We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Klassieke woorden van Almachtige God, Christus van de laatste dagen

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

XI Klassieke woorden over het binnengaan van de werkelijkheid van de waarheid

(XVII) Woorden over verandering van gezindheid en door God vervolmaakt worden

222. Waarnaar verwijst een transformatie van gezindheid? Het gebeurt wanneer iemand die de waarheid liefheeft, terwijl hij Gods werk ervaart, het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden aanvaardt en allerlei soorten lijden en loutering ondergaat. Een dergelijke persoon is vanbinnen gezuiverd van de satanische vergiften en komt geheel los van zijn verdorven gezindheden, zodat hij kan gehoorzamen aan Gods woord, en al Zijn orkestraties en regelingen; om nooit weer te rebelleren tegen Hem of Hem te weerstaan. Dit is een transformatie van gezindheid. … Een transformatie in gezindheid betekent dat een persoon, omdat hij de waarheid liefheeft en kan aanvaarden, uiteindelijk zijn ongehoorzame natuur die tegen God gekant is, leert kennen; hij begrijpt dat de menselijke verdorvenheid te diep is en erkent de absurditeit en bedrieglijkheid van de mens. Hij erkent de armoede en de armzaligheid van de mens en begrijpt uiteindelijk de menselijke natuur en essentie. Als hij dit allemaal weet, kan hij zichzelf volledig verloochenen en verzaken, bij Gods woord leven, en in alles de waarheid beoefenen. Dit is iemand die God kent, dit is iemand van wie de gezindheid is getransformeerd.

uit ‘Hoe de natuur van de mens te leren kennen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

223. Een transformatie in gezindheid verwijst hoofdzakelijk naar een transformatie van de natuur van mensen. De elementen van iemands natuur kunnen niet aan uiterlijke gedragingen worden afgelezen. Ze zijn direct gerelateerd aan de waarden en betekenis van hun bestaan. Dat wil zeggen, dat ze rechtstreeks betrekking hebben op hoe iemand tegen het leven aankijkt en op de waarde die iemand in zijn leven heeft, de dingen diep in zijn ziel en zijn essentie. Iemand die de waarheid niet kan accepteren, zal geen transformatie van deze aspecten ondergaan. Alleen wanneer ze Gods werk ervaren, volledig binnengaan in de waarheid, hun waarden en hun kijk op het bestaan en leven veranderen, hun opvattingen in lijn brengen met die van God, en zich volledig kunnen onderwerpen en toegewijd zijn aan God, kan worden gezegd dat de gezindheden van deze mensen zijn veranderd.

uit ‘Wat je zou moeten weten over het transformeren van je gezindheid’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

224. De gezindheid van de mens zou om te beginnen moeten veranderen met de kennis van zijn wezen en door veranderingen in zijn denken, natuur en mentale kijk – door fundamentele veranderingen. Alleen zo komen echte veranderingen tot stand in de gezindheid van de mens. De verdorven gezindheid van de mens is het gevolg van het feit dat Satan hem vergiftigt en vertrapt, en de verschrikkelijke schade die Satan heeft aangebracht in zijn denken, moraliteit, inzicht en verstand. Juist omdat deze fundamentele dingen van de mens door Satan zijn verdorven, en volslagen anders zijn dan hoe God ze oorspronkelijk heeft gemaakt, keert de mens zich tegen God en begrijpt hij de waarheid niet. Veranderingen in de gezindheid van de mens dienen dus te beginnen met veranderingen in zijn denken, inzicht en verstand, waardoor zijn kennis van God en zijn kennis van de waarheid veranderen.

uit ‘Een onveranderde gezindheid betekent vijandschap jegens God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

225. Als een mens in God gelooft en transformatie van zijn eigen gezindheid verlangt, moet hij zich niet van het echte leven losmaken. In het echte leven moet je jezelf kennen, jezelf verloochenen, de waarheid in praktijk brengen en voor alles de principes, het gezond verstand en de regels van zelfbeheersing leren voordat je een geleidelijke transformatie kunt bereiken. Als je je alleen op theoretische kennis richt en temidden van religieuze ceremonies leeft zonder diep in de werkelijkheid te duiken, zonder het echte leven binnen te gaan, dan zul je de werkelijkheid nooit binnentreden, jezelf of de waarheid of God nooit kennen en zul je altijd blind en onwetend blijven. … Je moet je intrede in het echte leven oefenen, je eigen tekortkomingen, ongehoorzaamheid en onwetendheid kennen en je abnormale menselijkheid en zwakheden kennen. Zo zal al je kennis worden geïntegreerd in je eigenlijke situatie en problemen. Alleen dit soort kennis is echt en zorgt ervoor dat je je eigen toestand werkelijk begrijpt en een transformatie van je gezindheid bereikt.

uit ‘Een bespreking van het kerkelijk leven en het echte leven’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

226. Bij het streven je gezindheid te veranderen, moet je een bepaalde fase in je begrip van jezelf bereiken waarbij je de satanische giffen die in je eigen natuur liggen kunt ontdekken. Je moet weten wat het betekent God te trotseren, alsook wat het betekent tegen God te rebelleren, en je moet leren hoe je jezelf in alles moet gedragen in overeenstemming met de waarheid. Je moet ook enig begrip verwerven van Gods wil en van Zijn eisen aan de mensheid. Je moet ten overstaan van God zijn bezeten door geweten en rede, je moet niet opscheppen of God bedriegen, en je moet niet langer ook maar iets doen om je tegen God te verzetten. Als zodanig zul je je gezindheid hebben veranderd. Degenen van wie de gezindheid is getransformeerd voelen diep in hun hart verering voor God en hun rebellie tegen God wordt geleidelijk minder. Bij het vervullen van hun plichten hoeven bovendien anderen zich niet langer zorgen over hen te maken en hoeft de Heilige Geest ook niet altijd disciplinair werk op hen toe te passen. Ze kunnen zich in wezen onderwerpen aan God, en de waarheid is aanwezig in hun opvattingen over dingen. Dit komt allemaal neer op het verenigbaar met God zijn geworden.

uit ‘Alleen door de waarheid na te streven kun je veranderingen in je gezindheid realiseren’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

227. Degenen die een verandering in hun gezindheid hebben meegemaakt, hebben de waarheid begrepen, ze zijn kritisch ten opzichte van alle kwesties, ze weten hoe ze moeten handelen in overeenstemming met Gods wil, hoe ze moeten handelen overeenkomstig de principes van de waarheid en hoe ze moeten handelen om God tevreden te stellen. En ze begrijpen de natuur van de verdorvenheid die ze openbaren. Wanneer hun eigen ideeën en opvattingen worden geopenbaard, zijn ze in staat er kritisch naar te kijken en het vlees te verzaken. Dit is hoe een verandering in gezindheid wordt uitgedrukt. Het belangrijkste van een verandering in gezindheid is dat deze mensen de waarheid duidelijk hebben begrepen, en dat ze, wanneer ze dingen uitvoeren, ze met relatieve nauwkeurigheid de waarheid in praktijk brengen en hun verdorvenheid niet vaak wordt geopenbaard. Over het algemeen lijken mensen waarvan de gezindheid is veranderd behoorlijk verstandig en kritisch, en geven ze, vanwege hun begrip van de waarheid, niet zo veel blijk van zelfingenomenheid en arrogantie. Zij doorzien en onderscheiden veel van de verdorvenheid die is geopenbaard, waardoor arrogantie geen kans krijgt. Ze zijn in staat een weloverwogen begrip te hebben van wat de plek van de mens is, hoe ze zich redelijk kunnen gedragen, hoe ze plichtsgetrouw kunnen zijn, wat ze wel en niet moeten zeggen, en wat ze tot welke personen moeten zeggen en wat ze voor hen moeten doen. Dit is de reden waarom gezegd wordt dat dit soort mensen relatief verstandig zijn. Degenen die een verandering in gezindheid hebben, leven werkelijk de gelijkenis van een mens uit, en zij bezitten waarheid. Ze zijn altijd in staat om in overeenstemming van de waarheid te spreken en dingen te zien, en ze zijn principieel in alles wat ze doen; ze zijn niet onderworpen aan de invloed van wie of wat dan ook, en ze hebben allemaal hun eigen visie en kunnen de principes van de waarheid behouden. Hun gezindheid is relatief stabiel, ze zijn niet besluiteloos. In welke situatie ze zich ook bevinden, ze begrijpen hoe ze hun plicht naar behoren kunnen uitvoeren en hoe ze dingen moeten doen om God tevreden te stellen. Degenen van wie de gezindheden zijn veranderd zijn niet gefocust op wat ze moeten doen om zich, op een oppervlakkig niveau, goed te presenteren – zij hebben van binnen al duidelijkheid over wat ze moeten doen om God tevreden te stellen. Daarom kan het zijn dat ze er van de buitenkant niet zo enthousiast uitzien of net alsof ze alles fantastisch hebben gedaan, maar alles wat ze doen is zinvol, is waardevol en levert praktische resultaten op.

uit ‘Het verschil tussen externe veranderingen en veranderingen van gezindheid’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

228. Van degenen van wie de gezindheden zijn veranderd staat vast dat ze veel waarheid bezitten – dit kan worden bevestigd door hun perspectief op dingen en de principes van waaruit ze handelen. Van degenen die niet de waarheid bezitten, is de gezindheid absoluut niet veranderd. Dat wil niet zeggen dat mensen die in hun menselijkheid volwassen en ervaren zijn noodzakelijkerwijze een verandering van gezindheid zullen ondergaan. Het verwijst hoofdzakelijk naar momenten waarop een aantal van de satanische vergiften in de natuur van mensen verandert dankzij hun kennis van God en hun begrip van de waarheid. Dat wil zeggen, deze satanische vergiften worden gereinigd en de door God uitgedrukte waarheid schiet wortel in deze mensen, wordt hun leven en wordt de basis van hun bestaan. Alleen dan worden ze nieuwe mensen en als zodanig verandert hun gezindheid. Een verandering van gezindheid betekent niet dat de uiterlijke gezindheden van mensen zachtmoediger zijn dan voorheen, dat ze arrogant waren, maar nu verstandig spreken, of dat ze naar niemand luisterden, maar nu naar anderen kunnen luisteren – zulke uiterlijk veranderingen kunnen geen transformaties van gezindheid worden genoemd. Natuurlijk omvatten veranderingen in gezindheid ook deze gesteldheden, maar de hoofdzaak is dat hun innerlijke leven is veranderd. De door God uitgedrukte waarheid wordt hun hele leven, de satanische vergiften in hen zijn geëlimineerd, hun perspectieven zijn geheel veranderd en ze zijn geen van allen in overeenstemming met het perspectief van de wereld. Ze doorzien de listen en vergiften van de grote rode draak, ze hebben de ware essentie van het leven begrepen. Hun levenswaarden zijn dus veranderd – dit is de meeste fundamentele verandering en de essentie van een verandering van gezindheid.

uit ‘Het verschil tussen externe veranderingen en veranderingen van gezindheid’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

229. Als je zoekt naar vervolmaking door God, moet je eerst begrijpen wat het betekent door Hem vervolmaakt te worden, welke gesteldheid je moet hebben om vervolmaakt te worden, en daarna, wanneer je deze dingen eenmaal begrijpt, moet je het pad van de beoefening zoeken. Je moet een bepaald kaliber hebben om door God vervolmaakt te worden. Velen van jullie bezitten niet het vereiste kaliber, dat van je vraagt een bepaalde prijs te betalen en een subjectieve inspanning te leveren. Hoe lager je kaliber is, hoe meer subjectieve inspanning je moet leveren. Hoe beter je de woorden van God begrijpt en in de praktijk brengt, hoe sneller je op de weg kunt komen waarop God je vervolmaakt. Door te bidden kun je onder het zeggen van gebeden vervolmaakt worden; door de woorden van God te eten en te drinken, de essentie van de woorden van God te vatten en de realiteit van Gods woorden uit te leven, kun je vervolmaakt worden. Door elke dag de woorden van God te beleven, leer je wat er aan je ontbreekt en word je je bovendien bewust van je achilleshiel en je zwakheden, en bid je tot God, waardoor je geleidelijk aan vervolmaakt wordt. De wegen naar vervolmaking zijn: bidden, de woorden van God eten en drinken, de essentie van Gods woorden vatten, de woorden van God gaan beleven, leren wat er aan je ontbreekt, het werk van God gehoorzamen, denken aan Gods last en het vlees verloochenen door je liefde voor God, en door vaak te communiceren met broeders en zusters; dat verrijkt je ervaringen. Of het nu het gemeenschapsleven of het persoonlijke leven betreft en of het om grote of kleine gemeentes gaat, ze geven je allemaal de gelegenheid ervaringen op te doen en training te krijgen zodat je hart stil kan zijn voor God en tot God terug kan keren. Dit valt allemaal onder het proces van vervolmaking. Het ervaren van de woorden van God die zijn gesproken, betekent dat je feitelijk de woorden van God kunt proeven en ze de gelegenheid geeft in je na te leven, zodat je geloof in God en je liefde voor God groter worden. Hierdoor zul je geleidelijk de verdorven satanische gezindheid van je afwerpen, oneigenlijke motiveringen geleidelijk van je afzetten en gaan leven naar het beeld van een normaal mens. Hoe groter de liefde voor God is binnenin jou – dat wil zeggen: hoe groter het deel van jou is dat door God vervolmaakt is – hoe minder je door Satan wordt aangetast. Door je praktijkervaringen zul je geleidelijk aan op de weg van de vervolmaking komen. Als je dus vervolmaakt wilt worden, is het vooral belangrijk dat je de wil van God voor ogen houdt en de woorden van God ervaart.

uit ‘Wees je bewust van Gods wil om volmaaktheid te bereiken’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

230. Ben je werkelijk bereid om vervolmaakt te worden? Als je werkelijk bereid bent om vervolmaakt te worden door God, dan zul je de moed hebben om je vleselijke lichaam aan de kant te schuiven en zul je in staat zijn om Gods woorden uit te voeren en niet passief of zwak te zijn. Je zult in staat zijn om alles wat van God komt te gehoorzamen en al je daden, of ze nu gedaan worden in het openbaar of in afzondering, zullen toonbaar zijn voor God. Als je een eerlijk persoon bent en de waarheid in praktijk brengt in alle dingen, dan zul je vervolmaakt worden. Die bedrieglijke mensen die op één manier handelen wanneer anderen het zien en op een andere manier achter hun rug om, zijn niet bereid om vervolmaakt te worden. Ze zijn allen zonen van het verderf en de vernieling; ze behoren God niet toe, maar Satan. Ze zijn niet het soort mensen dat God uitkiest! Wanneer je daden en gedrag niet toonbaar zijn voor God of gezien kunnen worden door de Geest van God, is dit het bewijs dat er iets mis is met jou. Alleen wanneer je het oordeel en de tuchtiging van God aanvaardt en waarde hecht aan de transformatie van je gezindheid, zul je in staat zijn om op het pad te komen richting vervolmaking. Als je waarlijk bereid bent om door God te worden vervolmaakt en om Zijn wil te doen, dan moet je ook aan al Zijn werk gehoorzamen, zonder enige klacht uit te spreken, zonder aanname van beoordeling of oordeel over het werk van God. Dit zijn de minimale vereisten om door God te worden vervolmaakt. De noodzakelijke vereiste voor hen die willen worden vervolmaakt door God is dit: doe alles met een hart dat God liefheeft. Wat betekent het om ‘alles te doen met een hart dat God liefheeft?’ Het betekent dat al je daden en gedrag toonbaar kunnen zijn voor God. Wanneer je de juiste bedoelingen hebt, ongeacht of je daden goed of fout zijn, ben je niet bang ze te tonen aan God of aan je broeders en zusters; je durft een gelofte af te leggen voor God. Je moet al je bedoelingen, gedachten en ideeën voorleggen aan God zodat Hij ze nauwkeurig kan onderzoeken; als je handelt en binnengaat op deze manier zal de vooruitgang in je leven snel gaan.

uit ‘Zij die God met een oprecht hart gehoorzamen, zullen zeker door God worden gewonnen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

231. Op dit moment is datgene wat jullie in de eerste plaats moeten zoeken, door God te worden vervolmaakt in alle dingen en door God te worden vervolmaakt middels alle mensen, zaken en dingen waarmee jullie worden geconfronteerd, zodat wat God is meer in jullie zal worden opgenomen. Jullie moeten eerst de erfenis van God op aarde ontvangen voordat jullie in aanmerking komen om meer en grotere zegeningen van God te erven. Alle dergelijke dingen zijn hetgeen waarnaar jullie zouden moeten zoeken en dat wat jullie eerst moeten begrijpen. Hoe meer je probeert door God in alle dingen te worden vervolmaakt, hoe meer je in staat zult zijn om de hand van God in alle dingen te kunnen zien, daarbij actief zoekend om het wezen van Gods woord en de realiteit van Zijn woord binnen te gaan door verschillende vooruitzichten en in verschillende zaken. Je kunt niet tevreden zijn met dergelijke negatieve toestanden als slechts geen zonden begaan, of geen opvattingen hebben, geen levensfilosofie en geen menselijke wil. God vervolmaakt de mens op verschillende manieren en het is mogelijk dat je in alle opzichten als gevolg daarvan vervolmaakt wordt. Je kunt niet alleen worden vervolmaakt in termen van het positieve, maar ook van het negatieve, waardoor je je verrijkt met wat je verkrijgt. Elke dag zijn er mogelijkheden om te worden vervolmaakt en is er tijd om door God gewonnen te worden. Na een periode van zo’n ervaring zul je enorm veranderd zijn. Je zult nu een natuurlijk inzicht kunnen krijgen in veel dingen die je voorheen niet begreep; zonder dat je anderen nodig hebt om je te leren, onbewust zul je door God verlicht worden, zodat je verlichting in alle dingen hebt en al je ervaringen in details treden. God zal je leiden zodat je niet naar beide kanten buigt. Dan zul je door Hem op het pad naar volmaaktheid worden gezet.

Het door God vervolmaakt worden kan niet beperkt worden tot vervolmaking door Gods woord te eten en te drinken. Deze manier van ervaren is te eenzijdig en omvat niet voldoende; het beperkt de mens alleen maar tot een heel klein bereik. In dit geval mist de mens de broodnodige geestelijke voeding. Als jullie wensen te worden vervolmaakt door God, moeten jullie leren om alle dingen te ervaren en verlicht te zijn in alles hetgeen jullie tegenkomen. Wanneer je iets tegenkomt, of het nu goed of slecht is, dan zou je er voordeel uit moeten halen en het zou niet mogen leiden tot passiviteit. Wat er ook gebeurt, je zou in staat moeten zijn om het te kunnen overwegen door aan de kant van God te staan en het niet vanuit het oogpunt van de mens te analyseren of te bestuderen (dit is een afwijking in je ervaring). Als dit de manier is van je ervaring, dan zal je hart worden overgenomen door de lasten van je leven; jij zult constant in het licht van Gods aangezicht leven en niet gemakkelijk afwijken in je beoefening. Zo iemand heeft grote vooruitzichten.

uit ‘Beloften aan hen die vervolmaakt zijn’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

232. God wil nu een groep mensen winnen – zij zijn degenen die ernaar streven om met Hem samen te werken, die Zijn werk kunnen gehoorzamen, die geloven dat de woorden die God spreekt waar zijn en die Gods vereisten in daden kunnen omzetten. Zij hebben waarlijk begrip in hun hart. Zij kunnen volmaakt worden en zullen uiteindelijk het pad van volmaaktheid bewandelen. Zij die geen duidelijk beeld van Gods werk hebben, die Gods woorden niet eten en drinken, die geen aandacht aan Zijn woorden schenken en die in hun hart geen greintje liefde voor God hebben − dergelijke mensen kunnen niet volmaakt worden. Zij die aan God in het vlees twijfelen, die onzeker over Hem blijven, die Zijn woorden nooit serieus nemen en die Hem altijd bedriegen, zij weerstaan God en zijn van Satan − dergelijke mensen kunnen geenszins volmaakt worden.

uit ‘God maakt diegenen volmaakt die naar Zijn hart zijn’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

233. De Heilige Geest werkt niet alleen in bepaalde mensen die door God worden gebruikt, maar meer nog in de kerk. Hij kan in iedereen werken. Hij zou op dit moment in jou kunnen werken en wanneer je het hebt ervaren, kan Hij vervolgens in iemand anders werken. Haast je om bij te blijven; hoe dichter je bij het huidige licht blijft, hoe meer je leven kan groeien. Welk soort mens hij dan ook moge zijn, zo lang de Heilige Geest werkt in hem zorg dat je volgt. Neem zijn ervaringen in door je eigen en je zult steeds hogere dingen ontvangen. Op deze manier zul je sneller vooruitgaan. Dit is het pad van vervolmaking van de mens en een weg waardoor het leven groeit. Het pad tot vervolmaking wordt bereikt door jouw gehoorzaamheid aan het werk van de Heilige Geest. Je weet niet door welk soort persoon God zal werken om jou te vervolmaken, noch door welk persoon heen, welke gebeurtenis, of welk ding Hij jou in staat zal stellen om verworvenheden binnen te gaan en enig inzicht te verwerven. Wanneer je in staat bent om te wandelen op dit juiste spoor, toont dit dat er veel hoop is voor jou om vervolmaakt te worden door God. Als je niet in staat bent om dit te doen, toont dit dat jouw toekomst grauw is, beroofd van licht. Eens wanneer je op het juiste spoor bent, zul je openbaring ontvangen in alle dingen. Wat de Heilige Geest ook mag openbaren aan anderen, als je voortgaat op basis van hun kennis om dingen voor jezelf te ervaren, zal deze kennis deel worden van je leven en zul je in staat zijn om anderen te voorzien vanuit deze ervaring. Zij die anderen voorzien door het napraten van woorden zijn mensen die zelf geen ervaringen hebben gehad. Door de verlichting en illuminatie van anderen moet je leren om een praktische weg te vinden, voordat je kunt beginnen te spreken over je eigen werkelijke ervaring en kennis. Dit zal grotere voordelen opleveren in je eigen leven. Je moet op deze manier ervaren, alles gehoorzamen wat van God komt. Je moet de wil van God in alle dingen zoeken en het onderwijs in alle dingen bestuderen, zodat je leven kan groeien. Deze werkwijze verschaft de snelste vooruitgang.

uit ‘Zij die God met een oprecht hart gehoorzamen, zullen zeker door God worden gewonnen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

234. Als je door God gebruikt en vervolmaakt wilt worden, moet je al deze dingen bezitten: de wil om te lijden, geloof, volharding, gehoorzaamheid, evenals het vermogen om het werk van God te ervaren, een begrip te krijgen van Zijn wil en het rekening houden met Zijn verdriet. Het vervolmaken van een persoon is niet gemakkelijk en elke loutering die je ervaart vereist je geloof en liefde. Als je door God vervolmaakt wilt worden, is gewoonweg de straat opgaan niet genoeg en alleen jezelf inzetten voor God is ook niet genoeg. Je moet veel dingen verwerven om iemand te worden die volmaakt is gemaakt door God. Wanneer je geconfronteerd wordt met lijden, moet je in staat zijn om niet naar het vlees te kijken en niet te klagen tegen God. Wanneer God Zich voor je verbergt, moet je in staat zijn om het geloof te hebben om Hem te volgen en je vorige liefde te behouden zonder deze te laten haperen of verdwijnen. Wat God ook doet, je moet je aan Zijn plan onderwerpen en meer bereid zijn je eigen vlees te vervloeken dan tegen Hem te klagen. Wanneer je voor beproevingen staat, moet je God tevreden stellen ondanks enige tegenzin om afstand te doen van iets waar je van houdt, of ondanks jammerlijk huilen. Alleen dit kan ware liefde en geloof worden genoemd. Het maakt niet uit wat je werkelijke gestalte is, je moet eerst de wil bezitten om zowel ontberingen als het ware geloof te ondergaan en je moet de wil hebben om het vlees te verzaken. Je moet bereid zijn om persoonlijk ontberingen te doorstaan en verliezen te lijden betreffende je persoonlijke interesses om zodoende Gods wil te bevredigen. Je moet ook hart hebben voor spijt over jezelf, dat je in het verleden niet in staat was om God tevreden te stellen, en jezelf nu kunnen betreuren. Geen enkele van deze kan ontbreken en God zal je door deze dingen vervolmaken. Als je deze voorwaarden mist, kun je niet worden vervolmaakt.

uit ‘Degenen die volmaakt gemaakt moeten worden, moeten loutering ondergaan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

235. Tijdens zijn leven heeft Petrus honderden malen loutering en veel pijnlijke beproevingen ondergaan. Deze loutering werd het fundament van zijn allerhoogste liefde voor God en werd de belangrijkste ervaring van zijn hele leven. Dat hij in staat was een allerhoogste liefde voor God te bezitten, was in zekere zin vanwege zijn besluit om God lief te hebben; nog belangrijker was het echter, vanwege de loutering en het lijden dat hij onderging. Dit lijden werd zijn gids op het pad van het liefhebben van God en werd iets dat hem het meest gedenkwaardig was. Als mensen de pijn van loutering niet ondergaan als ze van God houden, dan is hun liefde vol van natuurlijkheid en van hun eigen voorkeuren; liefde zoals deze zit vol met de ideeën van Satan en is eenvoudigweg niet in staat om Gods wil te bevredigen. Het besluit om God lief te hebben is niet hetzelfde als echt God liefhebben. Zelfs als alles waar ze aan denken in hun harten omwille van het houden van God is en het tevreden stellen van God, alsof hun gedachten geen menselijke ideeën hebben, alsof ze allemaal in het belang van God zijn, echter wanneer hun gedachten voor God gebracht worden, zullen zulke gedachten niet worden geprezen of gezegend door God. Zelfs als mensen alle waarheden volledig hebben begrepen – als ze deze allemaal hebben leren kennen – kan dit niet als een teken van liefde voor God worden beschouwd, het kan niet gezegd worden dat deze mensen God werkelijk liefhebben. Ondanks dat ze veel waarheden hebben begrepen zonder loutering te ondergaan, zijn mensen niet in staat deze waarheden in praktijk te brengen; alleen tijdens loutering kunnen mensen de ware betekenis van deze waarheden begrijpen, alleen dan kunnen mensen oprecht hun innerlijke betekenis waarderen. Op dat moment, wanneer ze het opnieuw proberen, zijn ze in staat om de waarheden naar behoren in praktijk te brengen en in overeenstemming met Gods wil; in die tijd zijn hun menselijke ideeën verminderd, is hun menselijke natuurlijkheid verminderd en zijn hun menselijke emoties verminderd; pas op dat moment is hun praktiseren een ware manifestatie van de liefde voor God. Het effect van de waarheid van de liefde voor God wordt niet bereikt door gesproken kennis of mentale bereidheid, noch kan het worden bereikt door simpelweg begrepen te worden. Het vereist dat mensen een prijs betalen en dat ze tijdens hun loutering veel bitterheid ondergaan en alleen dan zal hun liefde louter worden en naar Gods eigen hart.

uit ‘Alleen door het ervaren van loutering kan de mens ware liefde bezitten’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

236. Waar Petrus naar streefde was zichzelf leren kennen en zien wat er zich in hem had geopenbaard door de loutering van Gods woorden en binnen de verschillende beproevingen waar God voor had gezorgd. Toen hij zichzelf uiteindelijk echt leerde kennen, realiseerde Petrus zich hoe intens verdorven de mens is, en hoe waardeloos en onwaardig om God te dienen en dat de mens het niet verdient vóór God te leven. Petrus viel toen languit voor God neer. Ten slotte dacht Petrus: God kennen is het meest waardevolle! Als ik God niet kende zou mijn dood zo betreurenswaardig zijn. Ik vind God kennen het belangrijkste, zinvolste wat er is. Als een mens God niet kent, verdient hij het niet te leven en heeft hij geen leven. Tegen de tijd dat de ervaring van Petrus op dit punt was aangeland, had hij redelijk veel verstand van zijn eigen natuur en begreep hij er relatief veel van. Hoewel hij misschien niet in staat zou zijn geweest het grondig uit te leggen zoals mensen het zich misschien voorstelden, had hij deze staat wel bereikt. Het pad van het zoeken naar het leven en het bereiken van vervolmaking door God houdt daarom een grondiger begrip van je eigen natuur vanuit Gods woorden in en ook het doorgronden van de aspecten van je natuur en dit nauwkeurig onder woorden brengen. Om je oude leven grondig te begrijpen – het leven van de vroegere satanische natuur – betekent dat je de resultaten die God eist hebt behaald. Als je kennis dit punt nog niet heeft bereikt, maar je toch beweert dat je jezelf begrijpt en dat je het leven hebt verworven, ben je dan niet gewoon aan het opscheppen? Je kent jezelf niet, noch weet je wat je vóór God bent, of je echt aan de norm van een menselijk wezen voldoet of hoeveel satanische elementen je nog bevat. Je weet nog steeds niet zeker aan wie je toebehoort en je hebt zelfs nog geen zelfkennis. Hoe kun je dan reden hebben vóór God? Toen Petrus het leven nastreefde, concentreerde hij zich erop zichzelf te begrijpen en zijn gezindheid te veranderen in de loop van zijn beproevingen. Hij streefde ernaar God te kennen en uiteindelijk dacht hij: mensen moeten God proberen te begrijpen tijdens hun leven. Hem kennen is het meest cruciale. Als ik God niet ken, kan ik niet vredig rusten als ik doodga. Als ik Hem eenmaal ken en God laat mij sterven, dan zal ik daar nog steeds graag aan voldoen. Ik zal niet in het minst klagen, en mijn hele leven zal vervuld zijn. Petrus kon dit begrip niet meteen krijgen of dit niveau meteen bereiken nadat hij in God was gaan geloven. Eerst moest hij vele beproevingen doorstaan. Zijn ervaring moest een bepaald punt bereiken en hij moest zichzelf helemaal begrijpen voordat hij de waarde van God kennen kon voelen. Daarom was het pad dat Petrus nam het pad van het leven verwerven en vervolmaakt worden. Zijn specifieke praktijk concentreerde zich hoofdzakelijk op dit aspect.

uit ‘Hoe het pad van Petrus te nemen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

237. Wanneer mensen het pad van vervolmaking betreden, kan hun oude gezindheid veranderd worden. Daarnaast blijven hun levens zich ontwikkelen en komen zij geleidelijk aan tot een diepere waarheid. Ze zijn in staat de wereld en allen die niet op zoek zijn naar de waarheid te verafschuwen. Ze verafschuwen vooral zichzelf, maar nog meer kennen ze zichzelf klaarblijkelijk goed. Ze zijn bereid om volgens de waarheid te leven en zij maken het tot hun doel om de waarheid te zoeken. Zij willen niet leven volgens de gedachten die door hun eigen hersenen worden voortgebracht, en ze voelen weerzin tegen de zelfingenomenheid, hoogmoed en eigenwaan van de mens. Ze spreken met een sterk gevoel voor fatsoen, behandelen zaken met inzicht en wijsheid en zijn trouw en gehoorzaam aan God. Als ze een moment van tuchtiging en oordeel ervaren, worden ze niet passief of zwak, maar zijn ze zelfs dankbaar voor Gods tuchtiging en oordeel. Ze geloven dat ze niet zonder Gods tuchtiging en oordeel kunnen; ze kunnen daardoor Zijn bescherming ontvangen. Ze streven geen geloof na van vrede en vreugde en van het zoeken naar brood om de honger te stillen. Evenmin streven ze naar tijdelijk vleselijk genot. Dit zijn de eigenschappen van vervolmaakte mensen.

uit ‘De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (4)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

238. Als iemand bij het volbrengen van zijn plicht God kan behagen, principieel is in zijn woorden en daden en de werkelijkheid binnen kan gaan van alle aspecten van waarheid, dan zal hij een mens zijn die door God is vervolmaakt. Er kan worden gesteld dat het werk en de woorden van God voor deze mens volledig effectief zijn, dat Gods woorden zijn leven worden, hij de waarheid ontvangt en hij kan leven overeenkomstig Gods woorden. Hierop zal de natuur van zijn vlees, dat wil zeggen, de basis van zijn oorspronkelijke bestaan, beven en instorten. Nadat iemand de woorden van God als zijn leven heeft ontvangen wordt hij een nieuw mens. De woorden van God worden zijn leven. De visie van Gods werk, Zijn eisen aan de mens, Zijn openbaring van de mens, en de standaarden voor een waar leven waarvan God eist dat de mens ze bereikt, worden zijn leven – hij leeft volgens deze woorden en deze waarheden en deze mens wordt vervolmaakt door de woorden van God. Hij ondervindt een wedergeboorte door Zijn woorden en wordt door Zijn woorden een nieuw mens.

uit ‘Hoe het pad van Petrus te nemen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

239. Als mensen een echt begrip hebben van Gods gezindheid en zij Zijn heiligheid en rechtvaardigheid oprecht kunnen verheerlijken, dan kennen zij waarlijk God en bezitten zij de waarheid; alleen dan leven zij in het licht. Alleen als bij mensen hun kijk op de wereld en hun kijk op het leven verandert, veranderen zij fundamenteel. Als iemand een levensdoel heeft en zich in overeenstemming met de waarheid gedraagt, als iemand zich absoluut aan God onderwerpt en leeft naar Gods woord, als iemand zich diep in zijn ziel vredig en verlicht voelt, als iemands hart vrij is van duisternis en als iemand volkomen vrij en onbelemmerd leeft in Gods bijzijn − pas dan leidt hij een waar menselijk leven en wordt hij een persoon die de waarheid bezit. Overigens zijn alle waarheden die je bezit van Gods woord en van God Zelf afkomstig. De Heerser van het hele universum en alle dingen − God de Allerhoogste − keurt je goed, als een echt persoon die het ware menselijke leven leidt. Wat kan er betekenisvoller zijn dan Gods goedkeuring? Zo is een persoon die de waarheid heeft.

uit ‘Alleen door de waarheid na te streven kun je veranderingen in je gezindheid realiseren’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:(XVI) Woorden over de invloed van satan verwerpen en redding bereiken

Volgende:(I) Woorden over de eisen van God aan de mens

Gerelateerde media