Vraag 18: Je getuigt dat God in de laatste dagen de waarheid verkondigt en het oordeels- en zuiveringswerk van de mens doet, hoe oordeelt, zuivert en redt God de mens dan precies?

Antwoord:

Mensen die naar de ware weg op zoek zijn, willen begrijpen hoe Almachtige God Zijn oordeel in de laatste dagen uitvoert. Almachtige God heeft veel gesproken met betrekking tot dit aspect van de waarheid. Laten we een aantal passages uit Gods woord lezen.

Almachtige God zegt: “Als God deze keer vlees wordt is het Zijn werk om Zijn gezindheid uit te drukken, in de eerste plaats door tuchtiging en oordeel. Met dit als basis brengt Hij meer waarheid tot de mens, laat Hij meer manieren zien om dingen in de praktijk te brengen, en zo bereikt Hij Zijn doel om de mens te overwinnen en te redden van zijn verdorven gezindheid. Dit is de achtergrond van het werk van God in het Tijdperk van het Koninkrijk” (uit ‘Voorwoord’ tot ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig overtuigd worden om zich aan God te onderwerpen, en daarenboven ware kennis van God te vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God” (‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Het werk dat God doet in dit tijdperk is voornamelijk het voorzien in de woorden voor het leven van de mens, de onthulling van het wezen van de aard van de mens en de verdorven gezindheid van de mens, de eliminatie van godsdienstige opvattingen, feodale denkpatronen, achterhaalde denkpatronen, alsmede de kennis en cultuur van de mens. Dit moet allemaal worden blootgelegd en weggezuiverd door Gods woorden. In de laatste dagen gebruikt God woorden en geen tekenen en wonderen, om de mens te vervolmaken. Hij gebruikt Zijn woorden om de mens te ontmaskeren, de mens te oordelen en te tuchtigen en de mens te vervolmaken, zodat de mens in Gods woorden de wijsheid en liefde van God gaat zien en Gods gezindheid gaat begrijpen, zodat de mens door Gods woorden de daden van God aanschouwt” (‘Gods huidige werk kennen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

God kent veel manieren om de mens te vervolmaken. Hij gebruikt allerlei soorten situaties om de verdorven gezindheid van de mens te behandelen en Hij gebruikt verschillende dingen om de mens bloot te leggen; in één opzicht behandelt Hij de mens, in een ander opzicht legt Hij de mens bloot en in een ander opzicht onthult Hij de mens, waarbij Hij de ‘mysteriën’ in de diepten van het hart van de mens opgraaft en onthult en de mens zijn natuur toont door veel van zijn gesteldheden te openbaren. God vervolmaakt de mens door vele methoden – door openbaring, behandeling, loutering en tuchtiging – zodat de mens zal weten dat God praktisch is” (‘Alleen diegenen die zich richten op de praktijk kunnen vervolmaakt worden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

De woorden van Almachtige God leren ons dat God wanneer Hij de verdorven mensheid in de laatste dagen oordeelt, verschillende aspecten van de waarheid gebruikt, en daaruit kunnen we de rechtvaardige gezindheid opmaken die Hij uitdrukt om de satanische natuur van de mens te oordelen en onthullen, de satanische gezindheid van de mens te reinigen en te transformeren en de mens te redden van de invloed van Satan. Onder het majesteitelijke en toornige oordeel en de tuchtiging van God voelen we alsof we van aangezicht tot aangezicht met Hem staan. We krijgen werkelijk de essentiële natuur en de werkelijke feiten van onze verdorvenheid door Satan te zien en begrijpen werkelijk Gods heilige essentie en Zijn rechtvaardige gezindheid die niet kan worden beledigd. Er wordt een Godvrezend hart in ons geboren en we ontwikkelen een werkelijk begrip van God. Tegelijkertijd gaan we vele waarheden begrijpen. Dit maakt het mogelijk dat onze levensgezindheid wordt getransformeerd, zodat we eindelijk de ware menselijke gelijkenis kunnen uitleven van iemand die oprecht is en God gehoorzaamt. Al de woorden die God heeft uitgedrukt openbaren de mensheid vele aspecten van de waarheid: Gods rechtvaardige gezindheid, wat Hij heeft en is, de mysteries van Zijn managementplan, voorkennis over Gods drie werkfasen, Gods doelen en wil bij Zijn redding van de mensheid, de onderliggende oorzaak van zonde, de waarheid over de verdorvenheid van de mensheid, het einde en de bestemming van de mensen, enz. Deze waarheden zijn de woorden die ons leven en de weg van het eeuwige leven schenken. Wanneer we de woorden van Almachtige God lezen, voelen we ze als een dubbelzijdig zwaard, waarbij elk woord en elke regel Gods majesteit en toorn uitstraalt. Ze laten zien welke opvattingen we over God in het diepst van onze harten hebben, de verachtelijke doelen en dubbelhartige intenties in ons geloof. Zelfs de satanische gifstoffen verborgen in onze natuur waar we geen weet van hebben worden onthuld, zodat we kunnen zien dat we volkomen verdorven zijn door Satan. We leven in alle opzichten volgens de gifstoffen, filosofie, logica en wetten van Satan. Ons harten zijn gevuld met valsheid, arrogantie, hebzucht, bedrog en andere satanische gezindheden. We leven niets anders uit dan diaboliek, we zijn de nakomelingen van Satan geworden, het nageslacht van de grote rode draak, degenen die tegen God in opstand komen en Hem weerstaan. Na Gods woorden van oordeel en openbaring te hebben gelezen, boezemt God ons enorm gezag in en voelen we dat Hij het binnenste van onze harten observeert. De woorden van God bestoken elk aspect van onze satanische natuur, het is alsof wij van aangezicht tot aangezicht met Hem staan en Hij ons soms aan iets herinnert, ons soms waarschuwt, ons soms iets verwijt, ons soms onder handen neemt en ons soms disciplineert. Soms zijn Gods heftige woorden vervuld van woede en zien we in hen de waarheid van onze verdorvenheid, zodat we voelen dat we ons nergens kunnen verschuilen en we ons ongelofelijk schamen. Op hetzelfde moment voelen we sterk dat de woorden van God inderdaad de waarheid zijn, vol van kracht en autoriteit, en dat ze de openbaring van Gods gezindheid zijn en van Zijn levende wezen. De heilige essentie van God kan niet worden bevlekt en Zijn rechtvaardige gezindheid is onbeledigbaar. We kunnen niet anders dan ons neerwerpen voor God en Hem berouw tonen. We haten onze satanische natuur, we zijn vervuld van berouw en bereid Zijn oordeel en tuchtiging te aanvaarden. We zijn volledig overtuigd en in ons hart vastbesloten een nieuw leven te leiden om God tevreden te stellen. Dit is het resultaat van het oordeel van Gods woord over de door God uitverkoren mensen. Na zo’n oordeel en tuchtiging te hebben ervaren, kunnen degenen die werkelijk in God geloven en de waarheid liefhebben de waarheid verwerven en door God worden vervolmaakt. Degenen die de waarheid niet liefhebben en Gods oordeel en tuchtiging niet ervaren zullen door God worden geëlimineerd.

Terwijl God mensen door Zijn woorden oordeelt en aan het licht brengt, bereidt Hij ook een verscheidenheid aan omstandigheden en gebeurtenissen voor om de mensen onder handen te nemen, hen te snoeien, te testen en te onthullen. Na de feiten van het oordeel, de tuchtiging, kastijding en disciplinering die over ons worden gebracht te hebben ervaren, onderkennen we dat onze satanische natuur en satanische gezindheid te koppig is. Nadat we ons aan God hebben geschonken, hebben geleden en een prijs hebben betaald, kunnen we ons nog steeds onbewust verzetten en Hem weerstaan. Onder Zijn rechtvaardige, majesteitelijke en toornige oordeel zien we duidelijk ons afzichtelijke, satanische voorkomen dat zich tegen God verzet. We zien dat we kinderen van de hel zijn en dat we niet geschikt zijn om voor God te leven. Onze harten doen pijn. We beven van angst en tonen berouw. We verzaken onszelf en vervloeken onszelf. Wanneer we werkelijk berouw hebben ten overstaan van God heeft Hij medelijden met ons en toont Hij zich verdraagzaam. Hij illumineert, verlicht, troost en ondersteunt ons zodat we de goede bedoelingen van Gods redding voor ons kunnen begrijpen en Zijn beminnelijkheid leren kennen. We worden bereid te leven bij de waarheid van Gods woord om Hem te troosten en tevreden te stellen. Het oordeel en de tuchtiging van God verschaffen ons duidelijkheid over van wie Hij houdt, wie Hij redt, wie Hij vervolmaakt, wie Hij zegent, wie Hij veracht, wie Hij elimineert en wie Hij bestraft en vervloekt. Dit laat ons werkelijk Gods rechtvaardige gezindheid begrijpen. Na Gods oordeel en tuchtiging te hebben ervaren, begrijpen we werkelijk dat de waarheden die door God worden uitgedrukt het oordeel over de verdorven mensheid zijn, ze zijn tuchtiging, observatie en reiniging. God moet de satanische natuur van de mensheid die zich tegen God verzet Zijn rechtvaardige, majesteitelijke, toornige en onbeledigbare gezindheid onthullen. Alleen op deze manier kunnen we een Godvrezend hart ontwikkelen, de waarheid nastreven, God liefhebben, Hem gehoorzamen en aanbidden, en de gelijkenis van een werkelijk menselijk wezen uitleven om God te verheerlijken en getuigenis voor Hem te geven. Dit zijn de resultaten van Gods oordeel en tuchtiging. We zouden nu allemaal moeten begrijpen dat God voor de volkomen verdorven mensheid vlees moet worden om de waarheid uit te drukken en het oordeelswerk te verrichten en zo de mensheid te reinigen en te redden. Anders is de verdorven mensheid niet te redden. Als we in ons geloof stoppen bij het Tijdperk van Genade en weigeren Gods oordeelswerk in de laatste dagen te aanvaarden, zullen we worden geëlimineerd en vernietigd. Dit is zeker.

uit ‘Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)’

Vorige: Vraag 17: Je getuigt dat de Heer is teruggekeerd in het vlees om de waarheid te verkondigen en het oordeelswerk en zuivering van de mens te doen in de laatste dagen, maar de religieuze dominees en ouderlingen geloven dat Hij met wolken zal terugkeren, en dat alle gelovigen onmiddellijk van gedaante zullen veranderen en worden opgenomen in de wolken om de Heer te ontmoeten. Zoals Paulus zei: “Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam” (Filip. 3:20-21). De Heer is almachtig en er is niets wat Hij niet kan doen. God kan ons transformeren en zuiveren met één woord, waarom zou Hij dan nog vlees moeten worden om de waarheid te verkondigen en een fase van het oordeels- en zuiveringswerk van de mens uitvoeren?

Volgende: Vraag 19: Je getuigt dat God in de laatste dagen Zijn oordeelswerk doet om de mens volkomen te zuiveren en te redden, maar na het lezen van de woorden van Almachtige God zie ik dat sommige woorden de mens veroordelen en vervloeken. Als God de mens veroordeelt en vervloekt, moet de mens dan geen straf ondergaan? Hoe kun je dan nog zeggen dat deze vorm van oordeel de mensheid zuivert en redt?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

1. Hoe men het goddelijke wezen van Christus kan kennen

Hij die de incarnatie van God is, zal de essentie van God hebben. Hij die de incarnatie van God is, zal de uitdrukking van God hebben. Omdat God vlees wordt, zal Hij het werk voortbrengen dat Hij moet doen. En omdat God vlees wordt, zal Hij uitdrukken wat Hij is en zal Hij in staat zijn de waarheid naar de mens te brengen, het leven te schenken en de weg te wijzen. Vlees dat niet de essentie van God bevat, is zeker niet de vleesgeworden God. Dat lijdt geen twijfel.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek