Wat is een goede religie en wat is een boosaardige sekte?

16 mei 2019

Pan Long (Adjunct-directeur van het centrum voor hersenspoeling): Dit was een educatieve film over sektes. De centrale overheid heeft ons een definitie gegeven en noemt vijf belangrijke kenmerken. Het is echter wel een uitdaging om deze kenmerken te bespreken. Ze zijn vrij lastig te begrijpen. Ik zal proberen ze duidelijk en goed uit te leggen. Nationale leiders hebben het christendom en katholicisme bestempeld als sektes, en de Bijbel als een sekteboek. Dit zijn algemeen erkende feiten. Waarom de centrale overheid bestempelt ook christelijke huiskerken en dan met name De Kerk van Almachtige God als sektes. Ik heb dit onderzocht en ik denk dat het zo zit: Iedereen die getuigt dat God alles heeft geschapen, die getuigt dat God de Schepper is en de mensheid heeft geschapen, die getuigt dat God over alles heerst en dat God de Heer van het universum is en dat bestuurt en wil dat wij God vereren en aanbidden, dat zijn allemaal sektes. Iedereen die getuigt dat God rechtvaardig en heilig is, die getuigt van Gods liefde en redding, die Satan veroordeelt als een kwade heersende macht die de mensheid verderft, en met name iedereen die de Communistische Partij direct aanvalt en veroordeelt, dit zijn allemaal sektes. Iedereen die getuigt dat de Heer Jezus is teruggekomen, die getuigt van de geïncarneerde Christus en het werk van een normaal mens bestempelt als het werk van de Verlosser en ook uitdraagt en getuigt dat alle woorden van Christus de absolute waarheid zijn en mensen oproept God te accepteren en tot God te keren en zich aan Hem te onderwerpen en niet aan de Communistische Partij, dit zijn sektes. Iedereen die getuigt dat Gods woord de absolute waarheid is, die getuigt dat de Bijbel Gods woord is en dat ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ de waarheid is en het marxisme-leninisme, de ideologie van de Communistische Partij, veroordeelt, dit zijn sektes. Iedereen die getuigt van Christus in de laatste dagen, verkondigt dat God wedergekomen is, de hele mensheid Gods verlossing laat accepteren, die mensen oproept om God te volgen omdat dat de enige weg is naar het koninkrijk der hemelen, dit zijn sektes. Voor zover ik weet is dit de reden dat de overheid alle christelijke kerken, en dan met name De Kerk van Almachtige God, bestempelt als sektes. Begrijpen jullie nu allemaal wat een sekte is? In China heeft de Communistische Partij de leiding. De Communistische Partij is een marxistisch-leninistische atheïstische partij die zich verzet tegen het theïsme. De Communistische Partij verklaart alle groepen die in God geloven tot sektes. Dit geeft aan dat ze absolute autoriteit hebben. Alleen de Communistische Partij is grote, glorieus en correct. Alles wat tegen het marxisme-leninisme ingaat, deugt niet; de Communistische Partij wil dit allemaal verbannen. In China moet je de Communistische Partij geweldig vinden. Is daar iets mis mee? Wat je standpunten ook zijn, ik wil dat jullie vrijuit spreken en erover praten.  

Wang Xuebin (Een leraar hersenspoeling): Directeur Pan heeft de eigenschappen van sektes heel duidelijk uitgelegd. Dat was begrijpelijk voor iedereen, maar ik wil ook nog iets zeggen. Jullie kerk beweert dat Jezus is teruggekeerd als Almachtige God en de Christus van de laatste dagen is.  Jullie beweren ook dat Almachtige God de waarheid uitdrukt om mensen te zuiveren en te redden en dat het koninkrijk der hemelen er al is. Hierdoor hebben religieuze kringen zich opgedeeld en hebben miljoenen zich tot Almachtige God bekeerd. Dit heeft impact gehad op China en onrust in de maatschappij gebracht. Jullie verstoren de openbare orde. Dus de overheid bestempelt De Kerk van Almachtige God tot sekte en pakt die hard aan. Jullie zijn allemaal bedrogen en afgedwaald. Hopelijk krijgen jullie snel berouw en verruilen jullie De Kerk van Almachtige God voor de Drie-Zelf-kerk. Dan zijn jullie niet meer strafrechtelijk verantwoordelijk. Hoe klinkt dit?

Zhang Mingdao (Een christen): Directeur Pan, Mr. Wang, Jullie hebben omschreven wat de Communistische Partij als sektes ziet. Maar ik vind de veroordeling door de overheid volkomen absurd. Tenslotte moet besloten worden of iets rechtvaardig of kwaad is op basis van of het overeenkomt met de waarheid en of Gods woorden zijn gevolgd. Ten eerste moeten we weten dat alleen de enige ware God die alles heeft geschapen de waarheid is. God is de allerhoogste en we moeten Hem allemaal aanbidden. Er zijn gezegdes als: “Er kijkt altijd een geest met je mee”, “De hemel kijkt mee met de mens”. “De wil van de hemel kan niet worden geschonden”, “Gerechtigheid zit in mensenharten”, “Wie goed doet, goed ontmoet. Wie kwaad doet, kwaad ontmoet”, “Geen enkel gebed kan krenking van de hemel voorkomen”. Al deze gezegdes bewijzen dat God alles bestuurt en allen gadeslaat. God is de waarheid en alle positieve dingen komen van God. Wetten en morele standaarden in de maatschappij komen allemaal van Gods werk en woorden.  Al vanaf de schepping heeft God de waarheid uitgedrukt, de mens geleid, verlost en gered. Daarom is God de grote Verlosser van de mens. Ons geloof, onze onderwerping en aanbidding van God, ons volgen van God, dat zijn allemaal goede dingen en het juiste pad. God zegent die dingen. Alle negatieve en slechte dingen daarentegen komen van Satan. Alles wat God ontkent, afwijst en vijandig benadert, is slecht. Dus wat is een sekte? Je zou kunnen zeggen: alles wat tegen God ingaat, alles wat zich verzet tegen door God uitgedrukt waarheden, alles wat Gods werk ontkent, afwijst of veroordeelt en mensen de duisternis in leidt en ver van God af brengt, ze boosaardig maakt omdat ze tot kwaad vervallen waardoor God Zijn toorn laat spreken. Dit soort slechte dingen horen bij een sekte. Sinds de CCP aan de macht is, heeft de partij atheïsme en evolutie verspreid om ons Chinezen te bedriegen en verderven. Ze hebben ervoor gezorgd dat wij God ontkennen, weerstaan en verraden, en zo de gezindheid van God beledigen en daarom door God gestraft worden. Door God te weerstaan heeft de CCP veel rampen gebracht. Mensen lijden voortdurend pijn en velen vluchten naar het buitenland. De CCP haat God al jarenlang en verzet zich tegen God en heeft zoveel kwaad veroorzaakt dat het niet eens meer meetbaar is. De enige echte sekte hier is de CCP. Door te zeggen dat christelijke kerken sektes zijn, verdraait de CCP gewoon de feiten.

Wang Xuebin: Zhang Mingdao, jij durft onze woorden te weerleggen en durft onze partij een sekte te noemen. Jij durft wel!

Han Dongmei (Een christen): Directeur, Mr. Wang, op basis van welke principes jullie een sekte kunnen aanwijzen, vereist heel diep nadenken. Satan heeft duizenden jaren lang ketterij en dwalingen verspreid om de mensheid te verderven, waardoor mensen God gingen ontkennen, afwijzen en verraden. Hierdoor is onze wereld duisterder, slechter en chaotischer geworden. Sinds de Communistische Partij aan de macht is, verkondigt de partij atheïsme en evolutie. Ze zeggen dingen als “Deze wereld heeft geen God en er is nooit een Verlosser geweest", en “Ik ben mijn eigen Heer in de hemel en op aarde”, “De mens kan de natuur verslaan en hemel en aarde bestrijden” en ze zeggen ook “het lot ligt in je eigen handen”, en “Ieder voor zich” en “Geld laat de wereld draaien” en andere vergelijkbare vormen van ketterij die het Chinese volk verderven en ervoor zorgen dat wij arroganter, verwaander, egoïstischer, hebberiger en boosaardiger worden. Mensen hebben geen geweten en menselijkheid meer. Net als duivels schuwen mensen geen kwaad, ze plegen zelfs moorden. In China, de meest kwaadaardige plek ter wereld, waar de grote rode draak zich ophoudt, is God verschenen en heeft Hij de waarheid uitgedrukt om de mensheid te zuiveren en te redden, en ons geholpen te ontsnappen aan de duistere macht van Satan, ons tot God te wenden en naar het licht te gaan. Dit zijn allemaal positieve dingen. Toch wordt hierop gereageerd met veroordeling, onderdrukking en vervolging. Gaat de CCP door dit te doen niet in tegen de hemel? Mensen met een geweten erkennen dat geloven in God goed is en dat alleen Gods werk en Gods waarheid de mensheid kunnen redden. Daarom is de enige juiste weg, de weg die de waarheid uitgedrukt en mensen redt. Alles wat mensen misleidt, verderft en oorzaakt om een pad van duisternis op te gaan, dat is een kwade sekte. Deze dingen onderscheiden het juiste pad van een sekte. Als een kerk die het werk van God ontvangt en de waarheid accepteert, wordt weggezet als een sekte, dan wordt de waarheid verdraaid en dat is onacceptabel.

Su Zhiqing (Een christen): Ja. Alleen God is de weg, de waarheid en het leven. Alleen Gods verschijning en werk kunnen de mens waarheid en licht brengen, de mens redden van de zonde en Satans invloed en de mens naar een glorieuze bestemming leiden. Er is niets slechter dan een kerk die God volgt, bestempelen als sekte. Alleen de Communistische Partij is tot zoiets slechts in staat. Elke fase van Gods werk dient om de mensheid te redden. In het Tijdperk van Genade was God voor het eerst geïncarneerd als de Heer Jezus. Van de buitenkant zag Hij er gewoon uit. Maar Hij uitdrukte de waarheid om de mensheid te redden. Met Zijn offer redde Hij de mens van de zonde en zorgde Hij dat de mens niet werd veroordeeld, waardoor de mens onder Gods genade en zegen kon leven. In die tijd spande het jodendom samen met de heersende macht en probeerde het de Heer Jezus te veroordelen. Ze kruisigden hem. Ze geloofden dat ze zo een einde konden maken aan Zijn werk. Dat was hun doel. Maar wat gebeurde er? Het evangelie van de Heer Jezus is nu over de hele wereld verspreid. Miljoenen hebben Gods zegen ontvangen. Religies hebben de Heer Jezus als Christus en Verlosser erkend. De kerk die is gegroeid door het werk van de Heer Jezus is de juiste weg en is geaccepteerd. Alleen de atheïstische Communistische Partij veroordeelt christelijke kerken als sektes en de Bijbel als een sekteboek. Dit zijn toch feiten?

Zhang Mingdao: Directeur Pan, Mr. Wang, dat de CCP het werk van de Heer Jezus veroordeelt en het christendom een sekte noemt, is geen verrassing. De CCP is een satanisch regime dat zowel de waarheid als God haat. Ze haten het vooral als God verschijnt en Zijn werk doet. Dat komt door hun satanische natuur. In de laatste dagen is de Heer teruggekomen als niemand minder dan Almachtige God, die de waarheid uitgedrukt, en oordeelt om mensen te zuiveren en te redden en ze naar Gods koninkrijk te leiden, waarmee er een einde komt aan het tijdperk van duisternis en kwaad. Het feit dat God is verschenen en Zijn werk heeft gedaan is genoeg om te bewijzen dat Hij in elke fase van Zijn werk zorgt dat de mensheid zich ontwikkelt, en dat alle waarheden van God de mensheid naar het licht leiden. Zonder de woorden en werken van God zou de mens geen vooruitgang boeken en zou hij alleen maar dieper in de zonde wegzakken. Er zijn mensen die Gods werk het werk van een sekte noemen. Tot wat voor probleem leidt dit? Hier moeten we goed over nadenken. In deze tijd hebben mensen van alle denominaties en gezindten die graag op zoek zijn naar de waarheid de woorden van Almachtige God gelezen, en zij zijn het erover eens dat die woorden Gods stem zijn. Almachtige God is de Verlosser van de laatste dagen. De woorden van Almachtige God zijn de waarheid en heel veel mensen hebben hier al van getuigd en ze verspreid. Waarom wil de Communistische Partij per se al het mogelijke doen om het werk en de kerk van God te veroordelen? Waarom is het zo dat hoe meer iets Gods werk is, hoe meer iets de waarheid is, hoe meer iets positief is, de Communistische Partij het des te meer aanvalt en veroordeelt? Gaat dit niet in tegen de hemel en is dit niet reactionair? Het is voor ons allemaal duidelijk dat elke organisatie die de waarheid haat, God ontkent en vijandig tegenover Hem staat hier de echte sekte is. Alles wat geruchten en dwalingen fabriceert om de mensheid te verderven en bedriegen, is een sekte. Alles wat de christelijke kerk onderdrukt en veroordeelt en vijandig tegenover Christus staat, is een sekte. Alles wat Christus ontkent, de waarheid ontkent, zich verzet tegen de waarheid of vijandig tegenover Christus staat, is een sekte. De Communistische Partij ontkent God het meest van iedereen, wijst Hem het hardst af, haat de waarheid het meest en haat Christus het meest. Daarom is de Communistische Partij een echt slechte sekte. Zo zie ik het; dank u.

 

uit het filmscenario van ‘Het manifest van het communisme’

 

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

De ware motieven achter de laster en veroordeling van De Kerk van Almachtige God door de CCP

De CCP is vooral bang voor de waarheid uitgedrukt door Almachtige God omdat de CCP weet dat alle volgelingen van Almachtige God Hem accepteerden na het zorgvuldig lezen van het boek ‘Het Woord verschijnt in het vlees’. De CCP leidt de aandacht van mensen af door te zeggen dat De Kerk van Almachtige God eigenlijk was gesticht door mensen om bewust de verschijning van Almachtige God Christus van de laatste dagen te verbergen zodat mensen hun aandacht richten op deze persoon. De overheid doet dit om mensen ervan te weerhouden in God te geloven en Hem te volgen. Dat is de werkelijke bedoeling.

Innerlijke stem van de christenen: Geven mensen die in God geloven echt niet om hun familie?

De CCP zet vele gelovigen in God gevangen en doodt ze zelfs, wat hun families kapotmaakt, maar ze geeft de schuld aan de slachtoffers en zegt dat ze schuldig zijn door hun geloof in God. Als dat geen verdraaien van feiten is! De overheid van China is verachtelijk en wreed. Degenen die in God geloven, verdragen liever de vervolging door de overheid en prediken het evangelie om anderen te redden. Het is zo bewonderingswaardig. Dit zijn zulke deugdzame mensen!

Zie je wel de echte waarheid achter het Zhaoyuan-incident in Shandong?

Het Zhaoyuan-incident in Shandong, een grote hoax, bracht heel wat beroering teweeg. Maar hoeveel mensen denkt u dat er echt vertrouwen op nieuws van de Chinese communistische media, of het eens zijn met hun rechterlijke uitspraken? Iedereen die weet hoe de CCP is, weet heel goed dat we in een dictatuur leven, en dat we geen onafhankelijke rechtspraak en geen persvrijheid hebben. Hier in China houdt de overheid deze instanties in de gaten. Ze zijn niets meer dan een spreekbuis en een instrument van deze dictatuur. Dit is een alom bekend feit.

Hoe moet het christendom worden begrepen?

Zij die in Almachtige God geloven, geloven in Christus. Iedereen die in Christus gelooft, behoort tot het christendom. De Heer Jezus en Almachtige God zijn beiden de geïncarneerde God, maar in verschillende perioden. Zowel het geloof in de Heer Jezus als in Almachtige God is christelijk. Momenteel is De Kerk van Almachtige God het christendom.

Geef een reactie