Vraag 28: De Bijbel is een getuigenis van Gods werk; alleen door het lezen van de Bijbel komen gelovigen tot het besef dat God de hemelen en de aarde en alle dingen heeft geschapen, en kunnen zij Gods wonderbare daden, Zijn grootheid en almacht zien. De Bijbel bevat veel van Gods woorden plus getuigenissen van ervaringen van de mens; ze kunnen steun bieden voor het leven van mensen en zeer opbouwend zijn, dus wat ik zou willen weten is of we wel het eeuwig leven kunnen bereiken door de Bijbel te lezen? Is het mogelijk dat er geen weg van eeuwig leven in de Bijbel is?

Antwoord:

Dankzij de Bijbel begrijpen we dat God de Schepper is van alle dingen. De Bijbel toont ons Zijn wonderbaarlijke daden. Dat komt omdat de Bijbel een getuigenis van Gods gedane werk is. Het is een verslag van Zijn woord en werk en een getuigenis van de mens in de eerste twee tijdperken. Dus natuurlijk is de Bijbel belangrijk voor ons geloof. Zeker, hoe zou de mens de woorden van de Heer kunnen begrijpen zonder de Bijbel? Hoe moet de mens anders Gods daden leren kennen en zijn ware geloof beginnen te ontwikkelen? Als we de Bijbel niet lezen, hoe zouden we dan iets weten over de getuigenis van alle heiligen die God gehoorzaamden door de eeuwen heen? Het lezen van de Bijbel is dus essentieel voor het belijden van geloof en geen enkele gelovige in God mag het nalaten. Je zou kunnen zeggen dat degene die afdwaalt van de Bijbel niet in de Heer kan geloven. Door de eeuwen heen hebben de heiligen dit feit bevestigd. Niemand ontkent de waarde van de Bijbel als het over geloof belijden gaat. Dus, door de eeuwen heen hebben heiligen allemaal bevestigd dat de Bijbel erg belangrijk is en dat hij gelezen moet worden. Sommigen zouden zelfs zeggen dat het lezen van de Bijbel en bidden essentieel zijn, zoals onze twee benen, beide nodig. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, “Onderzoek de Schriften, want jullie denken daarin eeuwig leven te hebben, en ze getuigen ook van mij. En toch willen jullie niet tot mij komen om het leven te verkrijgen” (Joh. 5:39-40). Goed, sommige mensen zijn verward. Zij denken dat aangezien de Bijbel Gods woord en de getuigenis van de mens bevat, het lezen van de Bijbel een mens het eeuwige leven moet bieden. Waarom heeft de Heer Jezus dan gezegd dat de Bijbel het eeuwige leven niet bevat? Het is eigenlijk niet zo moeilijk om te begrijpen. Als we het verhaal achter Gods werk begrijpen, tijdens het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade, en wat dit teweeg heeft gebracht, dan gaan we begrijpen waarom we het eeuwige leven niet door de Bijbel kunnen ontvangen. Laat ons eerst eens kijken naar het Tijdperk van de Wet. In dit tijdperk vaardigde Jehova wetten en geboden uit die de mens moest volgen. Zijn woorden waren een leidraad voor de mensheid, die nog maar net geboren was. Deze woorden leidden niet tot het veranderen van de levensgezindheid van de mens. Tijdens het Tijdperk van de Wet wilde God dat mensen de wetten en geboden zouden volgen en ernaar zouden leven. Al waren deze woorden de waarheid, het was wel een erg rudimentaire waarheid. Tijdens het Tijdperk van Genade waren de woorden en werken van de Heer Jezus meer gericht op verlossing. Zijn woorden gingen over verlossing en leerden de mensen dat ze hun zonden moesten opbiechten, berouw moesten tonen en zich afzijdig moesten houden van kwaad. Ze leerden de mensen ook hoe ze moesten bidden, en eisten van hen de Heer met hart en ziel te beminnen, hun naaste lief te hebben als zichzelf, tolerant en geduldig te zijn en anderen zeventig maal zeven maal te vergeven, enz. Dit hoort allemaal bijberouw tonen. Dus, door de Bijbel te lezen begrijpen we het werk van God in het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade. We leren dat alle dingen geschapen zijn door God, en leren hoe we op aarde moeten leven en God moeten aanbidden. We begrijpen wat zonde is, wie Gods gezegenden zijn en wie vervloekt zijn door God. We leren over hoe we onze zonden moeten opbiechten en hoe we berouw moeten hebben. We leren nederigheid, verdraagzaamheid en vergiffenis, en hoe we het kruis moeten opnemen en de Heer moeten volgen. We leren over grenzeloze genade, en over het mededogen van de Heer Jezus, En we leren dat we alleen door de Heer Jezus in geloof tegemoet te treden, we van Zijn overvloedige genade en de waarheid kunnen genieten. De woorden en werken van God tijdens het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade zoals opgeschreven in de Bijbel waren de waarheid, gesproken door God volgens Zijn managementplan en de noden van de mensheid op dat moment. Dankzij deze waarheden konden mensen een paar goede gedragingen aanleren, maar ze waren niet in staat om de wortel van de zonde aan te pakken, om de gezindheid van het menselijk leven te veranderen, of om de mensheid zuiverheid, redding en perfectie te laten bereiken. Dus kunnen de woorden gesproken door de Heer Jezus in dit tijdperk alleen gezien worden als de weg van berouw, en niet als de weg van het eeuwige leven.

