De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Getuigenissen van Christus van de laatste dagen

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

XVII. Men moet duidelijk communiceren over het onderscheid tussen de realiteit van de waarheid en Bijbelse kennis en leer

1. Wat is de waarheid? Wat is de Bijbelse kennis en leer?

Bijbelverzen ter referentie:

In het begin was het Woord, het Woord was bij God, het Woord was God” ( Joh. 1:1).

“Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid” (Joh. 1:14).

Ik ben de weg, de waarheid en het leven” (Joh. 14:6).

Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid” (Joh. 17:17).

“Maar hij antwoordde: ‘Wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als u! Er staat immers geschreven: “Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij; tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen.” De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast.’ En hij vervolgde: ‘Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden! … Zo ontkracht u het woord van God door de tradities die u doorgeeft; en u doet nog veel meer van dit soort dingen” (Marc. 7:6-9,13).

Relevante woorden van God:

God is de waarheid, de weg en het leven.

uit ‘De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk gebracht’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Wanneer de waarheid in menselijke taal wordt uitgedrukt, gaat het om een menselijk aforisme; de mensheid zal deze nooit volledig ervaren, en de mensheid moet leven met vertrouwen daarin. Een stuk van de waarheid kan ervoor zorgen dat de mensheid duizenden jaren voortleeft.

De waarheid is het leven van God Zelf, en ze vertegenwoordigt Zijn eigen gezindheid; ze vertegenwoordigt Zijn eigen wezen en alles wat in Hem is.

uit ‘Weet je wat waarheid werkelijk is?’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

De waarheid is niet formalistisch en de waarheid is ook geen wet. De waarheid is niet dood – ze leeft, de waarheid is een levend organisme. De waarheid is de regel die een schepsel dient te volgen en de regel die een mens in zijn leven moet bezitten. Dit is iets dat je meer vanuit je ervaring moet begrijpen. Welke fase in je ervaring je ook hebt bereikt, je bent altijd onscheidbaar van Gods woord of de waarheid, en wat je begrijpt van Gods gezindheid en wat je weet van wat God heeft en is, is allemaal uitgedrukt in Gods woorden. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met de waarheid. Gods gezindheid en wat Hij heeft en is vormen zelf de waarheid. De waarheid is een authentieke manifestatie van Gods gezindheid en wat Hij heeft en is. De waarheid maakt wat God heeft en is concreet en drukt het expliciet uit, ze vertelt je rechtstreekser waar God van houdt, waar Hij niet van houdt, wat Hij wil dat je doet en wat Hij je niet toestaat te doen, welk soort mensen Hij veracht en in welk soort mensen Hij zich verheugt. Achter de waarheden die God uitdrukt kunnen mensen Zijn genoegen, woede, verdriet, blijdschap en Zijn essentie zien – dit is de openbaring van Zijn gezindheid.

uit ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf III’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

De waarheid is de meest ware levensspreuk en de hoogste levensspreuk onder de mensheid. Het gaat namelijk om de eis die God aan de mens stelt en het werk dat God persoonlijk doet, vandaar de term levensspreuk. Het gaat niet om een levensspreuk als samenvatting van iets en evenmin om een beroemd citaat van een bijzonder iemand. in plaats daarvan gaat het om de uitspraak van de Meester van de hemelen en de aarde en alle dingen aan de mensheid, en niet om enkele kernachtige woorden samengevat door de mens, maar om het inherente leven van God. Vandaar dat het de hoogste levensspreuk wordt genoemd.

uit ‘Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Alles wat God doet is waarheid en leven. De waarheid voor de mensheid is iets dat niet kan ontbreken in hun leven, iets waar ze nooit zonder kunnen, je zou kunnen zeggen dat het het grootste ding is. Hoewel je er niet naar kunt kijken of het kunt aanraken, kun je haar belangrijkheid voor jou niet negeren, ze is het enige dat je hart vrede kan schenken.

uit ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf III’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Deze waarheid is de levensgezindheid van de normale menselijkheid, dat wil zeggen dat wat van de mens werd vereist toen God hem in het begin schiep, namelijk, al wat bij de normale menselijkheid hoort (zoals de menselijke rede, inzicht, wijsheid en de basiskennis van het mens-zijn).

uit ‘Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

De meeste mensen begrijpen gewoon niet waarom ze in God zouden moeten geloven, of hoe ze in God moeten geloven. Ze zijn alleen maar blindelings op zoek naar aanwijzingen om de hoofdstukken van de Bijbel te ontcijferen. Ze hebben nooit de aanwijzingen van het werk van de Heilige Geest gevolgd. Al die tijd hebben ze slechts wanhopig de Bijbel bestudeerd en onderzocht, en niemand heeft ooit buiten de Bijbel om nieuwer werk van de Heilige Geest aangetroffen, niemand is ooit van de Bijbel afgeweken en dat heeft niemand ook ooit gedurfd. Mensen hebben al die jaren de Bijbel bestudeerd, ze hebben zoveel verklaringen gevonden en er zoveel werk in gestoken. Ze hebben ook veel verschillende meningen over de Bijbel, waar ze eindeloos over debatteren. Dit gaat zover dat er inmiddels meer dan tweeduizend denominaties zijn gevormd. Ze willen allemaal bijzondere verklaringen of diepere mysteriën vinden in de Bijbel. Ze willen de Bijbel onderzoeken en er de achtergrond van Jehova’s werk in Israël of van het werk van Jezus in Judea in ontdekken, of meer mysteriën die niemand anders kent.

uit ‘Over de Bijbel (1)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Elke dag zoeken ze naar sporen van mij in de Bijbel en vinden willekeurig 'passende' passages die ze eindeloos lezen en die ze reciteren als geschriften. Ze weten niet hoe ze met mij verenigbaar kunnen zijn, weten niet wat het betekent om in vijandschap met mij te zijn en lezen de geschriften slechts blindelings. Ze beperken binnen de Bijbel een vage God die ze nooit hebben gezien en ze zijn niet bij machte om die te zien en ze kijken wel als ze eens vrije tijd hebben. Ze geloven alleen in mijn bestaan binnen de reikwijdte van de Bijbel. Voor hen ben ik hetzelfde als de Bijbel; zonder de Bijbel ben ik er niet en zonder mij is er geen Bijbel. Ze besteden geen aandacht aan mijn bestaan of daden, maar in plaats daarvan besteden ze extreme en speciale aandacht aan elk afzonderlijk woord van de Schrift en velen van hen geloven zelfs dat ik niets dat ik zou willen doen zou moeten doen, tenzij het door de Schrift is voorzegd. Ze hechten teveel waarde aan de Schrift. Je zou kunnen zeggen dat ze woorden en uitdrukkingen als te belangrijk zien en gaan zelfs zo ver dat ze verzen uit de Bijbel gebruiken om elk woord dat ik zeg af te wegen en om mij te veroordelen. Wat zij zoeken is niet de weg van verenigbaarheid met mij, of de weg van verenigbaarheid met de waarheid, maar de weg van verenigbaarheid met de woorden van de Bijbel en zij geloven dat alles wat niet overeenkomt met de Bijbel, zonder uitzondering, niet mijn werk is. Zijn zulke mensen niet de plichtsgetrouwe afstammelingen van de farizeeën?

uit ‘Je zou de weg van verenigbaarheid met Christus moeten zoeken’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Er zijn mensen die werken en preken en, hoewel het oppervlakkig lijkt alsof ze communiceren over Gods woord, alleen maar praten over de letterlijke betekenis van Gods woord. Er wordt niets wezenlijks gemeld. Hun preken zijn als onderwijs uit een taalboek. Gods woorden worden op onderwerp gerangschikt, aspect na aspect, en wanneer ze klaar zijn zingt iedereen hun lof en zegt: “Deze mens bezit werkelijkheid. Hij preekt zo goed en zo gedetailleerd.” Nadat ze klaar zijn met preken vragen ze anderen het allemaal te bundelen en het iedereen toe te sturen. Hun handelingen bedriegen anderen en ze preken niet anders dan misvattingen. Oppervlakkig gezien lijkt het alsof ze alleen Gods woorden preken en wat ze zeggen lijkt overeen te komen met de waarheid. Maar als je het beter analyseert, zul je zien dat wat ze zeggen niets meer is dan letters en doctrines, valse redeneringen, wat menselijke voorstellingen en opvattingen, alsmede een paar delen die God beperken. Is dit soort prediking geen onderbreking van Gods werk?

uit ‘Zonder de waarheid is het eenvoudig God te beledigen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Het is dienst die tegen God ingaat. Jullie ‘opsommen van de waarheid’ wordt niet gedaan met de bedoeling dat mensen leven verwerven of veranderingen in hun gezindheid verwezenlijken door de waarheid. In plaats daarvan wordt het gedaan om mensen enige kennis en doctrines vanuit de waarheid te laten beheersen. Het lijkt alsof ze de bedoeling achter Gods werk hebben begrepen terwijl ze in werkelijkheid slechts enkele woorden en doctrines onder de knie hebben. Ze begrijpen de impliciete betekenis van de waarheid niet. Het is niet anders dan theologie studeren of de Bijbel lezen. Je stelt deze boeken of deze materialen samen en vervolgens bezitten de mensen dit aspect van de doctrine of dat aspect van kennis. Wat betreft doctrines zijn ze eersteklas sprekers – maar wat gebeurt er als ze uitgesproken zijn? Mensen zijn na afloop niet in staat iets te ervaren, ze hebben geen begrip van Gods werk en ze hebben ook geen enkel begrip van zichzelf. Uiteindelijk zullen ze alleen maar formules en regels hebben opgestoken. Ze zullen over deze paar dingen kunnen spreken, maar over niets anders. Als God iets nieuws zou doen, zou je dan in staat zijn alle doctrines die je kent hiermee in overeenstemming te brengen? Bijgevolg zijn al die dingen van je slechts regels en laat je mensen alleen maar theologie studeren, je laat ze niet toe het woord van God of de waarheid te ervaren. Deze boeken die mensen samenstellen kunnen hen slechts tot theologie en kennis, formules, regels en conventies brengen. Ze kunnen mensen niet voor God brengen of hen in staat stellen de waarheid of Gods wil te begrijpen. Je denkt dat wanneer zij vraag na vraag opwerpen en ze vervolgens beantwoorden, op schrift uitwerken en samenvatten, je broeders en zusters in staat zullen zijn ze makkelijk te begrijpen. Je denkt dat deze onderwerpen zo niet alleen makkelijk te onthouden zijn, maar ook in een oogopslag duidelijk zijn, en dat dit een geweldige manier is om dingen te doen. Maar wat ze begrijpen is niet de werkelijke, impliciete betekenis van de waarheid en komt niet overeen met de werkelijkheid – het zijn slechts woorden en doctrines. … Door het zo te doen laat je mensen kennis begrijpen en beheersen. Je introduceert bij anderen religieuze doctrines en laat ze binnen religieuze doctrines God volgen en in Hem geloven. Is dat niet precies zoals Paulus zijn? Jullie denken dat het beheersen van kennis van de waarheid bijzonder belangrijk is en dat het uit het hoofd leren van Gods woorden, het spreken over doctrines en het ontdekken van formules in Gods woorden allemaal heel belangrijk zijn, maar dat hoe mensen het woord van God begrijpen helemaal niet belangrijk is. Daarom willen jullie deze dingen altijd systematiseren, zodat iedereen uit hetzelfde gezangboek zingt, dezelfde dingen zegt en over dezelfde doctrines praat, zodat ze dezelfde kennis hebben en dezelfde regels handhaven – dit is jullie doel. Het lijkt erop dat jullie dit doen om de mensen begrip te laten opdoen, maar het tegenovergestelde is het geval. Jullie hebben geen idee dat dit mensen in een woud van regels leidt, regels die buiten de waarheid van Gods woorden liggen.

uit ‘Zonder de waarheid is het eenvoudig God te beledigen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Tot werkelijk begrip komen van de feitelijke betekenis in Gods woord is geen simpele kwestie. Denk niet gewoon dat het interpreteren van de letterlijke betekenis van Gods woorden, en als iedereen zegt dat het goed is en een duim naar je omhoog steekt, telt als begrip van Gods woord. Dat is niet hetzelfde als begrip van Gods woord. Als je enig licht hebt verkregen vanuit Gods woord en je enig begrip van de ware betekenis van Gods woord hebt gekregen, als je kunt uitdrukken wat Gods wil is in die woorden en wat ze uiteindelijk zullen bereiken, als dit alles eenmaal duidelijk is, dan telt dat als enige mate van begrip van Gods woord. Gods woord begrijpen is dus nog niet zo simpel. Al kun je best een bloemrijke uitleg van Gods woord naar de letter geven, wil dat nog niet zeggen dat je het begrijpt. Hoezeer je van Gods woord ook naar de letter kunt uitleggen, het is nog steeds de voorstelling en denkwijze van de mens – het is nutteloos! … Als je dit letterlijk of vanuit je eigen denkwijze of voorstelling interpreteert, is je begrip niet echt, hoe welbespraakt je het ook kunt interpreteren. Het is mogelijk dat je de betekenis zelfs buiten de context plaatst en Gods woord verkeerd interpreteert, wat nog zorgwekkender is. De waarheid wordt dus primair verkregen door verlichting van de Heilige Geest te ontvangen door kennis van Gods woord. De letterlijke betekenis van Zijn woord begrijpen of in staat zijn deze uit te leggen, telt niet als de waarheid hebben verkregen. Als je alleen Zijn woord naar de letter hoefde te interpreteren, wat zou verlichting van de Heilige Geest dan voor nut hebben? In dat geval zou je een zekere mate van scholing nodig hebben en zouden de ongeschoolden in een lastig parket verkeren. Gods werk is niet iets wat het menselijke brein kan bevatten. Waar begrip van Gods woord hangt voornamelijk af van verlichting door de Heilige Geest; zo is het proces om de waarheid te verkrijgen.

uit ‘Alleen door de waarheid na te streven kun je veranderingen in je gezindheid realiseren’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Als jullie wel veel in Gods woord lezen maar alleen de betekenis van de tekst begrijpen en geen kennis uit de eerste hand van Gods woord hebben door praktische ervaringen, kennen jullie Gods woord niet echt. Gods woord is dan wat jou betreft niet levend, maar niets dan dode letters. En als je je alleen aan dode letters vastklampt, kun je de essentie van Gods woord niet vatten. Je zult dan evenmin Zijn wil begrijpen. Alleen wanneer je Zijn woord daadwerkelijk in je leven ervaart, zal de geestelijke betekenis van Gods woord zich aan je ontvouwen. Alleen door ervaring kun je de geestelijke betekenis van vele waarheden vatten. Alleen door ervaring kun je de verborgenheden van Gods woord ontsluiten. Als je er niet naar leeft, dan maakt het niet uit hoe duidelijk Zijn woord is. Je houdt je dan alleen vast aan holle letters en leerstellingen, die voor jou godsdienstige regels zijn geworden. Deden de Farizeeën dat ook niet? Als jullie Gods woord in praktijk brengen en ervaren, krijgt het praktische betekenis voor jullie. Als jullie er niet naar willen leven, is Gods woord voor jullie niet veel meer dan de legende van de derde hemel. …

… De meeste mensen vinden het genoeg als ze de tekst van Gods woord begrijpen. Ze richten hun aandacht op kennis van leerstellingen zonder de diepte ervan in de praktijk te ervaren. Is dat niet de wijze van de Farizeeën? Hoe kan de zinsnede ‘Het woord van God is leven’ dan voor hen opgaan? Alleen wanneer de mens het woord van God in praktijk brengt, kan zijn leven werkelijk tot bloei komen. Het komt niet tot wasdom door simpelweg Zijn woord te lezen. Als je meent dat puur en alleen begrip van Gods woord volstaat om leven te hebben, om tot wasdom te komen, dan begrijp je het verkeerd. Je begrijpt Gods woord pas echt wanneer je de waarheid in praktijk brengt. Je moet ook beseffen dat je ‘de waarheid alleen kunt begrijpen door ernaar te handelen’.

uit ‘Breng de waarheid in praktijk zodra jullie die begrijpen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Als je de waarheid niet hebt ervaren, maar er toch nog steeds over wilt preken, dan zul je, wat je ook zegt, niet duidelijk preken – je zult slechts oppervlakkige dingen preken. Je kunt misschien denken dat de woorden die je spreekt verlicht zijn, maar het zijn slechts doctrines, ze zijn geen werkelijkheid en de mensen die ernaar luisteren zullen niet in staat zijn grip te krijgen op werkelijke dingen. Ze voelen misschien op dat moment dat wat je zegt juist is, maar ze zullen het na afloop volkomen zijn vergeten. Als datgene waarover je preekt niet de ware toestand is, zul je de harten van mensen niet kunnen raken. Ze zullen het vergeten, zelfs als ze het zich willen herinneren, en je zult niet in staat zijn hen te helpen.

uit ‘Weet je wat waarheid werkelijk is?’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Vorige:De enige ware God karakteriseren als de drie-enige God is God tarten en lasteren

Volgende:Wat zijn de gevolgen van iemands geloof bouwen op theologische kennis van de Bijbel?

Gerelateerde media