We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Getuigenissen van Christus van de laatste dagen

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Vraag 19: Je getuigt dat God in de laatste dagen Zijn oordeelswerk doet om de mens volkomen te zuiveren en te redden, maar na het lezen van de woorden van Almachtige God zie ik dat sommige woorden de mens veroordelen en vervloeken. Als God de mens veroordeelt en vervloekt, moet de mens dan geen straf ondergaan? Hoe kun je dan nog zeggen dat deze vorm van oordeel de mensheid zuivert en redt?

Antwoord:

In de laatste dagen drukt God de waarheid uit en doet het werk van het oordeel om een groep overwinnaars te maken, een groep van hen die uit één hart en geest met God zijn. Dit werd bepaald toen God de wereld schiep. Maar er zijn mensen die zien dat sommige woorden van God veroordelingen en vloeken van mensen bevatten en zij ontwikkelen opvattingen. Dit komt vooral omdat ze het werk van God niet kennen. Gods oordeel in de laatste dagen is de grote witte troon van het oordeel, zoals voorspeld in het boek Openbaring. God openbaart Zijn gezindheid van rechtvaardigheid, majesteit en toorn, en dat allemaal om de mensheid te onthullen en elk type persoon te onderscheiden. Meer nog, het is om een einde te maken aan de ouderdom en degenen die van Satan zijn, uit te roeien. Dus voor al degenen van Satan die zich tegen God verzetten, kon God hen niet veroordelen en vervloeken? Hoewel er enkele woorden zijn van oordeel die de verdorvenheid geopenbaard door de uitverkorenen van God en hun ware verdorven gelijkenissen onthullen, en dat een veroordeling lijkt te zijn, is dit om Gods uitverkorenen in staat te stellen om de essentie van hun verdorven gezindheden duidelijk te zien en de kern van de zaak te zien en de vrucht te dragen van het begrijpen van de waarheid. Als God niet zo hard was, als Zijn woorden niet de spijker op de kop sloegen, zouden we niet in staat zijn om onze eigen verdorven gelijkenissen en satanische natuur te herkennen en zou het niet mogelijk zijn voor Gods werk in de laatste dagen om het resultaat te bereiken van het zuiveren en vervolmaken van de mensheid. Iedereen die de waarheid liefheeft en de feiten respecteert, zal in staat zijn om te zien dat Gods woorden scherp zijn. Of het nu gaat om woorden van oordeel en tuchtiging, of veroordeling en vervloeking, ze zijn allemaal volledig in overeenstemming met de werkelijke feiten. God spreekt op een zeer praktische en oprechte manier en het is helemaal niet overdreven. Uit de resultaten van deze harde woorden van God kunnen we allemaal zien dat Gods oprechte liefde voor de mensheid en Zijn goede bedoelingen om de mensheid te redden erin verborgen liggen. Alleen zij die ziek zijn van de waarheid, kunnen zich opvattingen voorstellen en alleen zij die de waarheid haten, kunnen over Gods werk oordelen en het veroordelen. God werkt al meer dan 20 jaar in China en heeft al een groep overwinnaars gemaakt. Ze zijn op brute wijze onderdrukt en vervolgd door de regering van de CCP en ze zijn allemaal in staat om op te staan en getuigenis af te leggen. Dit is volledig de vrucht van Gods woorden. Ze hebben allemaal Gods liefde in Zijn woorden gezien en ze hebben gezien hoe Hij heeft geleden om de mensheid te redden. Ook al zijn sommige van Zijn woorden zo hardvochtig, ze zijn in staat om ze te gehoorzamen en daardoor hebben ze een oprechte kennis van Gods gezindheid. Ze hebben harten van verering en liefde voor God ontwikkeld. Ze zijn allemaal in staat om hun plichten getrouw te vervullen en God tot het einde toe te volgen. Dit is wat Satan de meeste schaamte bezorgt en dit is het bewijs dat God Satan verslaat. Wat betreft de manier waarop God in de laatste dagen over mensen oordeelt en ze zuivert, laten we eens kijken naar enkele passages in de woorden van Almachtige God. Dan zullen we hier zekerder over zijn.

Almachtige God zegt: “Waardoor is Gods vervolmaking van de mens bereikt? Door Zijn rechtvaardige gezindheid. Gods gezindheid bestaat in de eerste plaats uit rechtvaardigheid, toorn, majesteit, oordeel en vloek en Zijn vervolmaking van de mens komt voornamelijk door oordeel. Sommige mensen begrijpen het niet en vragen waarom het is dat God alleen in staat is om de mens volmaakt te maken door oordeel en vloek. Ze zeggen: “Als God er was om de mens te vervloeken, zou de mens dan niet sterven? Als God de mens zou oordelen, zou de mens dan niet veroordeeld worden? Hoe kan hij dan nog steeds volmaakt worden gemaakt?” Dat zijn de woorden van mensen die het werk van God niet kennen. Wat God vervloekt is de ongehoorzaamheid van de mens en wat Hij oordeelt zijn de zonden van de mens. Hoewel Hij hard en zonder enige gevoeligheid spreekt, openbaart Hij alles wat zich in de mens bevindt en door deze strenge woorden openbaart Hij dat wat wezenlijk is in de mens, maar door een dergelijk oordeel geeft Hij de mens een diepgaande kennis van het wezenlijke van het vlees en aldus onderwerpt de mens zich aan gehoorzaamheid aan God. Het vlees van de mens is zondig en van Satan, het is ongehoorzaam en het onderwerp van Gods tuchtiging en dus, om de mens zichzelf te laten kennen, moeten de woorden van Gods oordeel hem overkomen en moet er elke vorm van loutering worden toegepast; alleen dan kan Gods werk effectief zijn” (‘Alleen door pijnlijke beproevingen te ervaren, kun je de liefelijkheid van God kennen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Vandaag oordeelt God over, tuchtigt en veroordeelt Hij jullie, maar weet dat je veroordeling bedoeld is om jezelf te leren kennen. Veroordeling, vervloeking, oordeel, tuchtiging – deze zijn allemaal bedoeld om jezelf te leren kennen, zodat je gezindheid kan veranderen en zodat je bovendien je waarde mag kennen, en zien dat alle daden van God rechtvaardig zijn en in overeenstemming met Zijn gezindheid en wat er nodig is voor Zijn werk, dat Hij werkt volgens Zijn plan voor het heil van de mens, en dat Hij de rechtvaardige God is die de mens liefheeft, de mens redt, en over de mens oordeelt en hem tuchtigt. Als je alleen weet dat je een lage status hebt en dat je verdorven en ongehoorzaam bent, maar niet weet dat God Zijn heil wil openbaren door het oordeel en de tuchtiging die Hij je vandaag oplegt, dan kun je geen ervaring opdoen en ben je al helemaal niet in staat om voort te gaan. God is niet gekomen om te moorden of te vernietigen, maar om te oordelen, te vervloeken, te tuchtigen en te redden” (‘Jullie moeten de zegeningen van status opzijzetten en Gods wil begrijpen om de mens heil te brengen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Jullie leven allen in een wereld van zonde en losbandigheid; jullie zijn allen losbandig en zondige mensen. Vandaag kunnen jullie God niet alleen zien, maar belangrijker: jullie hebben tuchtiging en oordeel ontvangen, en zo de diepst mogelijke verlossing ontvangen, dat wil zeggen, Gods grootste liefde ontvangen. Alles wat Hij doet, is echte liefde voor jullie; Hij heeft geen slechte bedoeling. Hij oordeelt jullie op grond van jullie zonden, zodat jullie goed naar jezelf zullen kijken en die geweldige verlossing zullen ontvangen. Dit alles is gedaan om de mens te bewerken. God heeft vanaf het begin tot het einde Zijn uiterste best gedaan om de mens te redden en Hij wil zeker niet de mens die Hij eigenhandig heeft geschapen volledig vernietigen. Nu is Hij onder jullie gekomen om Zijn werk te doen; is dat niet nog duidelijker verlossing? Als Hij jullie zou haten, zou Hij dan nog een dergelijk groot werk verrichten om jullie persoonlijk te leiden? Waarom zou Hij zo lijden? God haat jullie niet en heeft geen slechte bedoelingen met jullie. Jullie zouden moeten weten dat Gods liefde de meest wezenlijke liefde is. Alleen omdat de mensen ongehoorzaam zijn, moet Hij hen redden door middel van het oordeel; anders zouden zij niet gered worden. Omdat jullie niet weten hoe het leven te leiden, of hoe te leven, en jullie leven in deze losbandige en zondige wereld en zijn losbandige en obscene duivels, kan Hij het niet over Zijn hart verkrijgen jullie nog meer ontaard te laten worden; ook kan Hij het niet over Zijn hart verkrijgen toe te zien dat jullie zo in die smerige plek leven, en door Satans naar willekeur vertrapt worden. Evenmin kan Hij het over Zijn hart verkrijgen om jullie in het dodenrijk terecht te laten komen. Hij wil jullie groep alleen voor zich winnen en jullie volledig redden. Dit is het hoofddoel van het overwinningswerk aan jullie – het is alleen bedoeld voor verlossing” (‘De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (4)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Nu we de woorden van Almachtige God hebben gehoord, zou het iedereen duidelijk moeten zijn waarom God Zijn werk van het oordeel in de laatste dagen doet, juist? De mensheid leeft onder het domein van Satan, leeft in de zonde en geniet van die zonde. Niemand in de religieuze gemeenschap heeft kennis genomen van Gods komst en niemand heeft liefde voor de waarheid of aanvaardt deze. Ongeacht hoe mensen van God getuigenis hebben afgelegd of Zijn woord hebben verspreid, hoeveel zijn er die actief op zoek zijn gegaan naar of onderzoek hebben gedaan naar Gods verschijning en werk? En hoeveel zijn er nog die in staat zouden zijn om Gods oordeel en tuchtiging te aanvaarden en zich eraan te onderwerpen? Zou niet iedereen zeggen dat deze mensheid het toppunt van goddeloosheid is? Zonder Gods werk van het oordeel van de laatste dagen zou deze mensheid, die zo grondig verdorven en vol satanische gezindheid is en die God loochent en zich tegen God verzet, kunnen worden gereinigd en Gods verlossing kunnen ontvangen? Wie zou zonder Gods werk van het oordeel van de laatste dagen een groep overwinnaars maken? Hoe zouden de profetieën van de Heer Jezus in vervulling gaan? Hoe zou het koninkrijk van Christus worden gerealiseerd? Veel mensen met geloof in de Heer geloven dat God een liefhebbende en barmhartige God is en dat, welke zonden we ook begaan, God ons zal verlossen. Zij geloven dat hoe verdorven we ook zijn, niemand terzijde zal worden geschoven en dat de Heer ons toch in het hemelse koninkrijk zal opnemen wanneer Hij terugkeert. Is dit een redelijk standpunt? Is er iets in het woord van de Heer om dit te ondersteunen? God is een heilige en rechtvaardige God; zou hij dus toestaan dat mensen die bezoedeld zijn door smerigheid en verdorvenheid, gevuld zijn met satanische gezindheid, ontkenners van de waarheid en vijanden van God zijn, Zijn koninkrijk binnengaan? Absoluut niet! Daarom profeteerde de Heer Jezus dat Hij zal terugkeren en in de laatste dagen de waarheid zal uitdrukken, Zijn werk van het oordeel zal doen en de mensheid grondig zal reinigen en redden. De Heer Jezus zei: “En als iemand mijn woorden hoort en ze niet gelooft, zal ik niet over hem oordelen: Want ik kwam niet naar de aarde om te oordelen, maar om de wereld te redden. Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: Het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen” (Joh. 12:47–48). Wat betreft de mensheid die grondig is aangetast door verdorvenheid, zal God zeker de waarheid uitgeven en Zijn oordeel over en tuchtiging van hen uitvoeren. Dit is de enige manier om de harten en geesten van de mensen te ontwaken, om de mensen te veroveren en om hen van hun satanische gezindheid te reinigen. Ook al is Gods woord van oordeel tegen de mensheid vanwege haar smerigheid, verdorvenheid, ongehoorzaamheid en verzet tegen God hardvochtig, toch toont het de heilige en rechtvaardige gezindheid van God en het stelt ons ook in staat om onze eigen satanische natuur en het feit dat we verdorven zijn, te begrijpen. Door Gods oordeel en tuchtiging te ervaren, zijn we allemaal overwonnen door Gods woord, onderwerpen we ons gewillig aan Zijn oordeel, begrijpen we geleidelijk aan de waarheid en zien we duidelijk onze eigen satanische gezindheid en natuur, zijn we in staat om een waar begrip te krijgen van Gods rechtvaardige gezindheid, hebben we een hart van verering voor God ontwikkeld, hebben we onbewust onze manier van kijken naar dingen veranderd, is onze levensgezindheid veranderd en zijn we in staat om God te vereren en het kwaad te mijden. Gods werk van het oordeel in de laatste dagen heeft eindelijk de schepping van een groep overwinnaars volbracht, die het resultaat is van Gods werk van het oordeel in de laatste dagen en de ware betekenis is achter Gods werk van het oordeel dat begint in Zijn huis. Wat zien we hierdoor? God oordeelt en onthult de mens met Zijn woord niet om de mens te straffen en te vernietigen, maar om de mens volledig te reinigen, te veranderen en te redden. Maar zij die weigeren het oordeel en de reiniging van het woord van Almachtige God te aanvaarden, zullen, wanneer de grote ramp gebeurt, afdalen in de ramp en worden gestraft.

uit ‘Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)’

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Vorige:Vraag 18: Je getuigt dat God in de laatste dagen de waarheid verkondigt en het oordeels- en zuiveringswerk van de mens doet, hoe oordeelt, zuivert en redt God de mens dan precies?

Volgende:Vraag 20: Eén aspect van het verlossingswerk van de Heer Jezus was ons onze zonden vergeven en kwijtschelden, terwijl een ander aspect was om ons vrede, vreugde en overvloedige genade te schenken. Daaruit blijkt dat God een barmhartige en liefhebbende God is. Je getuigt echter dat Almachtige God het oordeelswerk doet in de laatste dagen, dat Hij de waarheid verkondigt en de mens oordeelt en tuchtigt, de mens snoeit en aanpakt, de mens aan de kaak stelt en alle soorten slechte mensen, boze geesten en antichristen elimineert, zodat mensen kunnen zien dat Gods rechtvaardige gezindheid geen enkele belediging tolereert. Waarom is de gezindheid die wordt geopenbaard in het werk van de Heer Jezus heel anders dan de gezindheid die wordt geopenbaard in het werk van Almachtige God? Hoe moeten wij Gods gezindheid precies begrijpen?

Gerelateerde media

 • Is de ware God die de hemelen, aarde en alle dingen heeft geschapen één of drie?

  Er is maar één God en er zit maar één persoon in deze God, en er is maar één Geest van God, al staat er nog zo in de bijbel: “Er is maar één Heilige Geest en maar één God.” … God is een Geest, maar Hij is in staat vlees te worden en onder de mensen te leven en ook kan Hij boven alle dingen staan. Zijn Geest is alomvattend en alomtegenwoordig. Hij kan tegelijkertijd in het vlees zijn en in heel het universum. Omdat alle mensen zeggen dat God de enige ware God is, is er maar één enkele God, niet willekeurig deelbaar door iemand! God is slechts één Geest, en slechts één persoon. Dat is de Geest van God.

 • Hoe moet men de stem van God precies herkennen? Hoe kan men nagaan of Almachtige God werkelijk de teruggekeerde Heer Jezus is?

  Hij weet van het werk van de Geest dat het mensenoog niet kan zien en mensenoren niet kunnen horen, zowel vandaag als in het verleden. Hier hoort wijsheid bij die niet een levensfilosofie is, evenals verwondering die mensen moeilijk kunnen bevatten.

 • De betekenis van Gods oordeel in de laatste dagen is te zien aan de bereikte resultaten ervan

  God verricht het werk van oordeel en tuchtiging zodat de mens kennis van Hem kan verkrijgen, en omwille van Zijn getuigenis.

 • Hoe zuivert en redt Gods oordeelswerk de mensheid gedurende de laatste dagen?

  God kent veel manieren om de mens te vervolmaken. Hij gebruikt allerlei soorten situaties om de verdorven gezindheid van de mens te behandelen en Hij gebruikt verschillende dingen om de mens bloot te leggen; in één opzicht behandelt Hij de mens, in een ander opzicht legt Hij de mens bloot en in een ander opzicht onthult Hij de mens, waarbij Hij de ‘mysteriën’ in de diepten van het hart van de mens opgraaft en onthult en de mens zijn natuur toont door veel van zijn gesteldheden te openbaren. God vervolmaakt de mens door vele methoden – door openbaring, behandeling, loutering en tuchtiging – zodat de mens zal weten dat God praktisch is.

 • Wat is Gods wil volgen? Volgt men Gods wil als men alleen predikt en werkt voor de Heer?

  Stel je eens voor dat je voor God kunt werken, maar dat je Hem niet gehoorzaam bent en niet waarachtig van Hem kunt houden. Je hebt dan niet alleen je plicht als schepsel van God niet vervuld, maar ook zul je door God veroordeeld worden. Je bent immers iemand die de waarheid niet bezit, die niet in staat is God te gehoorzamen, die ongehoorzaam is aan God. Je geeft er alleen maar om dat je voor God kan werken. Maar de waarheid in praktijk brengen of jezelf kennen kan je niet schelen. Je begrijpt en kent de Schepper niet, en je gehoorzaamt Hem niet en hebt Hem niet lief. Jij bent iemand die van nature ongehoorzaam is aan God. De Schepper houdt niet van zulke mensen.