3. Hoe moet men Gods oordeel en tuchtiging ervaren om de redding te verkrijgen?

Relevante woorden van God:

Samenvattend is het nemen van het pad van Petrus in het geloven in God, het nemen van het pad van het nastreven van de waarheid, wat ook het pad van ware zelfkennis en het veranderen van de eigen gezindheid is. Alleen door het pad van Petrus te volgen, zal iemand het pad volgen van het worden vervolmaakt door God. Het moet iemand specifiek duidelijk zijn hoe het pad van Petrus te nemen en hoe het in de praktijk te brengen. Allereerst moet iemand zijn eigen bedoelingen, ongepaste bezigheden en zelfs zijn familie en alle dingen van zijn eigen vlees opzijzetten. Hij moet met zijn hele hart zijn toegewijd, dat wil zeggen, zich geheel toewijden aan het woord van God, zich focussen op het eten en drinken van het woord van God, zich focussen op het zoeken naar de waarheid, het zoeken naar Gods bedoeling in Zijn woorden en hij moet proberen de wil van God in alles te begrijpen. Dit is de meest fundamentele en meest kritieke methode van beoefening. Dit was wat Petrus deed nadat hij Jezus had gezien, en het is uitsluitend door deze manier van beoefening dat iemand de beste resultaten behaalt. Toewijding met het hele hart aan de woorden van God omvat hoofdzakelijk zoeken naar de waarheid, zoeken naar Gods bedoelingen in Zijn woorden, focussen op het begrijpen van de wil van God en meer waarheid begrijpen en verkrijgen uit Gods woorden. Toen Petrus Zijn woorden las, was hij niet gefocust op het begrijpen van doctrines en nog minder op het verwerven van theologische kennis. In plaats daarvan concentreerde hij zich op het begrijpen van de waarheid, het vatten van Gods wil en het verwerven van begrip over Zijn gezindheid en Zijn beminnelijkheid. Petrus probeerde ook uit Gods woorden de verschillende verdorven gesteldheden van de mens en de verdorven natuur en werkelijke tekortkomingen van de mens te begrijpen, waarmee hij voldeed aan alle aspecten van de eisen die God aan de mens stelt om Hem tevreden te stellen. Petrus had zo veel correcte praktiseringen die trouw bleven aan de woorden van God. Dit kwam het meest overeen met Gods wil en was de beste manier waarop iemand kon samenwerken terwijl hij Gods werk ervoer. Toen hij de honderden beproevingen van God ervoer, onderzocht Petrus zichzelf streng aan de hand van elk woord van Gods oordeel over de mens, elk woord van Gods openbaring van de mens en elk woord van Zijn eisen aan de mens, en trachtte hij de betekenis van deze woorden te doorgronden. Hij probeerde oprecht elk woord dat Jezus tegen hem gezegd had te overdenken en van buiten te leren en behaalde goede resultaten. Door deze manier van oefenen was hij in staat uit Gods woorden tot begrip van hemzelf te komen. Hij begon niet alleen de verschillen verdorven gesteldheden van de mens te begrijpen, maar ook de essentie, de natuur en de verschillende soorten tekortkomingen van de mens. Dit is wat het betekent om werkelijke zelfkennis te hebben. Petrus bereikte niet alleen een waar begrip van zichzelf uit Gods woorden, maar uit de dingen die in Gods worden werden uitgedrukt – Gods rechtvaardige gezindheid, wat Hij heeft en is, Gods wil voor Zijn werk en Zijn eisen aan de mensheid – uit deze woorden leerde hij God volledig kennen. Hij leerde Gods gezindheid en Zijn essentie kennen. Hij leerde en begreep wat God heeft en is, evenals Gods beminnelijkheid en Gods eisen aan de mens. Hoewel God toen niet zoveel sprak als nu, werden er in Petrus in deze aspecten toch resultaten behaald. Dit was iets zeldzaams en kostbaars.