Dus wat is de weg van het eeuwige leven? De weg van het eeuwige leven is de weg van de waarheid die de mens voor altijd laat leven, de weg die de mens in staat stelt om de boeien van zijn eigen zondige aard af te werpen, zijn eigen gezindheid te veranderen en de waarheid te bereiken, de waarheid als leven, los te komen van Satans invloed en verenigd te worden met Christus. Het stelt de mens in staat om God te kennen, te gehoorzamen en te vereren en om zo nooit meer te zondigen, God te weerstreven of te verraden. Alleen met deze uitkomst kan dit de weg van het eeuwige leven genoemd worden. De mens sterft als gevolg van zonde. Als de mens de waarheid als leven bereikt en zijn zonde afzweert, dan zal God hem natuurlijk zegenen met het eeuwige leven. Dus alleen door redding te ontvangen in de laatste dagen, kunnen we genieten van de weg van het eeuwige leven, dat God ons geschonken heeft. De Heer ​Jezus​ zei: “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven” (Joh. 11:25-26). Dit toont aan dat het leven en de dood van de mens in Gods handen zijn. Dit is Gods gezag en niemand kan zijn eigen lot veranderen. Alleen zij die verlossing bereiken door het werk van God in de laatste dagen te aanvaarden en de waarheid te verwerven als hun eigen leven, kunnen het eeuwige leven verkrijgen. Dit is een absolute zekerheid. Dus, nadat de Heer Jezus het verlossingswerk in het Tijdperk van Genade voltooide, beloofde Hij dat Hij terug zou keren. Hij zei toen: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Joh. 16: 12-13). De door de teruggekeerde Heer Jezus geuite waarheden zijn de enige weg van eeuwig leven. Dit toont aan dat Christus de waarheid, de weg en het leven is. Waarom bevat de Bijbel de weg van eeuwig leven niet? Dat komt voornamelijk omdat de Bijbel Gods eerdere twee fases van het werk optekent, maar niet alle waarheden bevat die God in de laatste dagen uitdrukt om de mensheid te zuiveren en te redden. Daarom bevat de Bijbel de weg van eeuwig leven niet. Dit doet echter niets af aan de Bijbel als getuigenis van God of het effect ervan op de lezers. Juist omdat het getuigenis van God in de Bijbel waar is, omdat Gods schepping van de hemelen, aarde en alle dingen waar is, en omdat het getuigenis van gehoorzaamheid en trouw aan God door generaties heiligen waar is, heeft de positie van de Bijbel in het hart van mensen nooit gewankeld. Men zou kunnen zeggen dat generaties heiligen zijn opgegroeid en opgevoed door de lering die ze uit de Bijbel ontvingen. Ook al bleven mensen behept met hun verdorven gezindheid, bleef hun satanische natuur bestaan en waren ze niet waarlijk gezuiverd, toch waren de heiligen onwankelbaar in hun geloof in en trouw aan God. Velen werden martelaar voor de Heer en zij legden allemaal prachtig en welluidend getuigenis van Hem af. Dit alles is het resultaat van Gods werk in het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade. Het is voor ons allemaal duidelijk dat er talloze mensen met geloof in de Heer zijn. En hoewel ze niet gezuiverd zijn, hun gezindheid niet veranderd is en ze geen waar begrip van God hebben, is hun geloof oprecht. God heeft deze mensen niet verlaten, maar wacht in plaats daarvan op de terugkeer van de Heer in de laatste dagen. Dan zullen zij worden verheven voor Zijn aangezicht, gezuiverd en vervolmaakt. Op deze manier zullen allen die waarlijk in de Heer geloven en die de waarheid liefhebben de weg van eeuwig leven verwerven die God in de laatste dagen schenkt. Nu begrijpen we de kwestie waarom de Bijbel het eeuwige leven niet kan bieden, toch?

uit ‘Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)’

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Vorige: Vraag 27: De Bijbel is de canon van het christendom en gelovigen baseren hun geloof in de Heer al tweeduizend jaar op de Bijbel. Bovendien geloven de meeste mensen in de religieuze wereld dat de Bijbel de Heer vertegenwoordigt, dat geloof in de Heer hetzelfde is als geloof in de Bijbel en vice versa, en dat mensen die van de Bijbel afdwalen geen gelovige kunnen worden genoemd. Ik zou graag willen weten of op deze manier in de Heer geloven, strookt met Zijn wil.

Volgende: Vraag 29: De afgelopen tweeduizend jaar is het geloof van de mens gebaseerd geweest op de Bijbel, en de komst van de Heer Jezus deed het Oude Testament van de Bijbel niet teniet. Nadat Almachtige God Zijn oordeelswerk in de laatste dagen heeft gedaan, zal iedereen die Almachtige God aanvaardt zich richten op het lezen van Zijn woorden en zelden de Bijbel lezen. Waar ik naar op zoek ben, is: als men het werk van Almachtige God in de laatste dagen aanvaardt, wat is dan precies de juiste benadering die men moet hebben ten opzichte van de Bijbel en hoe moet men er gebruik van maken? Waar moet iemands geloof in God op zijn gebaseerd om het pad van geloof te bewandelen en Gods redding te verwerven?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

17. Wat is een valse christus? Hoe is een valse christus te herkennen?

Hij die de incarnatie van God is, zal de essentie van God hebben. Hij die de incarnatie van God is, zal de uitdrukking van God hebben. Omdat God vlees wordt, zal Hij het werk voortbrengen dat Hij moet doen. En omdat God vlees wordt, zal Hij uitdrukken wat Hij is en zal Hij in staat zijn de waarheid naar de mens te brengen, het leven te schenken en de weg te wijzen. Vlees dat niet de essentie van God bevat, is zeker niet de vleesgeworden God.

1. De Bijbel is slechts een kroniek van Gods twee fases van het werk in het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade; het is geen kroniek van Gods gehele werk

Deze is namelijk slechts een geschiedkundig verslag van het werk van God, en een getuigenis van de vorige twee stadia van het werk van God. De Bijbel biedt je geen begrip van het doel van het werk van God. Iedereen die de Bijbel heeft gelezen weet dat deze de twee stadia van het werk van God documenteert tijdens het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade. Het Oude Testament is een kroniek van de geschiedenis van Israël en het werk van Jehova vanaf de schepping tot het einde van het Tijdperk van de Wet.

3. Wat zijn de verschillen tussen het kerkelijke leven in het Tijdperk van Genade en het kerkelijke leven in het Tijdperk van het Koninkrijk?

Als zulke religieuze mensen samenkomen, vragen ze: “Zuster, hoe gaat het met je de laatste tijd?” Zij antwoordt: “Ik voel dat ik God veel verschuldigd ben en dat ik Zijn hartsverlangen niet kan vervullen.” Iemand anders zegt: “Ik ben God dank verschuldigd en kan Hem niet tevreden stellen.” Deze paar zinnen en woorden alleen al zijn uitingen van hun laaghartigheid. Dergelijke woorden zijn weerzinwekkend en erg stuitend. De natuur van zulke mensen gaat tegen God in.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek