Meldingen op YouTube hebben me herenigd met de Heer

03 december 2019

Door Li Lan, Zuid-Korea

In het leven kunnen toevallige gebeurtenissen soms onvoorziene gevolgen hebben. Een paar maanden geleden is mij iets onverwachts en geweldigs overkomen: meldingen op YouTube hebben me herenigd met de Heer.

Op een ochtend in juni werd ik vroeg wakker en begon ik rustig door de bijbel te bladeren die ik altijd vlak bij mijn kussen heb liggen, en ik las wat de Heer Jezus zei toen Hij de farizeeën berispte: “‘Mijn huis moet een huis van gebed zijn,’ maar jullie maken er een rovershol van!” (Matteüs 21:13). Ik kon het niet laten om me zorgen te maken toen ik dit las, omdat de situatie bij mij in de kerk precies zo was geworden als die in de tempel tegen het einde van het Tijdperk van de Wet: bij mij in de kerk predikten de pastors en ouderlingen vaak voor ons dat gelovigen elkaar moesten liefhebben, maar zelf accepteerden ze kleine geldbedragen wanneer ze voor leden van hun congregatie baden, en soms bepaalde de hoogte van het bedrag hoe lang ze voor de schenker baden. De kerk werd geacht een plek te zijn waar mensen God aanbaden, maar nu was het gewoon een plek geworden waar gelovigen trouwden. Met de dag werd het aantal werkelijk trouw gelovigen steeds kleiner en de pastors en ouderlingen staken niet veel energie in hun preken of in onderzoeken hoe ze het beste de kudde van de Heer konden hoeden, maar beleefden in plaats daarvan heel veel plezier aan het uitvoeren van trouwceremonies. Ik kon het niet laten om te denken: de pastors en ouderlingen zijn afgedwaald van de weg van de Heer en de kerk is nu niet anders dan de buitenwereld. Het is een dievenhol geworden, net als de tempel aan het eind van het Tijdperk van de Wet. Zal de Heer bij Zijn terugkomst nog wel verschijnen in zo’n kerk?

“Piep piep piep …” Een weksignaal doorbrak mijn gedachten. Ik pakte mijn telefoon en zette het signaal uit, en bij toeval viel mijn oog op een van YouTube afkomstige melding op mijn telefoon. Mijn oog viel op de vaag bekende woorden ‘De Kerk van Almachtige God’, ik had het idee dat ik die al eens eerder had gezien, maar ik kon op dat moment niet bedenken waar dan. Ik was in verwarring en dacht bij mezelf: ik heb me nooit geabonneerd op YouTube-filmpjes van De Kerk van Almachtige God, dus waarom sturen ze van YouTube dan een melding over deze kerk? Ineens schoot me te binnen dat een vriend me zo’n maand geleden had meegenomen naar De Kerk van Almachtige God om naar een van hun preken te luisteren. Die preek was fris en verhelderend, in overeenstemming met de Bijbel, en het klonk me zeer verfrissend in de oren. Ik was van plan geweest om me er verder in te verdiepen, maar mijn vriend had tegen me gezegd dat De Kerk van Almachtige God getuigde dat de Heer al was teruggekomen als de vleesgeworden Almachtige God en dat Hij een nieuwe fase van het werk in de laatste dagen aan het uitvoeren was en vele waarheden uitte. Mijn vriend vertelde me ook dat gelovigen in De Kerk van Almachtige God allemaal de woorden zoals geuit door Almachtige God lazen en niet de Bijbel, en dus dacht ik: de pastors en ouderlingen zeggen vaak tijdens onze bijeenkomsten dat de woorden van God allemaal in de Bijbel staan, en dat er buiten de Bijbel onmogelijk woorden of werken van God kunnen zijn. Bovendien hebben gelovigen door de eeuwen heen allemaal in de Heer geloofd via de Bijbel; in de Heer geloven is geloof hechten aan de Bijbel, dus hoe kan iemand dan van de Bijbel afwijken en toch nog in de Heer geloven? Mijn vriend had me uitgenodigd om naar meer preken in De Kerk van Almachtige God te komen luisteren, maar ik zei altijd nee. Toen ik naar die melding op mijn telefoon keek, vroeg ik me af: ik heb me nooit geabonneerd op hun video’s, en toch krijg ik een melding over De Kerk van Almachtige God. Heeft de Heer dat misschien geregeld? Maar omdat ik vasthield aan mijn opvattingen, maakte ik de link niet open om naar de video van De Kerk van Almachtige God te kijken.

Tot mijn verrassing kreeg ik toch nog dagen daarna vaak meldingen van YouTube met aanbevelingen voor nieuwe films en video’s met hymnen die door De Kerk van Almachtige God op YouTube waren gezet. Ik dacht bij mezelf: zou het echt zo zijn dat de Heer mij leidt? Is het de wil van de Heer dat ik naar de video’s van De Kerk van Almachtige God kijk? En dus zei ik een gebed tot God: “Lieve God, waarom krijg ik meldingen van De Kerk van Almachtige God op mijn telefoon? Zij getuigen dat u al bent teruggekeerd, maar is dat echt waar? Moet ik naar deze video’s kijken? Geef mij alstublieft leiding, Heer.” Naderhand dacht ik aan de woorden van de Heer Jezus: “Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel” (Matteüs 5:3). Ja, dacht ik, de komst van de Heer is heel belangrijk. Nu ik het nieuws heb vernomen dat de Heer is teruggekomen, hoor ik met een open geest te zoeken, in ernst te onderzoeken, wijs te zijn in mijn onderscheidingsvermogen en te zien of Almachtige God waarlijk de teruggekomen Heer Jezus is of niet. Als ik dit niet zoek of onderzoek en het is toevallig zo dat de Heer werkelijk is teruggekomen, heb ik dan niet mijn kans laten lopen om te worden herenigd met de Heer? Toen ik dit bedacht, besloot ik naar de video’s van De Kerk van Almachtige God te kijken. Dank zij de Heer! Als ik daar niet naar had gekeken, had ik het nooit geweten. Pas toen ik de video’s bekeek, ontdekte ik dat het YouTube-kanaal van De Kerk van Almachtige God alles heeft wat een mens maar kan wensen, en dat ook nog eens in ruime mate! Er staan video’s over het evangelie op, optredens van koren, muziekvideo’s, hymnen, enzovoort. Al die verschillende liederen en evangelie-video’s trokken meteen mijn aandacht, en ik voelde me met name diep geroerd door de muziekvideo van de hymne ‘Mijn dierbare, wacht op me alstublieft’. Toen ik die bekeek, moest ik onwillekeurig denken aan mijn eigen ervaringen in de afgelopen paar jaar dat ik vanwege de troosteloosheid in mijn eigen kerk overal op zoek was naar een kerk met het werk van de Heilige Geest. Hoe meer video’s ik bekeek, hoe meer ik er wilde bekijken. Ik voelde me ongelooflijk gesteund en wilde nog liever De Kerk van Almachtige God begrijpen en onderzoeken.

Op een dag keek ik naar een geweldige videoclip die ‘Wat is de relatie tussen God en de Bijbel?’ heette, die ontleend was aan de evangelie-film ‘Wie is mijn Heer’. Een bepaalde passage uit de woorden van Almachtige God in deze video maakte diepe indruk op mij: “Ze geloven alleen in mijn bestaan binnen de reikwijdte van de Bijbel. Voor hen ben ik hetzelfde als de Bijbel; zonder de Bijbel ben ik er niet en zonder mij is er geen Bijbel. Ze besteden geen aandacht aan mijn bestaan of daden, maar in plaats daarvan besteden ze extreme en speciale aandacht aan elk afzonderlijk woord van de Schrift en velen van hen geloven zelfs dat ik niets dat ik zou willen doen zou moeten doen, tenzij het door de Schrift is voorzegd. Ze hechten teveel waarde aan de Schrift. Je zou kunnen zeggen dat ze woorden en uitdrukkingen als te belangrijk zien en gaan zelfs zo ver dat ze verzen uit de Bijbel gebruiken om elk woord dat ik zeg af te wegen en om mij te veroordelen. Wat zij zoeken is niet de weg van verenigbaarheid met mij, of de weg van verenigbaarheid met de waarheid, maar de weg van verenigbaarheid met de woorden van de Bijbel en zij geloven dat alles wat niet overeenkomt met de Bijbel, zonder uitzondering, niet mijn werk is. Zijn zulke mensen niet de plichtsgetrouwe afstammelingen van de farizeeën? De Joodse farizeeën gebruikten de wet van Mozes om Jezus te veroordelen. Ze zochten niet naar verenigbaarheid met de Jezus van die tijd, maar volgden ijverig de wet naar de letter en gingen zelfs zo ver dat ze uiteindelijk de onschuldige Jezus aan het kruis nagelden, nadat ze Hem ervan beschuldigden dat Hij de Oudtestamentische wet niet naleefde en dat Hij de Messias niet was. Wat was hun essentie? Was het niet, dat ze niet zochten naar de weg van verenigbaarheid met de waarheid? Ze waren geobsedeerd door elk woord van de Schrift, terwijl ze geen aandacht schonken aan mijn wil en de stappen en methoden van mijn werk. Het waren geen mensen die de waarheid zochten, maar mensen die zich stevig aan woorden vastklampten; het waren geen mensen die in God geloofden, maar mensen die in de Bijbel geloofden. In wezen waren zij waakhonden van de Bijbel” (‘Je zou de weg van verenigbaarheid met Christus moeten zoeken’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). De woorden van Almachtige God openbaarden volmaakt helder onze houding tegenover de Bijbel. In mijn hart beschouwde ik de Bijbel inderdaad als iets wat boven al het andere verheven is; ik geloofde dat de woorden van de Heer allemaal binnen de Bijbel besloten lagen en dat de Bijbel daarom de Heer vertegenwoordigde, dat geloof in de Heer hebben geloof in de Bijbel betekende, en dat afwijken van de Bijbel betekende dat je onmogelijk in de Heer kon geloven. Er was alleen één ding dat ik niet begreep: de Bijbel is een getuigenis voor de Heer, ze vormt de basis van ons geloof, wij christenen hebben tweeduizend jaar lang ons geloof in de Heer op de Bijbel gebaseerd, en niemand heeft ooit de Bijbel gescheiden van het geloof in de Heer; waarom stond er dan in de woorden van Almachtige God dat de Bijbel niet gelijk te stellen valt aan God? Wat betekende dit?

Ik bleef naar de video kijken en vervolgens communiceerde een broeder van De Kerk van Almachtige God met de woorden: “Laat ons samen nadenken: Wat betekent in God geloven? Wat betekent in de Bijbel geloven? Hoe verhoudt de Heer zich tot de Bijbel? Wat was er eerst, de Bijbel of de Heer? Dus wie verricht het reddingswerk? Kan de Bijbel het werk van de Heer verrichten? Kan de Bijbel de Heer vertegenwoordigen? Als mensen blindelings in de Bijbel geloven, betekent dit dan dat ze God vereren? Staat je houden aan de Bijbel gelijk aan het woord van God naleven? Staat je houden aan de Bijbel absoluut gelijk aan het volgen van de weg van de Heer? Dus als mensen menen dat de Bijbel almachtig is, betekent dit dan dat zij de Heer verheerlijken, dat zij de Heer eerbiedigen en gehoorzamen? […] Al duizenden jaren vereren mensen de Bijbel alsof dat de Heer is. Sommigen stellen de Bijbel zelfs op de plaats van de Heer en Zijn werk, maar niemand kent de Heer werkelijk en gehoorzaamt Hem. De farizeeën hielden de Bijbel aan, toch nagelden ze de Heer Jezus aan het kruis. Wat was de vraag? Is de Bijbel begrijpen hetzelfde als God kennen? Is de Bijbel aanhouden hetzelfde als de weg van de Heer volgen? De farizeeën waren experts in bijbelverklaring, maar ze kenden God niet. Ze nagelden de Heer Jezus, die het verlossingswerk verrichtte en de waarheid uitdrukte, aan het kruis. Zijn we dat nu echt vergeten? Wat betekent het precies om God echt te kennen? Als je gewoon in staat bent om de Bijbel te interpreteren en de Bijbelse kennis te begrijpen, is dat dan hetzelfde als God kennen? Als dat zo zou zijn, waarom zouden de farizeeën dan de Heer Jezus veroordelen en zich tegen hem kanten terwijl ze de Bijbel interpreteerden? Of iemand God waarachtig kent en gehoorzaamt hangt af van de vraag of hij of zij de vleesgeworden Christus erkent en gehoorzaamt.”

Terwijl ik nadacht over de vragen van de broeder, beantwoordde ik ze zelf in mijn hart: natuurlijk kwam de Heer eerst en toen de Bijbel, en de Bijbel kan niet het werk verrichten van het redden van de mensheid. De Bijbel is de Bijbel, en de Heer is de Heer. Ik heb altijd geloofd dat de Bijbel de Heer vertegenwoordigde, dus heb ik de Bijbel dan niet als iets beschouwd dat boven de Heer verheven was? Terwijl ik daarover nadacht, bedacht ik ineens met een schok: de Heer is de Heer en de Bijbel is de Bijbel, heb ik dan wel mijn geloof beoefend in overeenstemming met de wil van de Heer door te volgen wat de pastors en ouderlingen zeggen, de Bijbel te verheerlijken en de Bijbel te beschouwen als iets wat boven al het andere verheven is? Maar toen bedacht ik: hoe kan geloof in de Heer werkelijk geloof in de Heer worden genoemd als je afwijkt van de Bijbel? Kan het verkeerd zijn dat wij ons in ons geloof in de Heer aan de Bijbel hebben vastgeklampt? Toen schoten me de door de Heer Jezus uitgesproken woorden te binnen: “Onderzoek de Schriften, want jullie denken daarin eeuwig leven te hebben, en ze getuigen ook van mij. En toch willen jullie niet tot mij komen om het leven te verkrijgen” (Johannes 5:39-40). Ik dacht over deze woorden na en besefte toen dat de Bijbel gewoon een getuigenis was voor God, en dat als je de goedkeuring van de Heer en het leven wilde verwerven je de Heer moest zoeken. Ik dacht: het lijkt erop dat de Bijbel niet echt de Heer kan vertegenwoordigen. Die Ene die ons in ons leven voorziet, is de Heer, niet de Bijbel, en geloof in de Bijbel betekent niet dat je geloof in de Heer hebt of dat je de Heer volgt. Als ik me maar blindelings aan de Bijbel blijf vastklampen en die blijf verheerlijken, en ik zoek Gods nieuwe werk niet en onderwerp me er niet aan, dan zal ik naar alle waarschijnlijkheid net zo eindigen als de farizeeën en God opnieuw aan het kruis nagelen! De woorden van Almachtige God zijn doortrokken van de waarheid en in staat mijn opvattingen en verbijstering te ontrafelen. Ik moet in ernst onderzoeken en zoeken zodat ik niet mijn kans misloop om de komst van de Heer te verwelkomen. Terwijl ik dat bedacht, besloot ik mijn vriend te vragen of hij me meenam naar De Kerk van Almachtige God zodat ik me daarin kon verdiepen.

Toen mijn vriend en ik aankwamen bij De Kerk van Almachtige God, ontvingen de broeders en zusters ons heel hartelijk, waarna zij geduldig met ons communiceerden. Ik vroeg: “Ik heb de laatste tijd een hoop opgestoken door naar films en video’s te kijken op de website van jullie kerk, en ik zie dat de woorden van Almachtige God vervuld zijn van waarheid, dat ze mijn problemen en verbijstering kunnen oplossen en mij in staat stellen de waarheid te begrijpen. Maar er is iets wat ik nog steeds niet begrijp. De pastors en ouderlingen zeggen vaak tegen ons dat Gods woorden allemaal in de Bijbel besloten liggen, dat de Bijbel het fundament van ons geloof in God is, en dat zij die in God geloven niet kunnen afwijken van de Bijbel. En toch getuigen jullie dat de Heer Jezus is teruggekomen als Almachtige God en dat Hij een nieuwe fase uitvoert van het werk in de laatste dagen en nieuwe woorden uitdrukt; wat is de betekenis van dit alles? Kunnen jullie alsjeblieft over deze kwestie met me communiceren?”

Zuster Zhou gaf mij antwoord op mijn vraag door een geweldige videoclip te laten zien die ‘Staan alle werken en woorden van God in de Bijbel?’ heette en ontleend was aan de film: ‘Wie is mijn Heer’. Degene die in de film preekte zei: “We weten allemaal de beide Testamenten van de Bijbel, zijn een weergave van twee fases van Gods werk. Wat betreft Gods woorden en werken, tijdens het Tijdperk van de Wet, en het Tijdperk van Genade, durft er iemand te zeggen dat de Bijbel alles vermeldt? Durft er iemand te zeggen dat alle woorden van God die werden overgebracht door profeten in het Tijdperk van de Wet en alle woorden van de Heer Jezus in het Tijdperk van Genade in de Bijbel staan? Jullie beseffen wel degelijk dat veel woorden van de Heer Jezus niet in de Bijbel beschreven staan. De woorden van de Heer Jezus in de Bijbel zijn slechts het topje van de ijsberg! Veel van de boeken der profeten uit het Tijdperk van de Wet staan ook niet in de Bijbel. Dit is algemeen erkend! Hoe kan je zeggen dat al Gods woorden en werken in de Bijbel staan? Spreekt dit niet alle feiten tegen? Zijn jullie in dit opzicht dan geen leugenaars? De Heer Jezus voorspelde dat Hij zou terugkeren. Hoe zouden de woorden van de wedergekeerde Heer Jezus al voortijdig in de Bijbel kunnen staan? We moeten hier heel duidelijk over zijn. De Bijbel is een weergave, van Gods werk in het verleden. Vele jaren nadat het Oude Testament werd geschreven, heeft de Heer Jezus het werk van verlossing verricht tijdens het Tijdperk van Genade. Vertel eens, zouden de woorden van de Heer Jezus automatisch opgeschreven worden? Gods woorden en werken moesten eerst verzameld worden voordat ze in de Bijbel konden verschijnen. In de laatste dagen is Almachtige God gekomen om te oordelen, beginnend in Gods huis, en heeft Hij waarheden verkondigd om de mensheid te redden. Konden deze waarheden automatisch in de Bijbel verschijnen? De Kerk van Almachtige God, verzamelt alle waarheden die Almachtige God verkondigt, in de Bijbel van het Tijdperk van het Koninkrijk ‘Het Woord verschijnt in het vlees’. Deze Bijbel van het Tijdperk van het Koninkrijk bevat uitsluitend de uitdrukking van God, zonder woorden van de mens. We zeggen: ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ is de eeuwige weg van het leven, gegeven door God in de laatste dagen. Het idee dat Gods woorden en werken allemaal in de Bijbel staan en dat ze nergens anders zullen verschijnen, is onwaar, absurd en volledig gebaseerd op de opvattingen en verbeelding van de mens.”

Nadat ik naar deze communicatie had geluisterd, kreeg ik het gevoel dat wat hij zei met de feiten overeenkwam: de Bijbel kan inderdaad een naslagwerk voor ons zijn in ons geloof in God, maar ze kan onmogelijk de Heer vertegenwoordigen, laat staan de woorden of het werk van de Heer. Ik wist dat ik de juiste benadering van de Bijbel moest kiezen en niet moest denken dat de Bijbel en de Heer een gelijkwaardige status hebben, en al helemaal moest ik Gods werk en woorden niet inperken tot binnen de bladzijden van de Bijbel. De Bijbel is niet meer dan een verslag van de twee eerdere fasen in het werk van God, en vermeldt het werk van God in het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade. Maar God is enorm groot en overvloedig, dus hoe kan dan dit ene boek, de Bijbel, alles over God bevatten? In het evangelie van Johannes staat: “Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden” (Johannes 21:25). Nu leek het of het werk en de woorden van de Heer Jezus niet allemaal in de Bijbel waren vastgelegd, en toch was ik meegegaan in de interpretaties die de pastors en ouderlingen uit de religieuze wereld hadden gegeven en had ik geloofd dat er geen werk of woorden van God waren anders dan degene die in de Bijbel staan; wat een blinde dwaas was ik geweest om me vast te klampen aan de opvattingen en voorstellingen van de mens! Deze positie was doodeenvoudig onhoudbaar!

Ik bleef naar de video kijken en degene die preekte las diverse passages uit de woorden van Almachtige God voor: “Wat er in de Bijbel is opgetekend, is beperkt; dat kan het gehele werk van God niet vertegenwoordigen. De vier evangeliën bestaan in totaal uit nog geen honderd hoofdstukken, waarin een beperkt aantal gebeurtenissen is geschreven, zoals Jezus die de vijgenboom vervloekt, Petrus die de Heer drie keer verloochent, Jezus die na Zijn kruisiging en opstanding aan de discipelen verschijnt, leringen over vasten, leringen over gebed, leringen over echtscheiding, de geboorte en het geslachtsregister van Jezus, Jezus’ aanstelling van de discipelen enzovoort. Mensen waarderen ze echter als schatten en beoordelen het werk van vandaag zelfs aan de hand ervan. Ze geloven zelfs dat al het werk dat Jezus in Zijn leven deed maar tot zover strekte, alsof God maar zoveel kon doen en verder niets. Is dit niet absurd?” (‘Het mysterie van de vleeswording (1)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “Destijds, in het Tijdperk van Genade, sprak Jezus alleen tot Zijn apostelen in een reeks preken waarin Hij besprak hoe je moet praktiseren, hoe je je moet verzamelen, hoe je in gebed kunt verzoeken, hoe je anderen moet bejegenen, enzovoorts. Het werk dat Hij uitvoerde was het werk van het Tijdperk van Genade, en Hij zette alleen uiteen hoe Zijn discipelen en volgelingen moesten praktiseren. Hij deed alleen het werk van het Tijdperk van Genade en geen enkel werk van de laatste dagen. […] In ieder tijdperk heeft het werk van God duidelijke grenzen. Hij voert alleen het werk van het lopende tijdperk uit, en nooit voert Hij het volgende stadium van het werk alvast uit. Alleen zo kan Zijn werk dat representatief is voor ieder tijdperk naar voren treden. Jezus had alleen over de tekenen van de laatste dagen gesproken, over hoe je geduld moet hebben en hoe je gered kunt worden, hoe je berouw moet tonen en moet biechten, en hoe je het kruis moet dragen en het lijden volhouden. Hij heeft nooit gesproken over hoe de mens in de laatste dagen binnen moet gaan of hoe hij ernaar moet streven om aan Gods wil te voldoen. Zou het als zodanig niet een blijk van misvatting zijn om in de Bijbel naar Gods werk van de laatste dagen te gaan zoeken? Wat kun je precies zien als je de Bijbel in je handen houdt? Al is men Bijbelverklaarder of een prediker, wie kan voorkennis hebben van het huidige werk?” (‘Hoe kan een mens die God in zijn opvattingen heeft afgebakend de openbaring van God ontvangen?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “Als je het werk van het Tijdperk van de Wet wilt zien en wilt zien hoe de Israëlieten Jehova’s weg volgden, dan moet je het Oude Testament lezen. Als je het werk van het Tijdperk van Genade wilt begrijpen, dan moet je het Nieuwe Testament lezen. Maar hoe zie je het werk van de laatste dagen? Je moet het leiderschap van de hedendaagse God aanvaarden en het werk van vandaag binnengaan. Want dit is het nieuwe werk en het is voorheen door niemand in de Bijbel opgeschreven. God is nu vleesgeworden en heeft andere uitverkorenen aangewezen in China. God werkt in deze mensen, Hij zet Zijn werk op aarde voort, gaat door waar Hij bij het werk van het Tijdperk van Genade was gebleven. Het werk van vandaag is een pad waar niemand ooit op heeft gelopen, een weg die niemand nog ooit heeft gezien. Het is werk dat nooit eerder is gedaan – het is Gods meest recente werk op aarde. […] Hoe zou de Bijbel een uitvoerig verslag van dergelijk werk kunnen bevatten? Wie zou ieder detail van het hedendaagse werk vooraf kunnen vastleggen, zonder iets weg te laten? Wie zou dit machtigere, wijzere werk, dat de conventies trotseert, in het oude stoffige boek vast kunnen leggen? Het werk van vandaag is geen geschiedenis. Als je dus het nieuwe pad van vandaag wil begaan, moet je de Bijbel achter je laten, moet je verder gaan dan de profetieboeken of de geschiedenis in de Bijbel. Dan zul je pas het nieuwe pad juist weten te bewandelen, dan zul je pas het nieuwe rijk en het nieuwe werk binnen weten te gaan” (‘Over de Bijbel (1)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Toen degene die preekte klaar was met het voorlezen van Gods woorden, communiceerde een broeder in de film met de woorden: “Het woord van Almachtige God klopt volledig met de feiten. De Bijbel is gewoon een weergave van Gods woorden en werken in het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade. De woorden en werken van God, in de laatste dagen kunnen niet op voorhand geschreven zijn. Vroeger zeiden we dat al Gods woorden en werken alleen maar in de Bijbel te vinden waren. Dit klopt niet met het feit van Gods werk.” Ik kon het niet nalaten om instemmend te knikken toen ik naar de woorden van God en de communicatie van de broeder had geluisterd. Ik dacht bij mezelf: dat is waar. Hoe kan iemand in de Bijbel schrijven over werk dat God nog moet doen? Nu begrijp ik pas Openbaring hoofdstuk 5, vers 5, waar staat: “Toen zei een van de oudsten tegen mij: ‘Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen.’” Hier wordt gezegd dat het boek dat verzegeld is met zeven zegels alleen kan worden geopend wanneer de Heer terugkomt in de laatste dagen, dus toont dat niet aan dat de Heer nog woorden te zeggen en werk uit te voeren heeft die niet in de Bijbel zijn vastgelegd? Terwijl ik dat dacht, had ik er spijt van dat ik De Kerk van Almachtige God niet eerder had onderzocht. Ik had de pastors en ouderlingen niet blindelings moeten volgen en Gods werk niet moeten inperken door me op mijn eigen opvattingen en voorstellingen te verlaten!

Vervolgens communiceerde zuster Zhou met de woorden: “Zuster, nu wij naar deze video hebben gekeken, begrijpen wij dat de Bijbel slechts een verslag is van Gods werk uit het verleden en een getuigenis van Gods werk, en dat het niet Gods plaats kan innemen bij het uitvoeren van het werk om de mensheid in de laatste dagen te redden. Gods werk gaat voortdurend gestaag verder en vandaag verricht Almachtige God een nieuwe fase van het werk – dat wil zeggen, het werk van het gebruik van woorden om in het Tijdperk van het Koninkrijk te oordelen en te tuchtigen – op het fundament van het verlossende werk van de Heer Jezus. Dat is een volledige vervulling van de Bijbelse profetieën: ‘En als iemand mijn woorden hoort en ze niet gelooft, zal ik niet over hem oordelen: Want ik kwam niet naar de aarde om te oordelen, maar om de wereld te redden. Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: Het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen’ (Johannes 12:47-48). ‘Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God’ (1 Petrus 4:17). De woorden en het werk van Almachtige God in de laatste dagen ontkennen de Bijbel niet, maar bevinden zich op een hoger, diepzinniger niveau dan Gods woorden en werk in het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade, en het werk van Almachtige God is passender voor onze huidige behoeften. De woorden van Almachtige God vormen de Bijbel van het Tijdperk van het Koninkrijk, ‘Het Woord verschijnt in het vlees’. Deze woorden zijn de weg van het eeuwige leven die God de mensheid geeft in de laatste dagen, zij onthullen het mysterie van Gods drie fasen in Zijn werk en het mysterie van Gods vleeswording, en zij drukken Gods gezindheid uit, wat Hij heeft en is, en Zijn almacht en wijsheid. Onder andere tonen ze ons het pad om God te verheerlijken, voor God te getuigen en God te dienen, het pad om de werkelijkheid van de waarheid te betreden en het pad om volledige redding te bereiken en te worden vervolmaakt. Pas wanneer we het werk van de laatste dagen van Almachtige God aanvaarden, Gods werk bijhouden en voorziening verwerven uit Gods huidige woorden, kunnen wij het werk van de Heilige Geest verwerven. Als wij ons altijd vastklampen aan de Bijbel en weigeren Gods werk en uitingen in de laatste dagen te aanvaarden of de stappen van Gods werk te volgen, zullen wij niet in staat zijn de voorziening te verwerven van het levende water van het leven dat God ons verleent, en zullen wij alleen worden verwijderd en achtergelaten. Tegenwoordig worden alle religies en denominaties steeds troostelozer. Omdat ze Gods werk van de laatste dagen niet hebben bijgebeend, hebben ze geen voorziening verworven uit Gods huidige woorden en dus merken ze dat ze verdwaald zijn in de woestijn zonder een uitweg …”

Dankzij de communicaties van de broeders en zusters bij De Kerk van Almachtige God besefte ik dat het werk van de laatste dagen van Almachtige God geheel en al overeenstemt met Bijbelse profetieën en totaal niet afwijkt van de Bijbel. God verricht in plaats daarvan een nieuwer, verhevener fase van het werk in overeenstemming met onze behoeften, zodat wij de ketenen van de zonde voor eens en altijd kunnen afwerpen, gezuiverd en gered kunnen worden door God en waarheid en leven van God kunnen ontvangen. Ik kwam er ook achter waarom de religieuze wereld steeds troostelozer en meer verworden raakt en waarom mijn geest altijd zo uitgedroogd aanvoelde. Dat komt doordat wij arrogant en zelfingenomen zijn en ons vastklampen aan onze eigen opvattingen, Gods woorden en werk inperken tot de bladzijden van de Bijbel en Gods nieuwe werk in de laatste dagen niet zoeken of aanvaarden en geen gelijke pas houden met de voetstappen van het Lam. Daarna communiceerden de broeders en zusters met mij over allerlei waarheden en Gods woorden losten een voor een mijn problemen en verbijstering op. Ik raakte er volledig van overtuigd dat Almachtige God de teruggekomen Heer Jezus is, en mijn hart was vervuld van dankbaarheid voor de Heer.

Nadat ik Gods werk van de laatste dagen had aanvaard, nam ik actief deel aan het kerkelijke leven en doordat ik werd begoten en gevoed door Gods woorden en de communicaties met de broeders en zusters ging ik veel waarheden en mysteriën begrijpen die ik voordien nooit had begrepen, en mijn geest was tevreden. Ik had het gevoel dat ik God steeds verder naderde, mijn hart vulde zich steeds meer met licht, en elke dag voelde ik overvloedige vrede en vreugde. Als ik dacht aan hoe ik me had vastgeklampt aan de Bijbel, aan hoe ik Gods woorden en werk had ingeperkt tot binnen de bladzijden van de Bijbel en weigerde Gods werk van de laatste dagen te zoeken of te onderzoeken, voelde ik me soms ongelooflijk berouwvol en had ik het gevoel dat ik vreselijk in het krijt stond bij God; dan zag ik hoe ontzettend blind en onwetend ik was geweest! Als God mij geen genade had betoond en me niet had gered door YouTube te gebruiken om me meldingen over De Kerk van Almachtige God te sturen en zo te zorgen dat ik Gods stem hoorde, zou ik nog steeds blindelings de pastors en ouderlingen volgen, en had ik nooit Gods werk van de laatste dagen gezocht en onderzocht. In dat geval had ik de Bijbel honderd jaar lang kunnen lezen en dan was ik nog niet in staat geweest om Gods terugkeer te verwelkomen. Dat ik vandaag in staat ben geweest Gods redding in de laatste dagen te ontvangen is helemaal te danken aan Gods leiderschap en begeleiding en het is de wonderbaarlijke redding van God. Dank zij God!

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Hoe ik bijna een dwaze maagd werd

In de herfst van 2002 bracht zuster Zhao, die lid was van mijn denominatie, de Kerk van de Waarheid, haar nicht, zuster Wang, naar mijn huis om het grote nieuws van de komst van de Heer te vertellen. Na een paar dagen de woorden van Almachtige God te hebben gelezen en te hebben geluisterd naar de gedetailleerde communicatie van de zuster, begreep ik dat God, vanaf de schepping van de wereld tot op dit moment, drie werkfasen had uitgevoerd om de mensheid te redden. Andere waarheden die ik ook te weten kwam waren Gods aanname van een andere naam tijdens elke fase van Zijn werk, het belang van Gods naam in elk tijdperk, het mysterie van Gods incarnatie, enzovoorts. Deze waarheden waren enorme openbaringen voor me en ze waren een lust voor mijn oog. Ik dacht bij mezelf: Deze weg lijkt kristalhelder en Almachtige God is naar alle waarschijnlijkheid de wedergekeerde Heer Jezus. Ik kan dus maar beter deze kans aangrijpen en meer van de woorden van Almachtige God lezen. Voor ze vertrok liet zuster Wang een aantal boeken met Gods woorden voor me achter. Elke keer dat ik tijdens de dag wat tijd overhad, las ik Gods woorden. Hoe meer ik ze las, hoe liever ik ze las en hoe meer ik voelde dat ze de woorden van God waren. Na drie dagen begon ik me zorgen te maken. Ik dacht: Mijn zoon, die ook een gelovige is, en vele broeders en zusters in mijn kerk, weten nog steeds het grote nieuws niet. Ik kan maar beter opschieten en het hen vertellen.

Waar zal Jezus bij Zijn wederkomst verschijnen en Zijn werk verrichten? (Deel 1)

De Heer Jezus profeteerde dat Hij zou terugkeren in de laatste dagen en waar Hij zal verschijnen en Zijn werk verrichten is een onderwerp geworden dat broeders en zusters erg bezighoudt. Op grond van het boek Zacharia geloven veel broeders en zusters dat de Heer in de laatste dagen zal terugkeren in Israël om te verschijnen en te werken. Als ze horen dat de Heer in de laatste dagen in China is verschenen en Zijn werk verricht, kunnen ze dat niet helemaal accepteren. Dit was iets wat zuster Wen Jin niet duidelijk was, maar na een periode van onderzoek begon ze de betekenis achter het verschijnen en het werken van God in China te begrijpen en verwierf ze enige kennis over de almacht en wijsheid van God. Wil je de terugkeer van de Heer verwelkomen en de betekenis van het verschi

Heeft God een specifiek geslacht? Ik ontdek een nieuwe interpretatie (deel 2)

God is Geest en bij Hem is er geen onderscheid naar geslacht. De reden waarom God verschillende geslachten aannam in Zijn twee incarnaties is gebaseerd op de behoeften van Zijn werk, en het is gedaan om de mensheid beter te kunnen redden. Of God nu incarneert als een man of een vrouw, het is altijd de fysieke realisatie van de Geest van God, het is Christus, en het werk dat Hij uitvoert is altijd het werk van God.

Neem contact op via Messenger