Vraag 41: We hebben een aantal toespraken online gezien van de Chinese communistische overheid en de religieuze wereld die De Kerk van Almachtige God zwartmaken, lasteren, aanvallen en in diskrediet brengen (zoals het “5.28”-incident in Zhaoyuan, provincie Shandong). We weten ook dat de CCP erg bedreven is in het vertellen van leugens, verzinnen van dingen en verdraaien van de feiten om het volk te misleiden. Ze is ook heel goed in het zwartmaken, aanvallen en oordelen van die landen waar ze vijandig tegenover staat, dus alles wat de CCP zegt, is absoluut niet geloofwaardig. Veel dingen die dominees en ouderlingen in religieuze kringen zeggen, zijn echter hetzelfde als wat de CCP zegt, dus hoe kunnen we werkelijk de geruchten en laster herkennen die de CCP en de religieuze wereld verspreiden?

Antwoord:

Waarom vallen Satans kwade machten Gods werk zo erg aan en oordelen ze zo hard over Gods werk? Waarom zijn de kwade machten van de grote rode draak zo bezeten God aan het aanvallen en veroordelen, en Zijn kerk aan het onderdrukken? Waarom wordt Almachtige God veroordeeld door alle kwade machten die aan Satan toebehoren, waaronder de antichristelijke groepen binnen religieuze kringen? Dat is omdat Satan weet dat zijn einde nabij is, dat God Zijn koninkrijk al heeft verworven en dat het koninkrijk op aarde is gekomen, en dat hij onmiddellijk zal sterven als hij geen beslissende strijd met God aangaat. Heb je dat feit helemaal begrepen? Zodra ze horen hoe bezeten de Chinese communistische overheid het werk van Almachtige God veroordeelt, zullen veel mensen die in verwarring zijn denken dat dit onmogelijk de ware weg kan zijn. Zodra ze de wijdverbreide veroordeling hebben gezien door de voorgangers en ouderlingen van religieuze kringen, denken ze dat dit vast en zeker niet de ware weg is. Op wat voor manieren zijn deze mensen in verwarring? Zijn ze in staat om de donkere, kwade essentie van de wereld te doorzien? De Bijbel stelt: “Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen” (Joh. 1:5). Begrijpen zij deze woorden werkelijk? “De hele wereld in verdorvenheid ligt” (1 Joh. 5:19). Kunnen ze de ware betekenis van deze woorden begrijpen? Ze kunnen helemaal niets doorzien. Ze denken dat als dit de ware weg was, als God was gekomen, de Chinese overheid wel uitnodigend zou zijn, dat religieuze kringen dan wel uitnodigend zouden zijn, en alleen dan zou het de ware weg kunnen zijn. Wat is dat voor logica? Is dat niet de logica van Satan? Wanneer sommige mensen het werk van God onderzoeken, kijken ze eerst of de wereld De Kerk van Almachtige God, Bliksem uit het oosten verwelkomt en goedkeurt, en of religieuze kringen haar verwelkomen en goedkeuren. “Pas als de wereld haar verwelkomt en in de eerste plaats als de regering, die door de Chinese Communistische Partij (CCP) wordt gevormd, verklaart dat het de ware weg is, kunnen wij erin geloven. Als alle voorgangers en ouderlingen vanuit religieuze kringen verklaren dat dit de ware weg is, dat dit de wederkeer is van de Heer Jezus, alleen dan kunnen we deze aanvaarden.” Zijn er veel van dat soort verwarde mensen? Bij sommige mensen, die net op het punt staan zich uit te putten voor God, verschijnt de grote rode draak Satan om hen op de proef te stellen: “De Kerk van Almachtige God ontvoert mensen. Als je in Almachtige God gelooft kun je daar niet meer weg, anders zullen ze je de ogen uitsteken, je de oren afsnijden en je benen breken.” Vertel me eens, bij hoeveel mensen van over de hele wereld zouden al hun ogen uitgestoken en hun oren afgesneden zijn als dat waar was? Heb je daar zelfs maar een enkel geval van gezien? Heb je onder al die mensen die zich hebben uitgeput voor God ook maar een geval gezien van iemand die gedwongen werd dat te doen doordat hij of zij was ontvoerd en niet weg kon? Als ze werkelijk waren ontvoerd, zouden hun werk en hun prediking dan effectief kunnen zijn? Iedereen met verstand die daarover nadenkt denkt: “Dat is zo. Dit is een gerucht dat door de CCP is bedacht, een leugen die door de CCP wordt verteld. De duivel Satan is heel goed in het verspreiden van geruchten; hoe kan het toch dat ik de waarheid niet heb gezien?” Sommige mensen geloven deze woorden van de grote rode draak niet, terwijl anderen bang zijn en zich niet meer durven uitputten voor God, wanneer ze dit soort dingen horen. “Ik kan mezelf hier niet meer aan wijden. Het is gevaarlijk; het zou me mijn leven kunnen kosten.” En dan trekken ze zich terug. Beschikken deze mensen over het vermogen om te begrijpen? Dat kunnen ze niet; ze ontberen onderscheidingsvermogen. Sommigen zeggen ook: “Ik zie dat de woorden van Almachtige God de woorden van God zijn, dat zij de stem van God zijn. Het komt erop neer dat ik heb vastgesteld dat de woorden van Almachtige God de waarheid zijn, maar wat is dit voor organisatie, De Kerk van Almachtige God? Daar heb ik me nog niet helemaal in verdiept, ik heb geen inzicht in deze kerk. Zijn ze echt in staat om mensen te ontvoeren? Als ze mij ontvoerden, zouden ze me dan de ogen uitsteken en de oren afsnijden?” Daar ligt hun verwarring. Zij zeggen: “Ik kan daar geen lid van worden. Stel je voor dat ze werkelijk mijn ogen zouden uitsteken en mijn oren zouden afsnijden. Zou ik dan niet levenslang gehandicapt zijn? De Kerk van Almachtige God is nog steeds een onbekende grootheid voor me; ik heb er geen inzicht in. Dat neemt niet weg dat ik in principe altijd zeker ben geweest over de woorden van Almachtige God. Ze zijn de stem van God en zij bezitten de waarheid.” Ze onderzoeken alles heel zorgvuldig: om te beginnen onderzoeken ze de woorden van Almachtige God om te zien of ze werkelijk de woorden van God zijn. Als ze eenmaal aanvaarden dat het werkelijk de woorden van God zijn, onderzoeken ze of De Kerk van Almachtige God wel een echte kerk is. Ze denken: “Zou het niet een probleem zijn als De Kerk van Almachtige God een criminele organisatie was maar de woorden van Almachtige God echt zijn?” Denk je dat zoiets zelfs maar mogelijk is? Als dat het geval was, zou De Kerk van Almachtige God geen echte kerk zijn. Als het zo zou zijn als zij het zich voorstelden, namelijk dat De Kerk van Almachtige God die Gods woorden verbreidt en getuigt voor Almachtige God een menselijke organisatie is maar niet uit mensen bestaat die God toebehoren, zou het werk van Almachtige God dan niet gewoon oplichterij zijn? Wie zijn het dan die Gods woorden prediken en er getuigenis voor geven? Wie geven dan getuigenis voor Almachtige God? Hoe kan God mensen van een criminele organisatie, een organisatie van mensen, toestaan om Hem te verheerlijken en getuigenis voor Hem te geven? Zou dat geen vernedering zijn voor God? Kan God Zichzelf vernederen? Sommige mensen zijn niet in staat om dit te doorzien. Ze hebben de woorden van God erkend, en toch zijn ze niet in staat om helder te zien wat voor soort kerk De Kerk van Almachtige God werkelijk is. Ze durven er niet in te geloven. Ze denken: “Ik wil geen contact met jullie hebben. Wat moet ik doen als jullie me ontvoeren?” Deze mensen kunnen in de verste verte niet worden vergeleken met die heiligen die in de loop van de eeuwen martelaar zijn geworden voor de Heer. Toen de Heer Jezus die heiligen op pad stuurde om te prediken, was dat te vergelijken met het voor een meute wolven smijten van schapen, en toch waren ze allemaal dapper genoeg om te gaan. Nu weten deze mensen duidelijk dat de woorden van Almachtige God de waarheid en de stem van God zijn, maar ze zijn timide en angstig, en vanwege de geruchten durven ze niet in contact te komen met De Kerk van Almachtige God. Is dat geen teleurstelling voor God? Dat zielige geloof van mensen, dat mensen naar de duivel Satan luisteren, is een tragedie voor de mensheid.

Adam en Eva waren heel gelukkig in het Paradijs, ze gehoorzaamden God en luisterden naar Gods stem, maar hoe kwam het dat ze uiteindelijk zondigden? Nadat God hen had toegesproken, zei Satan een paar woorden om hen te verleiden, zij geloofden in die woorden en begingen daarna zonden. Onmiddellijk werden ze afgesneden van God, God sprak niet meer tot hen, en Hij verborg Zijn gezicht voor hen. Is dat geen tragedie van de mensheid? Nadat ze naar de woorden van God hebben geluisterd, zeggen heel wat mensen: “O, dit is waarlijk de stem van God; dit is echt de waarheid. Deze woorden zijn heel praktisch, zoveel woorden zijn er niet geuit tijdens het werk van de Heer Jezus.” Het is alsof ze in een oogwenk weer zijn teruggekeerd in de omhelzing van God, ze voelen zich heerlijk en tevreden. Wie had gedacht dat de verleiding van Satan precies op dit moment zou komen: “Hebben jullie gehoord over Bliksem uit het oosten? Dat is een criminele organisatie. Als je niet gelooft in het evangelie dat zij prediken, zullen ze je de ogen uitsteken en de oren afsnijden. Ze zijn afschuwelijk! Als je met hen in contact komt, moet je op je hoede zijn. Tot elke prijs moet je voorkomen dat je in hun val trapt.” Deze verleiding van Satan brengt hen op een dwaalspoor en houdt hen in zijn greep, waardoor zij zich niet meer voor God durven uit te putten. Dat heet: “Je hele leven slim zijn, maar geruïneerd worden door één moment van dwaasheid.” Ze bedenken niet of er überhaupt sprake is van één enkel geval in heel China waarin iemands ogen zijn uitgestoken en oren zijn afgesneden. Als dat wel zo was geweest, zou de CCP dan ooit de teugels laten vieren? Dan hadden ze alle media ingezet om het aan de hele wereld te verkondigen en ze zouden dagenlang al het andere opzij hebben gezet om dit nieuws te verspreiden. Maar er is zelfs niet één zo’n geval te vinden; het is puur verzinsel. De CCP zal nooit een kans laten lopen om zulke dingen te doen, en toch herkennen mensen die door Satan worden verleid dat niet als wat het werkelijk is. Ze zijn niet in staat om alle kwaad te doorzien dat de CCP al zoveel jaren heeft begaan, alle vreselijke dingen die ze hebben gedaan. Er zit geen greintje waarheid in de dingen die in de CCP-media worden gezegd, en toch zijn deze mensen niet in staat om dat te doorzien.

uit ‘Preken en communicatie over het binnengaan in het leven’

Het CCP-bewind heeft Bliksem uit het oosten al bestempeld als kwaadaardige sekte weet je wat hier aan de hand is?

De CCP is een atheïstische partij die God weerstaat en meer dan wie ook de waarheid haat. De partij heeft alle kerken en groepen die in de ware God geloven tot kwaadaardige sekten bestempeld en openlijk verklaard dat de Bijbel een boosaardig cultusboek is. Dat is genoegzaam bekend. Hoe kan het dat we ons daarvan niet bewust waren? Worden we niet al jaren vervolgd voor ons geloof in de Heer Jezus? Moeten nog meer predikers en christenen die vervolging met de dood of gevangenisstraf bekopen? Hoe kunnen we nog luisteren naar de geruchten die de CCP-overheid verspreidt? Wat cultussen en wat goede religies zijn, kan niet worden uitgemaakt door een of andere politieke partij of persoon. En al helemaal niet door een land of zijn nationale grondwet. Een goede religie wordt beschouwd als iets positiefs voor de mensheid. Sekten worden gezien als iets negatiefs dat de mensheid verderft. Als we willen vaststellen of een kerk een goede religie of een kwalijke sekte is, moet je de vraag stellen: is het iets positiefs of iets negatiefs? Kerken die van God komen en zijn gevormd door Gods werk, zijn goede religies. Alles wat afkomstig is van Satan en het werk van kwade geesten, wordt gezien als boosaardige sekten. Het CCP-bewind wordt gezien als een satanisch regime dat God hevig weerstaat en de waarheid haat. De CCP is de ware boosaardige sekte. Ze hebben het recht niet om commentaar te leveren op geloof in God. Bovendien zijn ze niet bevoegd om een groep of kerk met religieuze overtuigingen te veroordelen.

Maar zoals de CCP-overheid Bliksem uit het oosten vervolgt dat is nog erger dan bij enige andere gezindte. De repressie door het CCP-bewind van Bliksem uit het oosten is uiterst heftig, werkelijk buitensporig. Dat laat afdoende zien dat de CCP doodsbang is voor de waarheid en God diep minacht. De huiskerken en ondergrondse kerken worden al jarenlang vervolgd. Mogen wij dan ontkennen dat de Heer Jezus de ware God en de ware weg is? Jij gelooft al vele jaren in God. Doorzien we dit niet? De CCP verdraait altijd alle feiten. Dit is materie van Satan de duivel. Zien we nog steeds geen onderscheid tussen een goede religie en een kwade sekte? Alle kerken die geloven in de ware God zijn goede religies. Alles wat gelooft in valse goden, boze geesten of Satan de duivel – dat zijn kwade sekten. Alles wat God-ontkennende, God-weerstrevende ketterij propageert, zoals atheïsme en evolutie, dat zijn kwade sekten. Op dit moment zucht vooral Bliksem uit het oosten onder de veroordeling en repressie door de CCP. Dat is voor de hele wereld duidelijk zichtbaar. Als mensen echt goed zouden kijken, zouden ze moeten zien wat dit satanische regime het meest tegenwerkt en verfoeit, En wat de ware weg is. De CCP verafschuwt het meest de waarheid en is doodsbang dat mensen de waarheid aanvaarden. Daarom verzet de partij zich zo fel tegen God. In de laatste dagen verkondigt alleen Almachtige God waarheden om de mensheid te redden. Alleen Almachtige God verricht het reddings- en reinigingswerk voor de mensheid. Is dat geen feit? Zo begrijpen we waarom de CCP vooral De Kerk van Almachtige God zo verafschuwt en God zo tegenstreeft. Allen die wachten op het verschijnen van de Heer moeten de ogen openen en zien wie nu eigenlijk in de laatste dagen het oordeelswerk verricht!

uit ‘Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)’

Is het gemakkelijk voor de mens waarheid te verwerven? Als iemand een kwestie waar hij mee wordt geconfronteerd niet kan begrijpen, komt dat omdat hij geen waarheid bezit. Als iemand in staat is de dingen waarmee hij te maken krijgt te begrijpen, als niets van invloed is op zijn volgen of aanbidden van God, dan bezit hij de waarheid. Als je wanneer er iets met je gebeurd passief wordt, je opvattingen ontwikkelt, aan God twijfelt, of wanneer je in staat bent God te verraden, dan bezit je de waarheid niet. Je zult niet in staat zijn te begrijpen wat er met je gebeurt. Je bent immers blind en hebt geen kennis van God! Degenen die God niet kennen hebben te veel problemen, nietwaar? Is het niet moeilijk om te gaan met degenen die God niet kennen? Zijn mensen die geen kennis van God hebben in staat Hem tot het einde te volgen? Dat zal geen eenvoudige taak zijn! Degenen die het ontbreekt aan kennis van God kunnen op elk moment tegen Hem in verzet komen, Hem verloochenen of Hem verraden. Het gevaar dat ze God verraden is 100%! Lopen jullie momenteel het gevaar God te verraden? Jullie lopen allemaal het gevaar dit te doen, nietwaar? Jullie moeten alles op een principiële manier benaderen. Het begrijpen en kennen van God is geen eenvoudige zaak. Als je God niet begrijpt, als je geen kennis van Hem hebt, zul je vatbaar zijn voor Satans leugens. Hoe noemen we degenen die alles geloven wat de grote rode draak zegt, of alles wat de religieuze kringen zeggen? Dwazen! Waar komen deze woorden vandaan? Ze komen uit de mond van de duivel en toch geloven jullie ze nog steeds. Zijn jullie niet dwaas? Jullie zijn in Satans valstrik getrapt – Satan heeft jullie betoverd. Als jullie niet in het woord van God geloven, als jullie niet geloven in de heiligheid en rechtvaardigheid van God, als jullie niet geloven dat God de waarheid is, maar in plaats daarvan in de woorden van Satan gelooft – dan wordt dit blindheid genoemd! Is het niet God in wie jullie geloven? Als jullie geloven dat Satans woorden waar zijn, dat zij realistisch zijn, dat zij geloofwaardig zijn, in wie geloof je dan eigenlijk, in God of Satan? Zou er niet gesteld kunnen worden dat jullie in naam in God geloven, maar dat jullie in werkelijkheid in je hart nog steeds het meest in Satan geloven? Geloven jullie allemaal dat er ook maar enige waarheid uit de mond van Satan kan voortkomen? Jullie zeggen allemaal dat jullie dat niet geloven. Hoe kunnen we deze werkelijkheid dan verklaren? Iemand zegt “Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding.” Dat is een toepasselijk gezegde. Zodra je hier werkelijk de betekenis van hebt begrepen, zul je weten dat geen enkele waarheid ooit uit de mond van Satan kan zijn voortgekomen. Er zijn sommige mensen die alleen doctrines begrijpen, zij zijn hier nutteloos, want zodra Satan iets zegt zullen ze het weer geloven: “Hé! Dat zou waar kunnen zijn!” Op dat moment zijn ze gedoemd! “Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding.” Er kunnen nooit waarheden uit de mond van Satan komen. Alles wat uit Satans mond komt zal altijd uit leugens en geruchten bestaan. Hij zal altijd positieve dingen valselijk beschuldigen, verdraaien, zwartmaken en belasteren! Geloof je dat dit waar is? Als er opnieuw vele mensen zullen beginnen De Kerk van Almachtige God te belasteren, er geruchten over verspreiden en valselijk beschuldigen, wat doe je dan? Zul je in staat zijn te zien dat dit allemaal niet meer dan leugens zijn, zul je alles wat ze zeggen kunnen negeren, zul je ze in je hart kunnen verwerpen? Je moet deze dingen kunnen verwerpen. Wat je ook hoort, je moet er eerst achter komen waar deze woorden vandaan komen. Als deze woorden gesproken zijn door de mond van God, dan zijn ze de waarheid. Als deze woorden gesproken zijn door de mens die door de Heilige Geest is gebruikt, dan zijn ze geloofwaardig. Als ze gesproken zijn door een ongelovige, door religieuze mensen, of door de grote rode draak, dan zijn ze niet geloofwaardig. Je moet ze volledig verwerpen, accepteer ze niet. Zelfs als ze een beetje in de buurt komen, zijn het nog steeds woorden die de feiten verdraaien, en woorden die valse beschuldigingen en laster uitdrukken. Wat vinden jullie van het ‘Zhaoyuan-incident’? Dit was de grote rode draak die De Kerk van Almachtige God erin probeerde te luizen, zwart te maken en in de val te laten lopen. De mensen die erbij betrokken waren geloofden gewoon niet in Almachtige God. Sommigen van hen sloten zich aan bij een valse christus, ze geloofden in een valse christus en verzetten zich in het bijzonder tegen het huis van God. Deze mensen zijn tegengesteld aan het huis van God. Ze behoren tot boze geesten. Hoe kunnen zij als deel van De Kerk van Almachtige God worden beschouwd? Ze maakten eenvoudigweg geen deel uit van De Kerk van Almachtige God en niemand in het huis van God zou hen erkennen. Alles wordt bepaald door de vraag of iemand al dan niet werkelijk ware kennis en begrip van God heeft. Wanneer alles wat je begrijpt niet meer dan wat basale doctrine is, zal dit nutteloos zijn. Het kan niet de plaats van ware kennis van God innemen. Alleen door ware kennis en begrip van God te hebben, zul je in staat zijn niet in Satans valstrikken te trappen, en alleen dan zul je al Satans leugens kunnen verwerpen. Alleen dan zul je in staat zijn te triomferen over Satans verleidingen.

uit ‘Preken en communicatie over het binnengaan in het leven’

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Vorige: Vraag 40: Almachtige God, Christus van de laatste dagen, verkondigt de waarheid en doet Zijn oordeelswerk om de mensheid te zuiveren en te redden, toch heeft Hij te maken met felle weerstand en het brute optreden van zowel de religieuze wereld als de Chinese communistische overheid. De CCP-overheid mobiliseert zelfs de gehele media en het leger om Christus te veroordelen, Hem te lasteren, Hem gevangen te nemen en uit te roeien. Toen de Heer Jezus was geboren, hoorde koning Herodes dat “de Koning van Israël” was geboren en hij liet alle jongetjes onder de twee jaar in Bethlehem doden; hij wilde liever tienduizend baby’s ten onrechte vermoorden dan Christus in leven te laten. God is vlees geworden om de mensheid te redden, waarom veroordelen en lasteren de religieuze wereld en de atheïstische Chinese overheid dan zo hevig de verschijning en het werk van God? Waarom wenden ze dan de macht van het hele land aan en doen ze alle moeite om Christus aan het kruis te nagelen? Waarom is de mensheid zo goddeloos? Waarom haten mensen God zo en stellen zij zich tegen Hem op?

Volgende: 1. Wat is oordeel?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

2. Waarom er wordt gezegd dat ‘de drie-enige God’ een uiterst bizarre term is

Als iemand van jullie zegt dat de Drie-eenheid inderdaad bestaat, laat hij dan eens uitleggen wat deze ene God in drie personen precies is. Wat is de Heilige Vader? Wat is de Zoon? Wat is de Heilige Geest? Is Jehova de Heilige Vader? Is Jezus de Zoon? Hoe zit het dan met de Heilige Geest? Is de Vader niet een Geest? Is het wezen van de Zoon niet ook een Geest? Was het werk van Jezus niet het werk van de Heilige Geest? Was het werk van Jehova niet indertijd door een Geest als Jezus uitgevoerd?

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek