De weg naar zuivering

20 september 2020

Door Allie, Verenigde Staten

Ik ben gedoopt in naam van de Heer Jezus in 1990 en in 1998 werd ik medewerkster in de kerk. Dankzij het werk en de leiding van de Heilige Geest, had ik een onuitputtelijke energie om voor de Heer te werken en mijn inspiratie voor preken droogde nooit op. Ik steunde vaak broeders en zusters die zich zwak of negatief voelden en ik bleef geduldig en tolerant als hun ongelovige familie onaardig tegen me was. Ik voelde dat ik veel veranderd was sinds ik christen was geworden. Maar vanaf 2010 voelde ik de leiding van de Heer niet meer en ik had niet meer zoveel energie voor mijn werk. Ik preekte altijd over dezelfde dingen zonder nieuwe verlichting. Als mijn man of dochter iets deed wat me niet beviel, verloor ik onwillekeurig mijn geduld en berispte hen. Ik wist dat dat niet de wil van de Heer was en ik bad, beleed en had berouw, maar toch bleef ik zondigen en was ik ongeduldig en intolerant. Daardoor voelde ik me ellendig. Ik las ijverig de Bijbel, vastte en bad om te ontsnappen aan dat leven van zondigen en belijden. Ik zocht dominees om me te helpen om dit te onderzoeken, maar ze konden me niet helpen.

In 2017 werkte en preekte ik nog steeds overal, maar ik had een gevoel van leegte en onbehagen omdat ik altijd in zonde leefde, en dat gevoel werd sterker. Op een dag vroeg mijn man me: “Je lijkt de laatste tijd erg terneergeslagen. Is er iets?” In antwoord op zijn vraag vertelde ik hem over mijn zorgen, en zei: “Ik heb nagedacht. Ik ben al die jaren al een gelovige en predikant. Waarom kan ik niet ophouden met in zonde leven? Ik voel de aanwezigheid van de Heer niet. Het is alsof Hij me heeft verlaten. Ik geloof al jaren in de Heer en heb veel in de Bijbel gelezen en geluisterd naar de weg van de Heer. Ik neem me vaak voor om mijn kruis te dragen en mezelf te overwinnen, maar ik ben altijd geboeid door zonde. Ik lieg voor mijn eigen gewin en aanzien, en kan ‘Geen leugen komt over hun lippen’ (Openbaring 14:5) niet bereiken. Ik weet dat de Heer de problemen en louteringen die ik doormaak toestaat maar onwillekeurig verwijt ik het Hem en begrijp ik Hem verkeerd. Ik kan me niet opgewekt onderwerpen. Als ik zo in zonde blijf leven, vrees ik dat ik niet Zijn koninkrijk zal binnengaan als de Heer komt.”

Hij antwoordde: “Hoe kun je dat denken? Heb vertrouwen. Je bent predikant. Dat zeg je toch altijd? We leven wel in zonde en zijn er niet aan ontsnapt, maar in de Bijbel staat: ‘Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered’ (Romeinen 10:9-10) en ‘Want er staat: “Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered”’ (Romeinen 10:13). We leven in zonde en zijn er niet vrij van maar onze zonden zijn vergeven. We zijn gerechtvaardigd en gered door het geloof. Zolang we diensten bijwonen, de Bijbel lezen, ons kruis dragen en de Heer volgen, zullen we het hemelse koninkrijk binnengaan en gezegend zijn.” Ik zei: “Dat dacht ik ook altijd, maar laatst las ik in 1 Petrus 1:16: ‘Jullie moeten dus heilig zijn, want ik ben heilig.’ en Hebreeën 12:14: ‘Want zonder heiliging zal niemand de Heer zien.’ We zijn gered, maar we zondigen en belijden voortdurend. We hebben geen heiligheid bereikt. Ik maak me zorgen. Kunnen we in deze toestand binnengaan in het hemelse koninkrijk?”

Toen hij had geluisterd, gaf hij me gelijk. Hij zei dat de kerk een zekere dominee Chen uit Hongkong had uitgenodigd en stelde voor dat ik hem ernaar zou vragen. Ik vond dat ik hier duidelijkheid over moest hebben en niet nonchalant mocht zijn in mijn geloof, want dan zou ik mezelf en mijn broeders en zusters schade toebrengen. Later zocht ik dominee Chen online op en op de pagina die verscheen zag ik de website Evangelie van de komst van het Koninkrijk. Ik ging naar die site en zag woorden die mijn aandacht trokken. “De mens ontving veel genade, zoals de vrede en het geluk van het vlees, het geloof van een lid dat zegen bracht aan een hele familie, de genezing van ziekte, enzovoort. De rest bestond uit de goede daden van de mens en zijn goddelijke verschijning. Als de mens zo kon leven, werd hij beschouwd als een aanvaardbare gelovige. Alleen dit soort gelovigen kan na de dood de hemel binnengaan, wat betekent dat ze gered zijn. Maar tijdens hun leven hebben deze mensen de weg van het leven absoluut niet begrepen. Alles wat ze deden, was zondigen om vervolgens hun zonden te belijden. Dit gebeurde in een constante cyclus zonder dat er een pad was voor het veranderen van hun gezindheid. Dit was de toestand van de mens in het Tijdperk van Genade. Heeft de mens volledige redding ontvangen? Nee! Daarom bleef na beëindiging van die werkfase het werk van het oordeel en tuchtiging over. Deze fase is bedoeld om de mens te zuiveren door middel van het woord en hem daarmee op een weg te leiden die hij volgen kan. Deze fase zou niet vruchtbaar en zinvol zijn als het verder ging met het uitdrijven van demonen, want de mens zou niet worden bevrijd van zijn zondige natuur en zou blijven stilstaan bij de vergeving van de zonde. Door het zondoffer zijn de zonden van de mens vergeven, want het werk van de kruisiging is reeds beëindigd en God heeft gezegevierd over Satan. Maar omdat de verdorven gezindheid van de mens nog steeds in hem is, kan de mens nog steeds zondigen en tegen God in opstand komen, en heeft God de mensheid niet gewonnen. Daarom gebruikt God in deze werkfase het woord om de verdorven gezindheid van de mens bloot te leggen, waardoor hij praktiseert in overeenstemming met het juiste pad. Deze fase heeft meer betekenis dan de vorige en is eveneens vruchtbaarder, want nu is het het woord dat het leven van de mens rechtstreeks voedt en dat het mogelijk maakt dat de gezindheid van de mens volledig wordt vernieuwd. Het is een veel grondigere werkfase” (‘Het mysterie van de vleeswording (4)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Ik was zo opgetogen toen ik dit las. Het beschreef perfect onze toestand als gelovigen, en hoewel ik het niet helemaal begreep gaf het me toch hoop. Ik dacht dat ik hier de weg kon vinden om gereinigd en getransformeerd te worden. Ik dankte God vanuit de grond van mijn hart dat Hij mijn gebeden had verhoord. Terwijl ik verder las, voelde ik dat het allemaal prachtig was geschreven, en dat mijn verdroogde geest werd bewaterd en gehoed. Ik vroeg me af of deze mensen mijn verwarring konden verhelpen. Op de site stond: “Als u vragen heeft, laat dan hier een boodschap achter.” En dus stuurde ik ze zonder aarzeling een berichtje met mijn telefoonnummer en e-mailadres.

Ik vertelde het mijn man en hij zei dat hij ook geïnteresseerd was. Leden van De Kerk van Almachtige God namen de volgende dag contact op. We chatten die middag online en ik vertelde wat me in verwarring bracht. “We zijn altijd uitgegaan van dit vers in Romeinen waarin staat: ‘Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered’ (Romeinen 10:9). We denken dat onze zonden zijn vergeven door de Heer Jezus, zodat we zijn gered en bij Zijn terugkeer het hemelse koninkrijk zullen binnengaan. Maar we leven nog steeds in zonde. We kunnen ons niet aan de lessen van de Heer houden of aan de zonde ontsnappen. In de Bijbel staat dat we zonder heiligheid de Heer niet kunnen zien. Ik begrijp het niet: kan iemand als ik die voortdurend zondigt, binnengaan in het koninkrijk? Op de website van De Kerk van Almachtige God staat dat God het werk van het oordeel en de tuchtiging in de laatste dagen doet. Heeft dat te maken met ontsnappen aan een zondige natuur en binnengaan in het koninkrijk?”

Broeder Chen deelde deze communicatie met ons: “Om dit te begrijpen moeten we eerst weten wat ‘gered worden’ is. Laat in het Tijdperk van de Wet waren de mensen van God vervreemd en vreesden ze Hem niet meer. Omdat niemand zich aan de wet hield en ze steeds meer zondigden, liepen ze allemaal gevaar om te worden veroordeeld en gedood. God werd persoonlijk vlees en werd gekruisigd als zondoffer voor de mensheid om de mensen te redden van de dood onder de wet. Hij verloste de hele mensheid van de zonde, zodat als we bidden in naam van de Heer Jezus, belijden en Hem berouw tonen, onze zonden worden vergeven. Dan kunnen we Gods genade en zegeningen genieten zonder te worden veroordeeld door de wet. Dat is de ware betekenis van ‘gered worden’ in het Tijdperk van Genade.” “Dat betekent alleen dat onze zonden zijn vergeven zodat we niet worden veroordeeld en gedood onder de wet, en God die zonden niet meer ziet. Maar het betekent niet dat we niet zondig zijn, dat we niet meer zondigen of ons verzetten tegen God. Gered worden betekent niet dat we niet verdorven zijn of dat we zijn gereinigd, laat staan dat we geschikt zijn om Gods koninkrijk binnen te gaan. Om te worden gereinigd, moeten we Gods werk van het oordeel in de laatste dagen aanvaarden.”

Ik begreep uit broeder Chens communicatie dat ‘gered worden’ in Romeinen betekent dat je de redding van de Heer Jezus aanvaardt en niet langer wordt veroordeeld en gedood onder de wet, maar dat het niet betekent dat je wordt gezuiverd. Ik voelde dat hierin waarheid te vinden was.

Broeder Chen las ons toen enkele passages uit de woorden van Almachtige God voor. “Jezus’ werk was in die tijd het werk om heel de mensheid te verlossen. De zonden van allen die in Hem geloofden, werden vergeven; Hij zou je verlossen zolang je maar in Hem geloofde. Als je in Hem geloofde, was je geen zondaar meer, dan zou je van je zonden worden verlost. Dit was de betekenis van gered zijn en dat je door geloof gerechtvaardigd was. Toch bleef er in de gelovigen datgene achter wat opstandig was en zich tegen God verzette en nog steeds beetje bij beetje weggenomen moest worden. Redding betekende niet dat de mens volledig door Jezus was gewonnen, maar dat de mens niet langer van de zonde was, dat zijn zonden hem vergeven waren. Op voorwaarde dat je geloofde, zou je nooit meer van de zonde zijn” (‘De visie van Gods werk (2)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “De mens werd genezen van ziekte en zijn zonden werden hem vergeven, maar het werk moest nog worden verricht om de mens vrij te maken van de verdorven satanische gezindheid binnenin hem. Alleen vanwege zijn geloof werd de mens gered en werden zijn zonden hem vergeven, maar de zondige natuur van de mens was niet weggevaagd en bleef nog steeds in hem. De zonden van de mens werden vergeven door bemiddeling van de vleesgeworden God, maar dit wil niet zeggen dat de mens geen zonde meer in zich heeft. De zonden van de mens konden door het zondoffer worden vergeven, maar voor het probleem hoe de mens dan niet meer tot zonde kan worden gebracht, en hoe zijn zondige natuur volledig kan worden weggevaagd en getransformeerd, voor dat probleem heeft hij geen oplossing. De zonden van de mens werden vergeven en dit is het gevolg van het werk van Gods kruisiging, maar de mens bleef leven in de verdorven satanische gezindheid van weleer. Dit is de reden dat de mens volledig moet worden gered van zijn verdorven satanische gezindheid, zodat zijn zondige natuur volledig kan worden weggevaagd en niet meer zal opkomen, waardoor de gezindheid van de mens kan worden getransformeerd. Hiertoe moet de mens het pad naar groei in het leven, de weg van leven en de weg naar verandering van gezindheid begrijpen. Bovendien moet de mens handelen in overeenstemming met dit pad, zodat zijn gezindheid geleidelijk kan veranderen en hij kan leven in het schijnende licht, zodat al wat hij doet in overeenstemming is met de wil van God, zodat hij zijn verdorven satanische gezindheid kan uitbannen en hij kan losbreken van Satans duistere invloed en volledig van de zonde zal loskomen. Alleen dan zal de mens volledige redding ontvangen” (‘Het mysterie van de vleeswording (4)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens. Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid. Om de mens volledig van de invloed van Satan te redden, was het niet alleen vereist dat Jezus de zonden van de mensheid als zondoffer op Zich nam, maar ook dat God nog belangrijker werk uitvoerde om de mens volledig te ontdoen van zijn gezindheid die door Satan was verdorven. Daarom keerde God nadat de zonden van de mensen waren vergeven terug in het vlees om de mens naar een nieuw tijdperk te leiden. Hij begon het werk van tuchtiging en oordeel, waardoor de mens in een hogere sfeer terechtkwam. Iedereen die zich aan Zijn heerschappij onderwerpt, zal een hogere waarheid genieten en een rijkere zegen ontvangen. Ze zullen echt in het licht leven en de waarheid, de weg en het leven verkrijgen” (‘Voorwoord’ tot ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Toen communiceerde broeder Chen dit met ons: “Gods woorden zijn duidelijk over de reden voor Zijn werk van het oordeel in de laatste dagen. De Heer Jezus deed alleen het verlossingswerk in het Tijdperk van Genade, en hoewel Hij onze zonden vergaf, is onze zondige natuur echt diep geworteld en we hebben nog steeds een satanische gezindheid. We liegen en bedriegen voor ons eigen gewin, we zijn jaloers en rancuneus, we volgen wereldlijke trends, zijn inhalig en genieten van onrechtvaardigheid. Als onze satanische natuur niet wordt verholpen, kunnen we elk moment zondigen en God weerstaan. De Heer Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig’ (Johannes 8:34-35). God is heilig en Zijn rechtvaardige gezindheid duldt geen belediging. Hoe kan Hij mensen die voortdurend zondigen en Hem weerstaan toelaten in Zijn koninkrijk? En dus is God opnieuw vlees geworden in de laatste dagen om de mensheid volledig te redden. Hij drukt waarheden uit om over de mens te oordelen en hem te zuiveren op grond van het verlossingswerk zodat wij mensen volledig kunnen worden bevrijd van zonde, worden gereinigd en binnengaan in Gods koninkrijk. Hiermee worden de profetieën van de Heer Jezus vervuld: ‘Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid’ (Johannes 16:12-13).” “‘Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen’ (Johannes 12:48). En in 1 Petrus staat: ‘Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God’ (1 Petrus 4:17).” “Als we alleen vasthouden aan het verlossingswerk van het Tijdperk van Genade zonder Gods oordeel in de laatste dagen te aanvaarden, kan de oorsprong van onze zondigheid nooit worden verholpen. Alleen door het oordeelswerk van Almachtige God in de laatste dagen te aanvaarden kunnen we gezuiverd worden van verdorvenheid en Gods koninkrijk binnengaan.”

Bij het horen van de communicatie van broeder Chen, ontstond er vreugde in mijn hart. Geen wonder dat ik onwillekeurig zondigde, hoe ik ook bad, de Bijbel las of probeerde me te beheersen. Het kwam doordat mijn zondigheid niet was vernietigd. Ik had Gods werk van het oordeel in de laatste dagen niet ervaren. Hoe kan Gods oordeelswerk mensen zuiveren, transformeren, en volledig redden? Dat vroeg ik hem heel geestdriftig.

Hij las ons nog een passage uit de woorden van Almachtige God voor: Almachtige God zegt: “In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig overtuigd worden om zich aan God te onderwerpen, en daarenboven ware kennis van God vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God” (‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Toen ging broeder Chen verder met zijn communicatie. “In de laatste dagen drukt God vooral waarheden uit om over mensen te oordelen en ze te reinigen. Almachtige God heeft alle waarheden uitgedrukt om de mensheid te zuiveren en volledig te redden, onthulde de mysteries van Zijn plan om de mensheid te redden, en openbaarde de oorsprong van slechtheid en duisternis in de wereld, hoe Satan de mens verderft en hoe God de mens redt, de waarheid van Satans verdorvenheid van de mens, de satanische natuur van mensen van zondigen en God weerstaan en hun verschillende satanische gezindheden, hoe mensen worden gereinigd door het oordeel en de tuchtiging, beproevingen en loutering van Gods woorden, en nog meer. Als we enkele jaren het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden hebben ondergaan, voelen we dat Gods woorden die over de mensheid oordelen en haar ontmaskeren als een vlijmscherp zwaard zijn, en onze opstandigheid, verdorvenheid en verkeerde motieven onthullen, en ons laten zien hoe grondig we zijn verdorven door Satan. We zijn vol satanische gezindheden zoals arrogantie, bedrieglijkheid, wreedheid, boosaardigheid en hatelijkheid, zonder enige menselijke gelijkenis. Zelfs als we offers brengen in ons geloof, doen we dat om te worden gezegend en in het hemelse koninkrijk binnen te gaan. We doen het om te onderhandelen met God om Zijn genade en zegeningen te krijgen. We doen het niet om Hem te gehoorzamen en te behagen. Als ons een ramp overkomt of we een ander probleem meemaken, geven we God de schuld en onderwerpen we ons niet echt aan Hem. Als we wat kaliber, talenten of prestaties in onze plicht hebben, pronken we ermee, zodat anderen tegen ons opkijken en we berispen mensen zelfs hooghartig. Als Gods werk en woorden niet overeenstemmen met onze noties, oordelen we over God en weerstaan we Hem. We vrezen God niet. Als we worden ontmaskerd door Gods woorden en de feiten, schamen we ons, alsof we ons nergens kunnen verbergen. Dan hebben we echt berouw, haten onszelf en willen niet langer leven volgens onze verdorven, satanische gezindheden. We krijgen ook inzicht in Gods rechtvaardige gezindheid en onze eerbied voor Hem groeit. We willen Gods oordeel en tuchtiging aanvaarden en ons eraan onderwerpen en de waarheid praktiseren om verdorvenheden kwijt te raken. Onze levensgezindheden beginnen geleidelijk te veranderen. Dat wordt allemaal bereikt door Gods oordeel in de laatste dagen te ervaren.”

Zijn communicatie ontroerde me. Ik zag hoe belangrijk Gods werk van het oordeel in de laatste dagen is, hoe Hij waarheden uitdrukt om op heel praktische manieren over de mens te oordelen en hem te ontmaskeren. Het dient allemaal om ons te reinigen en volledig te redden. Onze verdorven gezindheid zal nooit worden gereinigd zonder Gods werk van het oordeel in de laatste dagen te ervaren en zo zullen we volkomen ongeschikt zijn voor Gods koninkrijk. Na enkele dagen communicatie was ik er zeker van dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is en dat Zijn woorden zijn wat de Heilige Geest tegen de kerken zegt. Ik aanvaardde zonder aarzeling het werk van de laatste dagen van Almachtige God. Al die jaren als gelovige zat ik gevangen in een leven van zonde, maar nu heb ik eindelijk de weg naar zuivering en volledige redding gevonden. Dank Almachtige God.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Geloof hechten aan geruchten betekent Gods redding van de laatste dagen verliezen

De farizeeën verspreidden onwaarheden en lasterden God en we kunnen allemaal raden hoe het met hen afliep. Maar hoe zit het met die Joden die deze leugens en laster als waarheid aannamen – liep het niet even tragisch met hen af? Ze kregen een ongekende nationale vernietiging te verduren en de Joden werden naar de vier windstreken verstrooid. Tweeduizend jaar lang hadden ze geen thuis om naar terug te keren. Zijn dit niet de gevolgen van het als waarheid aannemen van de leugens van de farizeeën en van het zich verzetten tegen God?

Waarom veroordeelt en weerstaat de religieuze wereld Gods nieuwe werk altijd zo verwoed?

Er zijn twee fundamentele redenen waarom de religieuze leiders de rol van verzet tegen God kunnen spelen en vijanden van God kunnen worden. De eerste reden berust op het feit dat deze mensen geen kennis van het werk van de Heilige Geest hebben, noch kennis van de principes van Gods werk. Ze vertrouwen altijd op hun beperkte kennis van de Bijbel, theologische theorieën en menselijke opvattingen en voorstellingen en beperken daarmee Gods werk dat altijd nieuw en nooit oud is. De tweede reden is dat, omdat de mensheid zo diep verdorven is door Satan, haar natuur arrogant en verwaand is, ze de waarheid veracht en haat, en ze vooral status waardeert. Samen hebben deze twee redenen tot de tragedie van de mensheid geleid, de tragedie waarbij ze door de geschiedenis heen de ware weg telkens weer verzaakt en veroordeelt.

Neem contact op via Messenger