De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Klassieke woorden van Almachtige God, Christus van de laatste dagen

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

XII Woorden over de eisen,aanmaningen, troost en waarschuwingen van God

(I) Woorden over de eisen van God aan de mens

1. Zijn jullie bereid mijn zegeningen op aarde te genieten, zegeningen die vergelijkbaar zijn met die in de hemel? Zijn jullie bereid jullie begrip van mij, en het genieten van mijn woorden en de kennis over mij, als de meest waardevolle en betekenisvolle dingen in jullie leven te behandelen? Zijn jullie werkelijk in staat je volledig aan mij te onderwerpen, zonder bijgedachte aan jullie eigen vooruitzichten? Zijn jullie werkelijk in staat jezelf toe te staan door mij ter dood gebracht te worden en door mij geleid te worden als schapen? Kan er iemand van jullie zulke dingen bereiken? Zou het kunnen dat allen die door mij geaccepteerd worden en mijn beloften ontvangen degenen zijn die mijn zegeningen ontvangen? Hebben jullie iets van deze woorden begrepen? Als ik jullie op de proef stel, kunnen jullie je dan werkelijk aan mijn genade overleveren en te midden van deze beproevingen naar mijn bedoelingen zoeken en mijn hart bespeuren? Mijn wens is niet dat je in staat zult zijn veel ontroerende woorden te spreken, of veel opwindende verhalen te vertellen; ik heb liever dat je in staat bent een goede getuigenis over mij af te leggen en dat je volledig en diep de werkelijkheid kunt betreden. Als ik niet rechtstreeks sprak, zou je dan alles om je heen kunnen laten vallen en jezelf toestaan om door mij gebruikt te worden? Is dat niet de werkelijkheid die ik vereis? Wie is in staat de betekenis van mijn woorden te vatten? Toch vraag ik dat jullie niet langer bezwaard worden door twijfels, dat jullie het voortouw nemen bij jullie intrede en de essentie van mijn woorden bevatten. Hierdoor wordt voorkomen dat jullie mijn woorden verkeerd begrijpen, en in het duister tasten omtrent de betekenis ervan, en aldus mijn bestuurlijke decreten overtreden. Ik hoop dat jullie mijn bedoelingen voor jullie in mijn woorden vatten. Denk niet meer aan jullie eigen vooruitzichten, en handel naar wat jullie ten overstaan van mij besloten hebben: dat allen aan de orkestratie van God overgeleverd moeten zijn. Al degenen die in mijn huishouden staan moeten zoveel doen als ze kunnen; je moet het beste van jezelf opofferen aan het laatste gedeelte van mijn werk op aarde. Ben je werkelijk bereid zulke dingen in praktijk te brengen?

uit ‘Hoofdstuk 4’ van Gods woorden aan het hele universum in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

2. Dit zijn de eisen die God stelt aan het volk van het koninkrijk:

(1) Zij moeten Gods opdrachten aanvaarden. Dat wil zeggen dat ze alle woorden die gesproken worden tijdens Gods werk van de laatste dagen moeten aanvaarden.

(2) Zij moeten de training van het koninkrijk ontvangen.

(3) Zij moeten ernaar streven dat hun hart door God wordt aangeraakt. Als je hart volledig op God gericht is en je een normaal geestelijk leven leidt, leef je in vrijheid. Dat betekent dat je leeft onder de zorg en bescherming van Gods liefde. Alleen als je leeft onder de zorg en bescherming van God behoor je God toe.

(4) Zij moeten worden gewonnen door God.

(5) Zij moeten Gods glorie op aarde uitdragen.

uit ‘Ken het nieuwste werk van God en treed in het voetspoor van God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

3. Mijn volk moet te allen tijde waken voor de sluwe plannen van Satan, de poort van mijn huis beschermen voor mij, in staat zijn om elkaar te ondersteunen en voor elkaar te zorgen. Dit zal voorkomen dat jullie in de val van Satan lopen, want dan zal het te laat zijn voor spijt. Waarom is het zo dringend dat ik jullie train? Waarom vertel ik jullie de feiten van de spirituele wereld? Waarom herinner ik jullie er aan en vermaan jullie keer op keer? Hebben jullie hier ooit over nagedacht, zijn jullie er ooit achter gekomen? Jullie moeten dus niet alleen kunnen worden gehard op basis van het fundament van het verleden, maar bovendien, de onzuiverheden in jezelf verwijderen onder de leiding van de woorden van vandaag, waardoor elk van mijn woorden wortel kan schieten en bloeien in je geest, en nog belangrijker, meer vrucht kan dragen. Dat komt omdat ik niet om heldere, weelderige bloemen vraag, maar om overvloedig fruit, wat niet verrot. Begrijp je de ware betekenis van mijn woorden? Hoewel de bloemen in een broeikas even ontelbaar zijn als de sterren, en alle toeristen trekken, worden ze, eenmaal verwelkt, zo gehavend als de bedrieglijke plannen van Satan, en toont niemand enige interesse in hen. Maar voor degenen die door de winden zijn geteisterd en verschroeid door de zon en van mij getuigen, hoewel deze bloemen niet mooi zijn, komen er, als ze eenmaal zijn verwelkt, vruchten aan, omdat ik dit eis.

uit ‘Hoofdstuk 3’ van Gods woorden aan het hele universum in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

4. Wat ik nu zoek is je loyaliteit en gehoorzaamheid, je liefde en getuigenis. Zelfs als je op dit moment niet weet wat een getuigenis is of wat liefde is, zou je alles van jou tot mij moeten brengen, en de enige schatten die je hebt aan mij overdragen: je loyaliteit en gehoorzaamheid. Je moet weten dat het bewijs van mijn vernietiging van Satan ligt in de loyaliteit en gehoorzaamheid van de mens, evenals het bewijs van mijn volledige overwinning van de mens. De plicht van je geloof in mij is om van mij te getuigen, om loyaal te zijn aan mij en niemand anders, en om tot het einde gehoorzaam te zijn. Hoe kun je voor mij getuigen, voordat ik aan de volgende stap van mijn werk begin? Hoe zul je loyaal en gehoorzaam zijn aan mij? Wijd je al je loyaliteit aan je functie of geef je gewoon op? Zou je je liever aan mijn schikking onderwerpen (zij het dood of vernietiging) of halverwege vluchten om mijn tuchtiging te vermijden? Ik tuchtig je zodat je voor mij getuigt en loyaal en gehoorzaam bent aan mij. Ook is de huidige tuchtiging om de volgende stap van mijn werk te ontvouwen en om het werk ongehinderd door te laten gaan. Daarom spoor ik je aan om wijs te zijn en niet je leven of de betekenis van je bestaan te behandelen als waardeloos zand. Kun je precies weten wat mijn toekomstige werk zal zijn? Weet je hoe ik de komende tijd zal werken en hoe mijn werk zal verlopen? Je zou de betekenis van je ervaring betreffende mijn werk moeten kennen, en bovendien, de betekenis van je geloof in mij. Ik heb zoveel gedaan; hoe kon ik halverwege opgeven zoals jij je voorstelt? Ik heb zo’n uitgebreid werk verricht; hoe kan ik het dan vernietigen? Inderdaad, ik ben gekomen om dit tijdperk tot een einde te brengen. Dat is waar, maar bovendien moet je weten dat ik een nieuw tijdperk ga beginnen, nieuw werk ga beginnen en vooral het evangelie van het koninkrijk ga verspreiden. Dus je moet weten dat het werk nu alleen is om een tijdperk te beginnen, en om de basis te leggen voor het verspreiden van het evangelie en het tijdperk in de toekomst ten einde te brengen. Mijn werk is niet zo eenvoudig als je denkt, en het is evenmin waardeloos of zinloos zoals je misschien gelooft. Daarom zeg ik je zoals eerder: je behoort je leven te geven aan mijn werk, en bovendien zou je je moeten wijden aan mijn glorie. Verder, je getuigenis voor mij is datgene waar ik lang op heb gewacht, en nog meer heb ik ernaar verlangd dat je mijn evangelie verspreidt. Je behoort te weten wat er in mijn hart leeft.

uit ‘Wat weet jij over het geloof?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

5. Dit is de tijd waarin mijn Geest grote dingen bewerkstelligt en de tijd waarin ik mijn werk onder de heidense naties begin. Sterker nog, het is de tijd waarin ik alle geschapen wezens classificeer en ze allemaal in hun categorie plaats, zodat mijn werk sneller en effectiever kan verlopen. En wat ik dus van jullie vraag is nog steeds dat je je gehele wezen opoffert voor al mijn werk en bovendien dat je duidelijk onderscheid moet maken en zeker moet zijn van al het werk dat ik in je gedaan heb en dat je al je kracht in mijn werk stopt zodat het effectiever kan worden. Dit is wat je moet begrijpen. Zie af van vechten onder elkaar, van zoeken naar een weg terug en van het najagen van vleselijke gemakken, wat mijn werk zou vertragen en je prachtige toekomst zou verpesten. Als je zoiets doet, breng je vernietiging over jezelf heen, in plaats van jezelf bescherming te kunnen bieden. Zou dit niet dwaas van je zijn? Hetgeen je vandaag gretig geniet, is juist wat je toekomst verwoest, terwijl de pijn die je vandaag de dag lijdt, precies datgene is wat je beschermt. Je moet je duidelijk bewust zijn van deze dingen, om de verleidingen, waarvan je je moeilijk kunt losmaken, te ontwijken en te vermijden dat je verloren raakt in de dichte mist en niet in staat bent de zon te vinden. Wanneer de dichte mist verdwijnt, zul je jezelf aantreffen in het oordeel van de grote dag.

uit ‘Het werk van het verspreiden van het evangelie is ook het werk van de redding van de mens’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

6. Ik heb een werk gedaan dat door niemand anders kan worden verricht. Mijn enige hoop is dat de mens mij met enkele goede daden kan terugbetalen. Hoewel degenen die mij kunnen terugbetalen slechts met weinig zijn, zal ik mijn reis in de mensenwereld toch beëindigen. Ik zal beginnen met de volgende stap van mijn werk dat zich ontvouwt, omdat al mijn haastige komen en gaan te midden van de mensen deze vele jaren vruchtbaar is geweest. Ik ben zeer tevreden. Het gaat mij niet om het aantal mensen maar eerder om hun goede daden. Hoe dan ook, ik hoop dat jullie voor jullie eigen bestemming een toereikend aantal goede daden voorbereiden. Dan zal ik tevreden zijn. Anders zal niemand van jullie de rampspoed ontkomen die over jullie komt. De rampspoed komt van mij en wordt natuurlijk door mij georkestreerd. Als ik jullie niet als goed kan beschouwen, dan zullen jullie het lijden aan rampspoed niet ontkomen.

uit ‘Bereid voldoende goede daden voor voor je bestemming’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

7. Mensen die inmiddels al lang in God geloven, hopen op een prachtige bestemming. Alle mensen die in God geloven, hopen dat het lot hen opeens gunstig gezind zal zijn. Ze hopen allemaal dat ze zomaar op een vredig plekje in de hemel terechtkomen. Maar ik zeg dat deze mensen met hun mooie gedachten nooit hebben geweten of ze in aanmerking komen voor een dergelijke hemelse goedgunstigheid of om in de hemel plaats te nemen. Jullie hebben op dit moment goed inzicht in jezelf. Toch hopen jullie nog steeds aan de rampen van de laatste dagen en aan de hand van de Almachtige die de goddelozen straft te kunnen ontsnappen. Het lijkt erop dat alle mensen die Satan verdorven heeft zoete dromen en het verlangen naar een comfortabel leven hebben. Dat is niet slechts een geniaal idee van een enkeling. Toch wil ik een eind maken aan jullie extravagante wensen en jullie verlangen naar zegeningen. Jullie overtredingen en ongehoorzaamheid zijn legio en nemen steeds verder toe. Hoe valt dat dan te rijmen met jullie prachtige blauwdruk voor de toekomst? Wil je naar hartenlust met je verkeerde daden doorgaan, zonder dat iets je tegenhoudt? Wil je per se je dromen in vervulling zien gaan? Dan spoor ik je aan om te blijven sluimeren en nooit te ontwaken, want jouw droom is hol en leeg. Jouw droom levert jou geen uitzonderingspositie op voor het aangezicht van de rechtvaardige God. Wil je alleen dat dromen in vervulling gaan, droom dan nooit maar zie altijd de waarheid en de feiten onder ogen. Dat is de enige manier om je te redden. Wat zijn de concrete stappen van deze methode?

Neem eerst al je overtredingen onder de loep. Evalueer ook al je gedrag en gedachten die niet met de waarheid overeenstemmen.

Dit kunnen jullie allemaal eenvoudig doen. Weldenkende mensen zijn daartoe in staat volgens mij. Mensen die nooit tot inzicht komen wat er met overtreding en waarheid wordt bedoeld, zijn echter de uitzondering, want zij zijn in beginsel geen weldenkende mensen. Ik praat tegen mensen die door God goed zijn bevonden, die eerlijk zijn, die de bestuurlijke wetten niet ernstig hebben overtreden en die hun eigen overtredingen eenvoudig kunnen inzien. Dit is eenvoudig voor jullie te doen, maar het is niet het enige wat ik van jullie vraag. Hoe dan ook, ik hoop dat jullie niet stiekem om deze vereiste zullen lachen. Sterker nog, ik hoop dat jullie er niet op neerkijken of er lichtvaardig mee omgaan. Neem het serieus en wuif het niet weg.

Ten tweede, zoek bij elke overtreding en ongehoorzaamheid naar een bijbehorende waarheid en gebruik die waarheden om er een oplossing voor te vinden. Zet je overtredingen en ongehoorzame gedachten en daden vervolgens aan de kant en breng de waarheid in praktijk.

Ten derde, wees eerlijk als persoon, niet iemand die altijd slim en gewiekst is. (Ik vraag jullie hier nogmaals om een eerlijk mens te zijn.)

Als je deze drie dingen kunt bereiken, ben je gezegend. Dan gaan je dromen in vervulling en is het lot je gunstig gezind. Misschien gaan jullie serieus in op deze drie onaantrekkelijke vereisten of misschien gaan jullie er onverantwoordelijk mee om. Hoe dan ook, ik wil jullie dromen graag vervullen en jullie idealen in praktijk brengen. Ik wil jullie niet uitlachen of belachelijk maken.

uit ‘Door overtredingen gaan mensen naar de hel’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

8. Aangezien jullie, het volk van mijn koninkrijk, de grote rode draak tot op het bot verafschuwen, moeten jullie mijn hart geruststellen met jullie daden en de draak zo te schande maken. Voelen jullie echt haat voor de grote rode draak? Voelen jullie echt dat het de vijand van de Koning van het koninkrijk is? Vertrouwen jullie er echt op dat jullie geweldig van mij kunnen getuigen? Vertrouwen jullie er echt op dat jullie de grote rode draak kunnen verslaan? Dat is wat ik van jullie vraag. Ik vraag alleen of jullie zover kunnen gaan. Kunnen jullie dat? Vertrouwen jullie erop dat jullie dat kunnen bereiken? Waartoe is de mens in staat? Is het niet beter als ik het zelf doe? Waarom zeg ik dat ik zelf naar de plek afdaal waar de strijd wordt aangegaan? Wat ik wil, is jullie vertrouwen, niet je daden.

uit ‘Hoofdstuk 10’ van Gods woorden aan het hele universum in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

9. Mijn werk onder de groep mensen van de laatste dagen is een onderneming die nooit eerder is voorgekomen en daarom, opdat mijn glorie het heelal mag vervullen, ondergaan alle mensen de laatste narigheden voor mij. Begrijpen jullie mijn wil? Dit is het laatste wat ik van de mens eis, ik hoop echter dat alle mensen een sterke, klinkend getuigenis zullen geven over mij voor de grote rode draak, dat zij zich om mijnentwille kunnen opofferen voor een laatste keer en mijn eisen nog een keer zullen inwilligen. Kunnen jullie dit echt wel aan? Jullie waren niet in staat om mijn hart te bevredigen in het verleden. Kunnen jullie dit patroon veranderen tijdens het laatste stadium? Ik geef de mensen de kans om na te denken, ik laat hen heel goed nadenken voordat ze mij hun antwoord geven. Is het verkeerd dit te doen? Ik wacht op antwoord van de mens, ik wacht zijn ‘brief van antwoord’ af. Hebben jullie het geloof om mijn eisen in te willigen?

uit ‘Hoofdstuk 34’ van Gods woorden aan het hele universum in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

10. Ik heb de mens altijd al aan een heel strenge norm gehouden. Als aan jouw loyaliteit achterliggende bedoelingen en voorwaarden verbonden zijn, heb ik je zogenaamde loyaliteit liever niet, want ik verafschuw mensen die mij met hun bedoelingen misleiden en mij met voorwaarden chanteren. Ik wil alleen dat de mens aan niemand anders dan aan mij loyaal is, en dat hij alles doet omwille en ter bewijs van dat ene woord: geloof. Ik veracht de mooie woorden die jullie gebruiken om mij te verheugen. Ik behandel jullie immers met volkomen oprechtheid en dus wil ik dat jullie mij, op jullie beurt, waar geloof betonen.

uit ‘Ben jij iemand die waarlijk in God gelooft?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

11. Wat jullie deze dag hebben geërfd, overstijgt alles van eerdere apostelen en profeten en is zelfs geweldiger dan dat van Mozes en Petrus. Zegeningen ontvang je niet in een of twee dagen. Ze moeten via veel opoffering verdiend worden. Dat wil zeggen: jullie moeten een gelouterde liefde hebben, een groot geloof en de vele waarheden, waarvan God wil dat jullie je ze toe-eigenen. Bovendien moeten jullie gericht zijn op gerechtigheid, je nooit laten ontmoedigen of zwichten en een constante en onverminderde liefde voor God hebben. Vastberadenheid wordt van jullie verlangd, evenals verandering in de gezindheid van jullie leven. Jullie moeten genezen van jullie verdorvenheid en alle orkestratie van God zonder klachten accepteren en zelfs gehoorzaam zijn tot in de dood. Dit is wat jullie zouden moeten bereiken. Dit is het uiteindelijke doel van Gods werk en de eisen die God aan deze groep mensen stelt. Naar wat Hij jullie geeft, moet Hij in ruil ook van jullie vragen en een passend beroep op jullie doen. Al het werk van God is dus niet zonder reden en hieruit kan worden geconcludeerd waarom God telkens hoge normen en strikte eisen hanteert in Zijn werk. Hierom zouden jullie vol moeten zijn van geloof in God. Samengevat is al het werk van God voor jullie eigen bestwil, zodat jullie waardig zijn om Zijn erfenis te ontvangen. Dit is niet zozeer voor Gods eigen glorie maar voor jullie eigen redding en voor de vervolmaking van deze in het onreine land zwaar geteisterde groep mensen. Jullie moeten de wil van God begrijpen. En daarom doe ik een dringende oproep aan de vele onwetende mensen zonder inzicht en verstand: beproef God niet en biedt geen weerstand meer. God heeft al het lijden al te verduren gehad dat de mens nooit heeft hoeven te verduren en lang geleden werd Hij in plaats van de mens vernederd. Wat kunnen jullie nog meer niet uit jullie hoofd zetten? Wat kan belangrijker zijn dan de wil van God? Wat kan boven Gods liefde uitsteken? Het is voor God al dubbel zo zwaar om Zijn werk in dit onreine land uit te voeren. Als de mens willens en wetens zondigt, zal het werk van God verlengd moeten worden. Dit is nooit in iemands belang of iemands voordeel.

uit ‘Is het werk van God zo eenvoudig als men denkt?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

12. De woorden die ik spreek, zijn waarheden die tot de hele mensheid zijn gericht, niet slechts tot een specifieke persoon of type persoon. Dus jullie moeten je concentreren op het ontvangen van mijn woorden vanuit het standpunt van de waarheid. Jullie moeten ook een blijvende houding van onverdeelde aandacht en oprechtheid hebben. Negeer geen enkel woord en geen enkele waarheid die ik spreek, en veracht geen van mijn woorden. Ik zie dat jullie in jullie leven veel doen wat niets met de waarheid te maken heeft. Ik vraag jullie dan ook uitdrukkelijk om dienaren van de waarheid te worden en geen slaaf van goddeloosheid en kwade praktijken. Treed de waarheid niet met voeten en ontheilig geen enkele hoek van het huis van God. Dit is mijn vermaning voor jullie.

uit ‘Drie vermaningen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

13. Ik kan alleen maar hopen dat jullie mijn enorme inspanningen niet zullen verkwisten, maar bovenal dat jullie mijn zorgen en gedachten zullen begrijpen en dat mijn woorden de basis voor jullie gedrag als mens zal vormen. Of jullie nu naar mijn woorden willen luisteren of niet, of jullie nu bereid zijn ze ter harte te nemen of niet, jullie moeten ze uiterst serieus nemen. Als jullie dat niet doen, zal jullie zorgeloze gezindheid en gedrag mij erg van streek maken en mij misschien zelfs wel van jullie laten walgen. Ik hoop ontzettend dat jullie mijn woorden keer op keer opnieuw zullen lezen – wel duizenden malen – en ze zelfs uit jullie hoofd zullen leren. Dat is de enige manier om aan mijn verwachtingen van jullie te voldoen. Op dit moment leeft echter geen van jullie op deze manier. Integendeel, jullie leven allemaal op losbandige wijze, gulzig etend en drinkend, en geen van allen gebruiken jullie mijn woorden om jullie hart en ziel te verrijken. Om die reden ben ik tot de conclusie gekomen dat het ware gezicht van de mensheid een gezicht is dat mij altijd zal verraden en dat niemand ooit echt trouw zal kunnen zijn aan mijn woorden.

uit ‘Een heel ernstig probleem: verraad (1)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

14. Gods correcte eisen aan de mensheid en degenen die Hem volgen zijn als volgt. God eist vijf dingen van hen die Hem volgen: waar geloof, loyale navolging, absolute gehoorzaamheid, ware kennis en welgemeende verering.

Met deze vijf dingen eist God dat mensen Hem niet langer bevragen, noch Hem volgen met behulp van hun voorstellingen of vage en abstracte gezichtspunten. Ze dienen God niet te volgen met verbeeldingen of opvattingen. God eist dat eenieder van degenen die Hem volgen dit loyaal doen, niet halfhartig of vrijblijvend. Wanneer God eisen aan je stelt, je beproeft, je oordeelt, je onder handen neemt of snoeit, of je disciplineert en slaat, dien je absoluut gehoorzaam aan Hem te zijn. Je moet niet vragen naar de oorzaak, noch voorwaarden stellen, en nog minder praten over de reden. Je gehoorzaamheid moet absoluut zijn. God kennen is het gebied waarop de mensen het meest gebrekkig zijn. Ze leggen God spreuken, uitspraken en woorden in de mond die niets met Hem te maken hebben en geloven dat deze woorden de meest nauwkeurige definitie van de kennis van God vormen. Hoe weinig zijn ze zich ervan bewust dat deze spreuken, die uit de menselijke fantasie, hun eigen redenering en hun eigen intellect ontspruiten, niet het geringste verband houden met Gods wezen. En dus wil ik jullie vertellen dat, wat betreft de kennis van de mensen die door God worden gewenst, God niet slechts van je vraagt dat je God en Zijn woorden erkent, maar ook dat je kennis van God correct is. Zelfs als je slechts één zin kan zeggen, of je je slechts bewust bent van een klein beetje, dan is dit kleine beetje bewustzijn correct en waar en verenigbaar met het wezen van God Zelf. Want God verafschuwt het door mensen te worden geloofd en geprezen wanneer deze lof en aanprijzing onrealistisch en ondoordacht zijn. Sterker nog, Hij haat het wanneer mensen Hem als lucht behandelen. Hij haat het wanneer mensen tijdens een discussie over onderwerpen die God betreffen luchthartig spreken en zomaar, zonder te aarzelen maar wat zeggen, te zeggen wat ze uitkomt. Bovendien haat Hij degenen die geloven dat ze God kennen en opscheppen over hun kennis van God en zonder beperking of voorbehoud onderwerpen over God bespreken. De laatste van de vijf eisen was welgemeende verering. Dit is Gods ultieme eis aan al degenen die Hem volgen. Wanneer mensen de correcte en ware kennis van God hebben, zijn ze in staat God werkelijk te vereren en het kwaad te schuwen. Deze verering komt uit de diepten van hun hart en is bereid, en dat niet omdat God hen onder druk heeft gezet. God vraagt je niet Hem een mooie houding, handelwijze of uiterlijk gedrag cadeau te doen. Hij vraagt in plaats daarvan dat je Hem vereert en vreest vanuit de diepten van je hart. Deze verering wordt bereikt als resultaat van de verandering in je levensgezindheid, omdat je kennis hebt van God, omdat je een begrip hebt van Gods daden, omdat je een begrip hebt van Gods wezen en omdat je het feit hebt erkent dat je een van Gods schepsels bent. En mijn bedoeling met het gebruik van het woord ‘welgemeend’ om verering te definiëren is dus om de mensheid te laten begrijpen dat de verering van God door de mensen uit de grond van hun hart moet komen.

uit ‘God Zelf, de unieke X’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

15. Het is omdat de tijd kort is dat God op deze manier werkt. Het is te hopen dat jullie God met heel je hart, met heel je verstand en met al je kracht kunnen liefhebben, net zoals jullie je eigen leven koesteren. Is dit niet het meest zinvolle leven? Waar anders zouden jullie de zin van het leven kunnen vinden? Zouden jullie niet blind zijn? Ben je bereid God lief te hebben? Is God de liefde van de mens waardig? Zijn mensen de aanbidding van mensen waardig? Dus wat moet je doen? Heb God moedig lief, zonder voorbehoud, en zie wat God met je zal doen – en kijk of Hij je zal doodslaan. Kortom, de opdracht om God lief te hebben is belangrijker dan het overnemen en opschrijven van dingen voor God. Je moet de eerste plaats geven aan dat wat het belangrijkst is, zodat je leven meer zin heeft en vol geluk is, en vervolgens moet je wachten op Gods ‘vonnis’ voor jou. Ik vraag me af of in je plannen ook het liefhebben van God is opgenomen – ik zou willen dat wat door God compleet wordt gemaakt ieders plannen worden en werkelijkheid worden.

uit ‘Hoofdstuk 42’ van Interpretaties van de mysteriën van Gods woorden aan het gehele universum in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

16. Men moet streven naar een leven van zingeving en mag niet tevreden zijn met z’n huidige omstandigheden. Om naar het beeld van Petrus te leven, moet hij de kennis en ervaringen van Petrus bezitten. De mens moet dingen nastreven die hoger en dieper zijn. Hij moet een diepere, zuiverder liefde voor God nastreven en een leven dat waarde en betekenis heeft. Alleen dit is leven; alleen dan zal de mens hetzelfde zijn als Petrus. Je moet je richten op het proactief zijn met betrekking tot je intrede aan de positieve kant en moet jezelf niet toestaan om onderdanig terug te vallen omwille van kortstondig gemak, terwijl je dan meer diepgaande, meer specifieke en meer praktische waarheden negeert. Je liefde moet praktisch zijn en je moet manieren vinden om jezelf te bevrijden van dit verdorven leven zonder verantwoordelijkheid dat niet anders is dan dat van een dier. Je moet een leven van betekenis, een leven van waarde leven en je moet jezelf niet voor de gek houden, of je leven als een speeltje beschouwen om mee te spelen. Voor iedereen die ernaar streeft om God lief te hebben, zijn er geen onbereikbare waarheden en is er geen gerechtigheid waarvoor men niet standvastig kan zijn. Hoe zou je je leven moeten leiden? Hoe zou je van God moeten houden en deze liefde gebruiken om Zijn verlangen tevreden te stellen? Er is geen grotere zaak in je leven. Bovendien moet je zulke aspiraties en doorzettingsvermogen hebben en niet als die slappe zwakkelingen zijn. Je moet leren hoe je een zinvol leven en betekenisvolle waarheden kunt ervaren en je moet op die manier niet nonchalant met jezelf omgaan. Zonder dat je het beseft, zal je leven je voorbijgaan; en zul je daarna dan nog een gelegenheid hebben om God lief te hebben? Kan de mens God liefhebben nadat hij dood is? Je moet dezelfde ambities en geweten hebben als Petrus; je leven moet zinvol zijn en je moet geen spelletjes met jezelf spelen. Als een mens en als een persoon die God volgt, moet je goed kunnen overwegen hoe je met je leven omgaat, hoe je jezelf aan God moet opofferen, hoe je een meer betekenisvol geloof in God zou moeten hebben en hoe, omdat je God lief hebt, je Hem zou moeten liefhebben op een manier die zuiverder, mooier en beter is.

uit ‘De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

17. Als geschapen wezen dien je God uiteraard te aanbidden en naar een zinvol leven te streven. Als je God niet aanbidt en in het vuile vlees leeft, ben je dan niet gewoon een beest in menselijke kledij? Als menselijk wezen dien je jezelf uit te putten voor God en allerlei lijden te verduren. Je moet het beetje lijden waaraan je vandaag wordt onderworpen blijmoedig en vastberaden aanvaarden en een zinvol leven leiden, zoals Job, zoals Petrus. In deze wereld draagt de mens de kleren van de duivel, eet hij voedsel dat de duivel hem geeft, en werkt en dient hij onder de duim van de duivel, waarbij hij besmeurd wordt met het vuil ervan. Als je de betekenis van het leven of de ware weg niet vat, wat is dan de zin van je leven? Jullie zijn mensen die het juiste pad volgen, die naar verbetering streven. Jullie zijn mensen die opgroeien in de natie van de grote rode draak, degenen die God rechtvaardig noemt. Is dat niet het meest zinvolle leven?

uit ‘Praktijk (2)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

18. Het wezen van God leren kennen is geen onbelangrijke zaak. Je moet Zijn gezindheid begrijpen. Op die manier zul je geleidelijk en onbewust het wezen van God leren kennen. Wanneer je deze kennis bent binnengegaan, zul je merken dat je voortgaat naar een steeds hogere en mooiere staat. Op het einde zul je je gaan schamen voor je afgrijselijke ziel, zo erg dat je voelt dat je je nergens kunt verstoppen. Dan zal er steeds minder in je gedrag zijn waarmee Gods gezindheid wordt beledigd. Dan zal je hart zal steeds dichter bij dat van God komen en geleidelijk zal de liefde voor Hem in je hart groeien. Dit is een teken van de mensheid die een mooie staat bereikt. Tot nu toe hebben jullie dit echter nog niet bereikt. Jullie zijn almaar in de weer voor je eigen lotsbestemming, wie zou er dan nog geneigd zijn om het wezen van God te leren kennen? Zolang jullie op deze weg doorgaan, zullen jullie onbewust Gods bestuurlijke ordinanties overtreden, omdat jullie veel te weinig begrijpen van Zijn gezindheid. Zijn jullie daarmee niet bezig een basis te leggen voor de overtredingen tegen de gezindheid van God? Dat ik jullie vraag Gods gezindheid te begrijpen, staat niet op gespannen voet met mijn werk. Want indien jullie vaak ingaan tegen de bestuurlijke ordinanties, wie van jullie kan dan ontkomen aan de straf? Zou mijn werk dan niet geheel tevergeefs zijn geweest? Daarom vraag ik jullie, naast het zorgvuldig onder de loep nemen van je eigen gedrag, vooral voorzichtig te zijn met het nemen van stappen. Dit is de hogere eis die ik jullie opleg, en ik hoop dat jullie dit alles zorgvuldig zullen overwegen en er serieus aandacht aan zullen besteden. Mocht er een dag komen waarop jullie daden mijn woede torenhoog laten oplaaien, dan zijn de gevolgen alleen voor jullie zelf en zal er niemand anders zijn om de straf in jullie plaats te dragen.

uit ‘Het is heel belangrijk Gods gezindheid te begrijpen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

19. Jullie moeten nu allemaal zo snel mogelijk bij jezelf naar binnen kijken om te zien hoeveel van jullie aard mij nog steeds verraadt. Ik wacht ongeduldig jullie reacties af. Wimpel me niet af. Ik speel nooit spelletjes met mensen. Als ik het zeg, zal ik het zeker ook doen. Ik hoop dat jullie allemaal mensen kunnen zijn die mijn woorden ernstig opvatten en niet denken dat ze maar een sciencefictionroman zijn. Wat ik wil is concrete daden van jullie, niet jullie hersenspinsels. Vervolgens moeten jullie deze vragen voor mij beantwoorden: 1. Als je echt een dienstdoener bent, kun je mij dan getrouw diensten verlenen, zonder enige oppervlakkige of negatieve aspecten? 2. Als je er achter komt dat ik je nooit geapprecieerd heb, zul je dan in staat zijn om mij je leven lang diensten te blijven verlenen? 3. Als je een hoop moeite gedaan hebt maar ik ben nog steeds koud tegen je, zul je dan in staat zijn voor mij te blijven werken in anonimiteit? 4. Als ik, nadat je wat aan mij gespendeerd hebt, niet aan jouw ondergeschikte eisen heb voldaan, zul je dan ontmoedigd en teleurgesteld worden jegens mij of zelfs in woede uitbarsten en gaan schelden? 5. Als je altijd heel trouw en liefdevol bent geweest jegens mij, maar toch de kwelling ondergaat van ziekte, verarming van het leven, en door je vrienden en familieleden in de steek gelaten wordt of enig ander ongelukkig voorval in je leven meemaakt, zullen je trouw en liefde voor mij dan nog steeds voortduren? 6. Als niets van wat je je had voorgesteld in je hart lijkt op wat ik gedaan heb, hoe zul je dan je toekomstige pad bewandelen? 7. Als je niets ontvangt van wat je gehoopt had te zullen ontvangen, kun je dan nog steeds mijn volgeling zijn? 8. Als je nooit het doel en de betekenis van mijn werk begrepen hebt, kun je dan een gehoorzaam individu zijn dat geen eigenmachtige oordelen velt en conclusies trekt? 9. Kun je alle woorden die ik gesproken heb en al het werk dat ik gedaan heb, koesteren als ik samen met de mens ben? 10. Ben jij in staat mijn trouwe volgeling te zijn, bereid om heel je leven voor mij te lijden, zelfs als je niets ontvangt? 11. Ben jij in staat niet te denken aan, plannen te maken voor of je voor te bereiden op je toekomstige pad van overleving ter wille van mij? Deze vragen zijn de laatste eisen die ik aan jullie stel, en ik hoop dat jullie mij allemaal antwoord kunnen geven.

uit ‘Een heel ernstig probleem: verraad (2)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:(XVII) Woorden over verandering van gezindheid en door God vervolmaakt worden

Volgende:(II) Woorden over dat God de mens aanmaant en troost

Gerelateerde media