De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Klassieke woorden van Almachtige God, Christus van de laatste dagen

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

XI Klassieke woorden over het binnengaan van de werkelijkheid van de waarheid

(VII) Woorden over hoe je een eerlijk mens moet zijn

84. Ten tweede moeten jullie weten dat God van eerlijke mensen houdt. God is vol getrouwheid, daarom zijn Zijn woorden altijd betrouwbaar. Bovendien zijn Zijn daden onberispelijk en onbetwistbaar. Daarom houdt God van wie absoluut eerlijk jegens Hem zijn. Eerlijkheid betekent je hart aan God geven, Hem nooit bedriegen, in alles open naar Hem zijn en de waarheid nooit verbergen. Eerlijkheid betekent ook nooit iets doen wat mensen boven of onder je misleidt, en nooit iets doen om alleen maar bij God in een goed blaadje te komen. Kortom, eerlijk zijn is onzuivere daden en woorden vermijden, en God noch mensen misleiden. Wat ik zeg is heel eenvoudig, maar voor jullie is het extra zwaar. Velen worden liever naar de hel verbannen dan eerlijk te spreken en te handelen. Ik heb voor wie oneerlijk zijn dan ook een andere behandeling in petto. Ik begrijp natuurlijk heel goed dat het best moeilijk voor jullie is om een eerlijk mens te zijn. Jullie zijn allemaal ontzettend slim en weten een heer met jullie eigen bekrompen meetlatje de maat te nemen. Dat maakt mijn werk er alleen maar eenvoudiger op. Jullie houden jullie geheimen angstvallig voor jullie, daarom zal ik jullie één voor één rampspoed laten overkomen, een “beproeving” door vuur, zodat jullie daarna volkomen toegewijd zullen zijn aan het geloof in mijn woorden. Tot slot zal ik uit jullie mond de woorden “God is een getrouwe God” trekken, waarna jullie zullen erkennen en betreuren dat “het hart van de mens is sluw!” Wat zal jullie gemoedstoestand dan zijn? Ik denk dat jullie minder eigendunk zullen hebben dan nu. Jullie zullen dan helemaal niet meer “ondoorgrondelijk” zijn zoals jullie nu denken te zijn. Sommigen gedragen zich keurig netjes en lijken bijzonder “goedgemanierd” in Gods tegenwoordigheid. Toch komen ze in opstand en laten ze zich volledig gaan in de tegenwoordigheid van de Geest. Zouden jullie zo iemand als eerlijk beschouwen? Als je hypocriet en goed in de sociale omgang bent, ga je lichtvaardig met God om. Als je woorden vol excuses zitten en je zaken nutteloos wegredeneert, ben je niet iemand die het naleven van de waarheid hoog in het vaandel heeft. Als je verborgen zaken niet graag bespreekbaar maakt en niet bereid bent je geheimen, oftewel je moeilijkheden, bloot te geven aan anderen om de weg van het licht te zoeken, zul je het heil niet gemakkelijk verkrijgen en niet gemakkelijk uit de duisternis tevoorschijn komen. Als je veel genoegen schept in het zoeken naar de weg van de waarheid, ben je iemand die altijd in het licht verblijft. Als je heel graag een dienstdoener wil zijn in het huis van God, onopvallend, ijverig en nauwgezet werkt, altijd geeft en nooit neemt, ben je een trouwe heilige, omdat je geen beloning zoekt en gewoon een eerlijk mens bent. Als je open en eerlijk wilt zijn, als je alles wilt geven, als je je leven kunt opofferen voor God en als getuige kunt staan, als je eerlijk bent tot het punt waarop je alleen God wilt behagen en jezelf wegcijfert en niets voor jezelf neemt, dan behoor je tot de mensen die worden gevoed in het licht en die eeuwig in het koninkrijk zullen leven.

uit ‘Drie vermaningen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

85. Jullie bestemming en jullie lot zijn erg belangrijk voor jullie – ze gaan jullie aan het hart. Jullie geloven dat als jullie niet met grote zorg te werk gaan, jullie dan geen bestemming hebben en jullie lot rampzalig is. Maar hebben jullie er wel eens bij stilgestaan dat alle moeite omwille van iemands bestemming vruchteloze inspanningen zijn? Dergelijke inspanningen zijn niet oprecht – ze zijn onecht en bedrieglijk. In dat geval zullen degenen die werken voor hun bestemming uiteindelijk geen succes oogsten. Gebrek aan geloof in God is immers het gevolg van bedrog door de mensen zelf. Ik heb al eerder gezegd dat ik niet van vleierij of kruiperij houd. Ik wil ook niet met enthousiasme worden benaderd. Ik houd van eerlijke mensen die naar mijn waarheid en verwachtingen leven. Ik houd bovendien van mensen die uiterste zorg en consideratie voor mijn hart laten zien en zelfs alles om mijnentwil kunnen opgeven. Alleen op deze manier kan mijn hart gerust zijn.

uit ‘Over bestemming’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

86. Het nastreven van de waarheid is wat het allerbelangrijkste is, en het te beoefenen is in feite heel gemakkelijk. Je moet beginnen met een eerlijk mens te zijn en de waarheid te vertellen, en je hart te openen voor God. Als er iets is waarvoor je je teveel schaamt om erover met je broeders en zusters te praten, dan zou je neer moeten knielen en het in gebed aan God vertellen. Je zou moeten beginnen met eerlijk tegenover Hem te zijn. Vertel God wat er in je hart is. Uit geen lege beleefdheden en probeer Hem niet te bedriegen. Als je zwak bent geweest, dan zeg je dat je zwak bent geweest. Als je slecht bent geweest, dan zeg je dat je slecht bent geweest. Als je bedrieglijk bent geweest, dan zeg je dat je bedrieglijk bent geweest. Als je gemene en verraderlijke gedachten hebt gehad, dan vertel je God erover. Als je altijd wedijvert om posities, vertel je Hem dat ook. Laat God je disciplineren. Laat God een omgeving voor je organiseren. Sta God toe je te helpen al je moeilijkheden te overwinnen en al je problemen op te lossen. Je moet je hart voor God openen. Sluit Hem niet buiten. Zelfs als je Hem buitensluit, kan Hij nog steeds binnen in je kijken. Als je echter je hart voor Hem opent, dan kun je de waarheid verwerven. Dus welk pad zou je volgens jou moeten kiezen? Als mensen de waarheid willen verwerven, zouden ze moeten beginnen met eerlijk te zijn, en vooral niet te doen alsof. … Je hart kan zich alleen maar openen als je eerlijkheid beoefent, en pas als je hart zich heeft geopend kan de waarheid bij je binnengaan en kun je haar vervolgens begrijpen en verwerven. Als je hart altijd gesloten is en je nooit de waarheid met iemand spreekt, en je altijd ontwijkend bent, dan zul je jezelf uiteindelijk ruïneren en zul je niet in staat zijn welke waarheden dan ook te begrijpen of te verwerven.

uit ‘Zes indicatoren van vooruitgang in het leven’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

87. Om eerlijk te zijn, moet je je hart eerst blootleggen zodat iedereen je hart kan zien, alles kan zien wat jij denkt, en je ware gezicht kan zien; je moet niet doen alsof of proberen jezelf in te dekken. Dan pas zullen mensen je vertrouwen en je als eerlijk beschouwen. Dit is de meest fundamentele praktijk en de eerste vereiste voor eerlijkheid. Je doet altijd alsof, je veinst altijd heiligheid en deugd, dat je geweldig bent en over hoge morele kwaliteiten beschikt. Je laat mensen je verdorvenheid en tekortkomingen niet zien. Je toont de mensen een vals beeld zodat ze geloven dat je fatsoenlijk, geweldig, zelf-opofferend, onpartijdig en onbaatzuchtig bent. Dit is bedrieglijk. Doe niet alsof en verpak jezelf niet, maar leg jezelf en je hart bloot zodat anderen het kunnen zien. Als je je hart voor anderen bloot kunt leggen, alles blootlegt wat je in je hart denkt en van plan bent om te doen – ongeacht of het nu positief of negatief is – ben je dan niet eerlijk? Als je in staat bent je voor de ogen van anderen bloot te leggen, zal God je ook zien en zeggen: “Je hebt jezelf voor de ogen van anderen blootgelegd, dus zul je voor mij zeker ook eerlijk zijn.” Als je je alleen blootlegt voor God, uit het zicht van anderen, en tegenover hen altijd doet alsof je geweldig en deugdzaam, of rechtvaardig en onbaatzuchtig bent, wat zal God dan denken en wat zal Hij dan zeggen? God zal zeggen: “Je bent werkelijk bedrieglijk, je bent puur hypocriet en kleingeestig, en je bent niet eerlijk.” God zal je op deze manier veroordelen. Als je eerlijk wilt zijn, zul je in staat moeten zijn, wat je ook ten overstaan van God of mensen doet, je open te stellen en je hart aan anderen te openbaren.

uit ‘De meest fundamentele beoefening om een eerlijk iemand te zijn’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

88. De meeste mensen zijn tegenwoordig te bang om hun daden voor God te brengen. Je kunt Zijn vlees misschien wel misleiden, maar Zijn Geest niet. Alles wat Gods supervisie niet kan verdragen, is niet in overeenstemming met de waarheid. Dat moet je wegdoen, anders zondig je tegen God. Dus of je nu bidt, met je broeders en zusters praat en communiceert, of je plicht vervult en je zaken behartigt: je moet je hart voor God brengen. Wanneer je je taak doet, is God met je. Zolang je bedoelingen zuiver en voor het werk van Gods huis zijn, zal Hij alles wat je doet aanvaarden. Wijd je dus ernstig toe aan de vervulling van je taak. Wanneer je bidt, doe dat dan met liefde voor God in je hart, en zoek Gods zorg, bescherming en supervisie. Als je met die bedoeling bidt, zullen je gebeden effectief zijn. Wanneer je bijvoorbeeld op bijeenkomsten bidt, je hart opent en je God zonder leugens in je gebed vertelt wat er in je hart leeft − dan zullen je gebeden effectief zijn.

uit ‘God maakt mensen naar Zijn hart volmaakt’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

89. Ieder die Gods supervisie nu niet kan aanvaarden, kan Zijn goedkeuring niet ontvangen. En ieder die de vleesgeworden God niet kent, kan niet volmaakt worden. Beoordeel of je alles wat je doet voor God kunt brengen. Als je niet alles wat je doet voor God kunt brengen, laat je zien dat je een kwaaddoener bent. Kunnen kwaaddoeners volmaakt worden? Alles wat je doet, elke daad, elke bedoeling en elke reactie moet je voor God brengen. Zelfs je dagelijkse geestelijke leven − je gebeden, je nabijheid tot God, het eten en drinken van Gods woorden, communiceren met je broeders en zusters, het leven van de kerk leiden en je dienstbaarheid in partnerschap − moet je voor God en onder Zijn supervisie brengen. Dat alles zal je vooruitgang bevorderen. Gods supervisie leren aanvaarden is een zuiveringsproces. Hoe meer je Gods supervisie aanvaardt, hoe zuiverder je wordt en hoe meer je overeenkomstig Gods wil leeft. Dan hoor je de roep van losbandigheid en buitensporigheid niet meer, maar leeft je hart in Zijn tegenwoordigheid. Hoe meer je Zijn supervisie aanvaardt, hoe beschaamder Satan is en hoe beter je het vlees kunt verzaken. Gods supervisie aanvaarden is dus een pad dat mensen moeten beoefenen. Wat je ook doet, ook tijdens de communicatie met je broeders en zusters, als je je daden voor God brengt en Zijn supervisie zoekt, en als je de bedoeling hebt om God Zelf te gehoorzamen, dan is wat je doet veel juister. Alleen als je alles wat je doet voor God brengt en Gods supervisie aanvaardt, kun je iemand worden die in Gods tegenwoordigheid leeft.

uit ‘God maakt mensen naar Zijn hart volmaakt’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

90. Je moet weten of er waar geloof en ware trouw in je schuilen, of je bereid bent geweest voor God te lijden en of je jezelf helemaal aan God hebt onderworpen. Is dat niet het geval, dan blijven er ongehoorzaamheid, misleiding, hebzucht en klachten aan je kleven. Je hart is dan nog verre van eerlijk en je hebt van God nooit positieve erkenning gekregen en nooit in het licht geleefd. Hoe iemands lot uiteindelijk uitpakt, hangt af van of hij een eerlijk en bloedrood hart heeft, en of hij een zuivere ziel heeft. Als je iemand bent die erg oneerlijk is, iemand met een kwaadwillig hart en iemand met een onzuivere ziel, dan zal de jouw lot zeker worden vastgelegd op een plek waar de mens wordt gestraft. Als je beweert heel eerlijk te zijn en toch nooit overeenkomstig de waarheid weet te handelen of een woord van waarheid weet te spreken, wacht je dan nog steeds op een beloning van God? Hoop je dan nog steeds dat God je als Zijn oogappel zal beschouwen? Is dat niet een absurde manier van denken? Je misleidt God in alles, dus hoe kan het huis van God iemand met zulke onzuivere handen als jij onderbrengen?

uit ‘Drie vermaningen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

91. De gezindheid van normale mensen kent geen valsheid of bedrog. Die mensen hebben een normale relatie met elkaar, ze staan er niet alleen voor en hun leven is niet middelmatig of decadent. Ook is God onder allen verheven. Zijn woorden vinden hun weg onder de mensen, mensen leven in vrede met elkaar en onder de zorg en bescherming van God, de aarde is vervuld van harmonie, zonder de bemoeienis van Satan, en de heerlijkheid van God is van het grootste belang onder de mensen. Ze zijn puur, levendig, klagen nooit over God en wijden al hun inspanningen alleen aan Gods heerlijkheid op aarde.

uit ‘Hoofdstuk 16’ van Interpretaties van de mysteriën van Gods woorden aan het gehele universum in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:(VI) Woorden over hoe je je eigen satanische gezindheid en natuur moet begrijpen

Volgende:(VIII) Woorden over hoe je God moet gehoorzamen

Gerelateerde media