Vraag 30: Je getuigt dat de Heer Jezus al is teruggekeerd als de vleesgeworden Almachtige God, dat Hij alle waarheden verkondigt om de mensheid te zuiveren en te redden en het oordeelswerk doet, te beginnen bij Gods huis, dus hoe moeten wij de stem van God herkennen en hoe moeten wij echt weten dat Almachtige God werkelijk de teruggekeerde Heer Jezus is?

Antwoord:

Deze vraag is uiterst belangrijk. Om Gods werk van de laatste dagen te aanvaarden en de verschijning van God te zien moeten we weten hoe we de stem van God kunnen identificeren. De stem van God identificeren betekent in feite de woorden en uitspraken van God herkennen. En de kenmerken van de woorden van de Schepper herkennen. Of het nu de woorden van de geïncarneerde God of de uitspraken van de Geest van God zijn, het zijn allemaal woorden die door God van boven tot de mensheid zijn gesproken. Zo zijn de toon en kenmerken van Gods woorden. Hier zijn het gezag en de identiteit van God duidelijk zichtbaar. Het kan worden gezegd dat dat de unieke manier is waarop de Schepper spreekt. Telkens als God vlees wordt, gaan Zijn uitspraken over veel verschillende dingen. Ze gaan vooral over Gods eisen en waarschuwingen aan de mens. Over Gods bestuurlijke decreten en geboden. En over Zijn woorden van oordeel en tuchtiging, en Zijn openbaring van de verdorven mensheid. Zo zijn er ook woorden van profetieën en Gods beloften aan de mensheid enzovoort. Die woorden zijn allemaal de verkondiging van de waarheid, de weg en het leven. Ze zijn allemaal de openbaring van de essentie van Gods leven. Ze vertegenwoordigen Gods gezindheid en alles wat God heeft en is. En dus kunnen we zien in de woorden die zijn uitgedrukt door God dat Gods woorden de waarheid zijn, en gezag en kracht hebben. Als je dus wilt vaststellen of de woorden die zijn verkondigd door Almachtige God, de stem van God zijn, kun je kijken naar de woorden van de Heer Jezus en de woorden van Almachtige God. Je kunt ze vergelijken en zien of het de woorden zijn die zijn uitgedrukt door één Geest, en of ze het werk zijn dat is uitgevoerd door één God. Als hun oorsprong hetzelfde is, dan bewijst dit dat de woorden van Almachtige God de uitspraken van God zijn, en dat Almachtige God de verschijning van God is. Laten we kijken naar de woorden die werden gesproken door Jehova tijdens het Tijdperk van de Wet, en de woorden van Jezus in het Tijdperk van Genade. Ze waren allebei de directe uitdrukking van de Heilige Geest en het werk van één God. Dat bewijst dat de Heer Jezus de verschijning van Jehova, de verschijning van de Schepper was. Wie de Bijbel heeft gelezen, weet dat de woorden die zijn verkondigd door de Heer Jezus tijdens het Tijdperk van Genade, betrekking hadden op waarschuwingen en eisen aan de mens, en op Gods bestuurlijke decreten. Zo waren er ook woorden van veel profetieën en beloften enzovoort. Deze waren één complete fase van werk dat door God werd uitgevoerd tijdens het Tijdperk van Genade.

Gods schapen horen Zijn stem. Als we specifiek de stem van God willen identificeren, zal alles duidelijk worden als we kijken naar de woorden van de Heer Jezus. Eerst kijken we naar de eisen en waarschuwingen van de Heer Jezus aan de mens. Bijvoorbeeld, de Heer Jezus zei: “Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!” (Mat. 4:17). “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat” (Mat. 22:37-40). In hoofdstuk 5 van Matteüs zei de Heer Jezus: “Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. … Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden” (Mat. 5:3、6). “Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel” (Mat. 5:10–12).

Nu kijken we naar wat de Heer Jezus zei over bestuurlijke decreten. Matteüs 12:31-32, De Heer Jezus zei: “Daarom zeg ik u: elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven, maar wie de Geest lastert kan niet worden vergeven. En iedereen die iets ten nadele van de Mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie kwaadspreekt van de heilige Geest zal niet worden vergeven, noch in deze wereld, noch in de komende.” In Matteüs 5:22 zei de Heer Jezus ook: “En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen ‘Nietsnut!’ zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het ​Sanhedrin. Wie ‘Dwaas!’ zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan.

Naast deze woorden van bestuurlijke decreten, zijn er ook de woorden van de Heer Jezus die oordelen over de farizeeërs en hen ontmaskeren. De Heer Jezus zei: “Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe” (Mat. 23:13). “Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie bereizen landen en zeeën om één enkele proseliet te winnen, en wanneer je hem eenmaal voor je gewonnen hebt, wordt hij dankzij jullie tot een hellekind in het kwadraat” (Mat. 23:15).

De Heer Jezus heeft ook vele profetieën en beloften aan de mens uitgesproken. Sla alsjeblieft Johannes 14:2-3 op. De Heer Jezus zei: “Ik ga heen om een plaats voor jullie te bereiden. Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben.” Er is ook Johannes 12:47-48. De Heer Jezus zei ook: “En als iemand mijn woorden hoort en ze niet gelooft, zal ik niet over hem oordelen: Want ik kwam niet naar de aarde om te oordelen, maar om de wereld te redden. Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: Het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen” Zo is er ook Openbaring 21:3-4: “Ziet, het tabernakel van God is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen Zijn volk zijn. God Zelf zal bij hen zijn, en Hij zal hun God zijn. God zal alle tranen uit hun ogen vegen, er zal geen dood, of verdriet of pijn zijn, er zal niet meer gehuild worden, want alle dingen van vroeger zijn voorbij.

In de diverse waarheden die zijn verkondigd door de Heer Jezus tijdens het Tijdperk van Genade kunnen we zien dat de Heer Jezus de verschijning van de Redder was. En dat de woorden van de Heer Jezus Gods uitspraken aan de hele mensheid waren. Hij verkondigde direct Gods gezindheid en Zijn wil voor de mensheid om de mensheid te leiden, om voor de mensheid te zorgen en om de mensheid persoonlijk te verlossen. Dat vertegenwoordigt perfect de identiteit en het gezag van God zelf. Als we deze woorden lezen, voelen we meteen dat ze de waarheid zijn en gezag en kracht hebben. Deze woorden zijn de stem van God. Het zijn Gods uitspraken aan de mensheid. Tijdens de laatste dagen is de Heer Jezus teruggekeerd: Almachtige God is gekomen om het werk van het oordeel van de laatste dagen uit te voeren. Hij heeft het Tijdperk van het Koninkrijk ingeluid en het Tijdperk van Genade beëindigd. Op basis van het verlossingswerk van de Heer Jezus heeft Almachtige God de fase van het werk van het oordeel dat begint in het huis van God, uitgevoerd en alle waarheden verkondigd voor de zuivering en redding van de mensheid. De woorden die zijn verkondigd door Almachtige God, zijn rijk in inhoud en alomvattend. Zoals Almachtige God zegt: “Je kunt met recht zeggen dat sinds de schepping dit de eerste keer is geweest dat God de hele mensheid heeft toegesproken. God heeft nooit eerder zo gedetailleerd en zo systematisch tot de hele geschapen mensheid gesproken. Natuurlijk was dit ook de eerste keer dat Hij zoveel en zo lang tot de hele mensheid sprak. Dit was nooit eerder voorgekomen. Daar komt nog bij dat deze uitspraken de eerste teksten waren die God onder de mensheid heeft geuit waarin Hij de mens ontmaskert, begeleidt, oordeelt en openhartig met hem spreekt. En zo waren het ook de eerste uitspraken waarin God de mensen Zijn voetstappen laat kennen, de plaats waar Hij ligt, Zijn gezindheid, wat God heeft en wat Hij is, Zijn gedachten en Zijn zorg om de mensheid. Je kunt zeggen dat dit de eerste uitspraken sinds de schepping waren die God tot de mens had gericht vanuit de derde hemel, en dat dit de eerste keer was dat God Zijn inherente identiteit heeft gebruikt om te verschijnen en de stem van Zijn hart aan de mensheid te laten horen met woorden” (‘Inleiding’ van Gods woorden aan het hele universum in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Almachtige God heeft heel veel woorden aan de mensheid verkondigd. Dit zijn de laatste dagen en de woorden die zijn verkondigd door Almachtige God, zijn onmetelijk qua draagwijdte en rijkdom. Ze omvatten voornamelijk het oordeel, de verlossing van de mens en de bestuurlijke decreten en geboden van het Tijdperk van het Koninkrijk. Naast Gods waarschuwingen, eisen en beloften aan de mens, profetieën enzovoort. Laten we nu eerst enkele passages uit Gods woorden lezen over Gods waarschuwingen en eisen aan de mens evenals Zijn werk.

Almachtige God zegt: “Degenen die mij nu ware liefde betonen zijn gezegend. Gezegend zijn zij die zich aan mij onderwerpen, zij zullen zeker in mijn koninkrijk verblijven; gezegend zijn zij die mij kennen, zij zullen macht hebben in mijn koninkrijk; gezegend zijn zij die naar mij op zoek zijn, zij zullen zeker aan de ketenen van Satan ontsnappen en zich in mijn zegen verheugen; gezegend zijn zij die zichzelf kunnen verloochenen, zij zullen zeker mijn bezit worden en de overvloed van mijn koninkrijk erven. Zij die druk in de weer zijn voor mij zal ik gedenken, zij die kosten noch moeite sparen voor mij zal ik met blijdschap omarmen, zij die mij offers brengen zal ik vreugde schenken. Zij die vreugde vinden in mijn woorden zal ik zegenen; zij vormen beslist de pilaren waar de nokbalk van mijn koninkrijk op steunt, ze krijgen beslist ongekende overvloed in mijn huis en niemand kan bij hen in de schaduw staan” (‘Hoofdstuk 26’ van Gods woorden aan het hele universum in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens. Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid. Om de mens volledig van de invloed van Satan te redden, was het niet alleen vereist dat Jezus de zonden van de mensheid als zondoffer op Zich nam, maar ook dat God nog belangrijker werk uitvoerde om de mens volledig te ontdoen van zijn gezindheid die door Satan was verdorven. Daarom keerde God nadat de zonden van de mensen waren vergeven terug in het vlees om de mens naar een nieuw tijdperk te leiden. Hij begon het werk van tuchtiging en oordeel, waardoor de mens in een hogere sfeer terechtkwam. Iedereen die zich aan Zijn heerschappij onderwerpt, zal een hogere waarheid genieten en een rijkere zegen ontvangen. Ze zullen echt in het licht leven en de waarheid, de weg en het leven verkrijgen.

Als mensen in het Tijdperk van Genade blijven, zullen ze nooit vrij zijn van hun verdorven gezindheid – laat staan dat ze de inherente gezindheid van God zouden kennen. Als mensen altijd uit een overvloed aan genade leven maar niet beschikken over de weg van het leven, waardoor ze God kunnen kennen en bevredigen, zullen ze Hem nooit echt winnen, hoewel ze in Hem geloven. Wat een zielig soort geloof is dat” (‘Voorwoord’ tot ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Voordat de mens werd verlost, waren al heel wat soorten vergif van Satan bij hem ingebracht en na duizenden jaren door Satan verdorven te zijn, is er bij hem een natuur ontstaan die zich tegen God verzet. Dat betekent dat toen de mens was verlost, dat niets meer dan een zaak van verlossing was, waarbij de mens tegen een hoge prijs gekocht was, maar waarbij de giftige natuur binnenin hem niet was geëlimineerd. De mens die zo bezoedeld is, moet een verandering ondergaan voordat hij het waard is om God te dienen. Door middel van dit werk van oordeel en tuchtiging zal de mens volledig de vuile en verdorven essentie van zichzelf leren kennen en hij zal volledig kunnen veranderen en gezuiverd kunnen worden. Alleen op deze manier kan de mens waardig worden om voor de troon van God terug te keren” (‘Het mysterie van de vleeswording (4)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Niemand zoekt actief naar Gods voetstappen of verschijning en niemand wil onder de zorg en de hoede van God bestaan. De mens is eerder bereid om te vertrouwen op de aantasting door Satan en de duivel, zodat hij zich aan deze wereld en aan de leefregels van de slechte mensheid kan aanpassen. Op dit punt zijn het hart en de geest van de mens geofferd als een eerbetoon aan Satan en worden ze Satans voedsel. Bovendien worden het hart en de geest van de mens een plek waar Satan kan verblijven, een speeltuin voor hem. De mens begrijpt zo onbewust de principes van het mens-zijn niet meer, net zomin als de waarde en het doel van zijn bestaan. De wetten van God en het verbond tussen God en de mens vervaagt geleidelijk in het hart van de mens en de mens zoekt niet langer naar God en geeft Hem geen gehoor meer. Naarmate de tijd verstrijkt, begrijpt de mens niet meer waarom God de mens heeft geschapen, evenmin begrijpt hij de woorden die uit de mond van God komen, noch realiseert hij zich alles dat van God komt. De mens begint zich te verzetten tegen de wetten en besluiten van God; het hart en de geest van de mens raken afgestompt. … God verliest de mens die Hij oorspronkelijk heeft geschapen en de mens verliest de wortel van zijn oorsprong. Dit is het verdriet van deze mensheid” (‘God is de bron van het leven van de mens’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

De mensheid heeft zich door tienduizenden jaren geschiedenis heen ontwikkeld om te komen tot waar ze nu is. De mensheid van mijn oorspronkelijke schepping is echter al lang geleden in verval geraakt. Ze is al opgehouden te zijn wat ik wil, en zo verdient de mensheid, zoals ze in mijn ogen verschijnt, niet langer de naam van de mensheid. Ze is eerder het uitschot van de mensheid dat Satan gevangen heeft genomen, de rotte wandelende lijken waar Satan in leeft en waarmee hij gekleed is. Mensen geloven niet het kleinste beetje in mijn bestaan, noch verwelkomen ze mijn komst. De mensheid reageert slechts met tegenzin op mijn verzoeken, gaat tijdelijk op ze in en deelt niet oprecht met mij de vreugde en het verdriet in het leven. Omdat mensen mij als ondoorgrondelijk zien, doen ze met tegenzin alsof ze naar me glimlachen, nemen een houding aan van aanschurken tegen wie aan de macht is. Dit komt omdat mensen geen kennis hebben van mijn werk en nog minder van mijn wil in deze tijd. Ik zal eerlijk tegen jullie zijn: wanneer de dag komt, zal het leed van iemand die mij aanbidt gemakkelijker te dragen zijn dan dat van jullie. De mate van jullie geloof in mij is in werkelijkheid niet groter dan dat van Job – zelfs het geloof van de Joodse farizeeën overtreft jullie – en dus, als de dag van het vuur neerdaalt, zal jullie lijden ernstiger zijn dan dat van de farizeeën toen ze berispt werden door Jezus, dan dat van de tweehonderdvijftig leiders die tegen Mozes waren, en dan dat van Sodom onder de verschroeiende vlammen van zijn vernietiging” (‘Wat het betekent om een echt persoon te zijn’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

De mens verloor zijn Godvrezende hart nadat hij verdorven was door Satan en hij verloor de functie die Gods schepselen zouden moeten hebben, en werd dus een ongehoorzame vijand van God. De mens leefde onder Satans domein en volgde Satans bevelen; dus God kreeg geen kans om werk te verrichten onder Zijn schepselen en al zeker niet om vrees van Zijn schepselen te verkrijgen. De mens is door God geschapen en zou God moeten aanbidden, maar de mens keerde juist God de rug toe en aanbad Satan. Satan werd de afgod in het hart van de mens. Zo verloor God Zijn positie in het hart van de mens, wat wil zeggen dat Hij de betekenis van Zijn schepping van de mens heeft verloren. Om dus de betekenis van Zijn schepping van de mens te herstellen, moet Hij de oorspronkelijke gelijkenis van de mens herstellen en de mens van zijn verdorven gezindheid verlossen. Om de mens van Satan terug te winnen, moet Hij de mens van de zonde redden. Alleen op deze manier kan Hij de oorspronkelijke gelijkenis van de mens geleidelijk aan herstellen, de oorspronkelijke functie van de mens herstellen en uiteindelijk Zijn koninkrijk herstellen. De uiteindelijke vernietiging van de kinderen van ongehoorzaamheid zal ook worden uitgevoerd om de mens in staat te stellen God beter te aanbidden en beter op aarde te leven. Aangezien God de mens schiep, zal Hij ervoor zorgen dat de mens Hem aanbidt; aangezien Hij de oorspronkelijke functie van de mens wil herstellen, zal Hij haar volledig herstellen, zonder enige vervalsing. Zijn gezag herstellen, betekent dat Hij ervoor zorgt dat de mens Hem aanbidt en Hem gehoorzaamt; het betekent dat Hij de mens doet leven vanwege Hem en dat Hij Zijn vijanden doet vergaan vanwege Zijn gezag; het betekent dat Hij elk laatste deel van Zichzelf zal laten voortduren onder mensheid, zonder enig verzet van de mens. Het koninkrijk dat Hij wenst te vestigen is Zijn eigen koninkrijk. De mensheid die Hij wenst is er een die Hem aanbidt, een die Hem volledig gehoorzaamt en Zijn glorie omvat. Als Hij de verdorven mensheid niet redt, zal de betekenis van Zijn schepping van de mensheid op niets uitlopen; Hij zal geen gezag meer onder de mensen hebben en Zijn koninkrijk zal niet langer op aarde kunnen bestaan. Als Hij de vijanden die Hem ongehoorzaam zijn niet vernietigt, zal Hij niet in staat zijn om Zijn volledige glorie te verkrijgen, noch zal Hij Zijn koninkrijk op aarde kunnen vestigen. Dit zijn de tekenen van de voltooiing van Zijn werk en de tekenen van Zijn grote prestatie” (‘God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Je weet alleen dat Jezus zal nederdalen tijdens de laatste dagen, maar hoe precies zal Hij nederdalen? Kan een zondaar zoals jullie, die net is verlost en niet is veranderd of vervolmaakt door God, naar Gods hart zijn? Voor jou geldt dat jij, die nog steeds je oude zelf bent, inderdaad gered bent door Jezus en dat je niet beschouwd wordt als een zondaar vanwege de redding door God, maar dat bewijst niet dat je niet zondig bent en niet onzuiver bent. Hoe kun je heilig zijn als je niet veranderd bent? Van binnen ben je overladen met onzuiverheid, zelfzuchtig en verachtelijk, maar toch wil je nederdalen met Jezus – dan zou je wel boffen! Je hebt een stap overgeslagen in je geloof in God: je bent alleen nog maar verlost, maar je bent nog niet veranderd. Om naar Gods hart te zijn, moet God persoonlijk het werk verrichten, dat inhoudt dat Hij je verandert en zuivert. Anders zul jij, die alleen verlost is, geen heiligheid kunnen verkrijgen. Op die manier ben je niet gekwalificeerd om te delen in de goede zegeningen van God omdat je een stap mist in Gods werk van het managen van de mens, en wel de cruciale stap van verandering en vervolmaken. Daarom ben jij, een zondaar die net is verlost, niet in staat om rechtstreeks de erfenis van God te erven” (‘Over titels en identiteit’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Je moet weten naar wat voor een soort mens ik verlang: de onreinen worden het koninkrijk niet binnengelaten, de onreinen mogen de heilige grond niet besmeuren. Al heb je misschien jarenlang veel werk verricht, als je uiteindelijk nog betreurenswaardig vies bent verdraagt de wet van de hemel jouw wens om binnen te komen in mijn koninkrijk niet! Vanaf de stichting van de wereld tot op heden heb ik nog nooit gemakkelijk toegang verschaft aan hen die bij mij in de gunst proberen te komen. Dit is een regel van de hemel, niemand kan deze regel overtreden! Je moet het leven zoeken. Vandaag de dag zijn diegenen die vervolmaakt worden van hetzelfde soort als Petrus: het zijn diegenen die hun gezindheid wensen te veranderen en die getuigenis aan God willen afleggen en hun plicht als schepsel van God wensen uit te voeren. Alleen zulke mensen zullen vervolmaakt worden. Als je alleen naar een beloning op zoek bent, en de gezindheid van je leven niet probeert te veranderen, dan zijn al je inspanningen tevergeefs. Dat is de onveranderlijke waarheid!” (‘Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Met betrekking het werk van het oordeel van Almachtige God tijdens het Tijdperk van het Koninkrijk, lezen we nu enkele passages van Almachtige Gods woorden. Aamachtieg God zegt: “In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig overtuigd worden om zich aan God te onderwerpen, en daarenboven ware kennis van God te vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God” (‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

God verricht het werk van oordeel en tuchtiging zodat de mens kennis van Hem kan verkrijgen, en omwille van Zijn getuigenis. Zonder Zijn oordeel over de verdorven gezindheid van de mens, zou de mens Zijn rechtvaardige gezindheid die geen belediging duldt, onmogelijk kunnen kennen en zijn oude kennis van God niet in een nieuwe kunnen veranderen. Omwille van Zijn getuigenis, en omwille van Zijn management, maakt Hij Zijn totaliteit openbaar, en door Zijn publieke verschijning stelt Hij de mens in staat kennis van God te bereiken, veranderd te worden in zijn gezindheid, en een klinkend getuigenis van God af te leggen. De verandering van de gezindheid van de mens wordt bereikt door verschillende soorten van Gods werk; zonder zulke veranderingen in zijn gezindheid zou de mens niet in staat zijn om een getuigenis van God af te leggen en zou hij niet iemand naar Gods hart kunnen zijn. Veranderingen in de menselijke gezindheid betekenen dat de mens zich heeft bevrijd van de slavernij van Satan en van de invloed van duisternis en werkelijk een model en voorbeeld van Gods werk is geworden, een getuige van God en iemand naar Gods hart” (‘Alleen zij die God kennen, kunnen een getuigenis van God afleggen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

In Zijn laatste werk om het tijdperk af te sluiten, omvat Gods gezindheid tuchtiging en oordeel, waarmee Hij alles onthult wat onrechtvaardig is om publiekelijk te oordelen over alle volken, en te vervolmaken wie Hem oprecht liefhebben. Alleen een dergelijke gezindheid kan het tijdperk ten einde brengen. De laatste dagen zijn al aangebroken. Alle dingen in de schepping zullen worden geclassificeerd naar soort en ingedeeld in verschillende categorieën op basis van hun aard. Dit is het moment waarop God de uitkomst van de mensheid en haar bestemming onthult. Als mensen geen tuchtiging en oordeel ondergaan, kan hun ongehoorzaamheid en ongerechtigheid niet aan het licht gebracht worden. Alleen door tuchtiging en oordeel kan de uitkomst van de hele schepping geopenbaard worden. De mens toont zijn ware aard pas wanneer hij wordt getuchtigd en geoordeeld. Het kwaad zal bij het kwaad worden geplaatst, het goede bij het goede, en de gehele mensheid zal naar soort worden ingedeeld. Door tuchtiging en oordeel zal de uitkomst van de hele schepping worden geopenbaard, opdat de kwaden gestraft kunnen worden en de goeden beloond en alle mensen onderworpen worden aan de heerschappij van God. Al dit werk moet bereikt worden door rechtvaardige tuchtiging en oordeel. Omdat de verdorvenheid van de mens een hoogtepunt heeft bereikt en zijn ongehoorzaamheid buitengewoon buitensporig is geworden, kan alleen Gods rechtvaardige gezindheid, die hoofdzakelijk bestaat uit tuchtiging en oordeel en die in de laatste dagen wordt geopenbaard, de mens volledig transformeren en compleet maken. Alleen deze gezindheid kan het kwaad blootleggen en zo alle onrechtvaardigen zwaar straffen. … In de laatste dagen kan alleen een rechtvaardig oordeel de mens indelen naar soort, en de mens een nieuw rijk binnenleiden. Op deze manier wordt het hele tijdperk ten einde gebracht door Gods rechtvaardige gezindheid van oordeel en tuchtiging” (‘De visie van Gods werk (3)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Begrijp je nu wat oordeel is en wat waarheid is? Als je het begrepen hebt, dan vermaan ik je om je gehoorzaam te onderwerpen om geoordeeld te worden, anders zul je nooit de gelegenheid krijgen om door God geprezen te worden of door Hem Zijn koninkrijk binnengebracht te worden. Zij die enkel oordeel aanvaarden maar nooit gezuiverd kunnen worden, namelijk, zij die vluchten midden in het werk van oordeel, zullen voor altijd worden verafschuwd en afgewezen door God. Hun zonden zijn talrijker en zwaarder dan die van de farizeeën, want ze hebben God verraden en zijn rebellen tegen God. Zulke mensen die zelfs niet waardig zijn om dienst te doen zullen zwaardere straffen ondergaan, straffen die bovendien eeuwig duren. God zal geen enkele verrader sparen die ooit trouw beleed met woorden maar Hem vervolgens verraadde. Mensen zoals deze zullen vergelding ontvangen door bestraffing van de geest, de ziel en het lichaam. Is dit niet precies een openbaring van de rechtvaardige gezindheid van God? Is dit niet het doel van God bij het oordelen van de mens en het ontmaskeren van hem? God brengt al degenen die allerlei slechte daden verrichten gedurende de tijd van oordeel naar een plaats besmet met boze geesten, en laat die boze geesten hun vleselijke lichamen naar believen vernietigen. Hun lichamen geven een stank van lijken af, en zulks is hun passende vergelding. God schrijft in hun rapportage-boeken over iedere zonde van die ontrouwe valse gelovigen, valse apostelen en valse arbeiders; dan, als de tijd ervoor is aangebroken werpt Hij hen te midden van de onreine geesten, laat die onreine geesten naar believen hun gehele lichaam verontreinigen, zodat zij nooit meer vlees kunnen worden en nooit meer het licht kunnen zien. Die huichelaars die ooit dienst gedaan hebben maar niet in staat zijn om tot het einde toe getrouw te zijn worden door God tot de goddelozen gerekend, zodat zij meegaan met wie kwaad doen en deel gaan uitmaken van hun onordelijke gespuis; op het einde zal God hen vernietigen. God gooit degenen die nooit trouw geweest zijn aan Christus of geen enkele moeite voor Hem gedaan hebben terzijde en schenkt geen aandacht aan hen, en zal hen allen tijdens de verandering van de tijdperken vernietigen. Zij zullen niet langer op aarde bestaan, laat staan toegang verkrijgen tot het koninkrijk Gods. Zij die nooit oprecht geweest zijn tegen God maar door omstandigheden gedwongen worden oppervlakkig met Hem om te gaan worden gerekend tot hen die dienst doen voor Zijn volk. Slechts een klein aantal van zulke mensen kan het overleven, terwijl het grootste gedeelte zal vergaan samen met hen die nog niet eens bevoegd zijn dienst te doen. Uiteindelijk zal God al degenen tot Zijn koninkrijk brengen die van dezelfde gedachten zijn als God, het volk en de zonen van God, evenals zij die voorbestemd zijn door God om priester te zijn. Dat is het distillaat dat door God verkregen wordt door Zijn werk. Wat betreft hen die niet in staat zijn onder een van deze categorieën te vallen die door God opgesteld zijn, die zullen gerekend worden tot de ongelovigen. Jullie kunnen je zeker wel voorstellen hoe het met hen zal aflopen. Ik heb jullie al alles gezegd wat ik moet zeggen; de beslissing, welke weg jullie kiezen zal aan jullie zijn. Wat jullie moeten begrijpen is het volgende: Het werk van God wacht nooit op iemand die Hem niet kan bijhouden, en de rechtvaardige gezindheid van God laat geen enkele mens genade zien” (‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Laten we nu twee passages van de bestuurlijke decreten lezen die zijn uitgevaardigd door Almachtige God in het Tijdperk van het Koninkrijk.

De tien bestuurlijke decreten waaraan Gods uitverkoren volk moet gehoorzamen in het Tijdperk van het Koninkrijk

1. De mens moet zichzelf niet groter maken of verheerlijken. Hij moet God aanbidden en verheerlijken.

2. Je moet alles doen dat Gods werk ten goede komt, en alles laten dat de belangen van Gods werk schaadt. Je moet Gods naam, Gods getuigenis en Gods werk verdedigen.

3. Het geld, materiële objecten en alle eigendommen in Gods huishouden zijn offerandes die door de mens gegeven moeten worden. Niemand mag van deze offerandes genieten, behalve de priesters en God, want de offerandes van de mens zijn voor het genot van God, God deelt deze offerandes alleen met de priesters en niemand anders is bevoegd of heeft het recht om ook maar van enig deel te genieten. Alle offerandes van de mens (inclusief geld en materiële dingen waarvan genoten kan worden) zijn aan God geschonken, niet aan de mens. En dus zou de mens er niet van moeten genieten; als de mens dat zou doen, betekent het dat hij offerandes steelt. Ieder die dat doet, is een Judas, want behalve dat hij een verrader was, deed Judas ook een greep uit de geldbuidel.

4. De gezindheid van de mens is verdorven en bovendien is hij bezeten van emoties. Daarom is het absoluut verboden dat twee personen van verschillende geslachten samenwerken wanneer ze God dienen. Ieder die daarop wordt betrapt, zal zonder uitzondering worden verbannen, en niemand is gevrijwaard.

5. Je mag geen oordeel vellen over God, of zaken die met God te maken hebben terloops bespreken. Je moet doen wat de mens hoort te doen, en spreken zoals de mens hoort te spreken, je mag niet over je limiet heengaan of je grenzen overschrijden. Bewaak je eigen tong en wees voorzichtig waar je je voeten neerzet. Dit zal er allemaal voor zorgen dat je niets doet wat Gods gezindheid zal beledigen.

6. Je moet doen wat de mens hoort te doen en je verplichtingen nakomen, je verantwoordelijkheden nakomen en je aan je plicht houden. Omdat je in God gelooft, moet je een bijdrage leveren aan Gods werk; als je dat niet doet, ben je ongeschikt om de woorden van God te eten en te drinken, en ben je ongeschikt om in Gods huishouden te wonen.

7. Bij het werk en kerkzaken moet je, naast aan God gehoorzamen, bij alles wat je doet de instructies opvolgen van de persoon die door de Heilige Geest gebruikt wordt. Zelfs de kleinste overtreding is onacceptabel. Je moet volkomen meegaand zijn en geen analyse maken van goed of fout; wat goed of fout is, heeft niets met jou te maken. Jij moet je alleen bezighouden met absolute gehoorzaamheid.

8. Mensen die in God geloven, moeten God gehoorzamen en Hem aanbidden. Je moet geen enkele persoon verheerlijken of naar hem opkijken; je moet niet God op de eerste plaats, de mensen naar wie je opkijkt op de tweede en jezelf op de derde plaats zetten. Geen enkele persoon zou een plaats in jouw hart moeten hebben en je moet niet denken dat mensen – vooral hen die je vereert – op gelijk niveau staan met God, dat ze Zijn gelijke zijn. Dit is voor God onverdraaglijk.

9. Jouw gedachten moeten gaan over het werk van de kerk. Je moet de vooruitzichten van jouw eigen vlees opzij zetten, je moet beslist zijn in familieaangelegenheden, je met heel je hart toewijden aan het werk van God, en Gods werk op de eerste plaats zetten en je eigen leven op de tweede. Dit is de betamelijkheid van een heilige.

10. Familieleden die niet gelovig zijn (jouw kinderen, echtgenoot of echtgenote, zussen, ouders, enzovoort) moeten niet de kerk in gedwongen worden. Gods huishouden komt geen leden tekort en het is zinloos om die aantallen te vergroten met mensen die nutteloos zijn. Al diegenen die niet van harte geloven, moeten niet in de kerk binnengeleid worden. Dit decreet is aan alle mensen gericht. Wat deze kwestie betreft, moeten jullie elkaar controleren, monitoren en herinneren, en niemand mag het overtreden. Zelfs wanneer familieleden die niet van het geloof zijn met tegenzin de kerk binnengaan, mogen ze geen boeken krijgen, of een nieuwe naam; zulke mensen horen niet bij Gods huishouden en hun toetreding tot de kerk moet met alle mogelijke middelen worden tegengehouden. Als de kerk in problemen komt vanwege een invasie van demonen, dan zul je zelf uitgebannen worden of zul je restricties opgelegd krijgen. Kortom, iedereen draagt hierin verantwoordelijkheid, maar je moet hier ook niet roekeloos mee omgaan, of het gebruiken om iemand iets op het persoonlijke vlak betaald te zetten” (‘De tien bestuurlijke decreten waaraan Gods uitverkoren volk moet gehoorzamen in het Tijdperk van het Koninkrijk’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Zal ik mijn woede uitstorten over de naties, mijn bestuurlijke decreten openlijk afkondigen in het hele universum en eenieder die deze overtreedt tuchtigen:

Als ik mijn gezicht naar het universum wend om te spreken, hoort de hele mensheid mijn stem, en ziet vervolgens alle werken die ik heb volbracht in het hele universum. Zij die zich verzetten tegen mijn wil, dat wil zeggen, zij die zich met de daden van de mens tegen mij verzetten, zullen door mijn tuchtiging worden geveld. Ik neem de talrijke sterren in de hemel en vernieuw ze, en dankzij mij worden zon en maan vernieuwd – het firmament zal niet meer zijn zoals het was; de talloze dingen op aarde zullen vernieuwd zijn. Door mijn woorden wordt alles voltooid. De vele naties in het universum zullen opnieuw worden ingedeeld en door mijn natie worden vervangen, zodat de naties op aarde voor altijd verdwijnen en één natie vormen die mij aanbidt; alle naties op aarde zullen vernietigd worden en ophouden te bestaan. Van alle mensen in het universum zullen zij die aan de duivel toebehoren uitgeroeid worden; allen die Satan aanbidden zullen verslagen worden door mijn brandend vuur – dat wil zeggen: behalve zij die zich nu in de stroom bevinden, de anderen zullen in as veranderen. Als ik de vele volkeren tuchtig, zullen zij die in de religieuze wereld leven, in verschillende gradaties, tot mijn koninkrijk terugkeren, overwonnen door mijn werken, omdat zij de komst van de Heilige die op een witte wolk rijdt hebben aanschouwd. De hele mensheid volgt haar eigen soort en ontvangt tuchtiging naar gelang haar daden. Zij die tegen mij stelling hebben genomen zullen omkomen. Als de daden van mensen op aarde geen betrekking hebben gehad op mij, zullen deze mensen, gezien de manier waarop zij zich van hun taak hebben gekweten, blijven voortbestaan op aarde onder heerschappij van mijn zonen en mijn volk. Ik zal mijzelf aan de talloze volken en de talloze naties openbaren, en mijn eigen stem laten klinken op aarde om de voltooiing te verkondigen van mijn grote werk zodat alle mensen het met hun eigen ogen kunnen aanschouwen” (‘Hoofdstuk 26’ van Gods woorden aan het hele universum in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

We zullen nog enkele passages lezen van de profetieën van Almachtige God en Zijn belofte aan de mens. “In het koninkrijk beginnen de talloze schepselen te herleven en hun levenskracht terug te vinden. Door veranderingen in de toestand van de aarde beginnen de grenzen tussen het ene en het andere land ook te veranderen. Voorheen heb ik geprofeteerd: Als land van land gescheiden wordt, en land verenigt zich met land, dan breekt de tijd aan dat ik de naties aan diggelen zal slaan. Op dat moment vernieuw ik de hele schepping en deel ik het hele universum opnieuw in. Ik breng daarmee het universum in orde en verander de oude staat in de nieuwe. Dit is mijn plan. Dit zijn mijn werken. Als de naties en de volken van de wereld allen weer voor mijn troon staan, zal ik alle overvloed van de hemel tot mij nemen en aan de mensenwereld schenken, zodat deze dankzij mij van ongeëvenaarde overvloed overloopt” (‘Hoofdstuk 26’ van Gods woorden aan het hele universum in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Naarmate mijn woorden voltooid worden, wordt het koninkrijk langzamerhand gevormd op aarde en wordt de mens geleidelijk teruggebracht naar de normaliteit en zo zal op aarde het koninkrijk van mijn hart ontstaan. In het koninkrijk krijgen alle mensen van God het leven van de normale mens terug. De ijzige winter zal over zijn en plaatsmaken voor een wereld van steden van lente, waar het lente is het hele jaar door. Niet langer worden mensen geconfronteerd met de sombere, miserabele mensenwereld, niet langer hoeven ze de koude rillingen van de mensenwereld te doorstaan. Mensen vechten niet met elkaar, landen trekken niet ten oorlog tegen elkaar, niet langer zullen er bloedbaden zijn en het bloed dat uit bloedbaden vloeit; alle landen zijn vol van geluk en overal is er warmte tussen de mensen” (‘Hoofdstuk 20’ van Gods woorden aan het hele universum in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Wanneer de mensheid in haar oorspronkelijke gelijkenis is hersteld, wanneer de mensheid haar respectievelijke plichten kan vervullen, haar eigen plaats kan behouden en aan alle regelingen van God gehoorzaam kan zijn, zal God een groep mensen op aarde hebben verkregen die Hem aanbidt en Hij zal ook een koninkrijk op aarde hebben opgericht dat Hem aanbidt. Hij zal eeuwige overwinning op aarde hebben en zij die tegen Hem zijn zullen voor eeuwig te gronde gaan. Dit zal Zijn oorspronkelijk bedoeling om de mens te scheppen herstellen; het zal Zijn oorspronkelijke bedoeling om alle dingen te scheppen herstellen, het zal ook Zijn gezag over de aarde herstellen, Zijn gezag over alle dingen en Zijn gezag over Zijn vijanden. Dit zijn de tekenen van Zijn totale overwinning. Voortaan zal de mensheid de rust ingaan en een leven ingaan dat de juiste weg volgt. God zal ook de eeuwige rust met de mens ingaan en een eeuwig leven binnengaan, gedeeld door God en de mens. De vuiligheid en ongehoorzaamheid op aarde zullen verdwijnen, evenals het gehuil op aarde. Allen op aarde die tegen God zijn, zullen niet meer bestaan. Alleen God en de mensen die Hij heeft gered zullen overblijven; alleen Zijn schepping zal overblijven” (‘God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Nu we de woorden van Almachtige God hebben gehoord, hebben we gezien dat Almachtige God en de Heer Jezus een en dezelfde zijn. Ze zijn allebei de geïncarneerde God die van boven tot de mensheid spreekt. Wat Ze allebei openbaren, is Gods gezindheid en Zijn heilige essentie. En zo laten ze perfect Gods gezag en identiteit zien. In de woorden van het oordeel en de openbaring van de farizeeërs van de Heer Jezus en de woorden van het oordeel en de openbaring van de verdorven mensheid van Almachtige God zien we dat God zonde haat en de verdorvenheid van de mensheid veracht. We zien Gods rechtvaardige en heilige gezindheid en bovendien zien we dat God de diepte van het hart van de mens waarneemt. Onze verdorvenheid is Hem even bekend als de achterkant van Zijn hand. In de waarschuwingen en eisen aan de mensheid van de Heer Jezus en Almachtige God zien we Gods verwachtingen van de mensheid. God houdt van mensen die eerlijk zijn en Hij zegent mensen die zich echt aan Hem wijden. Dat laat ons Gods zorg voor en redding van de mensheid zien. In de beloften aan de mensheid van de Heer Jezus en Almachtige God zien we Gods liefde voor de mensheid. Bovendien zien we het gezag en de kracht waarmee God het lot van de mensheid beveelt en over alles heerst. De uitspraken van de Heer Jezus en Almachtige God lijken op elkaar qua toon en spreekwijze. Ze zijn allebei de uitdrukking van Gods gezindheid. Dat laat perfect de identiteit en essentie van God zien. Laten we nadenken. Wie, naast de Schepper, kan woorden aan de hele mensheid uitdrukken? Wie kan direct Gods wil uitdrukken en eisen stellen aan de mensheid? Wie kan over het einde van de mens beslissen? Wie kan beslissen over leven en dood? Wie kan de sterren in het heelal besturen en heerser zijn over alle dingen? Wie kan behalve God door de waarheid van de essentie van de verdorven mensheid kijken? En wie kan de satanische natuur openbaren die in de diepte van onze harten verborgen is? Wie kan Gods werk van het oordeel van de laatste dagen uitvoeren en ons helemaal redden van de invloed van Satan? Alleen de Schepper heeft zo’n gezag en kracht. De woorden van Almachtige God laten perfect Gods unieke gezag en identiteit zien. Na het horen van de woorden van Almachtige God, voelen we allemaal een bevestiging in ons hart. Die woorden zijn allemaal verkondigd door God. Ze zijn de stem van God. Ze zijn alle waarheden die zijn verkondigd door de Schepper tijdens het werk van het oordeel van de laatste dagen. In onze harten wordt onmiddellijk de ware verering voor God geboren. Voelen jullie na het horen van de woorden van Almachtige God hetzelfde? Dat bewijst voldoende dat de woorden van Almachtige God en de woorden van de Heer Jezus dezelfde oorsprong hebben. Ze zijn allebei de uitdrukking van één Geest. Ze zijn de uitspraken van één God aan de mensheid in verschillende tijdperken. Tijdens de laatste dagen voert Almachtige God het werk van het oordeel uit dat begint in het huis van God op basis van het fundament van het verlossingswerk van de Heer Jezus. Almachtige God verkondigt alle waarheden voor de redding en zuivering van de mensheid. Hij openbaart alle mysteriën van Gods managementplan voor de redding van de mensheid en vertelt ons duidelijk over de essentie van diverse aspecten van de waarheid. Ze openen onze ogen en ze overtuigen ons volkomen. Het woord en werk van Almachtige God hebben alle profetieën van de Heer Jezus vervuld. In alle woorden die zijn verkondigd door Almachtige God voor het werk van het oordeel van de laatste dagen herkennen we de stem van God. En zo vergewissen we ons ervan dat Almachtige God de terugkeer van de Heer Jezus is. De enige ware God die de hemel en aarde en alle dingen heeft geschapen en komt om het werk van het oordeel in de laatste dagen uit te voeren. Hij komt om de heerschappij van Satan op aarde, het tijdperk van kwaad en duisternis te beëindigen. En om Gods heerschappij op aarde, het Tijdperk van het Duizendjarige Koninkrijk, te beginnen. En zo komt onze prachtige wens uit dat we het hemelse koninkrijk binnengaan.

uit ‘Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)’

Hoe horen we de stem van God? De verhevenheid van onze kwaliteiten of de duur van onze ervaring telt hierbij niet mee. We geloven in de Heer Jezus, wat voelen we als we veel van Zijn woorden horen? Hoewel we geen ervaring en kennis van de woorden van de Heer hebben op het moment dat we ze horen, voelen we dat ze de waarheid zijn, dat ze kracht en gezag hebben. Hoe ontstaat dit gevoel? Wordt het gegenereerd door onze ervaring? Het is het effect van inspiratie en intuïtie. Dit is voldoende om te bewijzen dat mensen met hart en geest allemaal kunnen voelen dat de woorden van God kracht en gezag hebben. Dit is het horen van de stem van God. Bovendien is het grootste verschil tussen de stem van God en die van de mens dat de stem van God de waarheid is en kracht en gezag heeft. We kunnen het voelen zodra we het horen. Of we het nu in woorden kunnen uitdrukken, het gevoel is duidelijk. Het is gemakkelijker om de stem van de mens te onderscheiden. Zodra we die horen, vinden we hem begrijpelijk en bereikbaar. Wij voelen niet de geringste kracht of gezag in de woorden van de mens laat staan dat we kunnen bevestigen dat ze de waarheid zijn. Dit is het grootste verschil tussen de woorden van God en de woorden van de mens. Om u een voorbeeld te geven. We zien dat de woorden van de Heer Jezus kracht en gezag hebben. Zodra we ze horen, kunnen we bevestigen dat ze de waarheid zijn. Ze zijn diepzinnig, mysterieus en de menselijke maat verheven. Laten we nu eens kijken naar de woorden van de apostelen in de Bijbel. Hoewel die merendeels ontspruiten aan verlichting door de Heilige Geest hebben ze geen gezag of kracht. Het zijn gewoon correcte woorden, bedoeld om mensen moed in te spreken. Laten we ook bespreken of een mens de woorden kon spreken die de Heer Jezus sprak? Dit bevestigt de woorden van de Heer Jezus als de stem van God. Met zulke vergelijkingen, kunnen we toch onderscheid maken tussen de stem van God en die van de mens? O, als we op deze manier communiceren, zijn we in staat om onderscheid te maken tussen de stem van God en de stem van de mens. Het is gemakkelijk en eenvoudig. Het is echt geweldig. U heeft gelijk. Godzijdank. ik zou graag willen horen hoe u er zeker van kunt zijn dat de woorden van Almachtige God de stem van God zijn. Kunt u hierover praten, alstublieft?

Laten we een paar passages van de woorden van Almachtige God lezen en zien of Zijn woorden de waarheid en de stem van God zijn. Almachtige God zegt: “Door het hele universum heen ben ik mijn werk aan het verrichten, en in het oosten klinken donderslagen eindeloos voort waardoor alle landen en denominaties schudden. Het is mijn stem die alle mensen naar het heden heeft geleid. Ik zal ervoor zorgen dat alle mensen door mijn stem worden overwonnen, in deze stroom geraken en zich aan mij onderwerpen, want ik heb sinds lange tijd mijn glorie van de hele aarde teruggevorderd en deze opnieuw in het oosten tevoorschijn laten komen. Wie verlangt er niet naar mijn glorie te zien? Wie kijkt niet reikhalzend uit naar mijn terugkeer? Wie dorst er niet naar dat ik opnieuw verschijn? Wie smacht niet naar mijn liefelijkheid? Wie zou niet naar het licht komen? Wie zou de rijkdom van Kanaän niet aanschouwen? Wie verlangt niet naar de terugkeer van de Verlosser? Wie aanbidt de grote Almachtige niet? Mijn stem zal zich over de aarde verspreiden; ik wens, als ik mijn uitverkoren volk tegemoet treed meer woorden tegen hen te spreken. Als machtige donderslagen die bergen en rivieren doen schudden, spreek ik mijn woorden tot het hele universum en tot de mensheid. Daarom zijn de woorden in mijn mond de schat van de mens geworden en alle mensen koesteren mijn woorden. De bliksem flitst vanuit het oosten helemaal naar het westen. Mijn woorden zijn zodanig dat de mens ze niet op wil geven en ze tegelijkertijd onpeilbaar vindt, maar zich er des te meer in verheugt. Net als een pasgeboren baby zijn alle mensen blij en vrolijk en vieren ze mijn komst. Door mijn stem zal ik alle mensen voor mijn aangezicht brengen. Voortaan zal ik formeel het mensenras ingaan zodat de mensen mij zullen aanbidden. Met de glorie die ik uitstraal en de woorden in mijn mond, zal ik er voor zorgen dat alle mensen voor mijn aangezicht zullen komen en zullen zien dat de bliksem flitst vanuit het oosten en dat ik ook ben afgedaald naar de ‘Olijfberg’ van het oosten. Ze zullen zien dat ik al lang op aarde ben, niet meer als de Zoon van de Joden maar als de Bliksem uit het oosten. Want ik ben lang geleden opgestaan en ben uit het midden van de mensheid vertrokken en ben toen wederom met glorie onder de mensen verschenen. Ik ben Hem, die ontelbare eeuwen tevoren werd aanbeden, en ik ben ook het kind dat door de Israëlieten talloze eeuwen geleden in de steek is gelaten. Bovendien ben ik de al-glorieuze Almachtige God van het huidige tijdperk! Laat allen voor mijn troon komen en mijn glorieuze gezicht zien, naar mijn stem luisteren en naar mijn daden zien. Dit is mijn totale wil; het is het einde en het hoogtepunt van mijn plan, evenals het doel van mijn management. Laat elke natie mij aanbidden, elke tong mij erkennen, elk mens zijn geloof in mij berusten, en alle mensen onderworpen zijn aan mij!” (‘De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Als ik mijn gezicht naar het universum wend om te spreken, hoort de hele mensheid mijn stem, en ziet vervolgens alle werken die ik heb volbracht in het hele universum. Zij die zich verzetten tegen mijn wil, dat wil zeggen, zij die zich met de daden van de mens tegen mij verzetten, zullen door mijn tuchtiging worden geveld. Ik neem de talrijke sterren in de hemel en vernieuw ze, en dankzij mij worden zon en maan vernieuwd – het firmament zal niet meer zijn zoals het was; de talloze dingen op aarde zullen vernieuwd zijn. Door mijn woorden wordt alles voltooid. De vele naties in het universum zullen opnieuw worden ingedeeld en door mijn natie worden vervangen, zodat de naties op aarde voor altijd verdwijnen en één natie vormen die mij aanbidt; alle naties op aarde zullen vernietigd worden en ophouden te bestaan. Van alle mensen in het universum zullen zij die aan de duivel toebehoren uitgeroeid worden; allen die Satan aanbidden zullen verslagen worden door mijn brandend vuur – dat wil zeggen: behalve zij die zich nu in de stroom bevinden, de anderen zullen in as veranderen. Als ik de vele volkeren tuchtig, zullen zij die in de religieuze wereld leven, in verschillende gradaties, tot mijn koninkrijk terugkeren, overwonnen door mijn werken, omdat zij de komst van de Heilige die op een witte wolk rijdt hebben aanschouwd. De hele mensheid volgt haar eigen soort en ontvangt tuchtiging naar gelang haar daden. Zij die tegen mij stelling hebben genomen zullen omkomen. Als de daden van mensen op aarde geen betrekking hebben gehad op mij, zullen deze mensen, gezien de manier waarop zij zich van hun taak hebben gekweten, blijven voortbestaan op aarde onder heerschappij van mijn zonen en mijn volk. Ik zal mijzelf aan de talloze volken en de talloze naties openbaren, en mijn eigen stem laten klinken op aarde om de voltooiing te verkondigen van mijn grote werk zodat alle mensen het met hun eigen ogen kunnen aanschouwen

… Toen ik de wereld schiep, heb ik alles naar zijn soort gevormd en heb ik al het zichtbare met zijn soort bijeengebracht. Nu het einde van mijn managementplan naderbij komt, herstel ik de schepping in de oude staat, breng ik alles terug naar hoe het oorspronkelijk was, en verander ik alles grondig, zodat alles in de boezem van mijn plan weerkeert. De tijd is aangebroken! De laatste fase van mijn plan wordt aanstonds volbracht! O, onzuivere, oude wereld! Jij wordt zeker door mijn woorden geveld! Jij zult zeker tot niets worden teruggebracht door mijn plan! O, de talloze schepselen! Jullie vinden allemaal nieuw leven in mijn woorden, nu hebben jullie een Vorst! O, zuivere en smetteloze nieuwe wereld! Jij zult zeker in mijn glorie herleven! O, Berg Sion! Zwijg niet langer. Ik ben triomfantelijk teruggekeerd. Te midden van de Schepping, bekijk ik de hele aarde nauwkeurig. Op aarde is de mensheid een nieuw leven begonnen. De mens heeft nieuwe hoop. O, mijn volk! Hoe kun je in mijn licht niet weer tot leven komen? Hoe kun je onder mijn leiding niet springen van vreugde? Landen juichen in vervoering, de wateren brengen een kakafonie van vrolijk gelach ten gehore! O, het herrezen Israël! Hoe kun je over mijn voorbeschikking geen trots voelen? Wie heeft er gehuild? Wie heeft er geweeklaagd? Het oude Israël bestaat niet meer, het huidige Israël is in de wereld verrezen en staat rechtop en hoog overeind, en is in de harten van de hele mensheid opgestaan. Door mijn volk zal het huidige Israël zeker de bron van bestaan verwerven! O, gehaat Egypte! Je verzet je toch niet meer tegen mij? Hoe kun je mijn barmhartigheid misbruiken en proberen te ontkomen aan mijn tuchtiging? Hoe kun je niet bestaan binnen mijn tuchtiging? Allen die ik liefheb zullen zeker het eeuwige leven hebben, en allen die tegen mij zijn zullen zeker voor eeuwig door mij worden getuchtigd. Ik ben een na-ijverige God, ik spaar de mensen niet gemakkelijk na alles wat zij gedaan hebben. Ik zal over de hele wereld waken, in het oosten van de wereld verschijnen in rechtvaardigheid, majesteit, toorn en tuchtiging, en mij dan aan de talrijke mensenscharen openbaren!” (‘Hoofdstuk 26’ van Gods woorden aan het hele universum in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Als we de woorden van Almachtige God lezen, hebben we allemaal dezelfde gevoelens. We kunnen allemaal voelen dat dit God is die tot de mensheid spreekt. Wie kan er, behalve God, tot de hele mensheid spreken? Wie anders dan God zou de hele mensheid kunnen toespreken? Wie zou aan de mensheid uitdrukking kunnen geven van Gods voornemen om de mensheid te redden? Wie kan zo duidelijk Gods plan voor de mensheid voor Zijn werk van de laatste dagen verklaren en het resultaat en de bestemming van de mensheid? Wie zou het universum plechtig de bestuurlijke decreten van Gods kunnen verklaren? Dat kan alleen God. Almachtige God spreekt tot de hele mensheid en laat de mens de kracht en gezag van Gods woorden voelen. De woorden van Almachtige God zijn de directe uitdrukking van God.Zij zijn de stem van God. Alle woorden uitgesproken door Almachtige God zijn alsof God op de derde hemel staat en tot de hele mensheid spreekt. Hier spreekt Almachtige God als de Schepper tot de mensheid. Hij openbaart Zijn onbeledigbare gezindheid van gerechtigheid en majesteit aan de mensheid. Wanneer de schapen van God de woorden van Almachtige God horen begrijpen ze die eerst niet, maar ook al horen ze die voor het eerst voelen ze toch dat elk woord van Almachtige God kracht en gezag bevat. En kunnen ze bevestigen dat zij de stem van God zijn en de directe uitspraak van Gods Geest. Gods uitverkoren volk hoeft alleen maar de woorden van God te horen om te bevestigen dat zij Zijn stem zijn. Waarom kunnen die dominees en ouderlingen in religieuze kringen Almachtige God veroordelen? Wat betreft de verschillende antichristen die de incarnatie van God niet erkennen en niet toegeven dat God de waarheid kan uitspreken, hoewel zij alle waarheden zien die God uitspreekt en voelen dat zijn woorden kracht en gezag hebben zij geloven nog steeds niet dat God op deze manier kan spreken. En ze geven niet toe dat alles wat God uitspreekt de waarheid is. Waar gaat het hier om? Kunt u dat zien? Vleesgeworden Almachtige God in de laatste dagen spreekt tot de hele mensheid maar hoeveel van ons kunnen Gods stem horen? Er zijn op dit moment velen in religieuze kringen die Almachtige God zien spreken, zonder het als de stem van God te herkennen. Zij behandelen de woorden die God spreekt zelfs als de woorden van de mens en gaan zo ver dat ze de opvattingen van de mens gebruiken om over Hem te oordelen, Hem te belasteren en te veroordelen. Hebben deze mensen een hart dat God vreest? Zijn ze niet hetzelfde als de farizeeërs uit het verleden? Ze haten allemaal de waarheid en veroordelen God. Ondanks alle gezag en kracht van Gods woorden herkennen ze er Gods stem absoluut niet in. Kunnen zulke mensen Gods schapen zijn? Hun harten zijn verblind. Hoewel zij horen, weten zij het niet. Hoe kunnen dergelijke mensen zelfs maar een opname waardig zijn? Geïncarneerde God in de laatste dagen heeft de waarheid uitgesproken en de mensen in religieuze kringen ontmaskerd: de ware gelovigen en de valse, de liefhebbers van de waarheid en degenen die haar verachten. De wijze en de dwaze maagden. Alle mensen worden naar hun natuur ingedeeld in aparte soorten. zoals Almachtige God zegt: “Allen die goddeloos zijn, zullen door de woorden in Gods mond gekastijd worden. Allen die rechtvaardig zijn, zullen door de woorden in Zijn mond gezegend worden. …” (‘Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Dus zij die de stem van God kunnen horen hebben de tweede komst van de Heer meegemaakt, zijn opgenomen voor de troon van God en wonen het huwelijksmaal van het Lam bij. Deze mensen zijn de wijze maagden, de fortuinlijksten onder de mensen.

Om de stem van God te horen moeten we met hart en ziel luisteren. Gelijkgestemden begrijpen elkaar makkelijk. De woorden van God zijn de waarheid. Ze hebben kracht en gezag. Mensen met hart en geest kunnen het zeker voelen. Veel mensen die de woorden van Almachtige God slechts een paar dagen hebben gelezen kunnen bevestigen dat zij Gods stem en Zijn uitingen zijn. Elke keer als God incarneert komt Hij om een fase van werk te doen in tegenstelling tot de profeten die, volgens de aanwijzingen van God, enkel een paar woorden in een bepaalde context kunnen overbrengen. Wanneer God incarneert om een fase van werk te doen moet Hij vele woorden spreken. Hij moet vele waarheden uitspreken mysteries onthullen en profetieën doen. Het duurt jaren of zelfs decennia om dit te voltooien. Bijvoorbeeld bij het doen van het verlossingswerk predikte de Heer Jezus eerst “Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!” (Mat. 4:17), en leerde de mens hoe hij moet biechten, berouw moet tonen, moet vergeven, moet volharden en moet lijden en zijn kruis moet dragen en al het andere dat de weg vormt die de mens in het Tijdperk van Genade zou moeten volgen. Hij toonde Gods gezindheid van liefde en barmhartigheid en openbaarde ook de geheimen van het koninkrijk der hemelen en de omstandigheden waaronder wij het binnengaan. Pas na Zijn kruisiging, herrijzenis en hemelvaart was Gods verlossingswerk voltooid. De woorden gesproken door de Heer Jezus zijn alle waarheden die God de mensheid heeft gegeven in Zijn verlossingswerk. In de laatste dagen is Almachtige God gekomen en heeft Hij alle waarheden uitgesproken die de mensheid reinigen en redden. Hij heeft het oordeelswerk gedaan, beginnend vanuit het huis van God en aan de mensheid Zijn inherente gezindheid met rechtvaardigheid als kern geopenbaard. Hij heeft alle grote mysteries van Zijn managementplan over een periode van zesduizend jaar ontvouwd. Hij heeft het Tijdperk van het Koninkrijk ingeluid en een einde gemaakt aan het Tijdperk van Genade. De woorden van Almachtige God zijn de natuurlijke uitstortingen van de essentie van Gods leven en de uitdrukking van Zijn gezindheid. Dit is een hele fase van het werk van het woord dat God in de laatste dagen doet om de mensheid grondig te reinigen en te redden. Laten we enkele woorden van Almachtige God lezen en horen of zij de waarheid zijn en gezag en kracht hebben.

Almachtige God zegt: “Als God deze keer vlees wordt is het Zijn werk om Zijn gezindheid uit te drukken, in de eerste plaats door tuchtiging en oordeel. Met dit als basis brengt Hij meer waarheid tot de mens, laat Hij meer manieren zien om dingen in de praktijk te brengen, en zo bereikt Hij Zijn doel om de mens te overwinnen en te redden van zijn verdorven gezindheid. Dit is de achtergrond van het werk van God in het Tijdperk van het Koninkrijk” (‘Voorwoord’ tot ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig overtuigd worden om zich aan God te onderwerpen, en daarenboven ware kennis van God te vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God” (‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

De laatste dagen zijn al aangebroken. Alle dingen in de schepping zullen worden geclassificeerd naar soort en ingedeeld in verschillende categorieën op basis van hun aard. Dit is het moment waarop God de uitkomst van de mensheid en haar bestemming onthult. Als mensen geen tuchtiging en oordeel ondergaan, kan hun ongehoorzaamheid en ongerechtigheid niet aan het licht gebracht worden. Alleen door tuchtiging en oordeel kan de uitkomst van de hele schepping geopenbaard worden. De mens toont zijn ware aard pas wanneer hij wordt getuchtigd en geoordeeld. Het kwaad zal bij het kwaad worden geplaatst, het goede bij het goede, en de gehele mensheid zal naar soort worden ingedeeld. Door tuchtiging en oordeel zal de uitkomst van de hele schepping worden geopenbaard, opdat de kwaden gestraft kunnen worden en de goeden beloond en alle mensen onderworpen worden aan de heerschappij van God. Al dit werk moet bereikt worden door rechtvaardige tuchtiging en oordeel. Omdat de verdorvenheid van de mens een hoogtepunt heeft bereikt en zijn ongehoorzaamheid buitengewoon buitensporig is geworden, kan alleen Gods rechtvaardige gezindheid, die hoofdzakelijk bestaat uit tuchtiging en oordeel en die in de laatste dagen wordt geopenbaard, de mens volledig transformeren en compleet maken. Alleen deze gezindheid kan het kwaad blootleggen en zo alle onrechtvaardigen zwaar straffen. … In de laatste dagen kan alleen een rechtvaardig oordeel de mens indelen naar soort, en de mens een nieuw rijk binnenleiden. Op deze manier wordt het hele tijdperk ten einde gebracht door Gods rechtvaardige gezindheid van oordeel en tuchtiging” (‘De visie van Gods werk (3)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Begrijp je nu wat oordeel is en wat waarheid is? Als je het begrepen hebt, dan vermaan ik je om je gehoorzaam te onderwerpen om geoordeeld te worden, anders zul je nooit de gelegenheid krijgen om door God geprezen te worden of door Hem Zijn koninkrijk binnengebracht te worden. Zij die enkel oordeel aanvaarden maar nooit gezuiverd kunnen worden, namelijk, zij die vluchten midden in het werk van oordeel, zullen voor altijd worden verafschuwd en afgewezen door God. Hun zonden zijn talrijker en zwaarder dan die van de farizeeën, want ze hebben God verraden en zijn rebellen tegen God. Zulke mensen die zelfs niet waardig zijn om dienst te doen zullen zwaardere straffen ondergaan, straffen die bovendien eeuwig duren. God zal geen enkele verrader sparen die ooit trouw beleed met woorden maar Hem vervolgens verraadde. Mensen zoals deze zullen vergelding ontvangen door bestraffing van de geest, de ziel en het lichaam. Is dit niet precies een openbaring van de rechtvaardige gezindheid van God? Is dit niet het doel van God bij het oordelen van de mens en het ontmaskeren van hem? God brengt al degenen die allerlei slechte daden verrichten gedurende de tijd van oordeel naar een plaats besmet met boze geesten, en laat die boze geesten hun vleselijke lichamen naar believen vernietigen. Hun lichamen geven een stank van lijken af, en zulks is hun passende vergelding. God schrijft in hun rapportage-boeken over iedere zonde van die ontrouwe valse gelovigen, valse apostelen en valse arbeiders; dan, als de tijd ervoor is aangebroken werpt Hij hen te midden van de onreine geesten, laat die onreine geesten naar believen hun gehele lichaam verontreinigen, zodat zij nooit meer vlees kunnen worden en nooit meer het licht kunnen zien. Die huichelaars die ooit dienst gedaan hebben maar niet in staat zijn om tot het einde toe getrouw te zijn worden door God tot de goddelozen gerekend, zodat zij meegaan met wie kwaad doen en deel gaan uitmaken van hun onordelijke gespuis; op het einde zal God hen vernietigen. God gooit degenen die nooit trouw geweest zijn aan Christus of geen enkele moeite voor Hem gedaan hebben terzijde en schenkt geen aandacht aan hen, en zal hen allen tijdens de verandering van de tijdperken vernietigen. Zij zullen niet langer op aarde bestaan, laat staan toegang verkrijgen tot het koninkrijk Gods. Zij die nooit oprecht geweest zijn tegen God maar door omstandigheden gedwongen worden oppervlakkig met Hem om te gaan worden gerekend tot hen die dienst doen voor Zijn volk. Slechts een klein aantal van zulke mensen kan het overleven, terwijl het grootste gedeelte zal vergaan samen met hen die nog niet eens bevoegd zijn dienst te doen. Uiteindelijk zal God al degenen tot Zijn koninkrijk brengen die van dezelfde gedachten zijn als God, het volk en de zonen van God, evenals zij die voorbestemd zijn door God om priester te zijn. Dat is het distillaat dat door God verkregen wordt door Zijn werk. Wat betreft hen die niet in staat zijn onder een van deze categorieën te vallen die door God opgesteld zijn, die zullen gerekend worden tot de ongelovigen. Jullie kunnen je zeker wel voorstellen hoe het met hen zal aflopen. Ik heb jullie al alles gezegd wat ik moet zeggen; de beslissing, welke weg jullie kiezen zal aan jullie zijn. Wat jullie moeten begrijpen is het volgende: Het werk van God wacht nooit op iemand die Hem niet kan bijhouden, en de rechtvaardige gezindheid van God laat geen enkele mens genade zien” (‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Na het lezen van de woorden van Almachtige God is het jullie toch duidelijker hoe God Zijn oordeelswerk in de laatste dagen verricht? Als God dit niet openlijk zou openbaren en verklaren, hoe zouden we dan enig inzicht kunnen hebben? In de laatste dagen spreekt Almachtige God de waarheid uit en doet Hij Zijn oordeelswerk. Zijn woorden onthullen de essentie en de ware staat van de diepe verdorvenheid van de mensheid. Zij onthullen elke manifestatie van het verzet van de mens tegen God en de doordrenking van de mens met satanische gezindheid. En zij tonen aan de mensheid Gods onbeledigbare gezindheid van heiligheid en rechtvaardigheid. Mensen hebben dus de verschijning en het werk van God gezien, en hebben zich de een na de ander tot God gewend en Gods verlossing aanvaard.

We hebben door het oordeel van de woorden van Almachtige God zelfinzicht gekregen en zien onze verwaandheid, onze eigendunk en ons bedrog, en dat we in alle opzichten blijk geven van onze satanische gezindheid. Hoewel we onszelf uitputten, ontberingen doorstaan en de prijs voor God betalen hebben we geen authentieke onderwerping aan God, laat staan authentieke liefde voor Hem. Wanneer beproevingen en rampspoed komen, kunnen we zelfs klagen over God, God verdenken en God verloochenen. Dit stelt ons in staat om te erkennen dat wij, hartgrondig verdorven mensen, allemaal de natuur van Satan hebben. Als onze satanische natuur en onze satanische gezindheid geen zuivering kunnen ondergaan zal er geen manier zijn om authentieke onderwerping aan God en authentieke liefde voor God te bereiken. Vroeger dachten we: we geloven al vele jaren in God hebben dingen opgegeven, onszelf voor God uitgeput en gezwoegd, dus we zijn goed geworden en mensen geworden die God liefhebben en zich aan God onderwerpen. Pas na het ervaren van het oordeel en de tuchtiging van Almachtige God zijn we ons van het volgende bewust geworden. Hoewel we in uiterlijke verschijning moeizaam voor de Heer zwoegen liegen we nog steeds vaak, misleiden we God, bewijzen we lippendienst aan God en blijven we bevooroordeeld, terwijl we de aandacht op onszelf vestigen en opscheppen. Uiteindelijk hebben we ons gerealiseerd dat onze inspanningen en opofferingen in feite alleen maar bedoeld waren om zegen te verkrijgen en als beloning het hemelse koninkrijk te mogen binnengaan. Dat alles is onderhandelen met God. Dit is toch geen authentieke onderwerping aan God? Laat staan dat het een uitdrukking van liefde jegens God is. Toch zeiden we schaamteloos dat we als geen ander van God hielden en ons aan God onderwierpen. Dit is werkelijk zinloos. Het is helemaal geen kennis van God. In de openbaring en het oordeel van Gods woorden zien we dat God alles doorgrondt. Met angst en beven in het hart voelen we Zijn immense heiligheid, rechtvaardigheid en het feit dat Zijn gezindheid onbeledigbaar is. We voelen dat, satanisch als we zijn, we ons schamen om God te zien, onwaardig om voor Hem te leven. Dan vallen we op de grond, jammerend van berouw. We vervloeken onszelf en slaan onszelf in het gezicht. Pas dan zien we dat we dagelijks in onze satanische gezindheid leven en helemaal niet als een mens hebben geleefd en de naam mens niet verdienen. Pas na het ondergaan van veel oordelen en tuchtigingen, beproevingen en louteringen, en ook wat snoeien en behandelingen begrijpen we geleidelijk aan enkele waarheden en doorzien we de waarheid van onze verdorvenheid op een authentieke manier. Op dat moment hebben we enige authentieke kennis van God. Eindelijk beginnen we God te vereren en ons in ons hart aan God te onderwerpen. Alleen zo ga je het juiste pad op van geloof in God. Dit alles is het resultaat van het oordeel van en de tuchtiging door God. Zonder het oordeel en de tuchtiging van de woorden van God zouden we nooit het ware beeld van onze diepe verdorvenheid door Satan hebben gezien zouden we nooit de bron van ons zondigen en verzet tegen God hebben gekend en nog minder zouden we hebben geweten hoe we onszelf kunnen bevrijden van de banden van zonde en haar heerschappij over ons, om werkelijk gehoorzaam te worden aan God. Zonder het strikte oordeel van de woorden van God konden we zijn rechtvaardige, majestueuze en onbeledigbare gezindheid niet kennen. We konden geen hart kweken dat God vreest, en we konden niet iemand worden die God vreest en zich van het kwaad afwendt. Dat is een feit. Als God niet incarneerde, wie kon dan het werk van het oordeel in de laatste dagen doen? Wie kon de mens Gods heilige, rechtvaardige en onbeledigbare gezindheid laten zien? Als God niet incarneerde, wiens woorden zouden dan zo'n kracht en gezag hebben om over ons te kunnen oordelen, ons te reinigen en ons in onze diepe corruptie verdorvenheid te redden van zonde? Almachtige Gods woorden en werk spreiden Zijn status en identiteit als God volledig tentoon en dat Hij de Schepper en de verschijning van de ene ware God is. We hebben de stem van God herkend in de toespraak van Almachtige God en Gods verschijning gezien.

uit ‘Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)’

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Vorige: Vraag 29: De afgelopen tweeduizend jaar is het geloof van de mens gebaseerd geweest op de Bijbel, en de komst van de Heer Jezus deed het Oude Testament van de Bijbel niet teniet. Nadat Almachtige God Zijn oordeelswerk in de laatste dagen heeft gedaan, zal iedereen die Almachtige God aanvaardt zich richten op het lezen van Zijn woorden en zelden de Bijbel lezen. Waar ik naar op zoek ben, is: als men het werk van Almachtige God in de laatste dagen aanvaardt, wat is dan precies de juiste benadering die men moet hebben ten opzichte van de Bijbel en hoe moet men er gebruik van maken? Waar moet iemands geloof in God op zijn gebaseerd om het pad van geloof te bewandelen en Gods redding te verwerven?

Volgende: Vraag 31: Je getuigt dat de door Almachtige God verkondigde woorden in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ uitspraken zijn uit Gods eigen mond, maar wij geloven dat ze de woorden zijn van iemand die door de Heilige Geest is verlicht. Daarom zou ik graag willen weten wat precies het verschil is tussen woorden die de vleesgeworden God spreekt en woorden die iemand met de verlichting van de Heilige Geest spreekt?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

2. Wat zijn de essentiële verschillen tussen gered zijn en volledige verlossing bereiken?

De eerste incarnatie was bedoeld om de mens van zonde te verlossen, om hem te verlossen door het vleselijke lichaam van Jezus. Dat houdt in dat Hij de mens op het kruis heeft gered, maar de verdorven satanische gezindheid is nog steeds in de mens achtergebleven. De tweede incarnatie is niet langer om te dienen als een zondoffer maar om hen volledig te redden die van zonde waren verlost.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek