Vraag 36: Religieuze dominees en ouderlingen hebben de macht in de religieuze wereld en de meeste mensen gehoorzamen en volgen hen − dit is een feit. Je zegt dat religieuze dominees en ouderlingen het feit van Gods vleeswording niet erkennen, dat ze de door de vleesgeworden God verkondigde waarheid niet geloven en dat ze het pad van de farizeeën bewandelen; over dit punt zijn we het eens. Maar waarom zeg je dat religieuze dominees en ouderlingen allemaal huichelachtige farizeeën zijn, allemaal antichristen die aan de kaak worden gesteld door Gods werk in de laatste dagen, en dat hun eindbestemming zal zijn dat zij vervallen tot vernietiging en verderf? Dit kunnen wij op dit moment niet aanvaarden. Communiceer alsjeblieft over je grondslag voor deze bewering, dat deze mensen niet gered kunnen worden en dat ze allemaal tot vernietiging en verderf zullen vervallen.

Antwoord:

De essentie van hoe degenen in religieuze kringen God trotseren kan pas worden geopenbaard en zorgvuldig geanalyseerd na de komst van de geïncarneerde Christus. Niemand uit de verdorven mensheid kan de waarheid en essentie doorzien van de opstandigheid tegen God van religieuze kringen, omdat verdorven mensen geen waarheid bezitten. Ze kunnen alleen maar worden bedrogen, uitgebuit en gemanipuleerd door valse herders en antichristelijke demonen om samen met hen kwaad te doen, en in het trotseren van God ruggengraatloze mensen en medeplichtigen van Satan te worden. Dit is de natuurlijke gang van zaken. … Laten we nu eens bekijken hoe de Heer Jezus tijdens het Tijdperk van Genade de waarheid en essentie openbaarde van hoe de hoogste antichristelijke boze machten in religieuze kringen God continu trotseerden:

Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe. Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over jullie zal strenger worden geoordeeld dan over anderen.

Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie bereizen landen en zeeën om één enkele proseliet te winnen, en wanneer je hem eenmaal voor je gewonnen hebt, wordt hij dankzij jullie tot een hellekind in het kwadraat.

Wee jullie, blinde leiders, jullie zeggen: ‘Wanneer iemand zweert bij de tempel, is dat niet geldig. Alleen wie zweert bij het goud van de tempel, is aan die eed gebonden.’ Dwaas zijn jullie en blind, wat is nu van meer waarde: het goud of de tempel die het goud geheiligd heeft? Zo zeggen jullie ook: ‘Wanneer iemand zweert bij het altaar, is dat niet geldig. Alleen wie zweert bij de offergave die daarop ligt, is aan die eed gebonden.’ Blind zijn jullie, wat is nu van meer waarde: de offergave of het altaar dat de offergave heiligt? Wie dus zweert bij het altaar, zweert daarbij en bij alles wat daarop ligt. En wie zweert bij de tempel, zweert daarbij en bij degene die hem bewoont. En wie zweert bij de hemel, zweert bij de troon van God en bij hem die daarop gezeten is.

Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie geven tienden van munt, dille en komijn, maar veronachtzamen wat in de wet zwaarder weegt: recht, barmhartigheid en trouw, terwijl men het een zou moeten doen zonder het andere te laten. Blinde leiders zijn jullie, die uit hun drank de muggen ziften, maar een kameel wegslikken.

Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, de buitenkant van bekers en schalen spoelen jullie af, maar de binnenkant blijft vol roofzucht en onmatigheid. Blinde farizeeër, spoel eerst de binnenkant van de beker om, dan wordt de buitenkant vanzelf ook schoon.

Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie lijken op witgepleisterde graven, die er vanbuiten wel fraai uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden. Zo lijken ook jullie voor de mensen uiterlijk op rechtvaardigen, terwijl jullie innerlijk vol huichelarij en wetsverachting zijn.

Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie bouwen grafmonumenten voor de profeten en versieren de graven van de rechtvaardigen, en jullie zeggen: ‘Als wij geleefd hadden in de tijd van onze voorouders, zouden wij ons niet zoals zij schuldig hebben gemaakt aan de moord op de profeten.’ Daarmee erkennen jullie zelf dat jullie kinderen zijn van hen die de profeten vermoord hebben. Maak de maat van jullie voorouders dan maar vol! Slangen zijn jullie, addergebroed, hoe denken jullie te kunnen ontkomen aan een veroordeling tot de Gehenna? Dat is de reden waarom ik profeten en wijzen en schriftgeleerden naar jullie zal sturen. Jullie zullen sommigen van hen doden, kruisigen zelfs, en anderen in jullie synagogen geselen en van stad tot stad vervolgen. Al het onschuldige bloed dat op aarde is vergoten zal jullie worden aangerekend, vanaf het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zecharja, de zoon van Berechja, die jullie vermoord hebben tussen het heiligdom en het brandofferaltaar. Ik verzeker jullie: op deze generatie zal dit alles neerkomen” (Mat. 23:13–36).

Dit zijn de bekendste woorden die de Heer Jezus tijdens het Tijdperk van Genade sprak om de hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeën van de joodse religieuze kringen te ontmaskeren en te oordelen.

Uit het feit dat de Heer Jezus ‘zeven wees’ uitsprak waarmee de hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeën van religieuze kringen uit het Tijdperk van de Wet ontmaskerd en zorgvuldig geanalyseerd werden, kunnen we zien dat de meeste religieuze leiders hypocriete farizeeën waren en reeds lang satanische krachten die zich tegen God verzetten. Dit is reeds een onbetwistbaar feit.

De ‘zeven wees’ van de Heer Jezus die de farizeeën ontmaskerden hadden reeds onthuld dat de duisternis en verdorvenheid van religieuze kringen niet anders waren dan die van de seculaire wereld. De mensen kunnen dus volledig zien dat de handelingen van de hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeën van religieuze kringen God in het geheel niet dienden, maar veeleer God trotseerden en tegen Hem ingingen. Zij bekleedden posities van priesters en leiders die God dienden, maar toch beoefenden ze de waarheid en rechtvaardigheid niet. Integendeel, ze verrichtten allerlei verschrikkelijke daden. Ze behandelden zelfs de geïncarneerde Christus als vijand, veroordeelden en vervolgden Hem en nagelden Hem aan het kruis. Hoe zouden ze niet Gods toorn oproepen als ze deze grote zonden hebben begaan? Dit is de reden dat God hen haatte en tegen hen toornde, en waarom Hij hen ontmaskerde, oordeelde en veroordeelde. Dit is volkomen natuurlijk. Dit toont ons dat God niemand toestaat Zijn rechtvaardige gezindheid te beledigen. In het Tijdperk van Genade verachtte God reeds lange tijd de verschillende kwaadaardige handelingen tegen de waarheid en Hemzelf die de hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeën van religieuze kringen uitvoerden. De genadeloze onthullingen en oordelen die Hij tegen hen gebruikte, illustreren dat God rechtvaardig en heilig is. God heeft degenen in religieuze kringen die God dienen maar Hem toch trotseren nooit geprezen. God is juist vlees geworden om persoonlijk naar de menselijke wereld te komen om Zijn schapen te zoeken, om al degenen te redden die de waarheid liefhebben en de stem van God kunnen horen. God kiest al degenen die God met hun gehele hart wensen en die de waarheid kunnen aanvaarden. Gedurende de tijd van de prediking van de Heer Jezus werden de hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeën van religieuze kringen allen het mikpunt van Gods oordeel en eliminatie. Dit openbaart Gods rechtvaardigheid en heiligheid. Alleen God is beminnelijk, dierbaar, respectabel en betrouwbaar. De leiders, schriftgeleerden en farizeeën van religieuze kringen waren allemaal hypocrieten, vol van leugens, bedrog, verraderlijkheid en kwaad. Ze waren allemaal adderengebroed en bedrogen en controleerden de mensen en tartten God. Ze waren precies het soort mensen dat zou moeten worden opgegeven. Tijdens het Tijdperk van Genade, toen de Heer Jezus Zijn verlossingswerk uitvoerde, verscheen er geen enkele joodse priester, schriftgeleerde of farizeeën in berouw voor Hem. Er waren ook niet veel farizeeën die werkelijk nadachten over en berouw hadden van hun slechte daden nadat de Heer Jezus aan het kruis was genageld en Hij Zijn verlossingswerk had voltooid. Als ze er al waren, waren het slechts een paar individuen. Deze feiten zijn voldoende om te bewijzen dat de hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeën uit religieuze kringen allemaal demonen waren die de waarheid haatten en God tartten. Hoeveel kwaad ze ook verrichtten, tot het aan het kruis nagelen van de Heer Jezus toe, ze hadden nooit spijt van hun zondige handelingen. Dit onderwerp zet je werkelijk aan het denken. Het is niet moeilijk om in te zien dat de meeste leiders uit religieuze kringen valse herders zijn die God dienen maar Hem toch trotseren. Ze zijn werkelijke antichristelijke demonen, de belichaming van Satan. Toch zijn er veel mensen die in God geloven die hen nog steeds vereren en volgen. Dit is voldoende om aan te tonen dat mensen volledig verdorven zijn en dat ze reeds zijn misleid door leugens en zonden. Satan heeft hun ogen verblind. Hoewel ze zijn geruïneerd door de demonen, blijven ze halsstarrig weigeren om te veranderen, alsof ze reeds dood zijn. Hieruit kunnen we opmaken hoe moeilijk Gods werk van het redden van deze verdorven mensen is! Dit is een essentieel probleem dat alle verdorven mensen zouden moeten overdenken en begrijpen.

In de Bijbel zijn vele voorbeelden vastgelegd van joodse hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeën die de Heer Jezus veroordelen en trotseren. Mensen kunnen hieruit opmaken dat deze joodse hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeën uitsluitend gericht waren op het uitvoeren van religieuze riten en het onderwijzen van de mensen zodat deze de regels zouden volgen en de wetten zouden toepassen. Dit is voldoende om te laten zien dat ze geen enkele waarheid beoefenden bij hun geloof in God en dat ze in het geheel geen werkelijkheid bezaten. Ze waren zeer goed onderlegd in de Bijbel en bestudeerden de wet, maar toch kenden ze God in het geheel niet. Het meest verachtelijke was dat ze zelfs in staat waren de profeten en rechtvaardige mensen te doden. Niet alleen aanvaardden ze Christus niet, die vlees was geworden en waarheden had uitgedrukt, en onderworpen ze zich niet aan Hem, maar waren zelfs in staat Hem in plaats daarvan te veroordelen, gevangen te nemen, te verstrikken en te vermoorden, waardoor ze Gods vijanden werden. Gods haat voor hen was dus diep geworteld en Hij onthulde hen veroordeelde hen en legde ieder detail van hen bloot. Dit openbaart nog sterker dat God een rechtvaardige en heilige God is. Hij heeft degenen die recht doen lief en haat degenen die kwaad doen. God prees de hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeën van de joodse religieuze kringen nooit. God onthulde, oordeelde en vervloekte hen slechts. Dit is een feit dat wordt onderkend door al degenen die in de Heer Jezus geloven. Wanneer mensen de Bijbel werkelijk begrijpen, waarom kunnen ze dan niet de woorden van de Heer Jezus gebruiken om de hypocriete, zich tegen God verzettende ware gedaantes van de hedendaagse voorgangers en ouderlingen uit religieuze kringen te herkennen? Waarom kunnen mensen niet aan de kant van de Heer Jezus staan om het ondankbare adderengebroed dat God dient en Hem toch trotseert te onderscheiden en te verlaten? Wanneer mensen werkelijk de Bijbel zouden begrijpen, dan zouden ze een nog huiveringwekkender feit kunnen onderkennen, namelijk dat de meeste leiders en voorgangers in religieuze kringen van vandaag de dag dezelfde rollen spelen als de hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeën die onze Heer Jezus trotseerden in het Tijdperk van Genade. Ze trotseren nog steeds Almachtige God die in de laatste dagen is geïncarneerd en hun zonden zijn zelfs groter dan degenen van de hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeën die de Heer Jezus tartten. Ze haten de waarheid in extreme mate en zijn doodsbang dat ze in de steek zullen worden gelaten wanneer de door God uitverkoren mensen de ware weg kiezen, zich onderwerpen aan Gods werk en door God worden gewonnen. Daarom aarzelen ze niet om leugens en geruchten te fabriceren om mensen te bedriegen. Ze gaan zelfs zover dat ze de waarheid en de feiten verdraaien, mensen in de val laten lopen en vangen, belasteren en veroordelen, en schaamteloos opzettelijk de Bijbel verkeerd interpreteren om Christus te veroordelen en zich godslasterlijk te uiten tegen het werk van de Heilige Geest en Gods uitspraken. Om hun eigen positie en levensonderhoud te redden, gebruiken ze allerlei soorten verachtelijke methoden om God te oordelen, God te lasteren en God te trotseren. Hun handelingen zijn helemaal hetzelfde als de verschillende satanische trucs die de joodse hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeën gebruikten om de Heer Jezus te trotseren. Ze bewandelen allemaal het antichristelijke pad van verzet tegen God. Door het observeren van de verschillende vormen van uitwendige dienst aan God maar inwendig verzet tegen Hem waarmee de meeste leiders en voorgangers van religieuze kringen te werk gaan, kunnen we zien dat er voornamelijk zeven wandaden zijn die sinds lange tijd Gods toorn hebben opgeroepen. En zij zullen zeker worden bestraft. De zeven wandaden die worden verricht door de voorgangers en leiders van religieuze kringen worden hier opgesomd:

1. Ze houden zich alleen bezig met religieuze rituelen en bewaren het erfgoed en de doctrines van de mensheid en doen daar uitspraken over, maar Gods geboden laten ze varen. Ze leren mensen nooit zich aan God te onderwerpen, Hem te kennen of naar Zijn woorden te luisteren. Ze spreken in het geheel niet over de werkelijkheid van de waarheid en gebruiken Gods woorden nooit om de duisternis in religieuze kringen te onthullen en de mensen zo het tijdperk van het kwaad te laten kennen.

2. Ze vereren God in het geheel niet. Ze hebben geen plaats in hun hart voor God en ze stelen zelfs inhalig en stiekem van de offergaven aan God. Ze kunnen God niet werkelijk dienen, maar nemen voor hun levensonderhoud van de offergaven aan God. Ze vragen en dwingen mensen vaak om donaties te doen zodat zij luxueuzer kunnen leven, waardoor ze ware vampiers en parasieten worden.

3. Ze doen al het mogelijke om mensen in hun kerk te lokken en zodra hun dat is gelukt worden de mensen bedrogen en gecontroleerd waarmee ze tot hun slaven worden gemaakt. Ze geven mensen niet het recht vrijelijk de ware weg te kiezen en ze laten de mensen niet toe de ware weg te onderzoeken of naar Gods verschijning en werk te zoeken. Dit heeft tot gevolg dat ze tot kinderen van de hel worden gereduceerd. Het zijn de blinden die de blinden leiden, en ze zullen allemaal in de afgrond vallen.

4. In hun prediking stelen ze vaak Gods glorie om op te scheppen en van zichzelf te getuigen met als doel dat mensen hen imiteren, bewonderen en navolgen. Dit leidt ertoe dat mensen hen verafgoden en door hen kunnen worden verstrikt en gecontroleerd. Ze getuigen nooit eerlijk en werkelijk van God en eren God nooit als een groot God, iets wat mensen ertoe zou brengen zich aan God te onderwerpen en Hem te vereren.

5. Ze haten de waarheid en zijn in het bijzonder jaloers op mensen die de waarheid nastreven en begrijpen: ze onderdrukken, verwerpen en veroordelen hen. Ze staan mensen alleen toe om hén te vereren en te volgen, en ze hinderen en leggen mensen beperkingen op Christus te aanvaarden. Ze verzegelen de kerken omdat ze bang zijn dat mensen getuigen zijn van het werk van Gods werk in de laatste dagen.

6. Om hun eigen positie en levensonderhoud te redden, bedenken ze zelfs allerlei soorten geruchten en leugens om Christus van de laatste dagen, Almachtige God, zwart te maken, te veroordelen en te lasteren. Ze vullen alles met duisternis en zouden zelfs de voorkeur geven aan een worsteling op leven en dood met God. Het is duidelijk dat ze niet God maar hun eigen positie en levensonderhoud dienen.

7. Ze aanvaarden het feit van Gods incarnatie niet, noch geloven ze in het woord en het werk van de geïncarneerde God in de laatste dagen. Dit is voldoende om te bewijzen dat ze allemaal de natuur en het wezen van antichristen hebben die de waarheid haten. Ze bewandelen het pad van de antichrist waarbij ze God dienen maar Hem tegelijkertijd trotseren en zich tegen Hem verzetten.

Deze zeven wandaden verricht door de antichristelijke krachten in religieuze kringen die God trotseren vormen feiten die duidelijk herkenbaar zijn voor al degenen die in God geloven. Deze zeven wandaden die worden verricht in religieuze kringen van vandaag de dag hebben precies dezelfde essentie als de ‘zeven wees’ waarmee de Heer Jezus de farizeeën onthulde en oordeelde. Dit is voldoende om te bewijzen dat het sinds lange tijd zo is dat het lijkt alsof de religieuze leiders God dienen maar dat ze in feite God trotseren en het pad van de antichrist bewandelen. Deze feiten hebben ook onthuld dat ze allemaal de satanische natuur en essentie hebben waarbij de waarheid wordt gehaat en God wordt getrotseerd. Daarom kunnen ze tot de vijandige machten worden die zich tegen Christus van de laatste dagen verzetten en leiden ze religieuze kringen naar de duisternis en het kwaad. Dit vervult volledig de profetie in het Bijbelboek Openbaringen die religieuze kringen de ‘grote hoer’ en ‘het grote Babylon’ noemt. Er zijn momenteel mensen die God liefhebben en verlangen naar Gods verschijnen die de antichristelijke natuur en essentie van deze moderne farizeeën reeds hebben onderkend en zijn begonnen religieuze kringen te verlaten en op zoek zijn gegaan naar de voetstappen van Gods werk. Hoewel deze ‘farizeeën’ van religieuze kringen zich helder bewust zijn van het feit dat alle woorden die door Christus van de laatste dagen zijn uitgedrukt waarheden zijn, en dat deze oordelen en tuchtigingen zijn die zijn gericht op verdorven mensen, kiezen ze er niettemin voor om, vanwege hun haat ten opzichte van de waarheid, een houding aan te nemen waarbij ze God trotseren, oordelen, veroordelen en zich tegen Hem verzetten. Het allerbelangrijkste is dat ze ook de gruwelijke zonde van het lasteren van de Heilige Geest en Gods werk hebben begaan. De belangrijkste drie manifestaties van deze zonde worden hier opgesomd

1. Ze bedenken leugens om Gods vlees te lasteren. Dit is een ernstige godslastering.

2. Ze behandelen Gods woorden als menselijke woorden en zeggen dat Gods woorden boze geesten bevatten die mensen betoveren wanneer ze lezen. Dit is een ernstige godslastering.

3. Ze beschrijven Gods werk in de laatste dagen als het werk van boze geesten, wat hetzelfde is als zeggen dat het werk van de Heilige Geest het werk van boze geesten is. Dit is een lastering van de Heilige Geest.

Mensen in religieuze kringen verspreiden in deze drie aspecten ernstige lasteringen tegen God. Als ze werkelijk mensen waren die God vereerden, zouden ze zulke dingen absoluut niet durven zeggen. Wanneer we terugdenken aan de dagen waarin de Heer Jezus predikte, weten we dat er toen religieuze mensen waren die zeiden dat de Heer Jezus Beëlzebub was, de koning van de demonen, om demonen uit te werpen. Dat was werkelijk het begaan van de zonde van het lasteren van de Heilige Geest. De Heer Jezus zei: “Daarom zeg ik u: elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven, maar wie de Geest lastert kan niet worden vergeven” (Mat. 12:31). In religieuze kringen van tegenwoordig verspreiden de meeste leiders en voorgangers geruchten en verdachtmakingen die de Heilige Geest belasteren. Ongeacht wat hun bedoelingen en doelstellingen zijn, ze hebben reeds de zonde van het lasteren van de Heilige Geest begaan. Degenen die God echt vereren, zouden nooit zo achteloos durven te spreken zonder een gedetailleerd onderzoek te doen naar de ware weg, maar toch hebben deze leiders en voorgangers het willekeurige oordeel uitgesproken dat Bliksem uit het oosten het werk is van boze geesten, en dat mensen onmiddellijk worden misleid zodra ze diens boodschap horen. Dit is volkomen belachelijk! … De meeste voorgangers en leiders in religieuze kringen zijn al ontmaskerd als precies degenen die het pad van de antichrist bewandelen. Om hun eigen status en levensonderhoud te behouden strijden ze tot het einde toe wanhopig tegen Christus. Hun hart is hard tot in de kern, ze kennen geen berouw en ze denken dat God uiteindelijk tot een compromis met hen zal komen, Zichzelf zal openbaren en hen vanuit de hemel zal toeroepen, net zoals de Heer Jezus dat deed met Paulus tijdens het Tijdperk van Genade. God eerst aan het kruis nagelen en vervolgens de genade van God willen ontvangen is verschrikkelijk schaamteloos. Ze zijn dwaas en compromisloos tot de dood, waarbij ze de ‘onverzettelijke heldhaftige’ houding tonen die typerend is voor de ‘heroïsche geest’ van religieuze dynastieën. Dit doet de profetie van het Bijbelboek Hebreeën in vervulling gaan: “Wanneer we willens en wetens blijven zondigen nadat we de waarheid hebben leren kennen, is er geen enkel offer voor de zonden meer mogelijk, en kunnen we niet anders dan huiverend wachten op het oordeel en op het vuur dat de tegenstanders gretig zal verslinden” (Heb. 10:26-27).

… Dit is een essentiële periode voor het verspreiden van het evangelie van het koninkrijk. Veel mensen worden, wanneer ze de ware weg onderzoeken, verdwaasd en misleid door de leugens en geruchten van de antichristelijke demonen in religieuze kringen. Ze worden misleid door de misvattingen en ketterijen van de grote rode draak en durven daarom de ware weg niet te accepteren. Veel andere mensen worden, wanneer ze de ware weg onderzoeken, belemmerd en misleid door leiders en voorgangers van religieuze kringen, zodat ze niet voor God kunnen komen. Zo wordt hun leven geruïneerd en verstikt door religieuze leiders, voorgangers en de grote rode draak. De strijd die de voorgangers en leiders van religieuze kringen met God om Zijn uitverkorenen voeren is zo verdorven, dat het hen tot vijanden van God maakt. Ze geven Gods uitverkoren niet ook maar het geringste recht om de ware weg te onderzoeken of vrijelijk te kiezen. Dit boosaardige feit maakt adequaat duidelijk dat ze, net als de grote rode draak, demonen zijn die menselijke levens en zielen vertrappen en opslokken. Ze hebben reeds de gruwelijke zonde begaan van het beledigen van God – onthult het feit dat ze mensen op zo’n dwingende manier kunnen belemmeren de ware weg te aanvaarden en terug te keren tot God hen niet als medeplichtigen en bondgenoten van Satan? De bloedschuld die ze de mensheid verschuldigd zijn moet in haar geheel betaald worden. God zal ze terugbetalen op basis van hun eigen handelingen. Dit is de essentiële reden dat God Zichzelf niet openbaart en niet binnen religieuze kringen in Zijn incarnatie in de laatste dagen werkt. De manier waarop de Heer Jezus de hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeën van religieuze kringen haatte, ontmaskerde en beoordeelde, is de manier waarop Almachtige God in de laatste dagen de voorgangers en ouderlingen van de moderne religieuze kringen die de weg van de antichrist bewandelen, haat, ontmaskert en veroordeelt. Je kunt zien dat toen God opnieuw in het vlees verscheen om te werken, hoewel Zijn naam was veranderd, Zijn gezindheid en essentie niet waren veranderd. God is altijd God, mensen zijn altijd mensen en Satan is altijd Gods vijand. Dit zijn onveranderlijke feiten. Mensen moeten duidelijk de essentie en waarheid zien van religieuze kringen die God dienen en God toch trotseren, zodat ze de ware weg kunnen aanvaarden, Gods werk in de laatste dagen kunnen gehoorzamen, en Gods redding kunnen verkrijgen. Dit is urgent en kan niet worden uitgesteld, want Gods dag is aanstaande. Zoals Almachtige God zegt: “Wat jullie moeten begrijpen is het volgende: Het werk van God wacht nooit op iemand die Hem niet kan bijhouden, en de rechtvaardige gezindheid van God laat geen enkele mens genade zien” (‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ in Het Woord verschijnt in het vlees).

Er is een feit dat we uit de Bijbel kunnen opmaken: tijdens het Tijdperk van Genade riep de Heer Jezus de hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeën van religieuze kringen niet op, integendeel, Hij ontmaskerde en oordeelde hen. In het bijzonder werden al degenen die betrokken waren bij de kruisiging van de Heer Jezus streng gestraft en ondergingen allen een verschrikkelijk lot. Dit is een feit dat door allen wordt erkend. Kan Almachtige God die in het Tijdperk van het Koninkrijk komt genadig en vergevensgezind zijn ten opzichte van de antichristelijke machten in religieuze kringen? Absoluut niet – dit is zo omdat God rechtvaardig en heilig is en God niet toestaat dat iemand Zijn gezindheid beledigt. Almachtige God heeft al bepaald hoe het men hen zal aflopen en heeft duidelijk het zondige feit onthuld dat de meeste voorgangers en leiders in religieuze kringen zich momenteel tegen God verzetten. Laten we kijken wat Almachtige God zegt: “Willen jullie weten wat er aan de wortel van de tegenstand van de farizeeërs tegen Jezus ligt? Willen jullie de essentie van de farizeeërs kennen? Ze zaten vol fantasieën over de Messias. Sterker nog, ze geloofden alleen dat de Messias zou komen, maar de waarheid van het leven zochten ze niet. En dus wachten ze zelfs in de huidige tijd nog op de Messias, want ze kennen de weg van leven niet, en ze weten niet wat de weg van de waarheid is. Hoe, zeggen jullie, kunnen zulke dwaze, eigenwijze en onwetende mensen de zegen van God ontvangen? Hoe kunnen ze de Messias zien? Ze stonden tegen Jezus op omdat ze niet wisten waar het werk van de Heilige Geest heen leidde, omdat ze de weg van de waarheid die door Jezus onder woorden was gebracht niet kenden en bovendien de Messias niet begrepen. En omdat ze de Messias nog nooit hadden gezien, en nog nooit in het gezelschap van de Messias hadden verkeerd, maakten ze de fout betekenisloze eer te bewijzen aan de naam van de Messias en ondertussen op alle mogelijke manieren op te staan tegen het wezen van de Messias. In essentie waren deze farizeeërs koppig, arrogant en gehoorzaamden ze de waarheid niet. Het principe van hun geloof in God is als volgt: Hoe wijs je preken ook zijn, hoe hoog je gezag, jij bent Christus niet tenzij je Messias wordt genoemd. Zijn dit geen ongerijmde en belachelijk ideeën? Ik vraag jullie nogmaals: is het niet heel makkelijk voor jullie om de fouten van de vroegste farizeeërs te begaan, omdat jullie niet het geringste begrip van Jezus hebben? Kun je de weg van de waarheid onderscheiden? Kun je echt garanderen dat je je niet zult verzetten tegen Christus? Kun je het werk van de Heilige Geest volgen? Als je niet weet of je je zult verzetten tegen Christus, dan zeg ik dat je al op de rand van de dood leeft. Zij die de Messias niet kenden waren allemaal in staat om zich tegen Jezus te verzetten, of om Jezus te verwerpen, of kwaad te spreken over Hem. Mensen die Jezus niet begrijpen, kunnen Hem allemaal ontkennen en beschimpen. Ze zijn bovendien in staat de terugkeer van Jezus als het bedrog van Satan te zien en meer mensen zullen de in het vlees teruggekeerde Jezus veroordelen. Maakt dit alles jullie niet bang? Jullie krijgen met blasfemie tegen de Heilige Geest te maken, de verwoesting van de woorden van de Heilige Geest aan de kerken, en de afwijzing van alles dat Jezus tot uitdrukking heeft gebracht. Als jullie zo verward zijn, wat kunnen jullie van Jezus krijgen? Hoe kunnen jullie het werk van Jezus begrijpen wanneer Hij naar het vlees terugkeert op een witte wolk, als jullie koppig blijven weigeren je je fouten te realiseren? Dit is wat ik jullie vertel: mensen die de waarheid niet aanvaarden, maar blind de komst van Jezus op een witte wolk afwachten, zullen zeker blasfemie plegen jegens de Heilige Geest, en zij behoren tot de categorie die vernietigd zal worden. Jullie willen slechts de genade van Jezus ontvangen en genieten van het zalige hemelrijk, maar jullie hebben de woorden die Jezus heeft gesproken nooit gehoorzaamd en jullie hebben de waarheid die Jezus heeft geuit toen Hij terugkeerde naar het vlees nooit ontvangen. Wat hebben jullie te bieden in ruil voor het feit dat Jezus op een witte wolk terugkomt? Is het de eerlijkheid waarmee jullie regelmatig zonden begaan en ze vervolgens opbiechten, steeds weer? Wat kunnen jullie als offer aanbieden aan Jezus die op een witte wolk terugkeert? Zijn het de jaren van werk waarmee jullie jezelf prijzen? Wat hebben jullie te bieden zodat de teruggekeerde Jezus jullie kan vertrouwen? Is het die arrogante natuur van jullie, die aan geen enkele waarheid gehoorzaamt?” (‘Tegen de tijd dat je het spirituele lichaam van Jezus ziet, zal God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt hebben’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Hoeveel zoeken er de waarheid en volgen gerechtigheid? Ze zijn allemaal beesten zoals varkens en honden, aan het hoofd van een bende stinkende vliegen in een mesthoop om hun hoofden te schudden en wanorde te ontketenen.[1] Ze geloven dat hun hellekoning de hoogste koning is, zonder te beseffen dat zij niet meer zijn dan vliegen op de stront. Dat niet alleen, ze maken lasterlijke opmerkingen tegen het bestaan van God door te bouwen op hun varkens en honden van ouders. De minuscule vliegjes denken dat hun ouders zo groot zijn als een tandwalvis.[2] Beseffen zij niet dat zij miniem zijn terwijl hun ouders onreine varkens en honden zijn, een miljard maal groter dan zijzelf? Zich niet bewust van hun eigen laagheid slaan zij op hol op de basis van die doordringende stank van die varkens en honden en hebben ze het waanidee toekomstige generaties voort te brengen. Dat is volkomen schaamteloos! Met groene vleugels op hun rug (dit verwijst naar hun bewering dat zij in God geloven), beginnen ze hoogmoedig te worden en scheppen overal op over hun eigen schoonheid en aantrekkelijkheid, terwijl ze stiekem hun onzuiverheden op de mens gooien. En ze zijn zelfs zelfvoldaan, alsof een paar vleugels in de kleuren van de regenboog hun eigen onzuiverheden konden verhullen en aldus vervolgen zij het bestaan van de ware God (dit verwijst naar het interne verhaal van de religieuze wereld). De mens heeft er geen idee van dat, ofschoon de vleugels van de vlieg mooi zijn en betoverend, hij tenslotte niets meer is dan een minuscule vlieg die vol met viezigheid zit en overdekt is met ziektekiemen. Op de kracht van hun varkens en honden van ouders slaan zij op hol in dit land (dit verwijst naar de religieuze functionarissen die God vervolgen op basis van sterke ondersteuning van het land, waarbij zij de ware God en de waarheid verraden) met overweldigende felheid. Het is alsof de geesten van de Joodse farizeeërs zijn teruggekeerd samen met God naar de natie van de grote rode draak, terug naar hun oude nest. Ze zijn wederom hun werk van vervolging begonnen, waardoor het werk van verscheidene duizenden jaren wordt voortgezet. Deze groep ontaarde figuren zal zeker sterven op aarde, aan het eind! Het lijkt er op dat na verscheidene millennia, de onreine geesten nog listiger en geniepiger zijn geworden. Ze bedenken onophoudelijk manieren om in het geheim het werk van God te ondermijnen. Ze zijn sluw en geraffineerd en wensen in hun vaderland de tragedie te herhalen van verscheidene duizenden jaren geleden. Dit daagt God haast uit een luide kreet te slaken en Hij kan Zich er nauwelijks van weerhouden naar de derde hemel terug te keren om hen uit te roeien” (‘Werk en intrede (7)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

uit communicatie van boven

Denk eens aan het Tijdperk van Genade, toen de ernstig verdorven mensheid de Heer Jezus aan het kruis nagelde. Wat was precies de aard van hun daad? In staat zijn de Heer Jezus, die de weg van het koninkrijk van de hemel predikte, aan de koning van de duivels over te dragen, en daar bovenop ook nog eens te zeggen dat de Heer Jezus aan het kruis moest worden genageld en dat ze liever een dief vrijlieten dan dat ze de Heer Jezus niet kruisigden – zou zo’n verdorven mensheid niet demonisch zijn? Alleen demonen kunnen God zo erg haten dat ze een dodelijke strijd met God aangaan. De hogepriesters, schriftgeleerden en heel veel volgelingen schreeuwden als uit één mond dat de Heer Jezus moest worden gekruisigd; dat kan alleen maar een menigte demonen zijn geweest die God haatten, waar of niet? En veroordelen de meeste voorgangers en leiders in de religieuze gemeenschap samen met vele gelovigen niet ook Almachtige God als uit één mond? Zijn dat dan geen demonen die verzet plegen tegen God? Vooral nu, terwijl de grote rode draak zich als een waanzinnige verzet tegen Gods werk en het veroordeelt, kiest de religieuze gemeenschap ook de kant van de grote rode draak en slaat zelfs de handen met hem ineen om zich tegen God te verzetten, God te veroordelen en God te belasteren. Het menselijk ras is op die manier getuige van de religieuze gemeenschap en de grote rode draak die een gezamenlijk front vormen en zich aansluiten bij het kamp van Satan. De religieuze gemeenschap is lange tijd de handlanger geweest van Satan, wat overduidelijk maakt dat de slechte en verdorven essentie van de religieuze gemeenschap die God dient zich in feite juist tegen God verzet. Dit bewijst volledig dat de woorden die de Heer Jezus sprak, waarmee de Joodse farizeeën werden ontmaskerd en geoordeeld, precies dezelfde verdorven en slechte essentie van de religieuze gemeenschap van nu openbaarden. Het verzet dat de religieuze gemeenschap tegenwoordig tegen God pleegt, staat gelijk aan of overtreft dat van de religieuze gemeenschap in het Tijdperk van Genade. Zij zijn een demonische groep antichristen die God heeft afgewezen en veroordeeld, en ze behoren geheel en al toe aan de slechte machten van Satan. Daaruit wordt duidelijk dat de verdorvenheid van het menselijk ras een toppunt heeft bereikt waardoor het Christus, Die in de laatste dagen de waarheid brengt en oordelen velt, weleens opnieuw zou kunnen kruisigen. Dit volstaat om aan te tonen dat het menselijk ras zo verdorven is door Satan dat ze in demonen zijn veranderd … Het oordeel en de tuchtiging door God in de laatste dagen zijn het werk om een eind te maken aan Satans lotsbestemming. Is het waarschijnlijk dat God clementie zal tonen ten opzichte van deze demonische antichristen van de religieuze gemeenschap die verwikkeld is in een dodelijke vete met de ware geïncarneerde God van de laatste dagen? Iedereen kan afwachten om te zien wat voor aanblik het zal bieden wanneer de naties en volkeren van de wereld getuige zijn van de publiekelijke verschijning van God. Waarom zullen de volkeren jammeren? Dan zal de waarheid aan het licht worden gebracht.

uit communicatie van boven

Voetnoten:

1. “Tot oproer aanzetten” verwijst naar de manier waarop mensen die demonisch zijn, in opstand komen, waardoor zij het werk van God hinderen en weerstaan.

2. “Een walvis met tanden” is spottend bedoeld. Het is een metafoor voor het feit dat vliegen zo klein zijn dat varkens en honden voor hen zo groot als walvissen lijken.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Vorige: Vraag 35: De meeste mensen in religieuze kringen geloven dat de dominees en ouderlingen zijn gekozen en aangesteld door de Heer en dat zij allemaal mensen zijn die de Heer dienen binnen gemeenten; als wij deze dominees en ouderlingen volgen en gehoorzamen, gehoorzamen en volgen wij in feite de Heer. Wat nu precies wordt bedoeld met de mens gehoorzamen en volgen en wat precies wordt bedoeld met God gehoorzamen en volgen, is voor veel mensen onduidelijk als aspect van de waarheid. Communiceer hierover alsjeblieft.

Volgende: Vraag 37: Hoewel dominees en ouderlingen macht hebben in religieuze kringen en zij het pad van de huichelachtige farizeeën bewandelen, geloven wij in de Heer Jezus en niet in hen, hoe kun je dan zeggen dat wij ook het pad van de farizeeën bewandelen? Kunnen wij echt niet gered worden door ons geloof binnen de religie?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

3. Wat de gevolgen zijn als men in zijn geloof vertrouwt op Bijbelse kennis en theologische theorie

God Zelf is leven en de waarheid en Zijn leven en waarheid bestaan naast elkaar. Degenen die niet in staat zijn de waarheid te verkrijgen, zullen nooit het leven verkrijgen. Zonder de leiding, steun en voorziening van de waarheid, zul je alleen maar letters en doctrines verkrijgen, en bovendien de dood. Gods leven is altijd aanwezig en Zijn waarheid en leven bestaan naast elkaar. Als je de bron van de waarheid niet kunt vinden, zul je niet de voeding van het leven krijgen; als je de voorziening van het leven niet kunt krijgen, dan zul je zeker geen waarheid hebben en afgezien van voorstellingen en opvattingen, zal heel je lichaam niets anders zijn dan vlees, je stinkende vlees.

2. Of iemands getuigenis waar is als men alleen in God gelooft om Zijn genade te genieten

Jullie kunnen niet alleen maar tevreden zijn door te genieten van Gods genade. Dit soort denken is te vulgair. Zelfs als je dagelijks het woord van God leest, elke dag bidt en je geest voelt bijzonder genot en vrede, maar uiteindelijk kun je niet spreken over enige kennis van God en Zijn werk of heb je er geen ervaring mee, ongeacht hoeveel van Gods woord je hebt gegeten en gedronken, als je enkel vrede en genot in je geest voelt en dat het woord van God onvergelijkelijk zoet is, alsof je er niet genoeg van kunt genieten, maar je hebt geen echte ervaring met en geen realiteit van het woord van God, wat kun je dan ontvangen door op zo’n manier in God te geloven? Als je niet kunt leven naar de essentie van Gods woord, zijn je eten en drinken van Gods woorden en gebeden totaal gericht op religie. Dan kan zo iemand niet worden vervolmaakt en kan hij niet door God worden gewonnen.

3. De verschillen tussen het kerkleven in het Tijdperk van Genade en het kerkleven in het Tijdperk van het Koninkrijk

Als zulke religieuze mensen samenkomen, vragen ze: “Zuster, hoe gaat het met je de laatste tijd?” Zij antwoordt: “Ik voel dat ik God veel verschuldigd ben en dat ik Zijn hartsverlangen niet kan vervullen.” Iemand anders zegt: “Ik ben God dank verschuldigd en kan Hem niet tevreden stellen.” Deze paar zinnen en woorden alleen al zijn uitingen van hun laaghartigheid. Dergelijke woorden zijn weerzinwekkend en erg stuitend. De natuur van zulke mensen gaat tegen God in.

Vraag 1: Wij geloven dat de terugkeer van de Heer betekent dat gelovigen direct zullen worden opgenomen in het koninkrijk van de hemel, want in de Bijbel staat: “En daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn” (1 Thes. 4:17). Je getuigt dat de Heer Jezus is teruggekeerd, waarom zijn we dan nu op aarde en nog niet opgenomen?

We moeten hopen dat de Heer terugkomt zoals Hijzelf voorspelde in de profetieën. Dat is de meest gangbare manier om te wachten op de terugkeer van de Heer. Wie citeer je hier eigenlijk? Citeer je de woorden van de Heer of die van de mens? “Daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet.” wie zei dat? Zijn dat de woorden van de Heer Jezus? De Heer Jezus heeft nooit zoiets gezegd. De Heilige Geest heeft dat ook nooit gezegd. De woorden die je gelooft en citeert, komen van Paulus.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek