We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Getuigenissen van Christus van de laatste dagen

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Vraag 37: Hoewel dominees en ouderlingen macht hebben in religieuze kringen en zij het pad van de huichelachtige farizeeën bewandelen, geloven wij in de Heer Jezus en niet in hen, hoe kun je dan zeggen dat wij ook het pad van de farizeeën bewandelen? Kunnen wij echt niet gered worden door ons geloof binnen de religie?

Antwoord:

Er zijn veel religieuze mensen die blindelings geloven in farizeeën en ze vereren en volgen. Dus of zij de weg van de farizeeën volgen is wel duidelijk als je erover nadenkt. Durf je te zeggen dat je in je hart farizeeën vereert en beschermt, maar dat je niets met hun zonden te maken hebt? Durf je te zeggen dat je hypocriete farizeeën volgt, maar niet bent zoals zij, iemand die God bestrijdt? Weten we nog steeds niet het antwoord op zo’n simpele vraag? Wat voor soort weg je volgt, wordt bepaald door wie je volgt. Als je de farizeeën volgt, volg je de weg van de farizeeën. Als je de weg van de farizeeën volgt, ben je natuurlijk een zelfde soort mens als de farizeeën. Wie je volgt en wat voor weg je kiest, wordt rechtstreeks bepaald door je natuur. Wie de farizeeën volgt, heeft dezelfde natuur en dezelfde geest als de farizeeën. Dat is de waarheid! De farizeeën zijn in wezen hypocriet. Ze geloven in God, maar ze houden niet van de waarheid en ze zoeken geen leven. Ze geloven alleen in een vage God in de hemel en in hun eigen noties en bedenksels. Maar ze geloven niet in de geïncarneerde Christus, noch aanvaarden ze Hem. Strikt gesproken zijn ze allemaal ongelovig. Ze geloven in God door theologie te bestuderen en zien geloof in God als een researchproject. Hun broodwinning is afhankelijk van onderzoek naar de Bijbel en theologie. In hun hart is de Bijbel hun inkomstenbron. Ze denken dat hoe beter ze hun kennis van de Bijbel en de theologie kunnen uitleggen, hoe meer de mensen hen zullen vereren. En hoe hoger en steviger ze op een voetstuk zullen staan en hoe bestendiger hun status zal zijn. Juist omdat het farizeeën alleen om hun status en hun broodwinning ging en omdat ze de waarheid haatten en zat waren, hielden ze toen de Heer Jezus vlees werd en Zijn werk kwam doen koppig vast aan hun eigen noties en bedenksels en bijbelkennis. Om zo hun eigen status en inkomen te beschermen. Ze deden er alles aan om de Heer Jezus te bestrijden en veroordelen en God tegen te werken. Uit de woorden van Almachtige God blijkt duidelijk dat de farizeeën de waarheid haten en wat de grondslag is van hun verzet tegen God. Almachtige God zegt: “Willen jullie weten wat er aan de wortel van de tegenstand van de farizeeërs tegen Jezus ligt? Willen jullie de essentie van de farizeeërs kennen? Ze zaten vol fantasieën over de Messias. Sterker nog, ze geloofden alleen dat de Messias zou komen, maar de waarheid van het leven zochten ze niet. En dus wachten ze zelfs in de huidige tijd nog op de Messias, want ze kennen de weg van leven niet, en ze weten niet wat de weg van de waarheid is. Hoe, zeggen jullie, kunnen zulke dwaze, eigenwijze en onwetende mensen de zegen van God ontvangen? Hoe kunnen ze de Messias zien? Ze stonden tegen Jezus op omdat ze niet wisten waar het werk van de Heilige Geest heen leidde, omdat ze de weg van de waarheid die door Jezus onder woorden was gebracht niet kenden en bovendien de Messias niet begrepen. En omdat ze de Messias nog nooit hadden gezien, en nog nooit in het gezelschap van de Messias hadden verkeerd, maakten ze de fout betekenisloze eer te bewijzen aan de naam van de Messias en ondertussen op alle mogelijke manieren op te staan tegen het wezen van de Messias. In essentie waren deze farizeeërs koppig, arrogant en gehoorzaamden ze de waarheid niet. Het principe van hun geloof in God is als volgt: Hoe wijs je preken ook zijn, hoe hoog je gezag, jij bent Christus niet tenzij je Messias wordt genoemd. Zijn dit geen ongerijmde en belachelijk ideeën?” (‘Tegen de tijd dat je het spirituele lichaam van Jezus ziet, zal God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt hebben’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “In het verleden, toen God nog vlees moest worden, was je misschien een godsdienstig figuur of een toegewijde gelovige. Na de vleeswording van God werden veel van die toegewijde gelovigen onbewust de antichrist. Weet je wat hier aan de hand is? Je concentreert je in je geloof in God niet op de werkelijkheid en streeft de waarheid niet na, maar in plaats daarvan ben je geobsedeerd door leugens. Is dat niet de duidelijkste oorzaak van je vijandschap jegens de vleesgeworden God? De vleesgeworden God wordt Christus genoemd, zijn dus niet allen die niet in de vleesgeworden God geloven de antichrist?” (‘Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Dit toont aan dat de religieuze farizeeën van nature de waarheid zat zijn en haten. Ze geloven alleen in hun eigen noties en bedenksels. Ze geloven alleen in de theologische theorieën die ze na eigen onderzoek zelf hebben ontwikkeld, maar ze geloven niet in de geïncarneerde Christus of in de waarheden die Hij uitdrukte. Het zijn allemaal vijanden van de geïncarneerde God. Het zijn allemaal antichristen die door het werk van Almachtige God in de laatste dagen ontmaskerd worden. Hun volgelingen zijn al net als zij. Ook zij houden vast aan hun noties en bedenksels en aan bijbelkennis en theologische theorieën. Met hen loochenen ze Christus, bestrijden en veroordelen ze Christus, weigeren ze de waarheid te aanvaarden en behandelen ze Christus als de vijand! Dit is voldoende om te bewijzen dat wie de farizeeën volgt, van nature en in wezen ook de waarheid zat is en haar haat! Hun weg is de weg van de farizeeën. Ze vallen in dezelfde categorie als de farizeeën en ze verzetten zich allemaal tegen Christus! Iedereen kan zien dat het zo zit.

Binnen religies geloven mensen in God onder leiding van farizeeën, die ze volledig volgen en aanhoren. Net als zij bestuderen ze alleen de Bijbel en de theologie. Het gaat ze alleen om begrip van bijbelkennis en om theologische theorieën, zonder dat ze ooit de waarheid zoeken of de woorden van de Heer in praktijk brengen. Net als de farizeeën geloven ze alleen in een vage God in de hemel, maar geloven ze niet in de geïncarneerde Christus van de laatste dagen, Almachtige God. Hoe gezaghebbend en krachtig de waarheden ook zijn, uitgedrukt door Almachtige God, ze blijven koppig vasthouden aan hun noties en bedenksels en met de voorgangers en ouderlingen bestrijden en veroordelen ze Almachtige God. Het is wel duidelijk dat zulke mensen precies als de farizeeën zijn en dat ze de weg van de Godbestrijdende farizeeën volgen! Zelfs als zulke mensen niet de farizeeën volgen, zijn ze nog altijd dezelfde soort mensen als de farizeeën en ook afstammelingen van de farizeeën, omdat hun natuur en hun wezen hetzelfde zijn. Het zijn allemaal ongelovigen die alleen in zichzelf geloven, maar niet van de waarheid houden! Het zijn antichristen die de waarheid verachten en Christus tegenwerken! Precies zoals Almachtige God heeft geopenbaard: “Er zijn in de kerk veel mensen die geen onderscheidingsvermogen hebben en wanneer er iets bedrieglijks gebeurt, blijven ze gewoon aan Satans kant staan. Wanneer zij de lakeien van Satan worden genoemd, voelen zij zich erg onrechtvaardig behandeld. En je zou kunnen zeggen dat ze geen onderscheidingsvermogen hebben, maar ze staan altijd aan de kant zonder waarheid. Er is geen enkel cruciaal moment geweest dat ze aan de kant van de waarheid stonden, geen enkele keer dat ze opstonden en voor de waarheid pleitten, dus hebben ze echt geen onderscheidingsvermogen? Waarom staan ze dan altijd aan Satans kant? Waarom zeggen ze nooit één woord dat eerlijk of redelijk is ten aanzien van de waarheid? Is deze situatie echt ontstaan vanuit hun tijdelijke verwarring? Hoe minder onderscheidingsvermogen iemand heeft, des te minder ze in staat zijn om aan de kant van de waarheid te staan. Wat laat dit zien? Laat het niet zien dat degenen zonder onderscheidingsvermogen van het kwaad houden? Laat het niet zien dat degenen zonder onderscheidingsvermogen de trouwe nakomelingen van Satan zijn? Waarom kunnen zij altijd aan de kant van Satan staan en dezelfde taal als hij spreken? Al hun woorden en daden en hun uitdrukkingen bewijzen ruimschoots dat zij geen liefhebber van de waarheid zijn, maar eerder dat zij mensen zijn die de waarheid verafschuwen” (‘Een waarschuwing aan degenen die de waarheid niet in praktijk brengen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Is dat niet de waarheid? Als religieuze mensen voorgangers en ouderlingen volgen, luisteren ze niet alleen naar hen, ze doen ook alles om ze te beschermen. Als ze horen dat iemand religieuze voorgangers en ouderlingen ontmaskert, voelen deze mensen zich onprettig en gaan ze de voorgangers en ouderlingen verdedigen. Wat is het probleem hier? Is dit niet voldoende bewijs dat deze mensen alleen de voorgangers en ouderlingen in hun hart hebben, maar niet God? In de harten van deze mensen staan religieuze voorgangers en ouderlingen boven God. Welk probleem wordt zo blootgelegd? Als de mens God tegenwerkt, zijn er maar weinig mensen die God verdedigen. Er zijn maar weinig mensen die kunnen getuigen van God! Maar zodra wordt onthuld dat religieuze voorgangers en ouderlingen in wezen farizeeën zijn, roepen veel mensen dat dit onrechtvaardig is en gaan ze verdedigen. Waarom? Dit is afdoende bewijs dat deze mensen plichtsgetrouwe afstammelingen van de farizeeën zijn. Ze zijn hulpjes van antichristen! Dit kan niemand ontkennen!

uit ‘Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)’

Wat is religie? Het is de wereld van de farizeeën, het oude nest van antichristen! Als je denkt dat je gered kan worden door zo in God te geloven, droom je! Waarom kan je niet gered worden als je in religieus verband in God gelooft? De belangrijkste reden is dat toen God nieuw werk deed in de laatste dagen, ook het werk van de Heilige Geest met zijn nieuwe werk mee is gegaan. De religieuze wereld is zodoende het werk van de Heilige Geest kwijtgeraakt en een woestenij geworden. Ook is de religieuze wereld volledig in handen van hypocriete farizeeën en antichristen en verzet ze zich al tijden tegen God. Niet alleen werkt de Heilige Geest niet in religie, ook de geïncarneerde God verricht geen werk via religie. Daarom kunnen mensen niet Gods werk in de laatste dagen ervaren door via religie in God te geloven. Ze kunnen niet naar hartenlust de woorden van God in de laatste dagen eten en drinken en vallen als vanzelf ten prooi aan het duister. Als mensen niet nu de ware weg onderzoeken, kunnen ze makkelijk in die woestenij stranden en Gods redding mislopen! Wie in de woestenij van de religieuze wereld is gestrand, houdt alleen maar aan de Bijbel vast en kan niet genieten van Gods huidige woorden. Zonder het werk en de leiding van de Heilige Geest gelooft de mens in een vage God. Tijdens diensten praten ze alleen over wat is opgetekend in de Bijbel over Gods werk en over uitspraken in het verleden. Hoe kunnen zulke mensen de redding van God van de laatste dagen verdienen en Gods belofte ontvangen? Het is net als toen de Heer Jezus buiten de tempel begon te werken. De tempel werd een chaotische woestenij, een dievenhol. Ze volgden het werk van de Heer Jezus niet, dus bleven de mensen in de tempel zich vasthouden aan de oude wetten en regels, waardoor ze natuurlijk de redding van de Heer misliepen. Zo is het ook nu, in de laatste dagen. Almachtige God heeft Zijn werk van het oordeel uitgevoerd, beginnend bij het huis van God. Hij heeft waarheden uitgedrukt om over de mensheid te oordelen en haar te zuiveren. Hij dwingt de mens te breken met Satans verdorven gezindheid en invloeden, om Gods redding te verkrijgen en vervolmaakt te worden door God als een overwinnaar en direct opgenomen te worden in Zijn koninkrijk. Dit is een gouden kans! Als we niet Almachtige Gods werk van de laatste dagen volgen, kunnen we niet gered worden en het hemelse koninkrijk binnengaan. Laten we wat woorden van Almachtige God lezen. “Mensen die het nieuwe werk van God niet aanvaarden, ontberen de nabijheid van God en moeten het bovendien zonder de zegeningen en bescherming van God stellen. In hun woorden en daden houden ze veelal vast aan de vroegere eisen van het werk van de Heilige Geest; daarbij gaat het om leerstellingen, niet om waarheid. Zulke leerstellingen en regels bewijzen afdoende dat religie het enige is dat hen samenbrengt; ze zijn niet de uitverkorenen of het voorwerp van Gods werk. De vergadering van allen onder hen kan men wel een groot religieus congres, maar geen kerk noemen. Dit is een onveranderlijk feit. Zij hebben het nieuwe werk van de Heilige Geest niet; wat ze doen, riekt naar religie, wat ze in praktijk brengen, lijkt vervuld met religie; ze beschikken niet over de nabijheid en het werk van de Heilige Geest en komen al helemaal niet in aanmerking om de discipline of verlichting van de Heilige Geest te ontvangen. Deze mensen zijn allemaal levenloze lijken en maden zonder enige spiritualiteit. Ze hebben geen weet van de opstandigheid en tegendraadse houding van de mens, geen weet van al het kwaad dat de mens doet en al helemaal geen weet van al Gods werk en Gods huidige wil. Ze zijn allemaal onwetende, barbaarse mensen, ze zijn gespuis dat de titel gelovigen niet verdient!” (‘Gods werk en de praktijk van de mens’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “Degenen die het leven willen verkrijgen zonder te vertrouwen op de waarheid gesproken door Christus zijn de meest belachelijke mensen op aarde en zij die de weg van het leven die door Christus is gebracht niet accepteren, zijn verloren in fantasie. En dus zeg ik dat de mensen die Christus van de laatste dagen niet accepteren, voor eeuwig veracht worden door God. Christus is gedurende de laatste dagen voor de mens de poort tot het koninkrijk, die niemand mag omzeilen. Niemand zal door God worden vervolmaakt dan alleen door Christus. Je gelooft in God en dus moet je Zijn woorden accepteren en Zijn weg gehoorzamen. Je moet niet alleen denken aan het verkrijgen van zegeningen zonder de waarheid te ontvangen, of zonder de voorziening van het leven te aanvaarden. Christus komt tijdens de laatste dagen zodat iedereen die echt in Hem gelooft, van leven kan worden voorzien. Zijn werk is bedoeld om het oude tijdperk te beëindigen en het nieuwe binnen te gaan en is het pad dat moet worden gevolgd door iedereen die het nieuwe tijdperk zou binnengaan. Als je niet in staat bent Hem te erkennen en in plaats daarvan Hem veroordeelt, lastert of zelfs vervolgt, dan ben je bestemd om te branden in eeuwigheid en zul je nooit het koninkrijk van God binnengaan” (‘Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Dit toont aan dat wie het werk van Almachtige God in de laatste dagen niet aanvaardt en Gods huidige werk en woorden niet gehoorzaamt, Gods weerzin opwekt. Dus wie vast blijft houden aan religie, wordt niet meer geleid door God en kan zich niet laven aan Gods huidige woorden. Die zal zeker worden uitgeroeid en de kans op Gods redding van de laatste dagen mislopen. Net zoals in het Tijdperk van Genade de mensen die vasthielden aan het werk en de regels van het Tijdperk van de Wet natuurlijk de redding van de Heer Jezus misliepen. In het Tijdperk van het Koninkrijk zullen mensen die vasthouden aan het werk en de regels van het Tijdperk van Genade natuurlijk worden verlaten en uitgeroeid door God en niet gered worden en het hemelse koninkrijk binnengaan! Daar kan niemand iets aan veranderen!

Geloven in God in religie, aan de ene kant Satan en antichristen willen behagen en aan de andere kant Gods redding willen ontvangen Is dat mogelijk? De religieuze wereld wordt beheerst door hypocriete farizeeën en door religieuze voorgangers en ouderlingen. Ze wordt beheerst door deze Godbestrijdende antichristen. Dat is een vaststaand feit! Voorgangers en ouderlingen verklaren bij hun werken en preken nooit de woorden van de Heer, om ervan te getuigen. Noch getuigen ze van Gods werk en Zijn gezindheid in de Bijbel. Ze besteden alleen aandacht aan het uitleggen van de woorden van mensen in de Bijbel. Ze vervangen Gods woorden in de Bijbel door die van mensen en maken Gods woorden betekenisloos, zodat mensen niet Gods woorden, maar die van mensen volgen. En ze richten zich ook op de uitleg van bijbelkennis en theologische theorieën, waarbij ze personen in de Bijbel, historische achtergronden en zo verder belichten. Dat doen ze om indruk te maken, en door anderen vereerd te worden. Ze laten mensen andere mensen volgen en vereren en God bestrijden. Zeker als Almachtige God Zijn werk van de laatste dagen komt doen, verzetten ze zich hevig tegen Almachtige God. Ze veroordelen Hem en doen er alles aan om te verhinderen dat mensen de ware weg onderzoeken. Ze verbieden mensen de waarheden te aanvaarden die Almachtige God heeft uitgedrukt zodat die zich niet aan de woorden van Almachtige God kunnen laven. Hun mensen mogen alleen hun dwaalleren en ideologische theorieën aanvaarden. Dus als mensen in God geloven in de religieuze plaatsen, waar farizeeën en antichristen de dienst uitmaken, en de leer van die religieuze farizeeën aanvaarden, beperkt dat wat ze denken, vinden, kiezen en aanvaarden. En door die groeiende innerlijke duisternis dwalen ze als vanzelf van God af. Als Almachtige God Zijn werk van de laatste dagen komt doen, zijn zij zo ingepalmd en gehersenspoeld door religieuze farizeeën en antichristen dat ze niet kunnen horen wat God nu zegt. En zich niet kunnen laven aan het levenswater dat van Gods troon uitgaat. Zo zullen ze niet Gods redding in de laatste dagen kunnen ontvangen. Tot overmaat van ramp geloven mensen in kerkelijk verband weliswaar in God, maar volgen ze eigenlijk mensen, antichristen. En bewandelen ze precies hetzelfde pad die weg van de farizeeën en de antichristen. Na een tijdje zullen ze zelf natuurlijk farizeeën worden. Hoe kunnen ze dan mensen worden die Gods wil doen en het hemelse koninkrijk binnengaan? Dat is onmogelijk! Het wezen van de religieuze wereld is duidelijk geopenbaard door het werk van Almachtige God van de laatste dagen. De religieuze wereld is niet het hemelse koninkrijk; het is het oude nest van antichristen. Het is een bolwerk van verzet tegen God, een satanisch koninkrijk dat God bestrijdt! Daarom kunnen mensen niet gered worden door binnen religies in God te geloven. Ook al houden ze van de waarheid, omdat ze niet het werk van Almachtige God van de laatste dagen aanvaarden, kunnen ze zich niet laven aan de woorden die zijn uitgedrukt door de Christus van de laatste dagen, of Gods redding ontvangen!

uit ‘Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)’

Vorige:Vraag 36: Religieuze dominees en ouderlingen hebben de macht in de religieuze wereld en de meeste mensen gehoorzamen en volgen hen − dit is een feit. Je zegt dat religieuze dominees en ouderlingen het feit van Gods vleeswording niet erkennen, dat ze de door de vleesgeworden God verkondigde waarheid niet geloven en dat ze het pad van de farizeeën bewandelen; over dit punt zijn we het eens. Maar waarom zeg je dat religieuze dominees en ouderlingen allemaal huichelachtige farizeeën zijn, allemaal antichristen die aan de kaak worden gesteld door Gods werk in de laatste dagen, en dat hun eindbestemming zal zijn dat zij vervallen tot vernietiging en verderf? Dit kunnen wij op dit moment niet aanvaarden. Communiceer alsjeblieft over je grondslag voor deze bewering, dat deze mensen niet gered kunnen worden en dat ze allemaal tot vernietiging en verderf zullen vervallen.

Volgende:Vraag 38: In de afgelopen jaren zijn diverse denominaties binnen de religieuze wereld steeds verder verlaten; mensen zijn het soort geloof en liefde kwijtgeraakt dat ze ooit hadden, ze worden steeds negatiever en zwakker. We hebben allemaal ook de verschrompeling van de Geest gevoeld, dat er niets meer te prediken over is en dat we allemaal het werk van de Heilige Geest zijn kwijtgeraakt. We zouden willen vragen waarom de hele religieuze wereld zo verlaten is? Heeft God er echt zo’n hekel aan, heeft God haar echt aan de kant gezet? Hoe moeten wij Gods woorden van verdoemenis voor de religieuze wereld in het boek Openbaring opvatten?

Gerelateerde media