar de term levensspreuk. Het gaat niet om een levensspreuk als samenvatting van iets en evenmin om een beroemd citaat van een bijzonder iemand. in plaats daarvan gaat het om de uitspraak van de Meester van de hemelen en de aarde en alle dingen aan de mensheid, en niet om enkele kernachtige woorden samengevat door de mens, maar om het inherente leven van God. Vandaar dat het de hoogste levensspreuk wordt genoemd.

uit ‘Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Alles wat God doet is waarheid en leven. De waarheid voor de mensheid is iets dat niet kan ontbreken in hun leven, iets waar ze nooit zonder kunnen, je zou kunnen zeggen dat het het grootste ding is. Hoewel je er niet naar kunt kijken of het kunt aanraken, kun je haar belangrijkheid voor jou niet negeren, ze is het enige dat je hart vrede kan schenken.

uit ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf III’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Of de woorden die God spreekt nu, van buitenaf gezien eenvoudig of diepzinnig zijn, het zijn allemaal waarheden die onontbeerlijk zijn voor de mens wanneer hij het leven binnengaat. Ze zijn de bron van levend water die hem in staat stelt zowel geestelijk als lichamelijk te overleven. Ze voorzien de mens van wat hij nodig heeft om in leven te blijven, de leerstellingen en de geloofsbelijdenis aan de hand waarvan hij zijn dagelijks leven moet leiden, de weg, het doel en de richting die hij voor ogen moet houden om redding te ontvangen, alle waarheden die hij als schepsel voor God moet bezitten, en alle waarheden over hoe de mens God moet gehoorzamen en aanbidden. Ze zijn de waarborg dat de mens overleeft, ze zijn het dagelijks brood van de mens en ze zijn ook de krachtige steun die hem helpt sterk te zijn en stand te houden. Ze geven een haarscherp beeld van de waarheid van de gewone mensheid zoals de geschapen mens daar gestalte aan geeft, en van de waarheid die de mens helpt zich los te breken van verdorvenheid en de valstrikken van Satan te vermijden. Ze geven uitvoerig weer hoe de Schepper de geschapen mensheid onvermoeibaar onderricht, aanspoort, bemoedigt en troost. Ze zijn het baken dat de mens leidt en verlicht zodat hij alles wat positief is, begrijpt. Ze zijn de waarborg dat de mens alles wat rechtvaardig en goed is gestalte geeft in zijn leven en in bezit krijgt. Ze zijn het criterium waaraan mensen, gebeurtenissen en dingen worden afgemeten, en ze zijn ook de navigatieboei die de mens naar de redding en de weg van het licht loodst.

uit ‘God kennen is de weg naar het vrezen van God en het mijden van het kwaad’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

De waarheid is niet formalistisch en de waarheid is ook geen wetmatigheid. De waarheid is niet dood – ze leeft, de waarheid is een levend organisme. De waarheid is de regel die een schepsel dient te volgen en de regel die een mens in zijn leven moet bezitten. Dit is iets dat je meer vanuit je ervaring moet begrijpen. Welke fase in je ervaring je ook hebt bereikt, je bent altijd onscheidbaar van Gods woord of de waarheid, en wat je begrijpt van Gods gezindheid en wat je weet van wat God heeft en is, is allemaal uitgedrukt in Gods woorden. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met de waarheid. Gods gezindheid en wat Hij heeft en is vormen zelf de waarheid. De waarheid is een authentieke manifestatie van Gods gezindheid en wat Hij heeft en is. De waarheid maakt wat God heeft en is concreet en drukt het expliciet uit, ze vertelt je rechtstreekser waar God van houdt, waar Hij niet van houdt, wat Hij wil dat je doet en wat Hij je niet toestaat te doen, welk soort mensen Hij veracht en in welk soort mensen Hij zich verheugt. Achter de waarheden die God uitdrukt kunnen mensen Zijn genoegen, woede, verdriet, blijdschap en Zijn essentie zien – dit is de openbaring van Zijn gezindheid.

uit ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf III’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

De waarheid is het leven van God Zelf; ze vertegenwoordigt Zijn gezindheid, Zijn wezen en alles wat in Hem is. Als je zegt dat het hebben van een beetje ervaring betekent dat je de waarheid bezit, kun je dan Gods gezindheid vertegenwoordigen? Je hebt misschien wel enige ervaring of licht met betrekking tot een bepaald aspect of een bepaalde kant van een waarheid, maar je kunt anderen daar niet voor altijd mee voorzien; daarom is dit licht dat je hebt verkregen geen waarheid; het is slechts een bepaald punt dat mensen kunnen bereiken. Het is eenvoudigweg de juiste ervaring en het juiste begrip dat iemand hoort te bezitten: wat echte ervaring en kennis van de waarheid. Dit licht, deze verlichting en empirisch begrip, kan nooit een vervanging zijn voor waarheid; zelfs als alle mensen deze waarheid volledig hadden ervaren en ze al hun empirisch begrip samenbundelen, zou dit nog steeds niet de plaats in kunnen nemen van die ene waarheid. Zoals in het verleden is gezegd: “Ik vat dit samen met een gezegde voor de mensenwereld: onder de mensen is er niemand die van mij houdt.” Dit is een zin van waarheid; het is de ware essentie van het leven. Dit is het meest diepzinnige van de dingen; dit is een uitdrukking van God Zelf. Je kunt het blijven ervaren, en als je het drie jaar lang ervaart zul je er een oppervlakkig begrip van hebben; als je het zeven of acht jaar ervaart zul je er zelfs nog meer begrip van hebben verworven – maar elk begrip dat je ervan verkrijgt zal nooit die ene uitspraak van de waarheid kunnen vervangen. Iemand anders zal, na het een paar jaar te hebben ervaren, er misschien een beetje begrip van verkrijgen, en zal, nadat hij het tien jaar lang heeft ervaren, een iets dieper inzicht hebben, en nadat hij het een leven lang heeft ervaren zal hij nog een beetje meer begrip verwerven – maar als jullie een bundeling maken van het begrip dat jullie hebben verkregen, zelfs dan – hoeveel begrip, hoeveel ervaring, hoeveel inzichten, hoeveel licht, of hoeveel voorbeelden jullie beiden ook bezitten – kan dit alles nog steeds niet de plaats innemen van die ene uitspraak van de waarheid. Wat bedoel ik hiermee? Ik bedoel dat het leven van een mens altijd het leven van een mens zal zijn; en hoezeer jouw begrip ook overeenstemt met de waarheid, met Gods bedoelingen en met Zijn eisen, toch zal dat nooit een vervanging kunnen zijn voor de waarheid. Te zeggen dat mensen de waarheid hebben verkregen, betekent dat ze enige werkelijkheid bezitten, dat ze enig begrip hebben verkregen van de waarheid, dat ze enige werkelijke intreding hebben tot Gods woorden, dat ze daar enige werkelijke ervaring mee hebben opgedaan en dat ze op het juiste spoor zitten in hun geloof in God. Slechts één uitspraak van God is genoeg voor een mens om een heel leven lang te ervaren. Zelfs als mensen het tijdens verschillende levens of zelfs verscheidene millennia zouden ervaren, dan zouden ze nog niet in staat zijn een enkele waarheid geheel en grondig te ervaren. Als mensen slechts een paar oppervlakkige woorden hebben begrepen en dan toch beweren de waarheid te hebben verkregen, zou zoiets dan geen volledige en volslagen nonsens zijn?

uit ‘Weet jij wat de waarheid werkelijk is?’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

In Zijn uitdrukking van de waarheid, drukt God Zijn gezindheid en essentie uit. Deze worden niet uitgedrukt volgens de samenvattingen van de mensheid van de diverse positieve dingen en de manieren van spreken die de mens herkent. Gods woorden zijn Gods woorden; Gods woorden zijn de waarheid. Ze zijn het fundament en de wet voor het bestaan van de mensheid, en de zogenaamde stellingen die uit de mensheid zijn voortgekomen worden door God veroordeeld. Ze kunnen Zijn goedkeuring niet wegdragen en nog minder zijn ze de bron of de basis van Zijn uitspraken. God drukt Zijn gezindheid en Zijn essentie uit door Zijn woorden. Alle woorden die door Gods uitdrukking worden voortgebracht zijn waarheid, want Hij bezit de essentie van God en Hij is de realiteit van alle positieve dingen. Het feit dat Gods woorden waarheid zijn, verandert nooit, hoe deze verdorven mensheid ze ook plaatst of definieert of hoe ze deze ook ziet of begrijpt. Hoeveel woorden van God er ook gesproken zijn en hoezeer deze verdorven, zondige mensheid ze ook veroordeelt, ze zelfs niet eens verspreidt, zover zelfs dat ze onthaald worden met de minachting van de verdorven mensheid – zelfs onder deze omstandigheden blijft er een onveranderlijk feit: de zogenaamde cultuur en tradities die de mensheid waardeert, zelfs in het licht van de bovengenoemde redenen, kunnen geen positieve dingen worden en kunnen niet de waarheid worden. Dit is onveranderlijk.

uit ‘Over wat de waarheid is’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

De traditionele cultuur en bestaanswijze van de mensheid zal niet de waarheid worden vanwege de veranderingen en het verstrijken van de tijd, en ook zullen de woorden van God niet de woorden van de mens worden vanwege de veroordeling of vergeetachtigheid van de mens. Deze essentie zal nooit veranderen, de waarheid blijft altijd de waarheid. Welk feit bestaat hierin? al die gezegden die door de mensheid zijn samengevat komen voort uit Satan, het zijn menselijke fantasieën en opvattingen en ze ontstaan zelfs uit menselijke opvliegendheid en hebben met positieve dingen niets te maken. De woorden van God zijn daarentegen uitdrukkingen van de essentie en status van God. Met welke reden geeft Hij uitdrukking aan deze woorden? Waarom zeg ik dat ze waarheid zijn? De reden daarvoor is dat God over alle wetten, principes, oorsprong, essentie, actualiteiten en mysteriën van alle dingen regeert, en deze alle met Zijn hand omvat en alleen God alle principes, actualiteiten, feiten en mysteriën van alle dingen kent, weet waar ze vandaan komen en wat hun oorsprong werkelijk is. Daarom zijn alleen de definities van alle dingen die in de woorden van God worden vermeld het meest nauwkeurig en zijn de vereisten voor de mensheid binnen Gods woorden de enige norm voor de mensheid – de enige criteria voor het bestaan van de mensheid.

uit ‘Over wat de waarheid is’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Vorige: 3. De enige ware God definiëren als de drie-enige God is God tarten en belasteren

Volgende: 2. Wat waarheid-werkelijkheid is, en wat Bijbelse kennis en doctrine zijn

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

2. De essentiële verschillen tussen gered worden en volledige redding bereiken

De eerste incarnatie was bedoeld om de mens van zonde te verlossen, om hem te verlossen door het vleselijke lichaam van Jezus. Dat houdt in dat Hij de mens op het kruis heeft gered, maar de verdorven satanische gezindheid is nog steeds in de mens achtergebleven. De tweede incarnatie is niet langer om te dienen als een zondoffer maar om hen volledig te redden die van zonde waren verlost.

2. De verschillen tussen met de waarheid overeenstemmende woorden van mensen die door God worden gebruikt en de woorden van God Zelf

De woorden van de vleesgeworden God luiden een nieuw tijdperk in, bieden leiding aan de gehele mensheid, onthullen mysteriën en wijzen de mens richting in een nieuw tijdperk. De verlichting die door de mens is verkregen is slechts eenvoudige praktijk of kennis. Deze kan niet de hele mensheid een nieuw tijdperk inleiden of het mysterie van God Zelf onthullen. God is immers God en de mens is mens. God heeft het wezen van God en de mens heeft het wezen van de mens.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek