Vraag 21: In de Bijbel staat gewoon geschreven: “Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!” (Heb 13:8). De naam van de Heer verandert dus nooit! Maar je zegt dat de Heer in de laatste dagen is teruggekomen met een nieuwe naam en dat Hij Almachtige God wordt genoemd. Hoe kan dat?

Antwoord:

In de Bijbel staat: “Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!” (Hebr. 13:8). Dit verwijst naar het feit dat Gods gezindheid en Zijn essentie eeuwig en onveranderlijk zijn. Het betekent niet dat Zijn naam niet zal veranderen. Laten we de woorden van Almachtige God bekijken.

Almachtige God zegt: “Je hebt mensen die zeggen dat God onveranderlijk is. Dat klopt, maar het verwijst naar de onveranderlijkheid van Gods gezindheid en Zijn substantie. Veranderingen in Zijn naam en werk bewijzen niet dat Zijn substantie is veranderd; met andere woorden, God zal altijd God zijn, en dit zal nooit veranderen. Als je zegt dat het werk van God onveranderlijk is, zou Hij dan Zijn zesduizend jaar durende managementplan kunnen voleinden? Jij weet alleen dat God altijd hetzelfde blijft, maar weet je ook dat God altijd nieuw is en nooit oud? Als het werk van God onveranderlijk is, had Hij dan de mensheid helemaal tot aan de huidige dag kunnen leiden? Als God onveranderlijk is, hoe kan Hij dan al twee tijdperken aan werk volbracht hebben? … de woorden ‘God is onveranderlijk’ naar wat God inherent heeft en is. Hoe dan ook kun je het werk van zesduizend jaar niet aan één enkel punt ophangen of met dode woorden omvatten. Zo stom is de mens nu. God is niet zo eenvoudig als de mens zich voorstelt, en Zijn werk kan niet in één enkel tijdperk blijven dralen. Jehova bijvoorbeeld kan niet altijd staan voor de naam van God; God kan ook Zijn werk doen onder de naam Jezus. Dit is een teken dat Gods werk zich altijd in voorwaartse richting beweegt.

God is altijd God en zal nooit Satan worden; Satan is altijd Satan en zal nooit God worden. Gods wijsheid, Gods wonderbaarlijkheid, Gods rechtvaardigheid en Gods majesteit zullen nooit veranderen. Zijn essentie en wat Hij heeft en is, zal nooit veranderen. Zijn werk gaat daarentegen altijd voorwaarts, altijd dieper, want Hij is altijd nieuw en nooit oud. In elk tijdperk neemt God een nieuwe naam aan, in elk tijdperk doet Hij nieuw werk, en in elk tijdperk staat Hij het Zijn schepselen toe Zijn nieuwe wil en nieuwe gezindheid te zien” (‘De visie van Gods werk (3)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

De woorden van Almachtige God tonen ons dat God Zelf onveranderlijk is. Dit slaat op Gods gezindheid en essentie, niet op Zijn naam. Hoewel God verscheidene werken heeft gedaan en verscheidene namen heeft aangenomen in verscheidene tijdperken tijdens Zijn proces van de redding van de mens, kan Zijn essentie nooit veranderen. God zal altijd God zijn. Ongeacht of Zijn naam Jehova of Jezus is, Zijn essentie verandert nooit. Het is altijd dezelfde God die Zijn werk doet. Maar destijds wisten de joodse farizeeën niet dat Gods naam verandert bij de overgang naar een nieuw tijdperk en Zijn nieuwe werk. Ze geloofden dat alleen Jehova hun God kon zijn, hun Redder, omdat ze eeuwenlang hadden volgehouden dat alleen Jehova God is en er geen andere Redder is dan Jehova. Dus toen God Zijn naam veranderde en het verlossingswerk kwam uitvoeren onder de naam ‘Jezus,’ veroordeelden en bestreden ze furieus de Heer Jezus. Uiteindelijk nagelden ze Hem zelfs aan het kruis, een gruwelijke misdaad waar God ze voor strafte. Nu we in de laatste dagen zijn, is het net zo. Als we Gods essentie loochenen en ontkennen dat dit het werk is van één God, omdat Hij Zijn werk en Zijn naam heeft veranderd, is dat menselijke roekeloosheid en onwetendheid. Elke naam die God in elk tijdperk aanneemt, heeft grote betekenis en bevat een grote redding voor de mensheid.

God is altijd nieuw en nooit oud. Hij is de God die alle dingen omvat. De afzonderlijke namen van God kunnen onmogelijk voor Zijn geheel staan. Dus met het veranderen van de tijdperken veranderen Zijn namen steeds. Almachtige God zegt: “De naam van Jezus is gekozen omwille van het verlossingswerk, zou Hij dan dezelfde naam houden als Hij terugkeert in de laatste dagen? Zou Hij nog altijd het verlossingswerk verrichten? Waarom zijn Jehova en Jezus één, maar hebben ze in verschillende tijdperken toch verschillende namen? Komt het niet doordat de tijdperken van hun werk anders zijn? Zou een enkele naam een volledige weergave van God kunnen bieden? Daarom moet God in een ander tijdperk bij een andere naam genoemd worden , en de naam gebruiken om het tijdperk te veranderen en het tijdperk weer te geven. Want geen enkele naam kan God volledig weergeven, en elke naam kan slechts een tijdelijke blik bieden op Gods gezindheid in een bepaald tijdperk; de naam hoeft alleen maar Zijn werk weer te geven. Daarom kan God enige naam kiezen die bij Zijn gezindheid past om het gehele tijdperk te vertegenwoordigen” (‘De visie van Gods werk (3)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “Zou de naam van Jezus – “God met ons” – de gezindheid van God in zijn geheel kunnen weergeven? Kan het God volledig uitdrukken? Als de mens zegt dat God alleen Jezus kan worden genoemd, en geen andere naam mag hebben omdat God Zijn gezindheid niet kan veranderen, dan is dat zeker godslastering! Geloof jij dat alleen de naam Jezus, God met ons, God in zijn geheel kan vertegenwoordigen? God kan vele namen hebben, maar onder al die namen kan er niet één alles van God omvatten, niet één God volledig vertegenwoordigen. God heeft dus veel namen, maar al die namen kunnen Gods gezindheid niet volledig uitdrukken, want de veelzijdigheid van Gods gezindheid gaat het menselijke vermogen om Hem te kennen simpelweg te boven. De mens kan God met geen mogelijkheid volledig in menselijke woorden vatten. … God kan nooit volledig worden weergegeven door één bepaald woord of één bepaalde naam, denk je dan soms dat Zijn naam kan worden vastgezet? God is zo groot en zo heilig, maar Hij mag van jou Zijn naam niet veranderen in elk nieuw tijdperk? Daarom gebruikt God, in elk tijdperk waarin Hij persoonlijk Zijn eigen werk doet, een naam die passend is bij het tijdperk om het werk te omschrijven dat Hij van plan is uit te voeren. Hij gebruikt deze specifieke naam, die tijdelijk van belang is, om Zijn gezindheid in die tijd weer te geven. Hier gebruikt God de taal van de mensheid om Zijn eigen gezindheid tot uitdrukking te brengen” (‘De visie van Gods werk (3)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). God is de wijze, almachtige Heerser. Hij is groots, Hij is overvloedig en Hij is alomvattend. Eén enkele naam kan onmogelijk alles weergeven wat God is. Daar komt nog bij dat in elk tijdperk God slechts een deel van Zijn werk heeft gedaan en Hij slechts een deel van Zijn gezindheid heeft onthuld. Hij heeft niet alles wat Hij heeft en is uitgedrukt. Dus in elk stadium van Zijn werk gebruikt Hij een bepaalde naam die voor dat tijdperk betekenis heeft, om Zijn werk te beschrijven in dat tijdperk, en de gezindheid die Hij uitdrukt. Dit is een beginsel van Gods werk en het is de voornaamste reden dat Hij Zijn naam verandert.

uit ‘Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)’

Aangezien je zegt dat Gods naam in elk tijdperk niet Zijn geheel kan beschrijven, wat is dan de betekenis van Zijn naam in elk tijdperk? Daar werp je een heel belangrijke vraag op die ons goed kan helpen bij ons begrip van God. Almachtige God heeft ons het antwoord op deze vraag gegeven. Almachtige God zegt: “‘Jehovais de naam die ik tijdens mijn werk in Israël heb aangenomen en het betekent de God van de Israëlieten (Gods uitverkoren volk), die medelijden kan hebben met de mens, de mens kan vervloeken en de mens de weg kan wijzen. Het betekent de God die grote macht bezit en vol wijsheid is.Jezusis Immanuël, de naam voor het zondoffer dat vol liefde en vol medeleven is en de mens verlost. Hij deed het werk van het Tijdperk van Genade, en vertegenwoordigt het Tijdperk van Genade, en kan slechts één deel van Gods managementplan vertegenwoordigen. Dat wil zeggen, alleen Jehova is de God van het uitverkoren volk van Israël, de God van Abraham, de God van Isaak, de God van Jacob, de God van Mozes en de God van het hele volk van Israël. En zodoende aanbidden alle Israëlieten, behalve de stam van Juda, in de huidige tijd Jehova. Zij brengen Hem offers op het altaar en dienen Hem in de tempel in priestergewaden. Waar zij op hopen is de nieuwe verschijning van Jehova. Alleen Jezus is de verlosser van de mensheid. Hij is het zondoffer dat de mensheid heeft verlost. Dat wil zeggen, de naam Jezus is afkomstig van het Tijdperk van Genade, en ontleent zijn bestaan aan het verlossingswerk in het Tijdperk van Genade. De naam Jezus bestond om te zorgen dat de mensen van het Tijdperk van Genade opnieuw konden worden geboren en gered en de naam Jezus is een speciale naam voor de verlossing van de hele mensheid. En zo vertegenwoordigt de naam Jezus het verlossingswerk en duidt het Tijdperk van Genade aan. De naam Jehova is een speciale naam met betrekking tot het volk van Israël dat leefde onder de wet. In elk tijdperk en elke fase van mijn werk heeft mijn naam een reden en een representatieve betekenis: elke naam vertegenwoordigt één tijdperk. ‘Jehova’ vertegenwoordigt het Tijdperk van de Wet en is eretitel voor de God die wordt aanbeden door het volk van Israël. ‘Jezus’ vertegenwoordigt het Tijdperk van Genade en is de naam van de God van al degenen die zijn verlost in het Tijdperk van Genade. Als de mens nog steeds verlangt naar de komst van Jezus de Redder in de laatste dagen en nog steeds verwacht dat Hij zal komen in de gestalte die Hij in Judea had, zou Gods hele zesduizendjarig managementplan eindigen in het Tijdperk van de Verlossing en zou geen voortgang meer kunnen vinden. Bovendien zouden de laatste dagen dan nooit komen en het tijdperk zou nooit tot een einde worden gebracht. Dat is omdat de rol van Jezus de Redder alleen de redding en verlossing van de mensheid was. Ik heb de naam Jezus aangenomen in het belang van al de zondaren in het Tijdperk van Genade en het is niet de naam waaronder ik de hele mensheid zal beëindigen” (‘De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Uit de woorden van Almachtige God begrijpen we de betekenis van de namen van God in elk tijdperk. In het Tijdperk van de Wet was zijn naam Jehova en die naam stond voor wat Hij uitdrukte aan de mensheid in dat tijdperk: een gezindheid van majesteit, woede, vervloeking en genade. Toen begon God Zijn werk in het Tijdperk van de Wet met de naam van Jehova. Hij vaardigde Zijn wet en Zijn geboden uit en leidde officieel de herboren mensheid bij hun leven op aarde. Hij eiste dat mensen zich strikt aan de wet hielden en dat ze leerden Hem te aanbidden, om Hem te eren als groots. Iedereen die zich aan de wet hield, ontving zegeningen en genade. Iedereen die de wet overtrad, werd gestenigd, of in het hemelse vuur tot as verbranden. Daarom hielden de Israëlieten die onder de wet leefden, zich daar strikt aan en beschouwden ze de naam ‘Jehova’ als heilig. Ze leefden een paar duizend jaar onder de naam van Jehova, tot het Tijdperk van de Wet ten einde kwam. Aan het eind van het Tijdperk van de Wet, toen de mensheid steeds verdorvener was geworden en meer en meer zondigde, was het onmogelijk voor mensen om de wet hoog te houden. Iedereen liep voortdurend het gevaar gestraft te worden voor het overtreden van de wet. Daardoor voerde God Zijn verlossingswerk uit onder de naam ‘Jezus’. Hij begon met het Tijdperk van Genade en bracht het Tijdperk van de Wet ten einde, en bracht Gods gezindheid van liefde en genade tot uitdrukking. Hij schonk ook Zijn gulle genade aan de mens en werd uiteindelijk gekruisigd om de mens te redden en ons zo van onze zonden te verlossen. Vanaf die tijd zijn we tot de naam ‘Jezus’ gaan bidden en Zijn naam als heilig gaan vereren, om Zijn vergeving van onze zonden en Zijn gulle genade te verkrijgen. De naam ‘Jezus’ werd gekozen zodat de mensen in het Tijdperk van Genade herboren konden worden en konden worden gered. De betekenis is een zondoffer van genade en liefde om de mensheid te verlossen. De naam ‘Jezus’ staat voor Gods reddingswerk en het staat ook voor zijn gezindheid van genade en liefde. Aan de twee al voltooide stadia van Gods werk kunnen we zien dat elke naam die Hij aanneemt in elk tijdperk zijn eigen speciale betekenis heeft. Elke naam staat voor Gods werk in dat tijdperk en voor de gezindheid die Hij in dat tijdperk uitdrukt. Als de Heer in het Tijdperk van Genade niet als Jezus, maar als Jehova gekomen was, was Gods werk in het Tijdperk van de Wet geëindigd en had de verdorven mensheid nooit door God kunnen worden verlost. Uiteindelijk zou de mens veroordeeld en gestraft zijn voor het overtreden van de wet. En als God, toen Hij kwam in de laatste dagen, steeds als ‘Jezus’ zou zijn genoemd, zou de verdorven mensheid alleen verlossing voor haar zonden krijgen. Maar nooit gereinigd en gered kunnen worden en het koninkrijk van God binnengaan. Dat komt omdat onze zonden ons vergeven worden door in de Heer Jezus te geloven, maar onze natuur zondig blijft. We zondigen nog steeds veelvuldig, dus zijn we nog niet volledig voor God gewonnen. Dus om de mensheid volledig te redden van de zonde, is God nu een ander stadium aan het voltrekken van het werk om de mens volledig te zuiveren en te redden, gebaseerd op het werk van de Heer Jezus. Gods naam moet dus ook veranderen. Het is al lang geleden voorspeld dat God in de laatste dagen Almachtige God zal heten. Laten we Openbaring 1:8 lezen. “‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’” Hoofdstuk 11, vers 16 en 17. “De vierentwintig oudsten op hun tronen bij God wierpen zich neer en aanbaden God met de woorden: ‘Wij danken u, Heer, onze God, Almachtige, die is en die was, want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u.’” Dit is ook voorspeld in Openbaring 4:8, 16:7, 19:6 en op vele andere plaatsen in de Bijbel. Gods nieuwe naam in de laatste dagen is de Almachtige, of eigenlijk Almachtige God.

God is een wijze God en alles wat Hij doet heeft grote betekenis. De naam Almachtige God geeft ten volle Zijn werk weer en Zijn gezindheid in de laatste dagen. Als God niet deze mysteries aan ons zou onthullen, zouden we dit soort dingen nooit weten, hoelang we ook in de Bijbel zouden lezen. Laten we samen de woorden van Almachtige God lezen.

Almachtige God zegt: “Het werk van God door Zijn gehele management heen is glashelder: het Tijdperk van Genade is het Tijdperk van Genade, en de laatste dagen zijn de laatste dagen. Er zijn duidelijke verschillen tussen elk tijdperk, want in elk tijdperk doet God werk dat typerend is voor dat tijdperk. De volbrenging van het werk van de laatste dagen vergt vuur, oordeel, tuchtiging, toorn en vernietiging ter voleinding van het tijdperk. De laatste dagen verwijzen naar het laatste tijdperk. Zou God tijdens het laatste tijdperk geen einde maken aan het tijdperk? Om het tijdperk ten einde te brengen, moet God tuchtiging en oordeel met Zich meebrengen. Alleen op deze manier kan Hij het tijdperk ten einde brengen. … Daarom was de naam van God tijdens het Tijdperk van de Wet Jehova, en werd God in het Tijdperk van Genade vertegenwoordigd door de naam van Jezus. Tijdens de laatste dagen is Zijn naam Almachtige God – de Almachtige, die Zijn kracht inzet om de mens de weg te wijzen, de mens te overwinnen en de mens voor zich te winnen en uiteindelijk het tijdperk ten einde te brengen” (‘De visie van Gods werk (3)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Eens ben ik aangeduid met Jehova. Ik ben ook de Messias genoemd en de mensen noemden me Jezus de Redder, omdat ze van mij hielden en mij respecteerden. Maar in deze tijd ben ik niet de Jehova of Jezus die de mensen in het verleden hebben gekend – ik ben de God die is teruggekeerd in de laatste dagen, de God die het tijdperk tot het einde zal voeren. Ik ben God Zelf die oprijst aan de einden van de aarde, vervuld van mijn volledige gezindheid en vol gezag, eer en glorie. De mensen zijn nooit interactie met mij aangegaan, hebben mij nooit leren kennen en hebben mijn gezindheid nooit leren kennen. Vanaf de schepping van de wereld tot op de dag van vandaag heeft geen enkel mens mij ooit gezien. Dit is de God die in de laatste dagen aan de mens verschijnt, maar onder de mensen verborgen is. Hij houdt verblijf onder de mensen, waarachtig en echt, als de brandende zon en het vlammende vuur, vol kracht en vol gezag. En er is geen enkel mens of ding die niet zal worden geoordeeld door mijn woorden en er is geen enkel mens of ding dat niet door het branden van het vuur zal worden gezuiverd. Uiteindelijk zullen alle naties worden gezegend vanwege mijn woorden en ook aan stukken worden geslagen vanwege mijn woorden. Zo zullen alle mensen in de laatste dagen zien dat ik de teruggekeerde Redder ben, dat ik de Almachtige God ben die de hele mensheid overwint; ik ben ooit het zondoffer voor de mens geweest, maar in de laatste dagen word ik ook het vuur van de zon dat alles verbrandt en de Zon van de rechtvaardigheid die alles openbaart. Dat is mijn werk van de laatste dagen. Ik heb deze naam aangenomen en ik bezit deze gezindheid zodat alle mensen kunnen zien dat ik een rechtvaardige God ben, en de brandende zon en het vlammende vuur. Dit is zodat allen mij, de enige ware God, kunnen aanbidden en zodat zij mijn ware gezicht kunnen zien: ik ben niet alleen de God van de Israëlieten en ik ben niet alleen de Verlosser – ik ben de God van alle schepselen in de hemelen, op de aarde en in de zeeën” (‘De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

In de laatste dagen vervult God het werk van het oordeel van het Tijdperk van het Koninkrijk onder de naam Almachtige God. Hij heeft de verdorven aard van de mens onthuld en heeft over onze ongerechtigheid geoordeeld door Zijn woorden, zodat we onze aard en onze essentie begrijpen door deze woorden te lezen, en werkelijk inzien hoe diep we zijn verdorven door Satan, begrijpen wat de bron is van onze verdorvenheid, en Gods rechtvaardigheid kennen en zijn gezindheid, waardoor Hij de beledigingen van de mens niet kan tolereren. Hij wijst ons ook een weg, een richting om onze gezindheden te veranderen, opdat we het kwade opgeven, de waarheid zoeken, veranderen van onze gezindheid en gered worden door God. God is het werk aan het vervullen van het oordelen over en zuiveren van de mensen, Hij verdeelt ons naar onze soort en Hij beloont het goede en straft het kwade, opdat de verdorven mensheid gered wordt van Satans domein en er een eind komt aan Gods zesduizend jaar durende managementplan. God is verschenen aan de mensen in de laatste dagen met Zijn gezindheid van rechtvaardigheid, majesteit en gramschap die geen belediging verdraagt. Hij heeft aan iedereen Zijn inherente gezindheid geopenbaard, en wat Hij heeft en is. Hij is gekomen om met zo’n gezindheid over al de verdorvenheid en onrecht van de mensen te oordelen en hen te tuchtigen, om ons volledig van de zonde te verlossen en de oorspronkelijke gelijkenis van de mens te herstellen. Hij wil dat alle mensen niet alleen zien hoe wijs Hij was door de hemel, de aarde en alle dingen te scheppen, maar ook hoe wijs Zijn praktische werk onder de mensen is. Hij heeft niet alleen alle dingen geschapen, Hij heerst ook over alle dingen. Hij was niet alleen in staat een zondoffer voor de mens te zijn, Hij is ook in staat ons te vervolmaken, te transformeren en te zuiveren. Hij is de eerste en de laatste. Niemand kan begrijpen hoe wonderbaar Hij is en wat Hij doet. Dus om God bij Zijn naam Almachtige God te noemen is uiterst passend. Het werk van de Heilige Geest is nu om het werk te handhaven dat wordt gedaan onder de naam van Almachtige God. Wie tot Almachtige God bidt en Almachtige God waarlijk vereert, kan het werk van de Heilige Geest ontvangen en kan genieten van Gods overvloedige gift van voedsel en water. De anderen zullen in duisternis vervallen en verdwalen. De kerken die nog steeds in het Tijdperk van Genade vastzitten ervaren nu een grote leegte. Gelovigen worden onverschillig in hun geloof, predikanten hebben niets om over te preken en mensen worden niet geraakt als ze tot God bidden. Daarbij komt dat steeds meer mensen bezwijken voor de verleidingen van de wereld. De belangrijkste reden daarvoor is dat ze niet de naam van Almachtige God hebben aanvaard en niet op de hoogte zijn van Gods nieuwe werk.

uit ‘Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)’

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Vorige: Vraag 20: Eén aspect van het verlossingswerk van de Heer Jezus was ons onze zonden vergeven en kwijtschelden, terwijl een ander aspect was om ons vrede, vreugde en overvloedige genade te schenken. Daaruit blijkt dat God een barmhartige en liefhebbende God is. Je getuigt echter dat Almachtige God het oordeelswerk doet in de laatste dagen, dat Hij de waarheid verkondigt en de mens oordeelt en tuchtigt, de mens snoeit en aanpakt, de mens aan de kaak stelt en alle soorten slechte mensen, boze geesten en antichristen elimineert, zodat mensen kunnen zien dat Gods rechtvaardige gezindheid geen enkele belediging tolereert. Waarom is de gezindheid die wordt geopenbaard in het werk van de Heer Jezus heel anders dan de gezindheid die wordt geopenbaard in het werk van Almachtige God? Hoe moeten wij Gods gezindheid precies begrijpen?

Volgende: Vraag 22: De Heer Jezus werd aan het kruis genageld als zondoffer voor de mens en verloste ons zo van zonde. Als we afdwalen van de Heer Jezus en in Almachtige God geloven, zou dit dan niet verraad van de Heer Jezus zijn? Zou dit niet afvalligheid zijn?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

2. Of Christus de Zoon van God is of God Zelf

De vleesgeworden God heet Christus, en Christus is het vlees aangekleed door de Geest van God. Dit vlees is als van geen ander mens van vlees. Dit verschil is er, omdat Christus niet van vlees en bloed is, maar de belichaming van de Geest is. Hij bezit zowel normale menselijkheid als volledige goddelijkheid. Geen mens bezit Zijn goddelijkheid. Zijn normale menselijkheid draagt al Zijn normale lijfelijke handelingen, terwijl Zijn goddelijkheid het werk van God Zelf uitvoert.

1. Wat het betekent om God te kennen en of een begrip van Bijbelse kennis en van theologische theorie telt als kennis van God

Wat betekent het God te kennen? Het betekent dat de mens Gods vreugde, woede, verdriet en geluk kent. Dit is God kennen. Je zeg dat je God hebt gezien, toch begrijp je Gods vreugde, woede, verdriet en geluk niet, je begrijpt Zijn gezindheid niet, noch Zijn rechtvaardigheid. Je hebt geen begrip Zijn barmhartigheid en je weet niet waar Hij van houdt en waar Hij een afkeer van heeft.

3. De verschillen tussen het kerkleven in het Tijdperk van Genade en het kerkleven in het Tijdperk van het Koninkrijk

Als zulke religieuze mensen samenkomen, vragen ze: “Zuster, hoe gaat het met je de laatste tijd?” Zij antwoordt: “Ik voel dat ik God veel verschuldigd ben en dat ik Zijn hartsverlangen niet kan vervullen.” Iemand anders zegt: “Ik ben God dank verschuldigd en kan Hem niet tevreden stellen.” Deze paar zinnen en woorden alleen al zijn uitingen van hun laaghartigheid. Dergelijke woorden zijn weerzinwekkend en erg stuitend. De natuur van zulke mensen gaat tegen God in.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek