Ik leerde onderscheid te maken tussen de ware Christus en valse christussen en verwelkomde de wederkomst van Jezus (Deel 1)

05 augustus 2019

 

Door Xiangwang, Maleisië

Opmerking van de redacteur: We leven op dit moment in de cruciale tijd van de wederkomst van de Heer. Omdat ze geloven in wat de voorgangers en ouderlingen zeggen, zijn sommige gelovigen bang te worden bedrogen door valse christussen en zijn daarom zo passief en op hun hoede geworden dat ze, zelfs wanneer ze iemand horen getuigen dat de Heer is wedergekeerd, ze nog steeds de weg niet durven te zoeken. Hoewel ze op deze manier voorkomen dat ze worden bedrogen door valse christussen, lopen ze zo ook het risico de ware Christus te verwerpen. Hoe kun je dus de wederkomst van de Heer verwelkomen en tegelijkertijd op je hoede zijn voor valse christussen? zuster Xiangwang vond het antwoord. Laten we dus samen kijken naar haar ervaringen.

De voorganger staat niet toe dat we luisteren naar preken van andere kerken omdat er in de laatste dagen valse christussen zijn verschenen

Sinds ik een kind was heb ik in de Heer geloofd. Daarin volgde ik mijn moeder, die diaken en zondagsschoolleidster was. Ik woonde vaak bijeenkomsten bij en las de Bijbel met haar, en toen ik ouder werd ging ik over van de kindergroep naar de jongerengroep.

De voorganger die verantwoordelijk was voor het houden van preken voor de jongerengroep was een doctor in de theologie. Hij vertelde ons vaak dat het zijn van voorganger niet gemakkelijk was en dat het heel moeilijk was een voorganger te blijven, tenzij je constant werd geraakt door de Heilige Geest. We waren daarom idolaat van hem en geloofden dat hij iemand was die werd geraakt door de Heilige Geest en iemand waar de Heer Zich het meest in verheugde. Wanneer hij bij ons een preek hield, gebruikte hij vaak de volgende twee verzen uit de Bijbel: “Als iemand dan tegen jullie zegt: ‘Kijk, Christus is hier of daar,’ geloof het dan niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen, zodat zij – als dat mogelijk was – zelfs de door God uitverkozen mensen om de tuin zouden leiden” (Matteüs 24:23–24). Hij vertelde ons dat er vele valse christussen zouden verschijnen in de laatste dagen en bond ons op het hart altijd op onze hoede te zijn en niet zomaar naar andere preken te gaan luisteren. Hij zei dat vooral voor degenen onder ons die nog geen vaste grond hadden gevonden in de Bijbel en wiens gestalte nog te klein was, het het beste was geen enkele preek van iemand van een andere denominatie te beluisteren, te lezen of te onderzoeken, zodat we zouden voorkomen dat we zouden worden bedrogen.

Daarnaast noemde de voorganger vaak een aantal kerken die we absoluut moesten mijden, waaronder die van Bliksem uit het oosten. Hij maakte ons ook deelgenoot van een deel van de negatieve publiciteit die rond Bliksem uit het oosten circuleerde, waarop de leden van mijn groep allemaal zeiden dat ze die kerk zouden mijden. De voorganger hield ons in zijn preken ook vaak voor dat, zolang we de Bijbel maar veel lazen, regelmatig de bijeenkomsten bleven bijwonen, regelmatig spirituele devoties bleven houden, onze zonden elke dag opbiechtten en er berouw over toonden, en te allen tijde geduldig waakten, wanneer de Heer zou komen, Hij ons zou opnemen in het hemelse koninkrijk. Ik geloofde sterk in wat hij zei en ik durfde niet zomaar naar een preek van een andere kerk te gaan luisteren. Ik hield me aan wat de voorganger zei. Ik had dus het gevoel alsof ik in de veilige zone van het “wachten op de komst van Heer” leefde.

Op een dag in augustus 2017 kwam broeder Hu, een lid van onze kerk, plotseling naar mijn school, op zoek naar mij. Hij zei heel ernstig: “Ik moet je iets heel belangrijks vertellen. Het lijkt erop alsof je moeder en zus nu in Bliksem uit het oosten geloven.” Ik stond perplex toen ik dit nieuws hoorde en dacht bij mezelf: Bindt de voorganger ons niet altijd op het hart niets met Bliksem uit het oosten van doen te hebben? Hoe kan mijn moeder er dan in zijn gaan geloven?” Broeder Hu sprak vervolgens met me over een deel van de negatieve publiciteit over Bliksem uit het oosten en hoe meer ik hoorde, hoe banger ik werd. Ik raakte helemaal in paniek. Ik kon maar niet stoppen te denken: Wat kan ik doen? Wat kan ik doen? Precies op dat moment sprak broeder Hu: “Haast je naar huis en vraag je moeder of ze echt in Bliksem uit het oosten is gaan geloven. Doe echter alsof je van niets weet wanneer je dit aan haar vraagt. Luister eerst naar wat ze te zeggen heeft en geef me daarna een opname van jullie gesprek.” Omdat ik bang was dat mijn moeder was afgedwaald, ging ik akkoord.

Ik maak ruzie met mijn moeder

En ja hoor, ik was nog niet thuisgekomen of mijn moeder had me al verteld dat de Heer Jezus was wedergekeerd als Almachtige God en dat in de laatste dagen Almachtige God vele woorden uitdrukte en het werk van oordeel, dat begint bij Gods huis, uitvoerde om de mens te zuiveren en te veranderen, en om de mens volkomen te redden van de banden van de zonde. Vervolgens zei ze dat dit de laatste fase van Gods reddingswerk voor de mensheid was en dat, als we het zouden mislopen, we geen andere kans zouden krijgen om te worden gered. Ze zei dat ze hoopte dat ik snel Gods werk van de laatste dagen zou gaan onderzoeken en een bijeenkomst van De Kerk van Almachtige God zou bijwonen. Toen ze dat zei, dacht ik plotseling aan de negatieve publiciteit over Bliksem uit het oosten waarover broeder Hu me had verteld en ik voelde een innerlijk conflict. Om ons gesprek in het geheim te kunnen opnemen, bedwong ik echter mijn gevoelens en bleef naar haar luisteren.

De volgende dag vroeg mijn moeder me online te gaan voor een bijeenkomst met mensen van De Kerk van Almachtige God, maar ik kapte haar onmiddellijk af en zei: “Mamma, ik zal deze bijeenkomsten niet bijwonen en jij zou ze ook niet meer bij moeten wonen. Het lijkt erop alsof je steeds meer naar hen neigt.” Mijn moeder sprak vriendelijk: “Sinds ik bijeenkomsten bijwoon en communiceer met broeders en zusters van De Kerk van Almachtige God, ben ik tot een nieuw bewustzijn en begrip van Gods woorden in de Bijbel gekomen, en ben er in mijn hart van overtuigd dat hun communicaties vervuld zijn van licht en dat ze voortkomen uit de illuminatie van de Heilige Geest.” Bovendien hebben de woorden van Almachtige God vele dingen duidelijk gemaakt die me verwarden, en ik ben er nu absoluut zeker van dat De Kerk van Almachtige God beslist het werk van de Heilige Geest bezit en dat de woorden die zijn uitgedrukt door Almachtige God de waarheid zijn … ” Op dat moment was mijn geest nog vervuld van allerlei opvattingen over Bliksem uit het oosten en kon ik simpelweg niets van wat mijn moeder zei aanvaarden. Daarna ging ik online om mijn moeder de negatieve publiciteit over Bliksem uit het oosten te tonen waar broeder Hu over had verteld en zei: “Zie je wel mamma? Het staat hier duidelijk online en ook onze voorganger vertelt ons vaak dat we Bliksem uit het oosten niet moeten onderzoeken. Vertel me alsjeblieft dat je van nu af niets meer met ze te maken zult hebben.”

Mijn moeder keek niet naar de negatieve publiciteit online, maar bleef gewoon geduldig tot me spreken en zei: “Mijn lieve dochter, de communistische overheid van China is een atheïstische organisatie die het verschijnen en het werk van God veracht en iedereen verfoeit die een religieuze overtuiging heeft.” In China worden door de Communistische Partij van China, de CCP, het christendom en het katholicisme als sekten veroordeeld en wordt de Bijbel veroordeeld als een sektarisch boek. Daarbij zijn ontelbare exemplaren verbrand of vernietigd en is het nu zelfs verboden de Bijbel te verkopen in China. Veel christenen en katholieken zijn gearresteerd, vervolgd en gevangen gezet door de CCP, en sommigen zijn zelfs verminkt of vermoord. Internationale mensenrechtenorganisaties en Westerse landen hebben de communistische overheid van China hiervoor vele malen veroordeeld. Kun je werkelijk geloof hechten aan de woorden van zo’n zich tegen God verzettend, satanisch regime? Is het gekwalificeerd om de verschijning en het werk van God te beoordelen en veroordelen? En waarom staan de voorgangers en ouderlingen ons niet toe Gods werk van de laatste dagen te bestuderen? Zijn hun handelingen in overeenstemming met de onderwijzingen van de Heer? De Heer Jezus heeft ons gezegd: ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel’ (Matteüs 5:3). Uit de woorden van de Heer kunnen we opmaken dat de Heer wil dat we ruimdenkende zoekers zijn die actief op onderzoek uitgaan wanneer we iemand horen getuigen van de wederkomst van de Heer, want alleen dan kunnen we de wederkomst van de Heer verwelkomen. Mijn lieve dochter, waarom nemen wij die in de Heer geloven de woorden van de Heer niet in acht, maar luisteren in plaats daarvan naar wat andere mensen zeggen? Als we geloven wat de voorganger zegt en we passief en op ons hoede worden, en we de negatieve publiciteit uitgegeven door dat satanische regime geloven, hoe is dat dan te rijmen met de wil van de Heer? Gaan we niet tegen de woorden van de Heer in door dat te doen? De Joodse gelovigen in de tijd van Jezus gingen niet op zoek naar het evangelie van de Heer en onderzochten het ook niet, in plaats daarvan geloofden ze blindelings in de geruchten die door de farizeeën over de Heer werden gefabriceerd, en dus verzetten ze zich tegen de Heer Jezus en veroordeelden Hem. Uiteindelijk nagelden ze Hem aan het kruis en werden daarom gestraft door God. Als gelovigen in God moeten we de les van het falen van de Joden ter harte nemen en voorkomen dat we onze kans op het verwelkomen van de Heer mislopen. Het is vele malen geprofeteerd in Openbaring: ‘Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt’ (Openbaring 2, 3). Uit deze verzen kunnen we opmaken dat wanneer de Heer wederkeert, Hij nog meer woorden zal spreken, en dat als we Zijn wederkomst willen verwelkomen, we moeten leren luisteren naar Gods stem. Alleen door de woorden van Almachtige God te lezen en te onderzoeken zul je weten of ze wel of niet de stem van God zijn.” Toen ze uitgesproken was, pakte mijn moeder een boek op getiteld ‘Uitspraken van Christus van de laatste dagen’ en gaf het aan mij.

Ik keek naar het boek in haar handen, maar nam het niet aan. Omdat ik nog steeds niet kon aanvaarden wat ze zei, zei ik alleen maar: “Ik wil het niet lezen” en draaide me om en ging naar mijn slaapkamer.

In mijn verwarring zocht ik de wil van de Heer

Gezeten aan mijn bureau kalmeerde ik en dacht na over wat mijn moeder zojuist had gezegd. Ik dacht bij mezelf: Wat mijn moeder zei was eigenlijk niet onjuist. Bliksem uit het oosten getuigt dat de Heer is wedergekeerd, maar ik heb alleen maar blindelings geloofd wat de voorganger zegt en gelooft in de negatieve publiciteit van de communistische overheid van China over Bliksem uit het oosten, zonder zelfs maar de woorden die door Almachtige God zijn uitgedrukt te hebben gelezen. Dit komt me nu voor als een willekeurige beslissing van mijn kant. Als Almachtige God werkelijk de wedergekomen Heer Jezus is en ik weiger Hem te aanvaarden, dan loop ik mijn kans de Heer te verwelkomen mis. Maar preekt de voorganger ons niet altijd dat er in de laatste dagen valse christussen zullen verschijnen? Als ik op een dwaalspoor terechtkom, zal dan mijn geloof in de Heer niet helemaal voor niets zijn geweest?” Mijn hart helde dan weer naar de ene, dan weer naar de andere kant over en ik wist gewoon niet wie ik moest geloven. Ik riep dus de Heer aan: “Oh Heer! Ik heb altijd verlangd naar uw wederkomst maar nu ben ik bang te worden bedrogen door valse christussen die in de laatste dagen verschijnen. “Oh Heer! Mensen van Bliksem uit het oosten getuigen nu dat u bent wedergekeerd. Als u dus werkelijk bent wedergekeerd als Almachtige God, dan vraag ik u mij te verlichten en te leiden, en me in staat te stellen uw stem te herkennen.”

De volgende morgen moedigde mijn moeder me opnieuw aan één van haar vergaderingen bij te wonen. Na enige aarzeling besloot ik online te gaan en te luisteren naar wat ze te zeggen hadden.

Aan het begin van de bijeenkomst voelde ik me bijzonder geagiteerd en luisterde ik niet echt naar waar de broeders en zusters over communiceerden. Later communiceerde broeder Zhang over aspecten van de waarheid zoals Gods managementplan om de mensheid te redden, het mysterie van de drie werkfasen van God, alsook over het oordeelswerk dat God in de laatste dagen uitvoert. Mijn hart werd aangetrokken en hoe meer ik luisterde, hoe frisser en nieuwer het allemaal voelde. Ik had wel eerder bijbelstudies bijgewoond, maar daar had de predikant alleen maar gesproken over de wonderbaarlijke natuur van Gods werk door de wonderen die Hij verrichtte te vermelden, of anders praatte hij wel over hoe de heiligen uit het verleden God hadden gehoorzaamd en Gods opdrachten hadden vervuld, enzovoorts. De predikant had geen enkele keer Gods managementplan om de mensheid te redden genoemd. Dankzij de communicatie van broeder Zhang wist ik enig begrip te verwerven van Gods werk om de mensheid te managen en alles wat hij zei waren dingen die ik nooit eerder had begrepen, ondanks al die jaren dat ik de Bijbel had gelezen. Tegen de tijd dat de samenkomst was beëindigd, was ik van gedachte veranderd. Ik besloot dat ik eerst het werk van de laatste dagen van Almachtige God zou onderzoeken en dat ik de opname die ik had gemaakt van het gesprek met mijn moeder zou wissen.

Wijze maagden horen de stem van God

Tijdens onze bijeenkomst die op de derde dag plaatsvond, spraken we over het verschil tussen de wijze en de dwaze maagden. Broeder Zhang zei: “De wijze maagden zijn wijs omdat ze verlangen naar de verschijning van God en weten hoe ze naar Gods stem moeten luisteren. Ze zijn intelligent en bezitten kaliber. Het zijn mensen die de waarheid liefhebben en de waarheid zoeken. Wanneer ze dus het nieuws horen dat de Heer is gekomen, gaan ze actief op zoek en proberen dingen over Hem te weten te komen. Zulke mensen kunnen niet worden bedrogen door valse christussen. De dwaze maagden hebben de waarheid niet lief, ze schenken geen aandacht aan het luisteren naar Gods stem, noch weten ze hoe ze dat zouden moeten doen. Ze zijn verward, bezitten geen onderscheidingsvermogen en houden zich wat betreft de komst van de Heer vast aan hun eigen opvattingen en voorstellingen, en verzetten zich zo tegen Gods werk en veroordelen het. Sommige broeders en zusters schenken bijvoorbeeld geen aandacht aan het luisteren naar Gods woorden bij hun geloof in Hem, maar geloven in plaats daarvan wat de voorgangers en ouderlingen zeggen. Ze geloven alles wat de voorgangers en ouderlingen zeggen, en, hoewel ze in naam in de Heer geloven, volgen en gehoorzamen ze in werkelijkheid de voorgangers en ouderlingen. Dan zijn er ook nog sommige broeders en zusters die zich alleen maar focussen op het zich beschermen tegen valse christussen en zelfs niet gaan zoeken of op onderzoek uitgaan wanneer ze iemand het nieuws van de wederkomst van de Heer horen verspreiden – staat dit niet gelijk aan niet meer eten omdat je bang bent te stikken? Zijn zulke mensen in staat de wederkomst van de Heer te verwelkomen?”

De woorden van broeder Zhang maakte iets in mijn geheugen lost en ik dacht: Dat klopt! Ik heb zo’n lange tijd slechts geloofd in wat mijn voorganger zegt en ik heb Gods werk van de laatste dagen niet onderzocht. Als Almachtige God werkelijk de wedergekeerde Heer Jezus is, maakt dat dan van mijn geen dwaze maagd die is ontmaskerd? De Heer Jezus sprak: ‘Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan’ (Matteüs 7:7). Ik heb er altijd naar uitgezien de Heer te verwelkomen en nu getuigt De Kerk van Almachtige God dat de Heer is wedergekeerd. Ik zou een wijze maagd moeten zijn en actief moet zoeken naar het werk van de laatste dagen van Almachtige God en het moeten onderzoeken, want alleen dat strookt met Gods wil.” En dus besloot ik door te gaan met het bestuderen van het werk van de laatste dagen van Almachtige God.

Hoe onderscheid te maken tussen de ware Christus en valse christussen

Op een bijeenkomst die de volgende dag plaatsvond vroeg ik: “Broeder, gisteren heb je gecommuniceerd dat de sleutel tot het zijn van een wijze maagd ligt bij het je focussen op het luisteren naar Gods stem, en ik voel dat ik nu een pad heb gevonden dat ik kan volgen om Gods werk van de laatste dagen te onderzoeken.” Mijn voorganger zei echter vaak in zijn preken dat er valse christussen zullen verschijnen in de laatste dagen. Hoe kunnen we dus onderscheid maken tussen de ware Christus en valse christussen? Ik begrijp dit aspect van de waarheid niet en ik vroeg me dus af of je hierover met me zou kunnen communiceren?”

Broeder Zhang zei: “Deze vraag die je stelt is cruciaal omdat ze direct verband houdt met de vraag of we de wederkomst van de Heer wel of niet kunnen verwelkomen. Zolang we de waarheid kunnen begrijpen over het onderscheid maken tussen de ware Christus en valse christussen, zullen we, hoezeer valse christussen ook proberen de ware Christus te imiteren, ons niet door hen laten bedriegen. Met betrekking tot de vraag hoe we onderscheid kunnen maken tussen de ware Christus en valse christussen zegt het woord van de Heer: ‘Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, Christus is hier of daar,” geloof het dan niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen, zodat zij – als dat mogelijk was – zelfs de door God uitverkozen mensen om de tuin zouden leiden’ (Matteüs 24:23–24). Het woord van de Heer vertelt ons duidelijk dat valse christussen in de laatste dagen voornamelijk tekenen en wonderen zullen gebruiken om mensen te bedriegen. Omdat het valse christussen ontbreekt aan waarheid en hun essentie er een is van boze geesten en demonen, kunnen ze alleen maar het werk van God uit het verleden imiteren en eenvoudige tekenen en wonderen verrichten, of de Bijbel verkeerd interpreteren om mensen met hun diepe theorieën te verwarren. Alleen Christus is de waarheid, de weg en het leven, en alleen Hij kan de waarheid uitdrukken, ons de weg wijzen en ons leven schenken. Allen die zichzelf Christus noemen maar niet de waarheid, de weg of het leven kunnen uitdrukken, zijn zeker valse christussen en bedriegers. Dit is het principe dat ten grondslag ligt aan het basale onderscheidingsvermogen met betrekking tot valse christussen dat we kunnen bezitten.”

Na naar de communicatie van de broeder te hebben geluisterd, las ik zorgvuldig deze passage van de Schrift opnieuw en toen werd me plotseling alles duidelijk: “Ja, er staat duidelijk in de Bijbel dat valse christussen geweldige tekenen en wonderen zullen verrichten om mensen te bedriegen. Hoe is het dan mogelijk dat deze voorgangers die de Bijbel zo goed kennen dit principe aan de hand waarvan ze valse christussen kunnen onderscheiden niet hebben gezien?

Broeder Zhang stuurde me vervolgens een passage uit de woorden van Almachtige God: “Als er tegenwoordig iemand zou opstaan die tekenen en wonderen kan tonen, demonen kan uitwerpen, zieken kan genezen en vele wonderen kan verrichten en deze persoon beweert dat hij Jezus is die gekomen is, dan is er sprake van valse boze geesten die Jezus nabootsen. Vergeet dat niet! God doet hetzelfde werk niet nog een keer. Jezus’ fase van het werk is al voltooid en God zal die fase van het werk nooit opnieuw uitvoeren. … Als God in de laatste dagen nog steeds tekenen en wonderen toonde en nog steeds demonen uitwierp en de zieken genas – als Hij precies hetzelfde als Jezus deed – dan zou God hetzelfde werk herhalen en zou het werk van Jezus geen betekenis of waarde hebben. God voert dus één fase van het werk uit in elk tijdperk. Zodra één fase van Zijn werk is voltooid, wordt die al spoedig nagebootst door boze geesten. Nadat Satan God op de voet gaat volgen, stapt God over op een andere methode. Zodra God een fase van Zijn werk heeft voltooid, wordt die nagebootst door boze geesten. Jullie moeten dit duidelijk inzien” (‘Gods huidige werk kennen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Broeder Zhang communiceerde en zei: “We kunnen uit de woorden van Almachtige God opmaken dat God altijd een nieuwe en nooit een oude God is, en dat Hij nooit hetzelfde werk twee keer doet. Elke keer dat God een nieuwe fase van Zijn werk begint, drukt Hij nieuwe woorden uit en geeft Hij de mens nieuwe methoden om het geloof te beoefenen. Toen de Heer Jezus kwam herhaalde Hij bijvoorbeeld niet het werk van het uitroepen van de wetten en geboden, maar gebruikte Hij in plaats daarvan dat werk als basis om het werk van het verlossen van de hele mensheid uit te voeren. Ook gaf Hij de mensen van die tijd nieuwe methoden om het geloof te beoefenen. Zo leerde Hij bijvoorbeeld mensen te biechten en berouw te tonen, hun vijanden lief te hebben, elkaar te vergeven en lief te hebben, enzovoort. Nu Almachtige God in de laatste dagen gekomen is, drukt Hij niet nogmaals de weg van berouw uit, maar gebruikt Hij in plaats daarvan het werk van verlossing als basis om het werk van het oordelen en zuiveren van de mens uit te voeren. Tijdens deze fase van het werk verricht God geen tekenen en wonderen, maar drukt in plaats daarvan Zijn woorden op praktische wijze uit om onze verdorven gezindheid te openbaren en onze onrechtvaardigheid te oordelen. Tegelijkertijd schenkt God ons al de waarheden die we nodig hebben om ware redding te bereiken en stelt Hij ons in staat het pad naar verandering van onze gezindheid te begrijpen, via welke we onze verdorven gezindheid kunnen afwerpen en door God Zijn koninkrijk kunnen worden binnengeleid. Aan de andere kant is de meerderheid van de valse christussen bezeten door boze geesten en zijn ze allemaal uitzonderlijk arrogant en absurd. Ze zijn niet in staat nieuwe tijdperken te beginnen en kunnen ook geen tijdperken tot een einde brengen, laat staan dat ze de waarheid kunnen uitdrukken om mensen het pad te tonen naar een verandering van hun gezindheid. Ze kunnen alleen maar Jezus’ werk uit het verleden imiteren en een paar eenvoudige tekenen en wonderen doen om mensen te bedriegen. Wat betreft de grote wonderen die de Heer Jezus heeft gedaan, zoals het uit de dood doen verrijzen van overledenen en het voeden van de vijfduizend met twee vissen en vijf broden – valse christussen zijn simpelweg niet in staat deze daden te verrichten, want alleen God bezit zulke autoriteit en macht. Valse christussen kunnen zulke dingen nooit realiseren.”

Het was pas door de communicatie van de broeder dat ik begreep dat Gods werk altijd nieuw en nooit oud is, en dat valse christussen Gods werk uit het verleden alleen maar kunnen imiteren en een paar eenvoudige tekenen en wonderen kunnen doen. Ze zijn niet in staat Gods werk te doen en zolang we de principes achter Gods werk begrijpen, zullen we niet worden bedrogen. Ik was altijd bang geweest te worden bedrogen en ik durfde naar geen enkele preek van Bliksem uit het oosten te luisteren, laat staan dat ik het werk van de laatste dagen van Almachtige God durfde te zoeken of te onderzoeken. In plaats daarvan bleef ik in mijn kerk, luisterde daar naar preken en prees de Heer, waarbij ik dacht dat dat de veiligste manier was en dat ik in de toekomst met de Heer zou worden verenigd. Wanneer ik hier echter nu aan terugdenk, begrijp ik dat het feit dat ik zo passief en op mijn hoede was en niet proactief op zoek ging naar de uitspraken van de Heer in de laatste dagen, me werkelijk het risico liet lopen mijn kans de Heer te verwelkomen te missen.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Pas om voor het zuurdesem van de farizeeën: ik heb de wederkomst van de Heer Jezus verwelkomd

Hanmei heeft het geweldige nieuws van de wederkomst van de Heer gehoord, maar ze had nooit verwacht dat er op de weg naar het koninkrijk van de hemel zoveel struikelblokken zouden liggen. Oog in oog met de bek van de leeuw bidt Hanmei tot God en zoekt de waarheid. Uiteindelijk is ze in staat om weer voor God te komen. Pas om voor het zuurdesem van de farizeeën: ik heb de wederkomst van de Heer Jezus verwelkomd Het herkennen van de farizeeën van vandaag en het verwelkomen van de wederkomst van de Heer Jezus Uiteindelijk doorzie ik wie de farizeeën van vandaag zijn op mijn pad van het verwelkomen van de Heer

Gospel film with Dutch subtitles ‘Het moment van verandering’ Clip 1

Sommige mensen gaan af op de woorden van Paulus wat betreft het wachten op de Heer om in het hemelse koninkrijk te worden opgenomen: “In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen” (1 Cor. 15 : 52). Zij geloven dat hoewel we nog altijd voortdurend zondigen, zonder afstand te nemen van de ketenen van onze zondige aard, de Heer ons beeld onmiddellijk zal veranderen en ons naar het hemelse koninkrijk zal voeren wanneer Hij komt.

Geef een reactie