uit ‘Hoe het pad van Petrus te nemen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Als we het oordeel van Gods woorden ontvangen, moeten we niet vrezen voor lijden of bang zijn voor pijn, en we moeten nog minder bevreesd zijn dat Gods woorden ons hart zullen doorboren. We zouden meer van Zijn uitspraken moeten lezen over hoe Hij ons oordeelt en tuchtigt, en onze verdorven essenties blootlegt. Die moeten we lezen en onszelf daar vaker aan afmeten. Meet anderen daar niet aan af – meet onszelf daaraan af. Het ontbreekt ons aan geen enkele van deze dingen; wij allemaal komen daarmee overeen. Als je het niet gelooft, ga het dan zelf maar ervaren. … In ons geloof moeten we krachtig blijven beamen dat Gods woorden de waarheid zijn. Omdat ze inderdaad de waarheid zijn, moeten wij ze rationeel aanvaarden. Of we het nu wel of niet kunnen herkennen of toegeven, onze eerste houding ten opzichte van Gods woorden zou er een moeten zijn van volledige aanvaarding. Elke regel van Gods woorden gaat over een specifieke gesteldheid. Dat betekent dat geen enkele regel van Zijn uitspraken handelt over externe fenomenen, laat staan over externe regels of een eenvoudige vorm van gedrag in mensen. Zo is het niet. Als je elke regel die door God wordt uitgesproken ziet als een eenvoudige vorm van menselijk gedrag of als een extern fenomeen, dan heb je geen spiritueel begrip en begrijp je niet wat de waarheid is. Gods woorden zijn diepzinnig, hoe komt het dat ze diepzinnig zijn? Alles wat God zegt, wat Hij openbaart gaat over de verdorven gezindheden van mensen en over de wezenlijke en diepgewortelde factoren in hun leven. Het zijn essentiële dingen, geen externe verschijnselen en met name geen externe gedragingen.

uit ‘Het belang en het pad van het nastreven van de waarheid’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Als je in Gods heerschappij gelooft, moet je geloven dat de dingen die dagelijks voorvallen, goed of slecht, niet zomaar gebeuren. Het is niet zo dat iemand het je bewust moeilijk maakt of het op je gemunt heeft, het is in werkelijkheid allemaal geregeld door God. Waartoe orkestreert God deze dingen? Niet om je tekortkomingen zichtbaar te maken of je te ontmaskeren. Jou ontmaskeren is niet het uiteindelijke doel. Het uiteindelijke doel is om je te vervolmaken en je te redden. Hoe doet God dat? Ten eerste maakt Hij je bewust van je eigen verdorven gezindheid, van je natuur en essentie, je tekortkomingen en wat je mist. Alleen door deze dingen te kennen en in je hart te begrijpen, kun je de waarheid nastreven en stapje voor stapje je verdorven gezindheid van je afwerpen. Dit is God die je een mogelijkheid geeft. Je moet weten hoe je deze mogelijkheid moet aangrijpen en ga niet de strijd aan met God. In het bijzonder wanneer je te maken hebt met de mensen, gebeurtenissen en dingen waar God je mee heeft omringd, denk niet altijd dat de dingen niet zijn zoals je ze wenst, terwijl je steeds probeert te ontsnappen, God steeds verwijten maakt en Hem verkeerd begrijpt. Zo onderga je Gods werk niet. Dat maakt het erg moeilijk voor je om binnen te gaan in de realiteit van de waarheid. Wat het ook is, dat je niet volledig begrijpt, als je problemen hebt, moet je leren je te onderwerpen. Je zou je eerst tot God moeten wenden en meer moeten bidden. Als je dat doet, zal er al snel een verandering plaatsvinden in je innerlijke toestand en zul je in staat zijn de waarheid te vinden en je probleem op te lossen – je zult in staat zijn het werk van God te ervaren. In deze periode wordt de realiteit van de waarheid in jou tot stand gebracht, en dit is hoe je voortgang zult boeken en hoe een verandering in de gesteldheid van je leven zal plaatsvinden. Als je eenmaal deze verandering hebt doorstaan, en deze realiteit van de waarheid hebt, zul je gestalte bezitten. En met gestalte komt leven. Wanneer iemand altijd leeft vanuit een verdorven satanische gezindheid, kan hij nooit gestalte of leven bezitten, hoeveel enthousiasme en energie hij ook heeft. God werkt in elk persoon. Wat Zijn methode ook is, van welk soort mensen, dingen en zaken Hij ook gebruik maakt om dienst te doen, welke toon Zijn woorden ook hebben, Hij heeft maar één einddoel: jou redden. Voordat Hij jou kan redden moet Hij je transformeren, dus hoe zou dat kunnen gebeuren zonder dat je een beetje lijdt? Je zult moeten lijden. Dit lijden kan op allerlei manieren plaatsvinden. Soms wekt God de mensen, zaken en dingen om je heen op zodat je jezelf kunt leren kennen. Of het kan zijn dat je rechtstreeks wordt behandeld, gesnoeid en ontmaskerd. Net als een patiënt op de operatietafel – je ontkomt niet aan wat pijn als je een goed resultaat wilt behalen. Als iedere keer dat je wordt gesnoeid en behandeld, en iedere keer dat Hij mensen, zaken en dingen opwekt, je gevoelens worden beroerd en je een impuls krijgt, dan is zoiets juist, en je zult gestalte hebben en ingaan tot de realiteit van de waarheid.

uit ‘Om de waarheid te bereiken, moet je leren van mensen, zaken en dingen om je heen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

In zijn geloof in God wilde Petrus God in alles tevredenstellen en wilde hij alles gehoorzamen wat van God kwam. Zonder ook maar de minste klacht kon hij tuchtiging en oordeel accepteren, evenals loutering, ramspoed en ontbering in zijn leven. Niets van dit alles kon zijn liefde voor God veranderen. Is dat niet de ultieme liefde voor God? Is dat niet de vervulling van de plicht van een schepsel van God? Of je nu tuchtiging, oordeel of rampspoed ondergaat, je kunt altijd gehoorzaamheid tot aan de dood bereiken. Dit is wat een schepsel van God zou moeten bereiken, dit is de zuiverheid van de liefde voor God. Als de mens zoveel kan bereiken, dan is hij een geschikt schepsel van God, en is er niets dat beter aan het verlangen van de Schepper voldoet.

uit ‘Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

De waarheid die de mens in bezit moet hebben, is in het woord van God te vinden. Die waarheid is nuttiger dan wat ook en komt de mensheid het meest ten goede. Jullie lichaam heeft dat medicijn en die voeding nodig. De mens krijgt door die waarheid zijn normale menselijkheid terug. Iedereen zou er vol van moeten zitten. Hoe meer jullie Gods woord in praktijk brengen, hoe sneller jullie leven zal opbloeien. Hoe meer jullie Gods woord in praktijk brengen, hoe duidelijker de waarheid wordt. Naarmate jullie gestalte groeit, zullen jullie de dingen van de geestelijke wereld duidelijker zien. Jullie zullen dan sterker staan om Satan te overwinnen. Veel van de waarheid die jullie niet begrijpen, zal duidelijk worden wanneer jullie het woord van God in praktijk brengen. De meeste mensen vinden het genoeg als ze de tekst van Gods woord begrijpen. Ze richten hun aandacht op kennis van leerstellingen zonder de diepte ervan in de praktijk te ervaren. Is dat niet de wijze van de Farizeeën? Hoe kan de zinsnede ‘Het woord van God is leven’ dan voor hen opgaan? Alleen wanneer de mens het woord van God in praktijk brengt, kan zijn leven werkelijk tot bloei komen. Het komt niet tot wasdom door simpelweg Zijn woord te lezen. Als je meent dat puur en alleen begrip van Gods woord volstaat om leven te hebben, om tot wasdom te komen, dan begrijp je het verkeerd. Je begrijpt Gods woord pas echt wanneer je de waarheid in praktijk brengt. Je moet ook beseffen dat je ‘de waarheid alleen kunt begrijpen door ernaar te handelen’.

uit ‘Wanneer je de waarheid eenmaal begrijpt, moet je die in de praktijk brengen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Als iemand bij het volbrengen van zijn plicht God kan behagen, principieel is in zijn woorden en daden en de werkelijkheid binnen kan gaan van alle aspecten van waarheid, dan zal hij een mens zijn die door God is vervolmaakt. Er kan worden gesteld dat het werk en de woorden van God voor deze mens volledig effectief zijn, dat Gods woorden zijn leven worden, hij de waarheid ontvangt en hij kan leven overeenkomstig Gods woorden. Hierop zal de natuur van zijn vlees, dat wil zeggen, de basis van zijn oorspronkelijke bestaan, beven en instorten. Nadat iemand de woorden van God als zijn leven heeft ontvangen wordt hij een nieuw mens. De woorden van God worden zijn leven. De visie van Gods werk, Zijn eisen aan de mens, Zijn openbaring van de mens, en de standaarden voor een waar leven waarvan God eist dat de mens ze bereikt, worden zijn leven – hij leeft volgens deze woorden en deze waarheden en deze mens wordt vervolmaakt door de woorden van God. Hij ondervindt een wedergeboorte door Zijn woorden en wordt door Zijn woorden een nieuw mens.

uit ‘Hoe het pad van Petrus te nemen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

Gods werk in de eindtijd is om over ons te oordelen door Zijn woord. Als we onze verdorven gezindheid willen zuiveren om Gods redding te bereiken, moeten we eerst echt moeite doen voor Gods woord. We moeten Gods woord eten en drinken en het oordeel en de openbaringen die Zijn woord bevatten, aanvaarden. Hoezeer het woord van God ons ook pijn doet of streng is, hoeveel het ons ook laat lijden, onthoud dat Gods woord de waarheid is en het werkelijke leven dat we moeten aangaan. Elke uitspraak van Gods woord is bedoeld om ons te zuiveren en te veranderen, om ons te helpen onze verdorvenheid af te schudden en redding te bereiken, en om ons vervolgens de waarheid te laten begrijpen en kennis van God te verwerven. We moeten het oordeel en het snoeien van Gods woord leren aanvaarden. Als we de waarheid in Gods woord willen bereiken, moeten we bereid zijn om te lijden door de waarheid in Gods woord te gehoorzamen. We moeten de waarheid zoeken en proberen die te vinden in Gods woord, Gods wil voelen en onszelf leren kennen. We moeten nadenken over Gods woord om onze eigen arrogantie, ons eigen bedrog en egoïsme te kennen, hoe we onderhandelen met God, God afpersen, God bedriegen, de waarheid verdraaien, en andere zonden en andere onzuiverheden in ons geloof, onze hang naar zegeningen. Op die manier zullen we geleidelijk aan de waarheid achter onze verdorvenheid en de essentie van onze natuur leren kennen. Nadat we meer van de waarheid begrijpen, zal onze kennis van God steeds dieper worden en zullen we weten welke mensen God verkiest of afwijst, welke mensen Hij zal redden of elimineren, wie Hij zal gebruiken en wie Hij zal zegenen. Als we dat inzien, zullen we Gods gezindheid beginnen te begrijpen. Dat is het gevolg van het ervaren van Gods oordeel van Zijn woord. Iedereen die de waarheid nastreeft, moet het oordeel van Gods woord ervaren, moet de waarheid in alles zoeken en moet Gods woord in praktijk brengen en God gehoorzamen. Geleidelijk aan zullen deze mensen de waarheid beginnen te begrijpen, de werkelijkheid binnengaan in het ervaren van Gods woord en volmaaktheid en redding bereiken. Wat betreft mensen die niet van de waarheid houden, ook al herkennen ze Gods verschijning in de waarheid die God uitgedrukt heeft in Zijn woord, zij denken dat ze zeker redding kunnen bereiken door slechts een beetje op te offeren en hun plicht te vervullen. Zij kunnen de waarheid niet ontvangen, ook al geloven ze al jaren in God. Ze begrijpen misschien wel enkele doctrines, maar ze denken dat ze de volledige waarheid en werkelijkheid hebben. Ze liegen tegen zichzelf en ze zullen weldra geëlimineerd worden door God.

uit ‘Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)’

Wanneer we vandaag Gods woorden lezen, is het belangrijkste dat we Gods oordeel en tuchtiging aanvaarden. Het kernpunt is het accepteren van Gods oordeel en tuchtiging, dit is het meest fundamentele aspect. … Jullie zeggen allemaal dat jullie bereid zijn het lijden van het oordeel en de tuchtiging te ondergaan. Nu jullie bereid zijn dit lijden te ondergaan is de vraag hoe jullie je zullen onderwerpen. Hoe zullen jullie het aanvaarden? Als je Gods woorden van oordeel en tuchtiging ziet, zul je ze dan als Gods oordeel over je te aanvaarden? Of zul je volhouden dat deze woorden een oordeel over anderen vellen, dat ze niets met jou te maken hebben, en zo het oordeel en tuchtiging van God vermijden? Welk pad zul je nemen? Als je bereid bent Gods oordeel en tuchtiging te aanvaarden zou je deze dingen niet moeten vermijden wanneer je het woord van God leest. Hoe scherp of streng de woorden ook zijn, je zou ze allen moeten aanvaarden. Je bidt tot God: “God ik ben bereid uw oordeel en tuchtiging te aanvaarden. Uw woorden van oordeel zijn tot mij gericht. Ik ben zo'n verdorven mens, ik heb deze problemen van verdorvenheid, ik zou dus uw oordeel en tuchtiging moeten aanvaarden, want dit is uw liefde voor mij, het is uw verheerlijking. Ik aanvaard en gehoorzaam ze volledig en ik ben dankbaar voor uw liefde.” Zodra je op deze manier bidt, zul je ze makkelijk aanvaarden en zul je het niet moeilijk vinden. Vervolgens moet je Gods woorden met je eigen gesteldheden vergelijken om je begrip te verdiepen. Dit is de manier waarop het kan worden gedaan. Dit is een uitdrukking van onderwerping aan Gods oordeel en tuchtiging. Maar als je woorden van God ziet die behoorlijk streng zijn en je zegt: “God, deze woorden vormen geen oordeel over mij, ze vormen het oordeel over anderen, ze veroordelen Satan. Ze hebben niets met mij te maken, ik hoef ze dus niet te lezen”, dan is dit het vermijden van het oordeel en de tuchtiging van God. Als sommige broeders en zusters je snoeien en je onder handen nemen, wat moet je dan doen? Je moet snel tot God bidden: “God, ik dank u! Dit is uw liefde die tot mij komt. U heeft mijn broeders en zusters bewogen mij te snoeien en mij onder handen te nemen vanwege uw liefde voor mij. Ik onderwerp me.” Je moet bidden. Als je niet bidt zal het makkelijk voor je zijn te weigeren, makkelijk voor je vlees zijn om in opstand te komen, makkelijk voor je om in conflict met anderen te komen, makkelijk om te klagen en zal het zelfs makkelijker voor je zijn om negatief te zijn. Daarom moet je snel zijn en bidden. Nadat je hebt gebeden zal je geest kalm zijn en zul je in staat zijn je te onderwerpen. Zodra je werkelijk in staat bent je te onderwerpen, zul je vreugde in je hart hebben en zul je zeggen: “Op dat moment verloor ik mijn zelfbeheersing niet, maar aanvaardde ik het. Dat kwam omdat ik had gebeden. Nu kan ik me eindelijk aan God onderwerpen.” Je ziet een sprankje hoop en je verwerft enige gestalte, dat is de manier waarop een mens groeit.

uit ‘Preken en communicatie over het binnengaan in het leven’

Vorige: 2. Waarom moet God mensen oordelen en tuchtigen?

Volgende: 4. Wat is oprecht gebed?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

2. De verschillen tussen de weg van berouw en de weg van eeuwig leven

Christus van de laatste dagen brengt het leven en brengt de blijvende en eeuwige weg van de waarheid. Deze waarheid is het pad waardoor de mens het leven zal verkrijgen en het enige pad waardoor de mens God zal kennen en door God zal worden goedgekeurd. Als je niet de weg van het leven zoekt die door Christus van de laatste dagen wordt voorzien, dan zul je nooit de goedkeuring van Jezus verkrijgen en zul je nooit gekwalificeerd worden om de poort van het koninkrijk van de hemel binnen te gaan, want je bent zowel een marionet als een gevangene van de geschiedenis.

33. Wat is de opname vóór de rampspoed? Wat is een overwinnaar die wordt gevormd vóór de rampspoed?

“Opgenomen worden” is niet van een lagere plek naar een hogere plek gaan zoals mensen zich inbeelden. Dit is een grote vergissing. Opgenomen worden verwijst naar mijn voorbestemming en uitverkiezing. Het is bedoeld voor allen die ik voorbestemd en uitverkoren heb. Zij die de status van eerstgeboren zoon, de status van zonen of volk hebben verkregen, zijn allemaal degenen die zijn opgenomen. Dit strookt helemaal niet met de opvattingen van mensen. Zij die in de toekomst een aandeel in mijn huis hebben, zijn allemaal mensen die voor mijn aangezicht zijn opgenomen. Dit is absoluut waar, onveranderlijk en kan door niemand weerlegd worden. Dit is de tegenaanval jegens Satan. Iedereen die ik voorbestemd heb, zal voor mijn aangezicht opgenomen worden.

3. De enige ware God definiëren als de drie-enige God is God tarten en belasteren

God verafschuwt het door mensen te worden geloofd en geprezen wanneer deze lof en aanprijzing onrealistisch en ondoordacht zijn. Sterker nog, Hij haat het wanneer mensen Hem als lucht behandelen. Hij haat het wanneer mensen tijdens een discussie over onderwerpen die God betreffen luchthartig spreken en zomaar, zonder te aarzelen maar wat zeggen, te zeggen wat ze uitkomt. Bovendien haat Hij degenen die geloven dat ze God kennen en opscheppen over hun kennis van God en zonder beperking of voorbehoud onderwerpen over God bespreken.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek