Vraag 33: Toen de Heer Jezus Zijn werk kwam doen, tartten en veroordeelden de Joodse farizeeën Hem ten zeerste, en nagelden zij Hem aan het kruis. Nu Almachtige God van de laatste dagen Zijn werk is komen doen, tarten en veroordelen de religieuze dominees en ouderlingen Hem ook ten zeerste, en nagelen zij God wederom aan een kruis. Waarom haten de Joodse farizeeën en religieuze dominees en ouderlingen de waarheid zo en stellen ze zich op deze manier tegen Christus op? Wat is precies hun aard en wezen?

Antwoord:

Wie in de Heer gelooft, weet dat de farizeeërs de Heer Jezus tegenwerkten. Maar wat was de wortel, de ware aard van die tegenwerking? In de 2000 jaar oude geschiedenis van het geloof heeft niemand dat kunnen verklaren. Hoewel het Nieuwe Testament verhaalt hoe de Heer Jezus de farizeeërs vervloekte heeft niemand het wezen van de farizeeërs weten te doorgronden. Is dit niet het geval? Wanneer Almachtige God in de laatste dagen komt, openbaart Hij hoe dat zit. Laten we de woorden van Almachtige God lezen. “Willen jullie weten wat er aan de wortel van de tegenstand van de farizeeërs tegen Jezus ligt? Willen jullie de essentie van de farizeeërs kennen? Ze zaten vol fantasieën over de Messias. Sterker nog, ze geloofden alleen dat de Messias zou komen, maar de waarheid van het leven zochten ze niet. En dus wachten ze zelfs in de huidige tijd nog op de Messias, want ze kennen de weg van leven niet, en ze weten niet wat de weg van de waarheid is. Hoe, zeggen jullie, kunnen zulke dwaze, eigenwijze en onwetende mensen de zegen van God ontvangen? Hoe kunnen ze de Messias zien? Ze stonden tegen Jezus op omdat ze niet wisten waar het werk van de Heilige Geest heen leidde, omdat ze de weg van de waarheid die door Jezus onder woorden was gebracht niet kenden en bovendien de Messias niet begrepen. En omdat ze de Messias nog nooit hadden gezien, en nog nooit in het gezelschap van de Messias hadden verkeerd, maakten ze de fout betekenisloze eer te bewijzen aan de naam van de Messias en ondertussen op alle mogelijke manieren op te staan tegen het wezen van de Messias. In essentie waren deze farizeeërs koppig, arrogant en gehoorzaamden ze de waarheid niet. Het principe van hun geloof in God is als volgt: Hoe wijs je preken ook zijn, hoe hoog je gezag, jij bent Christus niet tenzij je Messias wordt genoemd. Zijn dit geen ongerijmde en belachelijk ideeën?” (‘Tegen de tijd dat je het spirituele lichaam van Jezus ziet, zal God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt hebben’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Almachtige God zegt het heel duidelijk. De oorsprong van het verzet tegen en de veroordeling van de Heer Jezus door de farizeeërs was dat ze God niet vereerden en helemaal niet de waarheid zochten. Door hun koppige en arrogante inborst gehoorzaamden ze de waarheid niet. Hun definitie van God werd beperkt door hun eigen opvattingen en voorstellingen, door het letterlijk nemen van de Bijbel. Ze behielden de Messias alleen in naam. Hoe diepzinnig en juist de preken van de Heer Jezus ook zijn, hoe Zijn woorden ook de waarheid zijn of hoeveel gezag of kracht Zijn woorden ook hebben de farizeeërs hinderden en veroordeelden Hem, omdat Zijn naam niet ‘Messias’ is. De farizeeërs wezen de waarheden, verkondigd door de Heer Jezus, niet alleen af maar ze probeerden Hem ook met strikvragen te verleiden. Zo probeerden ze de Heer Jezus te verleiden door te vragen met welk gezag Hij wonderen verrichtte en of ze aan Caesar belasting mochten betalen. Ze vroegen de Heer Jezus of Hij de Zoon van God, Christus enzovoort was. De Heer Jezus beantwoordde hun snode plannen met waarheid en wijsheid. De farizeeërs konden Zijn woorden niet weerleggen, maar zochten nog steeds niet naar de waarheid. Ze bestreden en veroordeelden de Heer Jezus fanatiek. Ze lieten Hem oppakken en eisten dat Hij aan het kruis genageld zou worden. Het was precies zoals de Heer Jezus zei toen Hij ze ontmaskerde: “Maar nee, u wilt mij, iemand die u de waarheid heeft gezegd die hij van God gehoord heeft, doden” (Joh. 8:40). “Als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u me dan niet?” (Joh. 8:46). Daaraan kunnen we zien dat de farizeeërs van nature en essentie duivelse vijanden van God waren die de waarheid haatten. Wat voor mensen kunnen Christus haten en veroordelen? Het verhaal van de farizeeërs maakt één ding duidelijk. Wie in God gelooft, maar niet van de waarheid houdt, is de waarheid zat en haat die. Die kent God niet. Bovendien bestrijden deze mensen God en beschouwen Hem als vijand. Omdat de essentie van Christus de waarheid, de weg en het leven is, haat je ook Christus als je de waarheid haat. Veel mensen die de waarheid haten, dragen een braaf masker. Ze volgen de regels van de Bijbel en lijken in niets op kwaadaardige mensen. Maar als Christus Zijn werk komt doen worden die duivelse vijanden van God volledig ontmaskerd.

Doordat de farizeeërs de Heer Jezus zo boosaardig bestreden en veroordeelden kwam hun duivelse aard volledig aan het licht. Ze haatten de waarheid en bestreden God. Dat toen de Heer Jezus preekte en Zijn werk verrichtte, Hij veel waarheden verkondigde veel wonderen verrichte en mensen in overvloed genade schonk. De Heer Jezus deed het jodendom op zijn grondvesten schudden en schokte de joodse staat. De Heer Jezus kreeg veel volgelingen. De farizeeërs wisten dat alle joodse gelovigen de Heer Jezus zouden volgen als Hij Zijn werk bleef verrichten. Het jodendom zou ten onder gaan, samen met hun goedbetaalde baantjes. Daarom besloten ze om de Heer Jezus te doden. Net zoals de Bijbel zegt: “Daarop riepen de hogepriesters en de farizeeën het Sanhedrin bijeen: ‘Wat moeten we doen? Deze man doet veel wondertekenen, en als we hem zijn gang laten gaan, zal iedereen in hem gaan geloven. Straks grijpen de Romeinen in; dan zullen ze onze tempel en ons volk vernietigen. …’ Vanaf die dag overlegden ze hoe ze hem zouden doden” (Joh. 11:47-53). Om hun status en inkomstenbronnen te beschermen spanden de farizeeërs met het Romeinse bewind samen om de Heer Jezus aan het kruis te nagelen. Ze zeiden: “Laat zijn bloed óns dan maar worden aangerekend, en onze kinderen!” (Mat. 27:25). Jullie zien dat de farizeeërs de waarheid en Christus haatten. Ze waren al veel eerder op het punt gekomen dat ze niet langer met Christus wilden samenleven. Ze vonden het kruisigen van de Heer Jezus belangrijker dan het verzaken van hun zondoffer. Ze begingen gruwelijke zonden, waarbij ze God bestreden en beledigden zodat hun zonen en kleinzonen vervloekt werden als ze de Heer Jezus maar aan het kruis konden slaan, Hij die de waarheid verkondigt van de verlossing van de mensheid. Dat is de ware, duivelse, waarheid hatende natuur en essentie van de farizeeërs. Dat toen de Heer Jezus gekruisigd werd, de zon verduisterde, de aarde beefde en het voorhangsel van de tempel scheurde. Na Zijn wederopstanding verscheen de Heer Jezus weer voor mensen. Toen mensen dit hoorden, kregen ze berouw van hun zonden en wendden zich tot de Heer Jezus. En wat deden de farizeeërs? Ze toonden geen berouw en werden zelfs nog grotere vijanden van de Heer Jezus. Ze betaalden soldaten om valselijk te getuigen dat de Heer Jezus niet herrezen was. Toen de apostelen het evangelie van de Heer Jezus verkondigden, werden ze op fanatieke wijze door de farizeeërs opgepakt en vervolgd. Die wilden het werk van de Heer Jezus verbieden om de religieuze gemeenschap voorgoed in hun greep te kunnen houden. De farizeeërs geloofden alleen in naam in God. Eigenlijk haatten ze de waarheid en bestreden ze God. De aard van hun verzet en veroordeling van de Heer Jezus was als volgt: Ze wilden met God wedijveren en bestreden Hem. Hun arrogante verzet en haat jegens de Heer Jezus legde hun ware bedoelingen en hun boosaardige duivelsgezicht volledig bloot. Bovendien ontmaskerde het hun duivelse aard als antichristen: ze weigerden berouw te tonen en koesterden een intense haat jegens de waarheid en God. De pastors en ouderlingen van de religieuze gemeenschap behandelen Almachtige God toch ook zo? Als we duidelijk konden zien hoe de pastors en ouderlingen Almachtige God bestrijden en veroordelen zouden we begrijpen dat de farizeeërs de Heer Jezus op dezelfde manier bestreden en veroordeelden.

2,000 jaar geleden nagelden de joodse hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeërs de Heer Jezus aan het kruis. 2000 jaar later herhalen de religieuze leiders de geschiedenis door God wederom aan het kruis te nagelen. We zien allemaal dat Almachtige God het werk van het oordeel verricht, beginnend bij het huis van God in de laatste dagen. Hij verkondigt waarheden die de mensheid zuiveren en redden. Hij onthult alle mysteries van Gods managementplan. Hij oordeelt en onthult hoe de mensheid door zijn satanische natuur God bestrijdt en verraadt. Hij toont ze Zijn rechtvaardige gezindheid, die niet beledigd mag worden. De woorden van Almachtige God zijn de waarheid. Met hun gezag en kracht overtuigen ze ons volledig. Deze waarheden zuiveren en redden de mensheid. Hoe zit het met de pastors en ouderlingen van tegenwoordig? Het laat ze koud dat de woorden van Almachtige God de waarheid zijn en met hoeveel gezag en kracht Zijn woorden de mens kunnen zuiveren en redden. Ze houden hardnekkig vast aan hun misvatting: “Wie niet op een wolk afdaalt en mij opneemt in het hemelse koninkrijk, is niet de teruggekeerde Heer Jezus.” Ze bestrijden en veroordelen Almachtige God op fanatieke wijze. Ze houden zich alleen in naam aan de Heer Jezus, maar bestrijden en veroordelen Almachtige God op fanatieke wijze. Verschilt dat van de farizeeërs die de naam van Messias trouw bleven, maar de Heer Jezus veroordeelden? Zijn ze in wezen niet net als de farizeeërs? Koppig, arrogant en ongehoorzaam aan de waarheid, die ze haten? Ze geloven alleen in een vage God in de hemel en ze ontkennen, bestrijden en veroordelen de geïncarneerde Christus. Het zijn onverzoenlijke tegenstanders van Christus. Zijn het niet gewoon antichristen, die Christus veroordelen en bestrijden? De Bijbel zegt: “U hebt gehoord dat de antichrist zal komen. Nu al treden er veel antichristen op, en daardoor weten we dat dit het laatste uur is” (1 Joh. 2:18). “Er zijn veel dwaalleraren in de wereld verschenen die de komst van Jezus Christus als mens niet belijden. Dat nu is de verleider, de antichrist!” (2 Joh. 1:7). Daarom zijn allen die de geïncarneerde God verloochenen, antichristen. Wie Christus bestrijdt en veroordeelt, is een antichrist. Zo werden ook de joodse farizeeërs door het werk van de Heer Jezus ontmaskerd als antichristen. De pastors en ouderlingen in de laatste dagen zijn allemaal antichristen die door het werk van Almachtige God ontmaskerd worden. Het werk van de geïncarneerde God legt de ware aard van de mens echt bloot. Alles wat Christus in de laatste dagen verkondigt, is de waarheid. Niet alleen onthult Hij wie de wijze en de dwaze maagden zijn, maar Hij ontmaskert ook de antichristen en ongelovigen. Dat valt niet te ontkennen.

De religieuze leiders in de laatste dagen zijn in de essentie en wortels van hun verzet tegen God niet anders dan de joodse hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeërs. De manieren waarop de pastors en ouderlingen God bestrijden zijn zelfs nog erger dan die van de hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeërs. Sinds Almachtige God Zijn werk van het oordeel is gaan verrichten, te beginnen bij Gods huis, worden mensen van alle denominaties voor Gods troon gebracht, zolang ze naar de waarheid verlangen en naar Gods verschijning. De pastors en ouderlingen deinzen voor niets terug om Almachtige God te bestrijden en te veroordelen om de gelovigen onder de duim te houden en hun eigen posities en broodwinning zeker te stellen. Ze verspreiden geruchten, leggen valse getuigenissen af en plegen godslastering jegens Almachtige God. Ze sluiten de kerk hermetisch af en verbieden het gelovigen resoluut om het werk van Almachtige God in de laatste dagen te bestuderen. Ze bedreigen, intimideren, bespotten en mishandelen broeders en zusters die het evangelie van het koninkrijk verspreiden. Ze heulen zelfs met de duivelse CCP om ze op te pakken en te vervolgen, waardoor honderdduizenden broeders en zusters huis en haard kwijtgeraakt zijn. De CCP heeft minstens 100.000 mensen wreed gefolterd. Er zijn zelfs veel doden gevallen. Het verzet van de pastors en ouderlingen tegen Almachtige God is zelfs nog fanatieker dan het verzet van de farizeeërs tegen de Heer Jezus. Ze begaan talloze wandaden bij hun verzet tegen God. Almachtige God heeft allang over ze geoordeeld en ze vervloekt. Almachtige God zegt: “Hoeveel zoeken er de waarheid en volgen gerechtigheid? Ze zijn allemaal beesten zoals varkens en honden, aan het hoofd van een bende stinkende vliegen in een mesthoop om hun hoofden te schudden en wanorde te ontketenen.[1] Ze geloven dat hun hellekoning de hoogste koning is, zonder te beseffen dat zij niet meer zijn dan vliegen op de stront. Dat niet alleen, ze maken lasterlijke opmerkingen tegen het bestaan van God door te bouwen op hun varkens en honden van ouders. De minuscule vliegjes denken dat hun ouders zo groot zijn als een tandwalvis.[2] Beseffen zij niet dat zij miniem zijn terwijl hun ouders onreine varkens en honden zijn, een miljard maal groter dan zijzelf? Zich niet bewust van hun eigen laagheid slaan zij op hol op de basis van die doordringende stank van die varkens en honden en hebben ze het waanidee toekomstige generaties voort te brengen. Dat is volkomen schaamteloos! Met groene vleugels op hun rug (dit verwijst naar hun bewering dat zij in God geloven), beginnen ze hoogmoedig te worden en scheppen overal op over hun eigen schoonheid en aantrekkelijkheid, terwijl ze stiekem hun onzuiverheden op de mens gooien. En ze zijn zelfs zelfvoldaan, alsof een paar vleugels in de kleuren van de regenboog hun eigen onzuiverheden konden verhullen en aldus vervolgen zij het bestaan van de ware God (dit verwijst naar het interne verhaal van de religieuze wereld). De mens heeft er geen idee van dat, ofschoon de vleugels van de vlieg mooi zijn en betoverend, hij tenslotte niets meer is dan een minuscule vlieg die vol met viezigheid zit en overdekt is met ziektekiemen. Op de kracht van hun varkens en honden van ouders slaan zij op hol in dit land (dit verwijst naar de religieuze functionarissen die God vervolgen op basis van sterke ondersteuning van het land, waarbij zij de ware God en de waarheid verraden) met overweldigende felheid. Het is alsof de geesten van de Joodse farizeeërs zijn teruggekeerd samen met God naar de natie van de grote rode draak, terug naar hun oude nest. Ze zijn wederom hun werk van vervolging begonnen, waardoor het werk van verscheidene duizenden jaren wordt voortgezet. Deze groep ontaarde figuren zal zeker sterven op aarde, aan het eind!” (‘Werk en intrede (7)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). De woorden die Almachtige God verkondigd heeft zijn allang door kranten, tv en internet publiek gemaakt. Allerlei soorten evangelische films en video’s zijn op internet gezet om tegenover de hele wereld openlijk te getuigen van Gods verschijning en werk. Dit heeft flinke deining veroorzaakt in de religieuze gemeenschap en de mensheid in het algemeen. De pastors en ouderlingen in de religieuze gemeenschap zien de bui al hangen. De woorden van Almachtige God overwinnen leden van de religieuze gemeenschap en mensen in het algemeen. Dat laat zich door niets of niemand tegenhouden. Dat zit ze zo dwars dat ze als fanatiekelingen Almachtige God bestrijden en veroordelen. Ze streven naar een verbod op het werk van Almachtige God in de laatste dagen voor hun grote droom: eeuwige controle over de religieuze gemeenschap en eeuwige hegemonie over Gods uitverkoren volk. Hieruit mag genoegzaam blijken dat de religieuze pastors en ouderlingen in de laatste dagen eigenlijk farizeeërs zijn. Het zijn duivelse antichristen die uit alle macht Gods werk hinderen en aanvallen, gezworen doodsvijanden van God. Hun talloze wandaden hebben de toorn van Gods gezindheid al opgewekt. Hoe kunnen ze Gods rechtvaardige oordeel en straf ontlopen?

uit ‘Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)’

Voetnoten:

1. “Wanorde te ontketenen” verwijst naar de manier waarop mensen die demonisch zijn, in opstand komen, waardoor zij het werk van God hinderen en weerstaan.

2. “Een tandwalvis” is spottend bedoeld. Het is een metafoor voor het feit dat vliegen zo klein zijn dat varkens en honden voor hen zo groot als walvissen lijken.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Vorige: Vraag 32: De farizeeën weidden vaak uit over de Bijbel tegen mensen in de synagoge. Aan de buitenkant leken zij vroom en barmhartig en leken zij de wet niet duidelijk te overtreden. Waarom werden de farizeeën dan door de Heer Jezus vervloekt? Hoe kwam hun huichelarij tot uiting? Waarom zegt men dat de religieuze dominees en ouderlingen van vandaag hetzelfde pad bewandelen als de huichelachtige farizeeën?

Volgende: Vraag 34: Religieuze dominees en ouderlingen hebben een gedegen kennis van de Bijbel; zij interpreteren de Heilige Schrift vaak voor anderen en laten hun zich aan de Bijbel houden. Is over de Bijbel uitweiden en de Bijbel verheffen dus echt getuigen van de Heer en Hem verheffen? Waarom wordt er gezegd dat religieuze dominees en ouderlingen huichelachtige farizeeën zijn? Dit is ons nog niet duidelijk − kun je dit voor ons beantwoorden?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

2. De essentiële verschillen tussen gered worden en volledige redding bereiken

De eerste incarnatie was bedoeld om de mens van zonde te verlossen, om hem te verlossen door het vleselijke lichaam van Jezus. Dat houdt in dat Hij de mens op het kruis heeft gered, maar de verdorven satanische gezindheid is nog steeds in de mens achtergebleven. De tweede incarnatie is niet langer om te dienen als een zondoffer maar om hen volledig te redden die van zonde waren verlost.

4. Hoe de drie fasen van Gods werk stapsgewijze dieper worden, zodat mensen kunnen worden gered en vervolmaakt

Het gehele management van God is onderverdeeld in drie fases en in elke fase worden er passende eisen aan de mens gesteld. Bovendien worden Gods eisen aan de mensheid met het verstrijken en de voortgang van de tijdperken steeds hoger. Zo bereikt dit werk van Gods management stap voor stap zijn climax, tot de mens het feit van de ‘verschijning van het Woord in het vlees’ aanschouwt; op deze manier worden de eisen aan de mens ook steeds hoger, alsook de eisen aan de mens om getuigenis af te leggen.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek