Voorwoord

In 1991 is de vleesgeworden Almachtige God verschenen en het werk begonnen in China. Hij heeft miljoenen woorden gesproken en is bezig geweest met het oordeelswerk van de laatste dagen, beginnend bij het huis van God. Hij heeft het Tijdperk van Genade beëindigd, is het Tijdperk van het Koninkrijk begonnen en heeft het evangelie van de komst van het koninkrijk van de hemel gebracht. Almachtige God heeft alle waarheden verkondigd om de mensheid te zuiveren en te redden, de genoemde verzegelde boekrol in het boek Openbaring in de Bijbel grondig geopend en de mysteries van het zesduizendjarige managementplan voor hoe God het mensenras redt volledig geopenbaard, zoals wat het doel van Gods management van het mensenras is, waarom er drie fases in Gods redding van de mensheid zijn, hoe God het oordeelswerk doet in de laatste dagen, het mysterie van de vleeswording, de innerlijke waarheid van de Bijbel, Gods unieke gezag, Gods rechtvaardige gezindheid, de heiligheid van God, hoe Satan het mensenras verderft, hoe God het mensenras redt, het mysterie van opgenomen worden vóór de rampen, hoe de overwinnaars worden gevormd, de eindbestemming en het einde voor alle verschillende soorten mensen en hoe Christus’ koninkrijk zal worden verwezenlijkt. Hij heeft werkelijk nieuwe horizons geopend en voor een lust voor de ogen gezorgd! Almachtige God zegt: “Ik zal jullie hierover vertellen wanneer ik mijn boekrol open in de laatste dagen. (De boekrol staat voor alle woorden die ik heb gesproken, mijn woorden in de laatste dagen – dat alles staat daarin)” (‘Hoofdstuk 110’ Uitspraken van Christus aan het begin in Het Woord verschijnt in het vlee). “Het werk in de laatste dagen legt het werk van Jehova en Jezus bloot, en alle mysteries die niet door de mens begrepen zijn om zodoende de bestemming en de uitkomst van de mensheid te openbaren, en het gehele reddingswerk onder de mensheid te beëindigen. Deze werkfase in de laatste dagen brengt alles tot een einde. Alle mysteries die niet door de mens zijn begrepen, moeten worden ontrafeld, zodat de mens deze kan doorgronden en in zijn hart een volledig en duidelijk begrip verkrijgt. Pas dan kan het menselijke ras naar zijn soort worden onderverdeeld” (‘Het mysterie van de vleeswording (4)’ in Het Woord verschijnt in het vlees). De woorden van Almachtige God, Christus van de laatste dagen, zijn overvloedig, vruchtbaar en allesomvattend; mensen kunnen erdoor zien dat Christus zeker de weg, de waarheid en het leven is, en dat Hij het mensenras de weg van eeuwigdurend leven brengt, wat de weg van eeuwig leven is.

De Heer Jezus heeft gezegd: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Joh. 10:27). “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de ​gemeenten​ zegt” (Openb. 2:7). Almachtige God zegt: “Mijn volk zal naar mijn stem luisteren, en een ieder die mij echt liefheeft, zal naar mijn troon terugkeren” (‘Hoofdstuk 1’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Sinds het werk van Almachtige God van de laatste dagen op het vasteland van China is begonnen, hebben mensen van verschillende religies en denominaties die werkelijk in God geloven, de waarheid liefhebben en naar de verschijning van God smachten, de stem van God herkend in de woorden die Almachtige God heeft gesproken. Zij hebben gezien dat de woorden van Almachtige God de waarheid zijn, dat ze werkelijk zijn wat de Heilige Geest tegen de gemeenten zegt en dat God is verschenen om Zijn werk te doen gedurende de laatste dagen. Deze mensen zijn in drommen voor Gods troon gekomen. Tegenwoordig zoeken en onderzoeken steeds meer mensen over de hele wereld de woorden en het werk van Almachtige God. Het mensenras is geleidelijk weer tot leven gekomen in de woorden van God, en is de waarheid gaan aannemen en kennen. De woorden van God zullen het mensenras een nieuw tijdperk binnenleiden − het Tijdperk van het Koninkrijk. Alles wordt verwezenlijkt door de woorden van God, en alle mensen die dorsten naar de waarheid en zoeken naar de verschijning van God, zullen terugkeren voor de troon van God. Dit is de grote trend; het is de realiteit die God zeker tot vervulling zal brengen.

Op dit moment dorsten en zoeken veel mensen in de hele religieuze wereld naar de verschijning van God, maar omdat ze geen aandacht schenken aan het zoeken naar wat de Heilige Geest tegen de gemeenten zegt, horen ze de stem van God niet en kunnen ze Gods terugkeer dan ook niet verwelkomen. We hebben de visionaire waarheden genomen die Almachtige God heeft uitgedrukt in Zijn werk van de laatste dagen en die gebundeld en bewerkt in de twintig waarheden van verspreiding van het evangelie en getuigen van God, zodat mensen in alle landen en plaatsen die de waarheid zoeken en dorsten naar Gods verschijning het werk van Almachtige God van de laatste dagen eenvoudig bestuderen en onderzoeken, de stem van God horen en in Zijn tegenwoordigheid worden gebracht. We hebben de woorden van God, preken en communicatie gebundeld overeenkomstig de gebruikelijke religieuze denkbeelden van mensen die het werk van Almachtige God van de laatste dagen zoeken en onderzoeken, zodat ze duidelijk zien hoe dwaas en absurd religieuze denkbeelden zijn in het licht van de waarheid van Gods woord. Zo kunnen mensen de religieuze denkbeelden afschudden waardoor ze gebonden en beperkt zijn geweest, de redding van God in de laatste dagen aannemen en voor de troon van God worden gebracht. Ook kunnen ze de voetstappen van het Lam volgen en het nieuwe tijdperk binnengaan!

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Volgende: 1. De Heer Jezus profeteerde Zelf dat God vlees zou worden in de laatste dagen en zou verschijnen als de Mensenzoon om te werken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

2. Waarom zegt men dat religieuze dominees en ouderlingen allemaal het pad van de farizeeën bewandelen? Wat is hun wezen?

Kijk maar naar de leiders van elke denominatie. Allemaal zijn ze arrogant en zelfgenoegzaam. Ze interpreteren de Bijbel buiten de context en volgens hun eigen verbeelding. Ze rekenen allemaal op gaven en belezenheid om hun werk te doen. Als zij niet in staat waren om over iets te preken, zouden die mensen hen dan volgen? Want het is waar dat ze wat kennis hebben, dat ze over sommige doctrines kunnen spreken, of dat ze weten hoe ze anderen voor zich kunnen winnen en gebruik kunnen maken van kunstgrepen. Ze gebruiken deze om mensen naar zich toe te trekken en te misleiden. Deze mensen geloven symbolisch in God, maar in werkelijkheid volgen ze hun leiders.

1. Wat is God kennen? Kunnen begrip en kennis van de Bijbel en theologische theorie als kennis van God worden beschouwd?

Wat betekent het God te kennen? Het betekent dat de mens Gods vreugde, woede, verdriet en geluk kent. Dit is God kennen. Je zeg dat je God hebt gezien, toch begrijp je Gods vreugde, woede, verdriet en geluk niet, je begrijpt Zijn gezindheid niet, noch Zijn rechtvaardigheid. Je hebt geen begrip Zijn barmhartigheid en je weet niet waar Hij van houdt en waar Hij een afkeer van heeft.

1. Wat is Gods wil volgen? Volgt men Gods wil als men alleen predikt en werkt voor de Heer?

Stel je eens voor dat je voor God kunt werken, maar dat je Hem niet gehoorzaam bent en niet waarachtig van Hem kunt houden. Je hebt dan niet alleen je plicht als schepsel van God niet vervuld, maar ook zul je door God veroordeeld worden. Je bent immers iemand die de waarheid niet bezit, die niet in staat is God te gehoorzamen, die ongehoorzaam is aan God. Je geeft er alleen maar om dat je voor God kan werken. Maar de waarheid in praktijk brengen of jezelf kennen kan je niet schelen. Je begrijpt en kent de Schepper niet, en je gehoorzaamt Hem niet en hebt Hem niet lief. Jij bent iemand die van nature ongehoorzaam is aan God. De Schepper houdt niet van zulke mensen.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek