Hoe de wijze maagden de Heer verwelkomden

15 september 2020

Almachtige God zegt: “Waar God ook maar verschijnt, daar wordt de waarheid uitgedrukt en daar zal de stem van God zijn. Alleen zij die de waarheid kunnen aanvaarden, zullen de stem van God kunnen horen, en alleen zulke mensen zijn bevoegd om getuige te zijn van de verschijning van God. Laat je opvattingen varen! Word stil en lees deze woorden aandachtig. Als je naar de waarheid smacht, zal God je verlichten en zul je Zijn wil en Zijn woorden begrijpen. Laat jullie meningen over het ‘onmogelijke’ varen! Hoe meer er door mensen geloofd wordt dat iets onmogelijk is, hoe waarschijnlijker het zal gebeuren, want de wijsheid van God torent boven de hemelen uit, Gods gedachten zijn hoger dan de gedachten van de mens en het werk van God ontstijgt de grenzen van de gedachten en opvattingen van de mens. Hoe meer iets onmogelijk is, hoe meer er waarheid in zit die gezocht kan worden; hoe meer iets de opvattingen en verbeelding van de mens te boven gaat, hoe meer het de wil van God bevat(‘De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk ingeluid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). De sleutel tot het verwelkomen van de Heer is zorgen dat je naar Gods stem luistert, en op basis daarvan de Heer herkent en verwelkomt. Degenen die Gods stem herkenden in de woorden van Almachtige God worden opgenomen tot voor Gods troon en zitten met Hem aan bij het feestmaal van de Heer. Zij zijn de wijze maagden, de gezegendste onder de mensen. In mijn vroegere geloof klampte ik me vast aan de letterlijke woorden van de Bijbel en verlangde ernaar dat de Heer op een wolk zou komen en me meenam naar het koninkrijk, zoals ik me dat voorstelde. Toen ik hoorde dat de Heer was teruggekeerd, onderzocht ik dat niet verder en ik zocht niet naar Gods stem. Bijna werd ik een dwaze maagd en miste ik mijn kans om de terugkeer van de Heer te verwelkomen. Dankzij Gods leiding, hoorde ik Gods stem en zat aan bij het bruiloftsmaal van het Lam.

Op een dag in april 2018, zond een zuster in de Heer mijn vriendin Mireille een film met de titel Waar is mijn thuis. Ze zei erbij dat het een geweldige, heel realistische film was. Mireille kwam naar me toe om samen te kijken. Als de hoofdpersoon verdrietig en wanhopig was, zag ik dat ze een dik boek opensloeg en daar weer hoop aan ontleende. Maar het was niet de Bijbel die ze las, en de inhoud kwam ons niet bekend voor. We bleven verbaasd kijken. De hoofdpersoon kwam in de problemen en de broeders en zusters van haar kerk schoten te hulp. Samen lazen ze dit boek en ze bemoedigden en hielpen elkaar. Ik was tot tranen geroerd terwijl ik naar het verhaal zat te kijken. Ik had het gevoel dat de mensen in de film anders waren dan de egoïstische mensen in onze duistere samenleving, en wat ze lazen leek me heel bijzonder. We wilden echt graag weten wat er in dit boek stond dus lazen we de informatie onder de video. Maar daar stond dat de Heer Jezus al was verschenen, en dat kon ik niet geloven, dus ik dacht: schei toch uit. In Handelingen 1:11 staat: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’ De Heer Jezus is op een wolk vertrokken en wanneer Hij in de laatste dagen terugkeert, komt Hij opnieuw op een wolk en met grote luister. Dit is niet gebeurd, maar hier staat dat de Heer Jezus is verschenen. Dit klopt niet met de Bijbel. Ik zei tegen Mireille wat ik dacht en daar was ze het mee eens. Daarna verdiepten we ons niet verder in De Kerk van Almachtige God, maar bekeken alleen nog een paar keer die film.

Ik dacht nog een poosje na over het nieuws dat de Heer was teruggekeerd en toen kwam het een paar maanden later weer ter sprake tussen Mireille en mij. We hadden het erover dat de woorden in de film ze zoveel vertrouwen en hoop verschaften, en dat die woorden niet klonken als iets wat iedereen kon zeggen. In de religieuze wereld was De Kerk van Almachtige God de enige die getuigde over de terugkeer van de Heer, dus misschien lag het niet zo eenvoudig. Maar toen schoot ons te binnen dat in de Bijbel duidelijk staat dat de Heer zal terugkeren op een wolk. En dat zeiden dominees en ouderlingen ook. Dus waarom zei deze kerk dat de Heer al was teruggekomen? Hoe zat dat? Moesten we ons daarin verdiepen of niet? Ik voelde me erg verscheurd, dus baden Mireille en ik samen, om de Heer te vragen ons naar de juiste keuze te leiden. Later, dacht ik: God heerst over alle dingen en heeft de macht om te doen wat Hij wil. Hoe kunnen wij dan Zijn werk beperken tot datgene wat wij ons kunnen voorstellen? Als Almachtige God werkelijk de teruggekeerde Heer Jezus is en ik onderzoek dat niet en mis de kans om de Heer te verwelkomen, dan zal ik het de rest van mijn leven betreuren. We besloten ons te verdiepen in het werk van de laatste dagen van Almachtige God. Via de website van De Kerk van Almachtige God namen we contact op met zuster Anna. Zij stelde ons voor aan broeder Pierre, waarna we de terugkeer van de Heer bespraken.

Bij die samenkomst vertelde ik over mijn verwarring: “In Handelingen 1:11 staat dat de Heer op dezelfde manier zal komen als waarop Hij vertrok. Aangezien Hij op een witte wolk vertrok, moet Hij in de laatste dagen beslist op een witte wolk terugkeren. Dat is wat onze dominee en ouderlingen in de kerk altijd zeggen en dat is ook wat wij geloven. We hebben de Heer nog niet op een witte wolk zien komen, dus hoe kun je dan zeggen dat Hij al is teruggekeerd?”

Broeder Pierre zei: “De profetie van de Heer Die terugkomt op een wolk, zal in vervulling gaan, maar we kunnen de manier waarop de Heer terugkeert niet beperken door alleen naar die ene profetie te kijken.” “Er zijn in de Bijbel niet alleen profetieën over de Heer die op een wolk komt, maar ook een paar over dat Hij in het geheim komt.” “Zo is er bijvoorbeeld Openbaring 3:3: ‘Maar als u niet wakker wordt, kom ik onverwacht als een dief, op een tijdstip dat u niet kent.’ En Openbaring 16:15: ‘Ik kom onverwacht als een dief!’ Je hebt Matteüs 25:6: ‘En rond middernacht werd er geroepen: Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’” “En in Marcus 13:32 staat: ‘Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader.’” “In deze profetieën staat: ‘als een dief’. ‘Als een dief’ betekent stilletjes, in het geheim, zonder dat iemand het merkt, en zonder dat iemand Hem herkent als Hij wordt gezien. Deze profetieën betekenen dat de Heer in het geheim komt.” “Er staan veel profetieën in de Bijbel over de komst van de Mensenzoon, zoals in Lucas 12:40: ‘Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’ en in 17:24-25: ‘Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden.’” “‘De mensenzoon’ betekent hier uit een mens geboren, met normale menselijkheid. Geen geest of spiritueel lichaam kan ‘de Mensenzoon’ worden genoemd.” “Jehova God is de Geest, dus Hij kan niet ‘de Mensenzoon’ worden genoemd. De Heer Jezus wordt ‘de Mensenzoon’ en ‘Christus’ genoemd omdat Hij de Geest van God in het vlees was die als de gewone Mensenzoon leefde.” “Dus de komst van de Mensenzoon die door de Heer wordt genoemd betekent dat God bij Zijn terugkeer zal incarneren als de Mensenzoon.” “Met name in één vers staat: ‘Maar eerst moet Hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden.’ Nog meer bewijs dat de Heer in het vlees zal komen wanneer Hij terugkeert.” “Als de Heer niet in het vlees verscheen, maar in de Geestelijke vorm van de Heer Jezus na Zijn wederopstanding, zou iedereen zo bang zijn dat niemand zich tegen Hem zou verzetten of Hem veroordelen. Hij zou niet hoeven lijden of worden afgewezen door deze generatie.” “Dus God die als de Mensenzoon incarneert en in het geheim komt is een andere manier waarop de Heer in de laatste dagen komt.”

Op dat moment dacht ik: dit is ondenkbaar. Het is totaal niet wat ik me had voorgesteld. Maar broeder Pierre ondersteunde zijn verhaal met bewijzen, en alles wat hij zei, klopte met de Bijbel en met de profetieën van de Heer. Hij was heel overtuigend. Ik had deze verzen heel vaak gelezen maar nooit beseft dat die over de Heer gingen die in het geheim in de laatste dagen incarneerde. Mijn oude ideeën lagen aan scherven.

Mireille was ook bedachtzaam aan het knikken en zei: “Ja, wat je zegt klopt met de woorden van de Heer.”

Maar er was één ding dat ik niet goed begreep, dus ik vroeg: “Als de Heer incarneert als de Mensenzoon en in het geheim komt, hoe gaat de profetie dat Hij op een wolk komt dan in vervulling? Dat is toch met elkaar in tegenspraak?”

Broeder Pierre antwoordde als volgt: “Deze twee soorten voorspellingen zijn niet met elkaar in tegenspraak. De woorden van de Heer zijn immers nooit loos.” “Zijn profetieën gaan altijd in vervulling. Ze gaan alleen in vervulling in overeenstemming met de fasen van Gods werk.” “Er zijn fasen in het verschijnen en het werk van de teruggekeerde Heer. Eerst incarneert Hij als de Mensenzoon en komt dan in het geheim naar de wereld. Daarna komt Hij op een wolk en verschijnt Hij openlijk.”

In verwarring vroeg ik: “Eerst komt Hij in het geheim en daarna openlijk? Kun je dat nog wat verder uitleggen, broeder?”

Broeder Pierre ging als volgt verder: “In de Bijbel wordt in feite geprofeteerd dat God in de laatste dagen een groep overwinnaars zal verzamelen. Het samenstellen van die groep is een wezenlijk bestanddeel van het werk dat God doet bij Zijn terugkeer in het geheim. Eerst incarneert God en komt in de laatste dagen in het geheim om de waarheid te uiten en het oordeelswerk te doen, te beginnen met Gods huis en om voorafgaand aan de rampen een groep overwinnaars te maken. Daarna zal God de rampen ontketenen en de goeden belonen en de slechten straffen. Na de rampen zal God op een wolk komen en openlijk aan alle landen en volken verschijnen.” “Terwijl God heimelijk in het vlees werkt, horen alle ware gelovigen die naar Zijn verschijning verlangen Zijn stem en wenden zij zich tot Almachtige God. Dat zijn de wijze maagden die door Gods woorden worden geoordeeld en gezuiverd en overwinnaars worden. Zij zullen de rampen overleven.” “Degenen die het werk van de laatste dagen van Almachtige God niet aanvaarden, die het afwijzen en veroordelen, zullen, wanneer God op een wolk komt en openlijk verschijnt, inzien dat Degene Die ze hebben afgewezen en veroordeeld de teruggekeerde Heer Jezus is, en zij zullen zich op de borst slaan en er zal gejammer en tandengeknars zijn.” “Daarmee gaan de profetieën in vervulling waarin staat dat de Heer op een wolk komt: ‘Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, met macht en grote luister’ (Matteüs 24:30). ‘Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over Hem weeklagen(Openbaring 1:7).”

Vervolgens las broeder Pierre een passage uit de woorden van Almachtige God: “Veel mensen geven misschien niets om mijn woorden, maar toch wil ik iedere zogenaamde heilige die Jezus volgt vertellen dat als jullie met je eigen ogen Jezus vanuit de hemel zien neerdalen op een witte wolk dit de openbare verschijning van de zon der rechtvaardigheid zal zijn. Misschien is dat een tijd voor je van veel sensatie. Toch moet je weten dat het moment waarop jij getuige bent van de afdaling van Jezus vanuit de hemel ook de tijd is waarin jij naar de hel afdaalt om gestraft te worden. Dat zal het einde van Gods managementplan zijn, en het zal de tijd zijn waarin God de goeden beloont en de slechten straft. Want het oordeel van God zal voorbij zijn voordat de mens de tekenen ziet, als er alleen uitdrukking van de waarheid is. Wie de waarheid aanvaardt en niet op zoek is naar tekenen, en zo gezuiverd is, zal naar de troon van God en in de omarming van de Schepper zijn teruggekeerd. Alleen wie volhardt in het geloof dat ‘de Jezus die niet op een witte wolk rijdt een valse christus is’, zal aan eeuwigdurende straf onderworpen worden, want ze geloven alleen in de Jezus die tekenen laat zien, maar erkennen niet de Jezus die een streng oordeel uitspreekt en de ware weg van het leven uitvaardigt. Dus kan het alleen gebeuren dat Jezus hen aanpakt als Hij openlijk op een witte wolk terugkeert. […] De terugkeer van Jezus betekent een geweldige redding voor hen die de waarheid kunnen aanvaarden, maar voor hen die dat niet kunnen is het een teken van veroordeling. Jullie moeten je eigen pad kiezen, en jullie mogen de Heilige Geest niet blasfemeren en de waarheid verwerpen. Jullie zouden geen onwetende en arrogante personen moeten zijn, maar mensen die gehoorzamen aan de leiding van de Heilige Geest en hunkeren en zoeken naar de waarheid; alleen zo zullen jullie profiteren(‘Tegen de tijd dat je het spirituele lichaam van Jezus ziet, zal God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt hebben’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Toen begreep ik het. Wanneer de Heer terugkeert, komt Hij eerst in het geheim en maakt Hij een groep overwinnaars. Daarna laat Hij de grote rampen neerdalen, waarmee Hij tegelijk beloont en straft. Daarna komt Hij met grote luister op een wolk en verschijnt Hij openlijk aan alle landen en volken. Deze twee soorten profetieën zijn absoluut niet met elkaar in tegenspraak. Wat was ik blind. Dat de Heer komt, is zoiets belangrijks en toch weigerde ik me erin te verdiepen, klampte ik me vast aan de verzen over de Heer die op een wolk komt en luisterde ik niet naar Gods stem. Bijna was ik een dwaze maagd geworden en had ik de kans gemist om de terugkomst van de Heer te verwelkomen. Dat ging op het nippertje goed.

Daarom vroeg ik broeder Pierre: “Jij getuigt dat de Heer in geïncarneerde vorm is teruggekeerd, maar wat is die ‘incarnatie’?” Daarna las hij wat passages voor uit de woorden van Almachtige God: “De betekenis van incarnatie is dat God in het vlees verschijnt en dat Hij, naar het beeld van vlees, komt werken, tussen de mensen die Hij geschapen heeft. God moet dus om te incarneren eerst vlees zijn, vlees met een normale menselijkheid. Dit is het meest fundamentele vereiste. De implicatie van Gods incarnatie is in feite dat God leeft en werkt in het vlees, dat God in Zijn ware essentie vlees wordt, mens wordt.” “De Christus met normale menselijkheid is vlees waarin de Geest gerealiseerd is met een normale menselijkheid, gewoon verstand en menselijke gedachten. ‘Gerealiseerd worden’ betekent dat God mens wordt, dat de Geest vlees wordt. Duidelijk gezegd, het is als God Zelf vlees bewoont met een normale menselijkheid en hierdoor Zijn goddelijk werk tot uitdrukking brengt. Dit is wat gerealiseerd of geïncarneerd betekent(‘De essentie van het door God bewoonde vlees’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Hij ging verder en zei: “De geïncarneerde God is Gods Geest bekleed met vlees, die God in de hemel is die de Mensenzoon wordt om onder de mensheid te werken en te spreken om ons te redden. Gods gezindheid en wat Hij heeft en is, wordt allemaal in het vlees gerealiseerd. De geïncarneerde God lijkt volkomen normaal, en niet machtig of bovennatuurlijk.” “Hij heeft normale menselijkheid, Hij komt werkelijk in contact met mensen en Hij leeft onder ons. Niemand ziet dat Hij de vleesgeworden God is.” “Maar Christus is de belichaming van Gods Geest en bezit volledige goddelijkheid. Hij kan de waarheid uitdrukken, Gods eigen werk verrichten, Gods gezindheid en wat Hij heeft en is uitdrukken. Hij geeft de mens de waarheid, de weg en het leven en kan de verdorven mensheid voorgoed zuiveren en redden. Geen mens heeft deze kwaliteiten of kan deze zaken bereiken.” “De geïncarneerde Heer Jezus leek een normaal persoon te zijn, maar in essentie was Hij Gods in het vlees gerealiseerde Geest. Hij kon altijd de waarheid uitdrukken om mensen te begieten en te ondersteunen. Hij gaf mensen de weg van het berouw. Hij kon Gods eigen werk doen en de mensheid van zonde verlossen. Gods incarnatie is daarom anders dan elk ander schepsel, en Zijn essentie is dat van God Zelf.”

Op dat moment begreep ik eindelijk dat de incarnatie over God gaat die mens wordt en naar de wereld komt om te spreken en te werken. Dit vlees bezit normale menselijkheid en totale goddelijkheid. Hij ziet er weliswaar gewoon uit, maar Hij kan de waarheid uiten en Gods werk doen om de mensheid te redden. Dit is Christus. Ik had de naam “Jezus Christus” altijd uitgesproken, maar ik had nooit echt geweten wat Christus was. Ik was heel onwetend.

Broeder Pierre las ons een passage voor uit de woorden van Almachtige God: “Gods redding van de mens gebeurt niet rechtstreeks via de methode van de Geest en de identiteit van de Geest, want Zijn Geest kan niet worden aangeraakt, noch worden gezien door de mens, noch kan de mens dichterbij komen. Als Hij zou proberen om de mens rechtstreeks te redden op de manier van de Geest, dan zou de mens niet in staat zijn om Zijn redding te ontvangen. Als God de uiterlijke vorm van een geschapen mens niet zou aannemen, dan zou de mens deze redding geenszins kunnen ontvangen. Want er is voor de mens geen manier om Hem te naderen, zoals ook niemand in de buurt van de wolk van Jehova kon komen. Alleen door een geschapen mens te worden, dat wil zeggen alleen door het leggen van Zijn woord in het lichaam van het vlees dat Hij weldra zal worden, kan Hij persoonlijk het woord overbrengen in allen die Hem volgen. Alleen dan kan de mens Zijn woord persoonlijk zien en horen, en bovendien Zijn woord eigen maken en op deze manier volledig gered worden. Indien God geen vlees was geworden, zou geen mens van vlees en bloed in staat zijn geweest om zo’n grote redding te ontvangen en zou geen enkel mens gered worden. Als de Geest van God rechtstreeks te midden van de mensen zou werken, dan zou de hele mensheid neergeslagen worden, of anders geenszins met God in aanraking kunnen komen en volledig in gevangenschap door Satan weggevoerd worden. De eerste incarnatie was bedoeld om de mens van zonde te verlossen, om hem te verlossen door het vleselijke lichaam van Jezus. Dat houdt in dat Hij de mens op het kruis heeft gered, maar de verdorven satanische gezindheid is nog steeds in de mens achtergebleven. De tweede incarnatie is niet langer om te dienen als een zondoffer maar om hen volledig te redden die van zonde waren verlost. Dit is gedaan, zodat degenen die zijn vergeven, van hun zonden kunnen worden bevrijd en volledig gereinigd kunnen worden en door het verkrijgen van een veranderde gezindheid kunnen vrijkomen van Satans duistere invloed en voor de troon van God kunnen terugkeren. Alleen op deze manier kan de mens volledig worden geheiligd(‘Het mysterie van de vleeswording (4)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Daarna deelde hij deze boodschap: “Al betekende het verlossingswerk van de Heer Jezus dat onze zonden werden vergeven, onze satanische natuur bleef intact.” “We leven nog steeds naar onze satanische, verdorven gezindheden zoals arrogantie, bedrog en boosaardigheid. We liegen en bedriegen in ons eigen belang, wedijveren met anderen om voordeeltjes en spannen tegen elkaar samen. We kunnen het niet laten te zondigen en ons tegen God te verzetten.” “We lijken offers te brengen en te lijden, maar in feite gooien we het op een akkoordje met God, in de hoop daar de zegen van het koninkrijk voor terug te krijgen. We doen totaal niet wat God wil.” “God is heilig, en smerige, verdorven mensen als wij zijn doodeenvoudig niet geschikt om Gods koninkrijk binnen te gaan.” “God is opnieuw geïncarneerd in de laatste dagen om de mens te redden van zijn zondige natuur. Hij heeft echt contact met ons. Hij drukt de waarheid uit om ons te steunen en te leiden, en Hij ontmaskert en oordeelt onze satanische gezindheden en natuur. Hij toont ons ook het pad naar het veranderen van onze gezindheden en vertelt ons hoe we normale menselijkheid moeten naleven en oprechte mensen moeten zijn die Hem genoegen schenken. Door het ervaren van het oordeel van Gods woorden, leren we echt onze verdorvenheid en satanische natuur kennen en haten, en willen we berouw tonen en volgens Zijn woord leven.” “Geleidelijk leggen we onze verdorven gezindheden deels af en beginnen we een zekere menselijke gelijkenis na te leven.” “Alleen de geïncarneerde God kan dit in Zijn werk bereiken.” “Als God in Zijn Geestelijke vorm net als Jehova God in de laatste dagen kwam om te spreken en te werken, zou Hij niet in staat zijn de mens te zuiveren en te redden. omdat mensen Gods Geest niet kunnen zien of aanraken en Hem niet zouden begrijpen als Hij rechtstreeks tot hen sprak. Bovendien is Gods Geest zo heilig dat de verdorven mensheid niet in Zijn buurt kan komen, omdat zij anders zou worden neergeslagen omdat ze bezoedeld en verdorven is.” “In het Oude Testament staat dat Jehova God op de berg Sinaï verscheen met donderslagen. De Israëlieten zagen en hoorden de rook op de berg, de donder, de bliksem en het hoorngeschal. Ze stonden op een afstand en zeiden tegen Mozes: ‘Spreekt u met ons, wij zullen naar u luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven we’ (Exodus 20:19).” “En toen David de Israëlieten wegleidde van Baäla van Juda en Gods ark van het verbond naar Jeruzalem terugbracht, struikelde een os en stak Uzza zijn hand uit om de ark tegen te houden, en werd door Gods Geest gedood.” (Zie 1 Kronieken 13:9-10.) “In de laatste dagen is de mensheid ernstig verdorven door Satan. Als God in de Geest kwam werken, overleefde niemand dat. Dan werden we allemaal door God gedood omdat we smerig en verdorven zijn.” “Dus in overeenstemming met onze behoeften als verdorven mensheid, heeft God de weg gekozen die het gunstigst is om ons te redden: Hij wordt vlees, drukt de waarheid uit en oordeelt en zuivert de verdorven mensheid. Dat is Gods grootste liefde en redding voor de mens.”

Ik was diep geroerd en zei opgetogen: “We hebben het echt nodig dat God incarneert als de Mensenzoon om in de laatste dagen te werken. Dat is de geweldigste redding voor de verdorven mensheid.” Vroeger kende ik de manieren niet waarop God werkte. Ik luisterde niet of ik Zijn stem hoorde en dus kon ik Hem niet kennen of verwelkomen. Dom genoeg wachtte ik tot de Heer op een wolk zou komen en ons meenam naar de hemel. Wat dwaas van me.

Later lazen we veel in de woorden van Almachtige God en ontdekten wat de wijze en wat de dwaze maagden zijn, hoe God verschijnt, en de mysteries van Gods namen, Zijn incarnaties en Zijn oordeelswerk in de laatste dagen. Ten slotte begrepen we dat God in drie fasen werk uitvoert om de mensheid te redden, in het Tijdperk van de Wet, het Tijdperk van de Genade en het Tijdperk van het Koninkrijk. Alleen deze drie fasen van het werk kunnen de mens totaal redden van de macht van Satan. We zagen dat Jehova God, de Heer Jezus en Almachtige God allemaal één God zijn. We erkenden Almachtige God als de teruggekeerde Heer Jezus en accepteerden Hem. Eindelijk hebben wij de Heer verwelkomd. Dank zij Almachtige God.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Willen jij en je familie de stress in het leven oplossen? Klik op de knop en leer Gods woord om de manier te vinden om met stress om te gaan.

Gerelateerde inhoud

Een ander soort redding

Vroeger was ik een gewone gelovige in de charismatische christelijke kerk en sinds ik in de Heer ging geloven, heb ik geen enkele dienst gemist. Vooral omdat ik wist dat de laatste dagen aangebroken waren en de profetieën in de Bijbel over de terugkeer van de Heer eigenlijk al vervuld waren. De Heer zou spoedig terugkeren, dus woonde ik diensten nog enthousiaster bij om de kans niet te missen om de Heer te ontmoeten, want ik keek reikhalzend uit naar Zijn terugkeer.

Verenigd met de Heer

De Heer zei eens: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Joh. 10:27). We kunnen erachter komen of Almachtige God de wedergekeerde Heer is door samen naar De Kerk van Almachtige God te gaan en het te onderzoeken, nietwaar?”

Zijn leden van de geestelijkheid door God benoemd? (deel 2)

Door het woord van Almachtige God met mijn broeders en zusters te communiceren, verwierf ik onderscheidingsvermogen met betrekking tot het foutieve idee dat ‘priesters, bisschoppen en de paus door God zijn benoemd’. Later, na een periode van studie van de woorden van Almachtige God, werd ik ervan overtuigd dat Almachtige God de wedergekeerde Heer Jezus was. Ik dankte God ervoor dat Hij me niet had verlaten waardoor me het geluk ten deel was gevallen persoonlijk de woorden die door God in de laatste dagen zijn uitgevaardigd te lezen en de voetstappen van het Lam bij te houden. God zij dank voor Zijn redding!

Neem contact op via Messenger